Besluit Van De Vlaamse Regering van 08 november 2013
gepubliceerd op 09 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot regeling van de alternatieve investeringswaarborg verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, wat betre

bron
vlaamse overheid
numac
2013036102
pub.
09/12/2013
prom.
08/11/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 NOVEMBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006036688 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de alternatieve investeringswaarborg verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006036646 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden sluiten tot regeling van de alternatieve investeringswaarborg verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, wat betreft enkele administratieve vereenvoudigingen


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, artikel 7bis, ingevoegd bij het decreet van 17 maart 2006 en gewijzigd bij het decreet van 12 februari 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006036688 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de alternatieve investeringswaarborg verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006036646 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden sluiten tot regeling van de alternatieve investeringswaarborg verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 13 september 2013;

Gelet op advies 54.157/3 van de Raad van State, gegeven op 15 oktober 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3, vijfde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006036688 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de alternatieve investeringswaarborg verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006036646 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden sluiten tot regeling van de alternatieve investeringswaarborg verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2011 pub. 09/12/2011 numac 2011206057 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de inleidende zin wordt vervangen door wat volgt : "Door het afsluiten van de waarborg aanvaardt :";2° in punt 1°, 2° en 3° wordt het woord "gaat" vervangen door de woorden "te zijn";3° punt 1° wordt op einde van de zin aangevuld met "en op de grond of de terreinen waarop die onroerende goederen zich bevinden".

Art. 2.In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 en 10 november 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt de zinsnede "het moment van de aanvraag tot het verkrijgen van een principieel akkoord, vermeld in" vervangen door de zinsnede "de datum van het principieel akkoord over de alternatieve investeringssubsidie voor het betreffende project, ter uitvoering van";2° in het eerste lid worden de woorden "De aanvraag" vervangen door de woorden "De aanvraag tot het verkrijgen van een principieel akkoord over de investeringswaarborg";3° in het eerste lid worden de woorden "en wordt met de post verstuurd per aangetekende brief of aan de gemachtigde ambtenaar afgegeven tegen ontvangstbewijs" opgeheven; 4° in het tweede lid wordt punt 1° vervangen door wat volgt : "1° een verklaring van de bevoegde organen van de aanvrager met de beslissingen om een principieel akkoord over een investeringswaarborg aan te vragen, waarbij hij ermee akkoord gaat om op eenvoudig verzoek van het Fonds met het Fonds een conventionele hypotheek af te sluiten of aan het Fonds een hypothecair mandaat te geven als vermeld in artikel 3, vijfde lid;"; 5° in het tweede lid worden punt 3°, 4°, 5° en 7° opgeheven.

Art. 3.In artikel 7, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2011 pub. 09/12/2011 numac 2011206057 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden sluiten, worden de woorden "per aangetekende brief" opgeheven.

Art. 4.In artikel 8, eerste lid en vijfde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2011 pub. 09/12/2011 numac 2011206057 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden sluiten, worden de woorden "per aangetekende brief" opgeheven.

Art. 5.In artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2011 pub. 09/12/2011 numac 2011206057 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid wordt punt 1° opgeheven; 2° in het tweede lid wordt punt 2° vervangen door wat volgt : "2° voor de aanvragers die hun jaarrekening niet neerleggen bij de Nationale Bank van België : de laatst goedgekeurde jaarrekening en, in voorkomend geval, het verslag van de bedrijfsrevisor over de jaarrekening;"; 3° in het tweede lid, 3°, wordt de zinsnede ", vergezeld van het advies van de financier" opgeheven.

Art. 6.In artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2011 pub. 09/12/2011 numac 2011206057 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden sluiten, worden de woorden "per aangetekende brief" opgeheven.

Art. 7.In artikel 13 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2011 pub. 09/12/2011 numac 2011206057 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt de zin "De aanvrager kan de financier als tussenpersoon laten optreden om die bijdrage te betalen." opgeheven; 2° in het tweede lid wordt de zinsnede "als tussenpersoon optreedt," vervangen door de woorden "de betalingen verricht voor rekening".

Art. 8.In artikel 16 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2011 pub. 09/12/2011 numac 2011206057 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid wordt de zinsnede "die niet onderworpen is aan het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin," vervangen door de woorden "die geen jaarrekening neerlegt bij de Nationale Bank van België";2° het derde lid wordt opgeheven.

Art. 9.Artikel 18 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 en 10 november 2011, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 18.De investeringswaarborg kan niet worden toegekend als de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 16/06/2011 numac 2011202871 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden sluiten tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, meer bepaald artikel 87, niet worden nageleefd.".

Art. 10.In artikel 19 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007, 7 september 2007, 30 mei 2008, 18 juli 2008 en 10 november 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In het eerste lid wordt de zin "Als uit het attest blijkt dat door een derde een hypotheek werd gevestigd op de goederen in kwestie zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de minister, dan kan het Fonds van de financier eisen, tenzij de financier afziet van de verleende investeringswaarborg, dat de financier de gewaarborgde financieringsovereenkomst onmiddellijk opzegt en aldus de onmiddellijke betaling eist van alle verschuldigde bedragen." opgeheven; 2° het tweede tot en met het vierde lid worden opgeheven;3° in het bestaande zevende lid, dat het vierde lid wordt, wordt de zinsnede "dan kan het Fonds van de financier eisen, tenzij de financier afziet van de verleende investeringswaarborg, dat de financier de gewaarborgde financieringsovereenkomst onmiddellijk opzegt en dat hij dus de onmiddellijke betaling eist van alle verschuldigde bedragen" vervangen door de zinsnede "dan zal de financier niet zonder het akkoord van het Fonds instemmen uitstel te verlenen, tenzij de financier afziet van de verleende investeringswaarborg";4° in het bestaande achtste lid, dat het vijfde lid wordt, wordt de zinsnede "zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de minister overgaat tot een belasting met een zekerheid ten voordele van een derde als vermeld in artikel 17 of tot een bestemmingswijziging, een vervreemding of een bezwaring met zakelijk recht als vermeld in artikel 18, dan is de financier ertoe gehouden het Fonds onmiddellijk op de hoogte te brengen" vervangen door de zinsnede "het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 16/06/2011 numac 2011202871 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden sluiten tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden of artikel 17 van dit besluit heeft overtreden, is de financier ertoe gehouden het Fonds onmiddellijk op de hoogte te brengen";5° in het bestaande negende lid, dat het zesde lid wordt, wordt het woord "derde" vervangen door het woord "tweede" en wordt het woord "achtste" vervangen door het woord "vijfde".

Art. 11.De Vlaamse minister, bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 november 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^