Besluit Van De Vlaamse Regering van 09 mei 2014
gepubliceerd op 19 september 2014

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten

bron
vlaamse overheid
numac
2014035763
pub.
19/09/2014
prom.
09/05/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

9 MEI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20 en artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid, artikel 180, eerste lid;

Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten;

Gelet op het begrotingsakkoord, gegeven op 24 januari 2014;

Gelet op het advies van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 26 februari 2014;

Gelet op advies 55.633/3 van de Raad van State, gegeven op 27 maart 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Na beraadslaging, Besluit : TITEL 1. - Algemene bepalingen en organisatie kunstenbeleid

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° administratie: de dienst die binnen de Vlaamse administratie bevoegd is voor de professionele kunsten;2° adviescommissie: de Adviescommissie Kunsten, vermeld in artikel 39 van het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten;3° erkenningscommissie: de commissie, vermeld in artikel 69, § 1 van het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten;4° functionele verantwoording: een verantwoording waarbij wordt aangetoond dat, en eventueel in welke mate, de activiteit waarvoor de subsidie is toegekend, gerealiseerd is;5° financiële verantwoording: een verantwoording waarbij wordt aangetoond welke kosten zijn gemaakt voor de realisatie van de activiteit waarvoor de subsidie is toegekend, en welke opbrengsten de subsidieontvanger in het kader van die activiteit heeft verworven, hetzij uit de activiteit zelf, hetzij uit andere bronnen;6° huishoudelijk reglement: het reglement waarin de deontologie van de beoordelaars en de dagelijkse, interne en externe aangelegenheden van een commissie gereguleerd zijn;7° Kunstendecreet: het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten;8° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden;9° verhaalcommissie: de commissie, vermeld in artikel 45, § 5, van het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten, die het verhaal op zijn ontvankelijkheid beoordeelt.

Art. 2.Uiterlijk op 1 september van het eerste jaar van de legislatuur wordt gestart met de opmaak van het protocol, vermeld in artikel 8 van het Kunstendecreet.

Het protocol, vermeld in artikel 8 van het voormelde decreet, wordt uiterlijk op 31 december van het eerste jaar van de legislatuur van het Vlaams Parlement gesloten.

Het protocol, vermeld in artikel 8 van het voormelde decreet, blijft van kracht tot het afloopt of wordt vervangen door een nieuw protocol.

TITEL 2. - Subsidies aan kunstenaars en organisaties

Art. 3.De volgende disciplines komen in aanmerking voor subsidiëring: 1° architectuur en vormgeving;2° beeldende en audiovisuele kunsten;3° muziek;4° podiumkunsten. De minister kan de disciplines nader bepalen afhankelijk van de artistieke evoluties binnen de kunstensector.

Art. 4.De minister bepaalt welke gegevens en documenten een aanvraagdossier bevat, aan welke vormelijke voorwaarden een aanvraagdossier voldoet en op welke wijze een aanvraagdossier ingediend wordt.

Een aanvraag tot subsidiëring als vermeld in artikel 15, 18, 21 en 30 van het Kunstendecreet wordt tijdig ingediend: 1° uiterlijk op 15 september voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 januari van het volgende jaar;2° uiterlijk op 15 januari voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 mei van hetzelfde jaar;3° uiterlijk op 15 mei voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 september van hetzelfde jaar. De minister neemt de beslissing over de toekenning en over de grootte van de subsidies, vermeld in artikel 15, 18, 21 en 30 van het voormelde decreet, uiterlijk vier maanden na de uiterste indieningdatum van de aanvragen tot subsidiëring, vermeld in het tweede lid.

De administratie brengt de aanvrager op de hoogte van de beslissing, uiterlijk tien werkdagen na de beslissing van de minister. De minister bepaalt de wijze waarop deze beslissing tot het al dan niet toekennen van een subsidie aan de aanvrager wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De minister kan voor elke soort subsidie bepalen welke personeels- en werkingskosten ervoor in aanmerking komen, voor zover deze bepalingen de bedoeling hebben om dubbele subsidiëring vanwege de Vlaamse Gemeenschap te voorkomen.

