Besluit Van De Vlaamse Regering van 09 december 2011
gepubliceerd op 09 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de installatie van de satellietvolgapparatuur en het elektronische registratie- en meldsysteem op vissersvaartuigen

bron
vlaamse overheid
numac
2011206453
pub.
09/01/2012
prom.
09/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 DECEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de installatie van de satellietvolgapparatuur en het elektronische registratie- en meldsysteem op vissersvaartuigen


De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, artikel 3, § 1, 1°, gewijzigd bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/02/2000 pub. 25/02/2000 numac 2000016050 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende bepalingen wat betreft satellietvolgapparatuur voor Belgische vissersvaartuigen sluiten houdende bepalingen wat betreft satellietvolgapparatuur voor Belgische vissersvaartuigen;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006, artikelen 9 en 15;

Gelet op verordening (EU) nr. 404/2011 van de Commissie van 8 april 2011 houdende bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 mei 2011;

Gelet op het advies van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, gegeven op 16 september 2011;

Gelet op advies 50.522/3 van de Raad van State, gegeven op 22 november 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° Belgische vissersvaartuigen : vissersvaartuigen waarvoor een visvergunning werd uitgereikt in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden, zoals gewijzigd;2° Verordening (EG) nr.1224/2009 : verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006; 3° Verordening (EU) nr.404/2011 : uitvoeringsverordening (EU) nr. 404/2011 van de Commissie van 8 april 2011 houdende bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen; 4° Belgisch visserijcontrolecentrum : visserijcontrolecentrum, opgesteld op de Dienst Zeevisserij van het Departement Landbouw en Visserij, te Oostende; 5° V.M.S. : vessel monitoring system of satellietvolgsysteem voor vissersvaartuigen; 6° E.R.S : hetelektronische registratie- en meldsysteem, meer bepaald de apparatuur voor de registratie en elektronische bezorging van de visserijgerelateerde activiteiten en vangsten. HOOFDSTUK 2.- Het satellietvolgsysteem

Art. 2.De Belgische vissersvaartuigen met een lengte over alles van meer dan 12 meter zijn uitgerust met werkende satellietvolgapparatuur voor de monitoring, de controle en de bewaking van de visserijactiviteiten overeenkomstig artikel 9, tweede lid, eerste zin van verordening (EG) nr. 1224/2009. Die apparatuur dient uitsluitend voor het doorseinen van de gegevens, vermeld in artikel 19 van verordening (EU) nr. 404/2011, naar het Belgische visserijcontrolecentrum door in een formaat voor elektronische gegevensuitwisseling dat door de softwareprogrammatuur van het controlecentrum gelezen kan worden.

Geen enkele apparatuur, van welke aard ook mag verbonden of aangesloten worden op de geïnstalleerde satellietvolgapparatuur.

Art. 3.De eigenaar van het vissersvaartuig bezorgt bij de eerste gebruiknemingen bij iedere vervanging van de installatie aan boord, de volgende documenten aan de Dienst Zeevisserij : 1° het certificaat van deugdelijkheid van de geïnstalleerde satellietvolgapparatuur, af te leveren door de fabrikant;2° het technisch rapport van inwerkingstelling van de geïnstalleerde satellietvolgapparatuur, dat door de installateur wordt afgeleverd. Bij elk herstel of elke onderhoudsbeurt uitgevoerd door een bevoegd installateur, moet de eigenaar van het vissersvaartuig een kopie van het servicerapport aan de Dienst Zeevisserij bezorgen.

Art. 4.Als het VMS aan boord defect is of als het defect aan de kapitein is meegedeeld, deelt de kapitein of zijn vertegenwoordiger de gegevens, vermeld in artikel 2, per e-mail, fax, telefoon of radio, via een voor de ontvangst van dergelijke berichten op grond van de communautaire wetgeving erkend radiostation, mee aan het Belgische visserijcontrolecentrum. HOOFDSTUK 3. - Het elektronische registratie- en meldsysteem

Art. 5.§ 1. Alle Belgische vissersvaartuigen zijn uitgerust met een altijd werkend elektronische registratie- en meldsysteem overeenkomstig artikel 15, 21 en 24 van Verordening (EG) nr. 1224/2009 en overeenkomstig artikel 36, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 404/2011. De systemen moeten compatibel zijn met het ERS-datacenter dat door het Belgisch visserijcontrolecentrum wordt gebruikt.

Het ERS seint de gegevens, vermeld in artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1224/2009, door naar het Belgische visserijcontrolecentrum. Dat gebeurt uiterlijk vanaf 1 januari 2012 door de vaartuigen met een lengte over alles kleiner dan 12 meter. § 2. De gegevens van het ERS worden als authentiek beschouwd, voor zover de ERS-installatie aan boord alleen gebruikt wordt met een gebruiksnaam en paswoord. De applicatie moet beveiligd zijn tegen onheus gebruik door enerzijds illegaal kopiëren tegen te gaan en anderzijds gebruik te maken van gebruikersnaam en paswoord. De gegevenstransfer over het internet moet op een beveiligde en unieke manier gebeuren, met gebruikmaking van certificaten. De schipper die het bevel voert van het vaartuig is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de software.

Art. 6.Het ERS is zo ontworpen dat het : 1° de relevante gegevens registreert en elektronische gegevenswisseling kan verzorgen naar het Belgisch visserijcontrolecentrum, in een voor het controlecentrum leesbaar formaat, gedefinieerd krachtens Europees vastgelegde uitwisselingsformaten, meer bepaald XSD schema's;2° retourboodschappen kan ontvangen;3° aan boord consulteerbaar is.

Art. 7.De eigenaar van een Belgisch vissersvaartuig bezorgt bij de eerste installatie en bij iedere vervanging van het ERS, de volgende documenten aan de Dienst Zeevisserij : 1° het certificaat van deugdelijkheid van de geïnstalleerde apparatuur, dat door de fabrikant wordt afgeleverd;2° het attest van de ERS-software, met type en versie;3° het technisch rapport van inwerkingstelling van de geïnstalleerde apparatuur, dat door de installateur wordt afgeleverd. Bij elk herstel of elke onderhoudsbeurt, uitgevoerd door een bevoegd installateur, bezorgt de eigenaar van het vissersvaartuig een kopie van het servicerapport aan de Dienst Zeevisserij.

Art. 8.Als het ERS aan boord na het doorzenden van een bericht naar het Belgische visserijcontrolecentrum geen retourbericht van dat centrum ontvangt, stuurt de kapitein van het vissersvaartuig of zijn vertegenwoordiger de boodschap opnieuw uit.

Na drie vruchteloze pogingen, als een defect is vastgesteld of als aan de kapitein of zijn vertegenwoordiger is meegedeeld dat er een defect is, deelt de kapitein of zijn vertegenwoordiger de gegevens per e-mail, fax, telefoon of radio, via een voor de ontvangst van dergelijke berichten op grond van de communautaire wetgeving erkend radiostation, mee aan het Belgische visserijcontrolecentrum. HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 9.Het ministerieel besluit van 15 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/02/2000 pub. 25/02/2000 numac 2000016050 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende bepalingen wat betreft satellietvolgapparatuur voor Belgische vissersvaartuigen sluiten houdende bepalingen wat betreft satellietvolgapparatuur voor Belgische vissersvaartuigen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 30 januari 2004 wordt opgeheven.

Art. 10.De Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid en de zeevisserij, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 december 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^