Besluit Van De Vlaamse Regering van 09 december 2011
gepubliceerd op 03 februari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende tweede verdeling 2011 van het provisioneel krediet voor de uitgaven in het kader van het werkgelegenheids- en investeringsplan

bron
vlaamse overheid
numac
2012035097
pub.
03/02/2012
prom.
09/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 DECEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende tweede verdeling 2011 van het provisioneel krediet voor de uitgaven in het kader van het werkgelegenheids- en investeringsplan


De Vlaamse Regering, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op het decreet van 23 december 2010 houdende algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011, inzonderheid op artikel 75;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Financiën en de Begroting, gegeven op 1 december 2011.

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De kredieten ingeschreven onder basisallocatie JB0 JB102 0100 van het programma JB van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 worden gedeeltelijk verdeeld overeenkomstig onderstaande tabel. (bedragen in duizend euro)

Verdeling van

Verdeling naar


PR

BA

KS

Bedrag

PR

BA

KS*

Bedrag

JB

JB0 JB102 0100

NGK

5.427

JD

JB0 JD106 3300

GVK

200

JB0 JD106 3300

GOK

200

JB0 JD109 3300

NGK

587

JB0 JD102 9999

VL MAC

587

JC0 JE202 3300

NGK

4.310

JC0 JE205 3300

NGK

330


* KS = KREDIETSOORT

Art. 2.Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd naar het Rekenhof, het Vlaams Parlement en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 9 december 2011.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor Financiën en Begroting, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 december 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^