Art. 6.De administratie onderzoekt of een aanvraag van een subsidie als vermeld in artikel 15, 18 en 21 van het Kunstendecreet, voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 14 van het voormelde decreet.

Als een aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 14 van het voormelde decreet, is de aanvraag onontvankelijk.

De administratie onderzoekt of een aanvraag tot subsidiëring als vermeld in artikel 25 van het voormelde decreet, voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 14 en 26 van het voormelde decreet.

Als een aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 14 en artikel 26 van het voormelde decreet, is de aanvraag onontvankelijk.

De administratie onderzoekt of een aanvraag tot subsidiëring als vermeld in artikel 30 van het voormelde decreet, voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 14 en 31 van het voormelde decreet.

Als een aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 14 en 31 van het voormelde decreet, is de aanvraag onontvankelijk.

De administratie stuurt binnen tien werkdagen vanaf de datum van de ontvangst van de aanvraag een bericht naar de aanvrager met de melding dat de aanvraag ontvankelijk of onontvankelijk is. In geval van onontvankelijkheid vermeldt het bericht de reden daarvan.

Art. 7.Overeenkomstig artikel 30, tweede lid, van het Kunstendecreet, komen organisaties die een subsidie als vermeld in artikel 25 van het voormelde decreet ontvangen, die op het ogenblik van de toekenning gelijk is aan of hoger is dan 300.000 euro, niet in aanmerking voor een subsidie als vermeld in artikel 30, eerste lid, van het voormelde decreet.

TITEL 3. - Kwaliteitsbeoordeling Hoofdstuk 1. - Organisatie van de kwaliteitsbeoordeling Afdeling 1. - Pool van beoordelaars en pool van voorzitters

Art. 8.§ 1. Een lid van de pool van beoordelaars voldoet aan de vereiste bepaald in artikel 36, § 2, van het Kunstendecreet als de betrokkene de nodige relevante kennis en competentie heeft, verworven door professionele of equivalente ervaring, onder meer via prospecties, om een te beoordelen aanvraag te situeren in en in perspectief te plaatsen ten opzichte van de stand van zaken van een onderdeel van het kunstenveld, een functie of een discipline. § 2. Een lid van de pool van voorzitters voldoet aan de volgende vereisten: 1° heeft ervaring met beoordelingssystemen;2° heeft affiniteit met het kunstenveld, maar professionele betrokkenheid is niet noodzakelijk;3° heeft deskundigheid en ervaring op het vlak van het leiden en modereren van vergaderingen. De minister kan de vereisten waaraan een beoordelaar of een voorzitter moet voldoen, nader bepalen, en kan zich daarvoor laten adviseren door de adviescommissie.

Art. 9.De administratie bezorgt voor de samenstelling van de pool van beoordelaars en de pool van voorzitters een indicatieve lijst van kandidaten aan de minister. De minister kan daaraan een of meer leden toevoegen.

De minister benoemt na mededeling aan de Vlaamse Regering: 1° een pool van beoordelaars die bestaat uit ten minste 170 leden.2° een pool van voorzitters die bestaat uit ten minste 5 leden. Zowel de pool van beoordelaars als de pool van voorzitters bestaat uit leden van wie maximaal twee derde behoort tot hetzelfde geslacht.

De vijfjarige periode waarvoor de leden van de pool van beoordelaars en de pool van voorzitters worden benoemd, start op 1 juni van het eerste volledige jaar van de legislatuur van het Vlaams Parlement en eindigt op 31 mei van het eerste volledige jaar van de volgende legislatuur van het Vlaams Parlement.

Uiterlijk twee maanden na de aanstelling van de pool van beoordelaars en de pool van voorzitters legt de adviescommissie een voorstel van huishoudelijk reglement voor de pool van beoordelaars en de pool van voorzitters ter goedkeuring voor aan de minister.

De leden van de pool van beoordelaars en de pool van voorzitters oefenen hun mandaat verder uit na het verstrijken van de periode zolang de minister geen nieuwe leden heeft benoemd.

