Besluit Van De Vlaamse Regering van 09 juli 2021
gepubliceerd op 23 augustus 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bacheloropleiding bachelor in de scheepswerktuigkunde als nieuwe opleiding van de Hogere Zeevaartschool, vestiging Antwerpen

bron
vlaamse overheid
numac
2021032396
pub.
23/08/2021
prom.
09/07/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021032396

VLAAMSE OVERHEID


9 JULI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bacheloropleiding bachelor in de scheepswerktuigkunde als nieuwe opleiding van de Hogere Zeevaartschool, vestiging Antwerpen


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013036201 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014 sluiten, artikel II.152, vervangen bij het decreet van 8 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018010323 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs en de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, wat betreft het hoger onderwijs sluiten en gewijzigd bij de decreten van 18 mei 2018, 1 maart 2019 en 3 juli 2020, en artikel II.153, laatst gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2020 pub. 24/08/2020 numac 2020042552 bron vlaamse overheid Decreet over het onderwijs XXX sluiten.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Commissie Hoger Onderwijs heeft een positief oordeel over de macrodoelmatigheid gegeven op 30 april 2020. - De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie heeft een positief toetsingsbesluit vastgesteld op 18 mei 2021. - De Inspectie van Financiën heeft gunstig advies gegeven op 30 juni 2021.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.De initiële academische bacheloropleiding "bachelor in de scheepswerktuigkunde, met specificatie of Science," wordt erkend als nieuwe opleiding van de Hogere Zeevaartschool, vestiging Antwerpen.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in het studiegebied nautische wetenschappen. De studieomvang bedraagt 180 studiepunten.

Overeenkomstig artikel 4, § 2, van het bijzonder decreet van 20 februari 2009Relevante gevonden documenten type bijzonder decreet prom. 20/02/2009 pub. 29/04/2009 numac 2009201870 bron vlaamse overheid Bijzonder decreet tot inrichting van de Vlaamse autonome hogeschool Hogere Zeevaartschool en tot overdracht van de inrichtende macht van het hoger zeevaartonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende de Hogere Zeevaartschool zijn de onderwijstalen Nederlands en Frans. De Franstalige variant is "bachelor en mécanique navale".

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2021-2022.

Art. 2.De initiële professionele bacheloropleiding bachelor in de scheepswerktuigkunde, georganiseerd door de Hogere Zeevaartschool, vestiging Antwerpen, wordt parallel met de uitbouw van de opleiding, vermeld in artikel 1, eerste lid, afgebouwd.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 juli 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS


begin


Publicatie : 2021-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^