Besluit Van De Vlaamse Regering van 09 december 2011
gepubliceerd op 25 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2005 betreffende de toepassing van de heffing in de sector melk en zuivelproducten

bron
vlaamse overheid
numac
2012035060
pub.
25/01/2012
prom.
09/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 DECEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2005 betreffende de toepassing van de heffing in de sector melk en zuivelproducten


De Vlaamse Regering, Gelet op verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten, het laatst gewijzigd bij verordening (EU) nr. 513/2010 van de Commissie van 15 juni 2010;

Gelet op verordening (EG) nr. 595/2004 van de Commissie van 30 maart 2004 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1788/2003 van de Raad tot vaststelling van een heffing in de sector melk en zuivelproducten, het laatst gewijzigd bij verordening (EG) nr. 793/2009 van de Commissie van 31 augustus 2009;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, artikel 3, § 1, 1°, vervangen bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2005 betreffende de toepassing van de heffing in de sector melk en zuivelproducten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 november 2010;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 oktober 2011;

Gelet op advies 50.550/3 van de Raad van State, gegeven op 22 november 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2005 betreffende de toepassing van de heffing in de sector melk en zuivelproducten, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006, 22 juni 2007, 19 september 2008 en 24 april 2009, wordt een artikel 1bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 1bis.Voor de toepassing van dit besluit worden de overlater en overnemer, waarbij de overnemer een rechtspersoon of een groepering van natuurlijke personen vertegenwoordigt, beschouwd als bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad als aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan : 1° een van de beherende vennoten, bestuurders of zaakvoerders van de rechtspersoon, of één van de leden van de groepering is een bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad van de overlater;2° alle beherende vennoten, bestuurders of zaakvoerders van de rechtspersoon, of alle leden van de groepering zijn onderling bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad of echtgenoten.

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2007, wordt punt 1° vervangen door wat volgt : « 1° uiterlijk op 30 november van het eerste tijdvak waarop de wijziging betrekking heeft, als het gaat om een definitieve wijziging of om de definitieve bepaling van referentiehoeveelheden; ».

Art. 3.In artikel 5, § 1, 1°, van hetzelfde besluit worden punt a) tot en met d) opgeheven.

Art. 4.Artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2007, wordt opgeheven.

Art. 5.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 6.In artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006, 22 juni 2007, 19 september 2008 en 24 april 2009, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 2 en paragraaf 2bis worden opgeheven;2° in paragraaf 3 wordt punt 4° vervangen door wat volgt : « 4° de producent-overlater heeft, behalve in geval van toepassing van artikel 6, of ingeval er een bloed- of aanverwantschap in de eerste of tweede graad bestaat tussen de overlater en de producent-overnemer, of als de overlater en overnemer echtgenoten van elkaar zijn, de leeftijd van 65 jaar bereikt op 1 april van het lopende tijdvak.In geval van een groepering van natuurlijke personen of een landbouwvennootschap is het de leeftijd van de jongste persoon of de jongste beherende vennoot die in aanmerking wordt genomen »; 3° in paragraaf 3 wordt punt 5° vervangen door wat volgt : « 5° de exploitatie van de overlater van waaruit per 31 maart 2002 de leveringen of rechtstreekse verkopen gebeurden die door de administratie op de over te dragen referentiehoeveelheid geboekt werden, is niet gelegen op het grondgebied van de gemeente waar de installaties van de exploitatie van de overnemer zich bevinden, of op het grondgebied van een naburige gemeente, behalve indien de overnemer bloed- of aanverwant is in de eerste of tweede graad met de overlater of echtgenoot is van de overlater.».

Art. 7.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 8.In artikel 13, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 en 22 juni 2007, wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 9.In artikel 14 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 en 19 september 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt de zin « De overgedragen percelen moeten worden aangegeven op de kaarten van de verzamelaanvragen.» opgeheven; 2° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt : « § 2.Om ontvankelijk te zijn, moet de aanvraag uiterlijk ingediend zijn op 30 november van het tijdvak en, in voorkomend geval, na indiening van de aanvraag, vermeld in artikel 15, § 1, 6°, a). Indien de producent-overnemer een overdracht doet die betrekking heeft op art. 6 moet de aanvraag uiterlijk ingediend zijn op 31 maart van het tijdvak; indien er echter ook een aanvraag overeenkomstig artikel 15 werd ingediend, moet de aanvraag voor overdracht uiterlijk ingediend zijn op 15 februari van het tijdvak. »

Art. 10.In artikel 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006, 22 juni 2007, 19 september 2008 en 24 april 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, 3° worden de woorden « de vergoeding per liter melk met het aldus berekende representatieve vetgehalte is gelijk aan het totale bedrag aan vergoedingen dat op basis van het bepaalde in 2° aan de producent-overlaters moet worden betaald, gedeeld door het totaal aantal liter vrijgemaakte referentiehoeveelheden;» opgeheven; 2° aan paragraaf 1 wordt een punt 10° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 10° vanaf 1 april 2014 wordt elke regeling met betrekking tot de aanvragen voor vrijmaking van referentiehoeveelheden, vermeld in paragraaf 1, 4°, en met betrekking tot de aanvragen voor herverdeling van referentiehoeveelheden, vermeld in paragraaf 1, 5°, opgeschort.»; 3° in paragraaf 2 wordt punt 6° opgeheven.

Art. 11.In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de woorden « op de eerste dag van het volgende tijdvak » opgeheven.

Art. 12.Artikel 20 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 13.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2011.

Art. 14.De Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid en de zeevisserij, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 december 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^