Art. 10.De minister kan een einde maken aan het mandaat van een lid van de pool van beoordelaars of van een lid van de pool van voorzitters: 1° op verzoek van de mandaathouder;2° op verzoek van de voorzitter, na advies van de adviescommissie, als de mandaathouder het huishoudelijk reglement, vermeld in artikel 9, vijfde lid, niet naleeft;3° op verzoek van de adviescommissie, na advies van de administratie, als de mandaathouder het huishoudelijk reglement, vermeld in artikel 9, vijfde lid, niet naleeft;4° op verzoek van de administratie, na advies van de adviescommissie, als de mandaathouder het huishoudelijk reglement, vermeld in artikel 9, vijfde lid, niet naleeft. Een lid van de pool van beoordelaars of de pool van voorzitters dat door de minister wordt benoemd in de plaats van een overleden lid of van een lid van wie het mandaat voortijdig is beëindigd, voleindigt het mandaat.

De minister deelt een vervanging binnen de pool van beoordelaars of de pool van voorzitters mee aan de Vlaamse Regering.

Art. 11.De leden van de pool van beoordelaars kunnen aanspraak maken op de volgende vergoedingen: 1° een presentiegeld van 60 euro per dagdeel, geïndexeerd, tot maximaal twee dagdelen per dag voor de deelname aan vergaderingen en de uitvoering van werkbezoeken;2° een forfaitaire vergoeding van 30 euro voor de voorbereiding van een aanvraagdossier voor een werkingssubsidie en 15 euro voor de voorbereiding van een aanvraagdossier voor een projectsubsidie of beurs;3° een forfaitaire vergoeding van 25 euro voor het opstellen van een prospectieverslag of een verslag van een werkbezoek, als de beoordelaar de prospectie of het werkbezoek uitvoert op verzoek van de pool van voorzitters;4° een reisvergoeding voor vergaderingen, prospecties en werkbezoeken, gebaseerd op de prijs van een treinrit in eerste klas. De leden van de pool van voorzitters kunnen aanspraak maken op de volgende vergoedingen: 1° een presentiegeld van 90 euro per dagdeel, geïndexeerd, tot maximaal twee dagdelen per dag, om vergaderingen bij te wonen;2° een forfaitaire vergoeding van 30 euro voor de voorbereiding van een aanvraagdossier voor een werkingssubsidie en 15 euro voor de voorbereiding van een aanvraagdossier voor een projectsubsidie of beurs;3° een reisvergoeding voor vergaderingen, gebaseerd op de prijs van een treinrit in eerste klas. De vergoeding voor vergaderingen wordt uitbetaald aan de hand van de presentielijst die tijdens de vergadering is opgesteld. De vergoeding voor de voorbereiding van een vergadering, prospecties en werkbezoeken wordt uitbetaald na de indiening van het voorbereidingsverslag, prospectieverslag of van het verslag van het werkbezoek. De minister kan hiervoor een model opleggen. Afdeling 2. - Adviescommissie Kunsten

Art. 12.Een lid van de adviescommissie kent het beoordelingskader of heeft ervaring met beoordelingssystemen.

De minister kan de vereisten waaraan een lid van de adviescommissie moet voldoen nader bepalen.

Art. 13.De administratie bezorgt voor de samenstelling van de adviescommissie een indicatieve lijst van kandidaten aan de minister.

De minister kan daaraan een of meer leden toevoegen.

De Vlaamse Regering benoemt op voorstel van de minister maximaal tien leden en een voorzitter van de adviescommissie.

Maximaal twee derde van de leden van de adviescommissie is van hetzelfde geslacht.

In de adviescommissie wordt ten minste één kunstenaar opgenomen en ten minste één persoon die vertrouwd is met de Vlaamse aanwezigheid in Brussel.

De vijfjarige periode waarvoor de leden van de adviescommissie worden benoemd, start op 1 november van het eerste jaar van de legislatuur van het Vlaams Parlement en eindigt op 31 oktober van het eerste jaar van de volgende legislatuur van het Vlaams Parlement.

De leden oefenen hun mandaat verder uit na het verstrijken van de periode zolang de Vlaamse Regering geen nieuwe leden heeft benoemd.

Art. 14.De adviescommissie legt binnen twee maanden na haar aanstelling een voorstel van huishoudelijk reglement ter goedkeuring voor aan de minister.

