Besluit Van De Vlaamse Regering van 09 december 2011
gepubliceerd op 09 maart 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0 CB016 0100 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011

bron
vlaamse overheid
numac
2012035199
pub.
09/03/2012
prom.
09/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 DECEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0 CB016 0100 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011


De Vlaamse Regering, Gelet op de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit;

Gelet op het decreet van 23 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011;

Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011;

Gelet op de beslissingen van de Vlaamse Regering VR2011 0403 DOC.0181 en VR2011 1507 DOC.0836;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor financiën en begroting;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 14 november 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport en van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Besluit :

Artikel 1.Het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0 CB016 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 wordt gedeeltelijk verdeeld overeenkomstig onderstaande tabel. (in duizend EUR)

Verdeling van

Verdeling naar

PR

BA

KS

Bedrag

PR

BA

KS

Bedrag

CB0

CB016 0100

NGK

53

CB0 MD0

CC002 1211 MA200 1100

NGK NGK

46 7


Art. 2.Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving toegestuurd aan het Rekenhof, het Vlaams Parlement en het Vlaams Ministerie van Financiën en Begroting.

Art. 3.De Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 december 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, H. CREVITS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^