Besluit Van De Vlaamse Regering van 09 januari 2015
gepubliceerd op 02 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang

bron
vlaamse overheid
numac
2015035073
pub.
02/02/2015
prom.
09/01/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 JANUARI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 12 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005011352 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang type ministerieel besluit prom. 12/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005011348 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang sluiten houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang


De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen, artikel 2, § 4, eerste lid, gewijzigd bij de wetten van 23 december 1969, 30 juli 1971 en 17 juli 1975;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005011352 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang type ministerieel besluit prom. 12/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005011348 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang sluiten houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 28 november 2014;

Gelet op advies nr. 56.844/3 van de Raad van State, gegeven op 19 december 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 12 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005011352 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang type ministerieel besluit prom. 12/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005011348 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang sluiten houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt: "1° Minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, of, alleen voor zover dit besluit betrekking heeft op de rust- en verzorgingstehuizen, de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid;"; 2° punt 2° wordt vervangen door wat volgt: "2° instellingen voor bejaardenopvang: de dagverzorgingscentra, de centra voor kortverblijf, de groepen van assistentiewoningen, de woonzorgcentra en de rust- en verzorgingstehuizen;"; 3° er wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt: "6° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035841 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap « Zorg en Gezondheid » sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Zorg en Gezondheid.".

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede "bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst toegezonden aan de Prijzendienst, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel" vervangen door de woorden "elektronisch ingediend bij het agentschap"; 2° aan paragraaf 2, eerste lid, wordt een punt 10° toegevoegd, dat luidt als volgt: "10° het verslag van de bewonersraad waarin de aanvraag tot verhoging van de prijzen van het woonzorgcentrum of het rust- en verzorgingstehuis wordt gemeld en toegelicht."; 3° in paragraaf 2, tweede lid, worden de zinsnede "de Federale overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie" vervangen door de woorden "het agentschap"; 4° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "de Prijzendienst" telkens vervangen door de woorden "het agentschap";5° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "bij aangetekend schrijven" opgeheven.

Art. 3.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "bij aangetekend schrijven aan de aanvrager betekend" vervangen door de woorden "met een aangetekende zending aan de aanvrager bezorgd";2° in paragraaf 2 en 3 worden de woorden "de Prijzendienst" vervangen door de woorden "het agentschap";3° in paragraaf 3 worden de woorden "bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst" vervangen door het woord "elektronisch".

Art. 4.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "de Prijzendienst meedelen bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst" vervangen door de woorden "het agentschap elektronisch meedelen"; 2° in paragraaf 2 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "Bij ontstentenis van een weigering door het agentschap mag binnen de dertig dagen die volgen op de ontvangst van de kennisgeving, de meegedeelde verhoging toegepast worden ten vroegste vanaf de vijftiende dag te rekenen vanaf de ontvangst van de kennisgeving.".

Art. 5.In artikel 6, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "tien" wordt telkens vervangen door het woord "dertig";2° de woorden "de Prijzendienst" worden telkens vervangen door de woorden "het agentschap";3° de zinsnede "bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst en de vermeldingen "kennisgeving nieuwe dienst" en/of "kennisgeving nieuw product" wordt op de brief worden aangebracht" wordt vervangen door het woord "elektronisch".

Art. 6.In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de woorden "de Prijzendienst" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 8.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 januari 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^