Art. 15.De Vlaamse Regering kan een einde maken aan het mandaat van een lid van de adviescommissie: 1° op verzoek van de mandaathouder;2° op verzoek van de voorzitter van de adviescommissie, als de mandaathouder het huishoudelijk reglement niet naleeft;3° op verzoek van de minister, als de mandaathouder het huishoudelijk reglement niet naleeft. De Vlaamse Regering kan een einde maken aan het mandaat van de voorzitter van de adviescommissie: 1° op verzoek van de mandaathouder;2° op verzoek van de minister, als de mandaathouder het huishoudelijk reglement niet naleeft. Een lid van de adviescommissie dat door de Vlaamse Regering wordt benoemd in de plaats van een overleden lid of van een lid van wie het mandaat voortijdig is beëindigd, voleindigt het mandaat.

Art. 16.De voorzitter en de leden van de adviescommissie kunnen aanspraak maken op de volgende vergoedingen: 1° de voorzitter: een presentiegeld van 120 euro per dagdeel, geïndexeerd, tot maximaal twee dagdelen per dag, om vergaderingen voor te bereiden en bij te wonen;2° de leden: een presentiegeld van 90 euro per dagdeel, geïndexeerd, tot maximaal twee dagdelen per dag, om vergaderingen voor te bereiden en bij te wonen;3° een reisvergoeding voor vergaderingen, gebaseerd op een treinrit in eerste klas. De betaling vindt plaats aan de hand van de presentielijst die tijdens de vergadering is opgesteld. Afdeling 3. - Verhaalcommissie

Art. 17.Een lid van de verhaalcommissie voldoet aan de volgende vereisten: 1° affiniteit met het kunstenveld, maar professionele betrokkenheid is niet noodzakelijk;2° kennis van het beoordelingskader of ervaring met beoordelingssystemen;3° ervaring met verhaal- of beroepsprocedures. De minister kan de vereisten waaraan een lid van de verhaalcommissie moet voldoen nader bepalen.

Art. 18.De administratie bezorgt voor de samenstelling van de verhaalcommissie een indicatieve lijst van kandidaten aan de minister.

De minister kan daaraan een of meer leden toevoegen.

Art. 19.De Vlaamse Regering benoemt op voorstel van de minister minimaal drie en maximaal dertien leden, onder wie een voorzitter van de verhaalcommissie.

De verhaalcommissie legt binnen twee maanden na haar aanstelling een voorstel van huishoudelijk reglement ter goedkeuring voor aan de minister.

Art. 20.De Vlaamse Regering kan een einde maken aan het mandaat van een voorzitter of van een lid van de verhaalcommissie: 1° op verzoek van de mandaathouder;2° op verzoek van de voorzitter, na advies van de adviescommissie, als de mandaathouder het huishoudelijk reglement, vermeld in artikel 19, tweede lid, niet naleeft;3° op verzoek van de adviescommissie, na advies van de administratie, als de mandaathouder het huishoudelijk reglement, vermeld in artikel 19, tweede lid, niet naleeft;4° op verzoek van de administratie, na advies van de adviescommissie, als de mandaathouder het huishoudelijk reglement, vermeld in artikel 19, tweede lid, niet naleeft.

Art. 21.De leden van de verhaalcommissie kunnen aanspraak maken op de volgende vergoedingen: 1° de voorzitter: een presentiegeld van 120 euro per dagdeel, geïndexeerd, tot maximaal twee dagdelen per dag, om vergaderingen voor te bereiden en bij te wonen;2° de leden: een presentiegeld van 90 euro per dagdeel, geïndexeerd, tot maximaal twee dagdelen per dag, om vergaderingen voor te bereiden en bij te wonen;3° een reisvergoeding voor vergaderingen, gebaseerd op een treinrit in eerste klas. De betaling vindt plaats aan de hand van de presentielijst die tijdens de vergadering is opgesteld.

Hoofdstuk 2. - Verloop van de kwaliteitsbeoordeling

Art. 22.Een beoordelingscommissie als vermeld in artikel 44 van het Kunstendecreet, wordt samengesteld uit minimaal drie en maximaal dertien leden en wordt voorgezeten door een voorzitter, aangewezen uit de pool van voorzitters, vermeld in artikel 38, § 1, van het Kunstendecreet.

