Besluit Van De Vlaamse Regering van 08 juni 2001
gepubliceerd op 22 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 2000 houdende de voorwaarden waaronder kredietvennootschappen voor sociaal woonkrediet erkend kunnen worden door de Vlaamse regering

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2001035650
pub.
22/06/2001
prom.
08/06/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

8 JUNI 2001. - Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 2000 houdende de voorwaarden waaronder kredietvennootschappen voor sociaal woonkrediet erkend kunnen worden door de Vlaamse regering


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op artikel 78, gewijzigd bij het decreet van 8 december 2000;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 2000 houdende de voorwaarden waaronder kredietvennootschappen voor sociaal woonkrediet erkend kunnen worden door de Vlaamse regering, inzonderheid op artikel 3, §3;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, §1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de gestelde termijn voor een voorlopige erkenning tot en met 30 juni 2001 te kort is waarbinnen een volledig nieuwe erkennings- en toezichtstructuur ontwikkeld en geïmplementeerd kan worden en dat een definitieve erkenning afhankelijk gemaakt moet worden van een operationele erkennings- en toezichtsstructuur;

Overwegende dat bij het wegvallen van een erkenning na 30 juni 2001, de kredietvennootschappen met toepassing van de wet van 4 mei 1999 houdende diverse fiscale bepalingen, in het bijzonder van artikel 47, §1 en §2, onderhevig zijn aan een bijzondere aanslag die gelijk is aan 34 % van het totaal bedrag van hun belaste reserves;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden en van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3, §3, van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 2000 houdende de voorwaarden waaronder kredietvennootschappen voor sociaal woonkrediet erkend kunnen worden door de Vlaamse regering, worden de woorden 'tot en met 30 juni 2001' vervangen door de woorden 'tot en met 31 december 2002'.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001.

Brussel, 8 juni 2001.

De minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken, P. VAN GREMBERGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^