Besluit Van De Vlaamse Regering van 08 juni 2000
gepubliceerd op 18 juli 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor voorzieningen voor bejaarden en voorzieningen in de thuiszorg

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2000035689
pub.
18/07/2000
prom.
08/06/2000
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

8 JUNI 2000. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor voorzieningen voor bejaarden en voorzieningen in de thuiszorg


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, gewijzigd bij de decreten van 20 december 1996 en 16 maart 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor voorzieningen voor bejaarden en voorzieningen in de thuiszorg;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1 gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op het gunstig advies van de inspecteur van financiën van 25 mei 2000;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat in de huidige regelgeving een discrepantie bestaat tussen de maximaal toegelaten oppervlakte (65 m2) om in aanmerking te komen voor VIPA-subsidiëring en de maximale oppervlakte (55 m2) waarop het subsidiebedrag wordt berekend, wat mogelijk tot een tweesporenbeleid in de rusthuisinfrastructuur leidt en waar dus beleidsmatig dringend moet worden ingegrepen;

Overwegende dat de initiatiefnemers die reeds een goedgekeurd zorgstrategisch plan hebben, momenteel wachten om hun technisch-financieel plan in te dienen totdat het besluit met betrekking tot de uitbreiding van de subsidiabele oppervlakte inzake rusthuizen en centra voor kortverblijf door de Vlaamse regering wordt goedgekeurd; dat dit besluit dringend goedgekeurd moet worden teneinde te veel vertraging in de uitbouw en vernieuwing van de infrastructuur in kwestie te vermijden;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor voorzieningen voor bejaarden en voorzieningen in de thuiszorg worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, 1°, worden de woorden « 55 m2 per woongelegenheid » vervangen door de woorden « 65 m2 per woongelegenheid »;2° in § 1, 5°, worden de woorden « 55 m2 per verblijfseenheid » vervangen door de woorden « 65 m2 per woongelegenheid »;3° § 4 wordt opgeheven.

Art. 2.Voor de projecten inzake rusthuizen en centra voor kortverblijf waarvoor er vóór 1 juni 2000 een subsidiebeslissing is genomen voor het volledige project of voor een of meerdere projectfases blijven de bepalingen van toepassing die golden vóór 1 juni 2000.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2000.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor de Investeringen voor Verzorgingsinstellingen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 juni 2000.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. M. VOGELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^