Art. 23.De minister bepaalt nader de methode en de procedure voor de aanwijzing van de commissies, vermeld in artikel 44 van het Kunstendecreet. De minister kan zich hierbij laten adviseren door de adviescommissie.

Art. 24.De minister bepaalt de procedure om het voorlopige voorstel van beslissing te bezorgen en de wijze waarop de voorstellen van beslissing openbaar worden gemaakt.

Art. 25.De termijn waarin een aanvrager een verhaal kan indienen, bedraagt tien werkdagen na de dag waarop het voorstel van beslissing naar de betrokken organisatie is verstuurd. Na het verstrijken van de voormelde termijn bestaat er geen gelegenheid meer om een verhaal in te dienen.

Art. 26.De minister bepaalt welke gegevens en documenten een verhaal bevat en op welke wijze en wanneer een verhaal ingediend wordt.

TITEL 4. - Bepalingen over betaling, toezicht, reserve en sanctie Hoofdstuk 1. - Betaling van een toegekende subsidie

Art. 27.De subsidies, vermeld in artikel 15, 18, 21 en 30 van het Kunstendecreet, worden als volgt beschikbaar gesteld: 1° een voorschot van 90% van de subsidie wordt uitbetaald na de ondertekening van het besluit waarin de subsidie wordt toegekend;2° het saldo van 10% van de subsidie wordt uitbetaald nadat de administratie heeft vastgesteld dat de voorwaarden waaronder de subsidie toegekend is, nageleefd zijn en dat de subsidie aangewend is voor de doeleinden waarvoor ze is verleend. In afwijking van het eerste lid worden de subsidies, vermeld in artikel 30 van het voormelde decreet, die zijn toegekend aan een buitenlandse organisatie, als volgt beschikbaar gesteld: 1° een voorschot van 70% van de subsidie wordt uitbetaald na de ondertekening van het besluit waarin de subsidie wordt toegekend;2° het saldo van 30% van de subsidie wordt uitbetaald nadat de administratie heeft vastgesteld dat de voorwaarden waaronder de subsidie toegekend is, nageleefd zijn en dat de subsidie aangewend is voor de doeleinden waarvoor ze is verleend.

Art. 28.Een gesubsidieerde organisatie dient haar actieplan, vermeld in artikel 50, § 3, van het Kunstendecreet, ten minste twee maanden voor de aanvang van het jaar waarop dat actieplan betrekking heeft, bij de administratie in.

In afwijking van het eerste lid dient een gesubsidieerd festival zijn actieplan bij de administratie in uiterlijk twee maanden voor de datum waarop dat festival zijn eerste manifestatie organiseert in het jaar waarop het actieplan betrekking heeft.

In het actieplan zet de gesubsidieerde organisatie gedetailleerd uiteen hoe ze tijdens het desbetreffende jaar van de meerjarige subsidiëringsperiode haar inhoudelijke en zakelijke beleidsvisie zal realiseren. In het actieplan voor het eerste jaar van de subsidiëringsperiode geeft ze bovendien aan of en waar er afgeweken wordt van het oorspronkelijke aanvraagdossier, vermeld in artikel 27 van het voormelde decreet. De afwijkingen worden gemotiveerd. Het actieplan omvat verder een gedetailleerde begroting en activiteitenkalender.

De administratie kan aan de organisatie aanvullende informatie en documenten over het actieplan vragen.

Art. 29.Uiterlijk drie maanden voor de uiterste indieningdatum, vermeld in artikel 28, eerste lid, van dit besluit, bepaalt de minister op welke wijze het actieplan, vermeld in artikel 50, § 3, van het Kunstendecreet, aan de administratie bezorgd moet worden.

Hoofdstuk 2. - Verantwoording van de subsidie Afdeling 1. - Algemene bepalingen

Art. 30.De minister kan bijkomende subsidievoorwaarden opleggen om dubbele subsidiëring van de Vlaamse overheid te voorkomen.

