Besluit Van De Vlaamse Regering van 08 juni 1999
gepubliceerd op 25 augustus 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1999036111
pub.
25/08/1999
prom.
08/06/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

8 JULI 1999. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 20 maart 1984 houdende de oprichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, aangevuld bij het decreet van 20 maart 1984, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, inzonderheid op de artikelen 63 tot en met 69;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, gegeven op 7 april 1999;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 27 mei 1999;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het opschrift van afdeling 4, Hoofdstuk IV van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding wordt vervangen door wat volgt : « Werkervaringstegemoetkoming aan de werkgever in het loon en de begeleiding en/of opleiding van moeilijk te plaatsen werkzoekenden. »

Art. 2.Artikel 65 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 65.§ 1. Bij de aanwerving van werknemers zoals bepaald in artikel 64 kan er een werkervaringspremie voor een periode van maximaal één jaar toegekend worden. Het maandbedrag van de werkervaringspremie per doelgroepwerknemer wordt als volgt vastgesteld.

Bij een tewerkstelling met een uurregeling van minstens de helft van de normale arbeidstijdregeling bedraagt de werkenvaringspremie per maand BEF 10 000.

Bij een tewerkstelling met een uuregeling van minstens vier vijfden van de normale arbeidstijdregeling bedraagt de werkervaringspremie BEF 16 000 per maand.

Bij een tewerkstelling met een voltijdse uurregeling bedraagt de werkervaringspremie BEF 20 000 per maand. § 2. Bij de aanwerving van werknemers zoals bepaald in artikel 64 wordt eveneens een begeleidingspremie voorzien. Deze premie kan aangewend worden voor begeleiding en/of opleiding. De begeleiding of opleiding moet de arbeidsmarktinzetbaarheid van de werkenemer verhogen. Hiervoor moet et gewerkt worden aan een geïndividualiseerd begeleidingsplan waarvoor de werkgever kan inschakelen : - ofwel de VDAB; - ofwel een organisatie erkend door hetzij het Subregionaal Tewerkstellingscomité hetzij het Beheerscomité naargelang de organisatie hiervoor actief is in hetzij één subregio hetzij in meerdere subregio's.

Per tewerkgestelde werknemer wordt een premie van maximum BEF 100 000 toegekend voor de inschakeling van de begeleidende of opleidende organisatie, volgens de modaliteiten bepaald door het Beheerscomité. § 3. De werkgever kan slechts premies ontvangen voor één arbeidsovereenkomst per werknemer. § 4. De premies kunnen niet gecumuleerd worden met andere tegemoetkomingen in de loonkost behoudens de vrijstelling van de RSZ-bijdrage en het bedrag van de banenplanuitkering zoals bepaald in artikel 131sexies van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, het bedrag van het geactiveerde bestaansminimum zoals bepaald in hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 9 februari 1999 tot uitvoering van artikel 2, § 5, eerste lid van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en het bedrag van de geactiveerde maatschappelijke hulp zoals vermeld in hoofstuk III van het koninklijk besluit van 9 februarir 1999 tot uitvoering van artikel 57quater van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijke welzijn. »

Art. 3.Artikel 67 wordt vervangen door : «

Art. 67.§ 1. Jaarlijks bepaalt de Vlaamse regering het maximaal aantal werkervaringsprojecten, uitgedrukt in voltijds equivalenten, die voor een omkaderingspremie in aanmerking komen. Voor 1999 bedraagt dit aantal : 1400 VTE. § 2. De Vlaamse regering stelt jaarlijks de in de begroting voorziene middelen ter beschikking van de Dienst voor de uitbetaling van de premies.

De Dienst stort de werkgever het bedrag van de werkervaringspremie bepaald in artikel 65, § 1, vóór de tiende van de lopende kalendermaand. Uitbetaling gebeurt tegen voorlegging van de nodige bewijsstukken.

Voor de begeleidingspremie bepaald in artikel 65, § 2, stort de Dienst, bij het sluiten van de overeenkomst met de werkgever, een basisbedrag aan de organisatie die de begeleiding uitvoert. De overige begeleidingskosten worden volgens prestaties uitgekeerd.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1999.

Art. 5.De Vlaamse minister bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 juni 1999.

De minister-president van de Vlaamse regering, L. VAN DEN BRANDE De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, Th. KELCHTERMANS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^