Besluit Van De Vlaamse Regering van 09 december 2011
gepubliceerd op 13 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor autonoom vrijwilligerswerk

bron
vlaamse overheid
numac
2011036040
pub.
13/01/2012
prom.
09/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 DECEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor autonoom vrijwilligerswerk


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, artikel 10;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor autonoom vrijwilligerswerk;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 20 oktober 2011;

Gelet op advies 50.532/3 van de Raad van State, gegeven op 22 november 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor autonoom vrijwilligerswerk wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 13.De erkende organisaties die met toepassing van artikel 12 voor subsidiëring in aanmerking komen, ontvangen jaarlijks een forfaitair subsidiebedrag. Dat subsidiebedrag wordt bepaald op basis van : 1° het beschikbare begrotingskrediet;2° het aantal organisaties dat voor een subsidie in aanmerking komt;3° het aantal ingezette vrijwilligers voor wie een ondertekende afsprakennota bestaat, met uitsluiting van vrijwilligers in administratieve, bestuurlijke of beleidsfuncties.Het referentiepunt daarvoor is 1 januari van het voorafgaande jaar.

De secretaris-generaal bepaalt binnen het beschikbare begrotingskrediet het jaarlijkse subsidiebedrag per organisatie als volgt op basis van het aantal vrijwilligers, vermeld in het eerste lid, 3° : 1° van de eerste tot en met de 50e vrijwilliger : 30 euro per vrijwilliger;2° van de 51e tot en met de 100e vrijwilliger : 29 euro per vrijwilliger;3° van de 101e tot en met de 200e vrijwilliger : 28 euro per vrijwilliger;4° van de 201e tot en met de 500e vrijwilliger : 27 euro per vrijwilliger;5° van de 501e tot en met de 1 000e vrijwilliger : 26 euro per vrijwilliger;6° van de 1 001e tot en met de 2 000e vrijwilliger : 25 euro per vrijwilliger;7° vanaf de 2 001e vrijwilliger : 24 euro per vrijwilliger. Als na de toepassing van het tweede lid nog begrotingskrediet beschikbaar is, wordt dat krediet gelijkmatig over alle organisaties verdeeld. Daarbij ontvangen organisaties met minder dan 20 vrijwilligers slechts de helft van het bedrag dat aan organisaties met minstens 20 vrijwilligers wordt toegekend, en ontvangen organisaties met minder dan 10 vrijwilligers slechts een vierde van dat bedrag.

Vanaf 1 januari 2010 wordt, binnen het beschikbare begrotingskrediet, het totale subsidiebedrag jaarlijks geïndexeerd volgens de formule Nx = Tx (Cx/Cx-i), waarbij : 1° Nx = het geïndexeerde bedrag in het begrotingsjaar X;2° Tx = het bedrag dat in de tabel voor het vorige begrotingsjaar X-1 vermeld staat;3° Cx = de gezondheidsindex bij het begin van het begrotingsjaar X;4° Cx-i = de gezondheidsindex bij het begin van het begrotingsjaar X-1.».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 december 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^