Art. 31.Een verantwoordingsdossier als vermeld in artikel 53, § 1, van het Kunstendecreet, bestaat uit: 1° een functionele verantwoording;2° een financiële verantwoording. De functionele en financiële verantwoording, vermeld in het eerste lid, worden, in geval van een werkingssubsidie, uiterlijk drie maanden na de werkingsperiode waarop ze betrekking hebben of, in geval van een projectsubsidie of een beurs, uiterlijk drie maanden na de beëindiging van het project of de beurs ingediend, tenzij het in de subsidiebeslissing anders is bepaald. Afdeling 2. - Verantwoording van beurzen en projectsubsidies

Art. 32.Uiterlijk op het ogenblik waarop de subsidie wordt toegekend, bepaalt de minister wanneer en op welke wijze het verantwoordingsdossier aan de administratie bezorgd moet worden.

Art. 33.De functionele verantwoording over kortlopende en meerjarige beurzen als vermeld in artikel 15 en 18 van het Kunstendecreet, bestaat uit een inhoudelijk verslag.

De functionele verantwoording over een projectsubsidie als vermeld in artikel 21 van het voormelde decreet, bestaat uit: 1° een inhoudelijk verslag van het gerealiseerde project;2° een gedetailleerd overzicht van de activiteiten; 3° de resultatenrekening van het project die alle opbrengsten en kosten met betrekking tot het project omvat, als het subsidiebedrag hoger is dan 7.000 euro.

De financiële verantwoording over een projectsubsidie als vermeld in artikel 21 van het voormelde decreet, bestaat uit een verklaring op erewoord waarin de begunstigde van de subsidie verklaart dat voldaan is aan de financiële verantwoording, vermeld in artikel 11 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 betreffende de algemene regels inzake subsidiëring.

Art. 34.De functionele verantwoording over een projectsubsidie als vermeld in artikel 30 van het Kunstendecreet, bestaat uit: 1° een inhoudelijk verslag van het gerealiseerde project;2° een gedetailleerd overzicht van de activiteiten. De financiële verantwoording over een projectsubsidie als vermeld in artikel 30 van het voormelde decreet, die hoger is dan 7.000 euro, bestaat uit: 1° de resultatenrekening over de realisatie van het project met een specificatie van alle vermelde kosten- en opbrengstenrekeningen en een toelichting per post.Een organisatie die een gesubsidieerd project realiseert en daarnaast andere activiteiten opzet, maakt in haar volledige boekhouding een duidelijk en identificeerbaar onderscheid tussen de kosten en opbrengsten van de realisatie van het gesubsidieerde project en alle andere kosten en opbrengsten; 2° de specificatie van alle bezoldigingen, sociale lasten, vergoedingen, commissie- en erelonen, uitkoopsommen en voordelen in natura voor de personen die op artistiek, technisch, administratief of organisatorisch vlak hebben meegewerkt aan de realisatie van het project, met vermelding van de namen van de begunstigden;3° de bewijsstukken die betrekking hebben op de te verantwoorden subsidie.De minister kan in het besluit tot toekenning van een subsidie die verantwoordingsstukken definiëren of bepalen die niet moeten worden ingediend op voorwaarde dat ze door de begunstigde ter beschikking worden gehouden van de controle-instanties; 4° het verslag van een erkende accountant of bedrijfsrevisor die niet betrokken is bij de dagelijkse inhoudelijke, organisatorische en zakelijke werking van de gesubsidieerde organisatie in kwestie, met commentaar bij de balans en de resultatenrekening van de organisatie, als de projectsubsidie minstens 100.000 euro bedraagt.

De financiële verantwoording over een projectsubsidie als vermeld in artikel 30 van het voormelde decreet, die gelijk is aan of lager is dan 7.000 euro, bestaat uit een verklaring op erewoord waarin de begunstigde van de subsidie verklaart dat voldaan is aan de financiële verantwoording, vermeld in artikel 11 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 betreffende de algemene regels inzake subsidiëring.

Art. 35.De minister kan, rekening houdend met en op grond van de specifieke doeleinden waarvoor de projectsubsidie aangewend moet worden, of op grond van de bijzondere kenmerken van het project of de realisatiedatum van het project een aangepaste verantwoording vragen of een aangepaste indieningdatum opleggen.

Art. 36.Als de subsidieontvanger nalaat de subsidie volledig te verantwoorden overeenkomstig artikel 34, vervalt de subsidie voor het niet-verantwoorde gedeelte overeenkomstig artikel 13 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, met behoud van de toepassing van artikel 54 van het Kunstendecreet. Afdeling 3. - Voorwaarden en verantwoording van werkingssubsidies

Art. 37.Aanvullend op de voorwaarden, vermeld in artikel 51 en 52, § 2, 1°, 2°, 3°, a) tot en met c), van het Kunstendecreet, moet de ontvanger van een subsidie als vermeld in artikel 25 van het voormelde decreet, voldoen aan de volgende subsidievoorwaarden: 1° voor organisaties die inzetten op de functie presentatie of productie, al dan niet in combinatie met de functies participatie, ontwikkeling of reflectie: minstens 12,5% aan eigen opbrengsten verwerven, berekend in verhouding tot de artistieke uitgaven;2° voor organisaties die alleen inzetten op de functie participatie, ontwikkeling of reflectie: minstens 5% aan eigen opbrengsten verwerven, berekend in verhouding tot de artistieke uitgaven.

Art. 38.Een subsidie als vermeld in artikel 25 van het Kunstendecreet, wordt jaarlijks verantwoord.

Het verantwoordingsdossier voor een subsidie als vermeld in artikel 25 van het voormelde decreet, wordt uiterlijk drie maanden na het einde van elk jaar van de meerjarige subsidiëringsperiode aan de administratie bezorgd.

Uiterlijk drie maanden voor de uiterste indieningdatum, vermeld in het tweede lid, bepaalt de minister op welke wijze het verantwoordingsdossier, vermeld in het tweede lid, aan de administratie bezorgd moet worden.

Als de subsidieontvanger niet volledig voldoet aan de subsidievoorwaarde, vermeld in artikel 51, § 1, 2°, van het voormelde decreet, beschikt de subsidieontvanger over een remediëringstermijn van twintig werkdagen vanaf het ogenblik van de kennisgeving om alsnog aan de subsidievoorwaarde te voldoen.

Art. 39.De functionele verantwoording van een werkingssubsidie bestaat uit: 1° een evaluatie van de werking;2° een gedetailleerd overzicht van de activiteiten. De financiële verantwoording van een werkingssubsidie bestaat uit: 1° de jaarrekening, die bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting;2° de verslagen van de algemene vergadering over de goedkeuring van de rekeningen en de begroting, of, als het gaat om een stichting, de verslagen van de raad van bestuur over de goedkeuring van de rekeningen en de begroting;3° de specificatie van alle bezoldigingen, sociale lasten, vergoedingen, commissie- en erelonen, uitkoopsommen en voordelen in natura voor de personen die op artistiek, technisch, administratief of organisatorisch vlak hebben meegewerkt, met vermelding van de namen van de begunstigden;4° een afschrijvingstabel voor de investeringen; 5° het verslag van een erkende accountant of bedrijfsrevisor die niet betrokken is bij de dagelijkse inhoudelijke, organisatorische en zakelijke werking van de gesubsidieerde organisatie in kwestie, met commentaar bij de balans en de resultatenrekening van die organisatie, als de jaarlijkse subsidie minstens 100.000 euro bedraagt.

In de resultatenrekening worden alle kosten en opbrengsten met betrekking tot de werkingsperiode opgenomen. Als de organisatie naast de werkingssubsidies, vermeld in artikel 25 van het Kunstendecreet, nog andere subsidies ontvangt, worden die in dezelfde resultatenrekening opgenomen.

Als organisaties naast de activiteiten waarvoor ze krachtens artikel 25 van het voormelde decreet gesubsidieerd worden, nog andere activiteiten organiseren, maken ze in hun totale boekhouding een duidelijk en identificeerbaar onderscheid tussen beide soorten activiteiten.

Art. 40.Om, zoals bepaald in artikel 54, § 1 van het Kunstendecreet, na te gaan of voldaan is aan de subsidievoorwaarden, kunnen de gegevens en documenten, vermeld in artikel 39, eerste lid, 1° en 2°, door de administratie worden voorgelegd aan een commissie van ten minste drie en maximaal zeven leden uit de pool van beoordelaars, vermeld in artikel 36, § 1 van het voormelde decreet. De commissie kan daarbij het verantwoordingsdossier toetsen aan het actieplan, vermeld in artikel 50, § 3, van het Kunstendecreet, en aan de criteria, vermeld in artikel 28, § 2 van het voormelde decreet. Ze kan daarover op verzoek van de administratie een advies aan de minister en de administratie formuleren.

Art. 41.Als de subsidieontvanger nalaat de subsidie volledig te verantwoorden overeenkomstig artikel 39, vervalt de subsidie voor het niet-verantwoorde gedeelte overeenkomstig artikel 13 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, met behoud van de toepassing van artikel 54 van het Kunstendecreet.

Hoofdstuk 3. - Toezicht op de aanwending van de subsidie

Art. 42.De minister kan de toezichtmodaliteiten bepalen voor de volgende subsidies en kan deze specifiëren naargelang de hoogte van het toegekende subsidiebedrag: 1° de projectsubsidies voor kunstenaars, vermeld in artikel 21 van het Kunstendecreet;2° de projectsubsidies voor organisaties, vermeld in artikel 30 van het voormelde decreet;3° de werkingssubsidies voor organisaties, vermeld in artikel 25 van het voormelde decreet;4° de kunstenaarstoelagen, vermeld in artikel 93 van het voormelde decreet;5° de subsidies voor de ondersteuning van partnerprojecten, vermeld in artikel 105 van het voormelde decreet;6° de cofinanciering van internationale kunstprojecten, vermeld in artikel 115 van het voormelde decreet;7° de residentietoelagen, vermeld in artikel 129 van het voormelde decreet;8° de tussenkomsten voor buitenlandse publieke presentatiemomenten, vermeld in artikel 143 van het voormelde decreet;9° de projectsubsidies voor een internationale netwerkorganisatie, vermeld in artikel 157 van het voormelde decreet.

Art. 43.De minister bepaalt welke gegevens en documenten een bezwaar als vermeld in artikel 57, § 1 van het Kunstendecreet, bevat, aan welke inhoudelijke en vormelijke voorwaarden een bezwaar voldoet en op welke wijze en wanneer een bezwaar ingediend wordt.

De minister bepaalt de procedure voor de indiening van een bezwaar of een gemotiveerde intentieverklaring tot remediëring als vermeld in artikel 57 van het Kunstendecreet.

De minister bepaalt de ontvankelijkheidsprocedure.

Art. 44.De minister bepaalt nader de uitvoeringsmodaliteiten van een sanctie.

Hoofdstuk 4. - Besteding van de reserve

Art. 45.De minister kan bepalen welke gegevens en documenten een bestedingsplan als vermeld in artikel 62 van het Kunstendecreet, bevat, aan welke vormelijke voorwaarden een bestedingsplan voldoet en op welke wijze en wanneer een bestedingsplan ingediend wordt.

Art. 46.De minister bepaalt de ontvankelijkheidsprocedure voor de indiening van een bestedingsplan.

Art. 47.De minister kan bepalen welke gegevens en documenten een rapportering over een bestedingsplan moet bevatten, aan welke vormelijke voorwaarden een rapportering voldoet en op welke wijze en wanneer een rapportering ingediend wordt.

TITEL 5. - Subsidies voor kunstinstellingen en ondersteunende organisaties Hoofdstuk 1. - Erkenning van kunstinstellingen

Art. 48.De administratie bezorgt voor de samenstelling van de erkenningscommissie, vermeld in artikel 69, § 1, van het Kunstendecreet, een indicatieve lijst van kandidaten aan de minister.

De minister kan daaraan een of meer leden toevoegen.

De Vlaamse Regering benoemt op voorstel van de minister zeven leden, waaronder een voorzitter van de erkenningscommissie.

Art. 49.De minister kan de adviesprocedure bepalen.

Art. 50.De minister bepaalt de overlegprocedure.

Art. 51.Als de Vlaamse Regering in het geval, vermeld in artikel 70, § 3, eerste lid, 2° van het Kunstendecreet, beslist over te gaan tot de stopzetting van een erkenning als kunstinstelling als vermeld in artikel 70, § 1 van het voormelde decreet, brengt zij de voormelde kunstinstelling hiervan uiterlijk zes maanden voor het aflopen van de beheersovereenkomst, vermeld in artikel 77, § 1 van het voormelde decreet, op de hoogte. De erkenning stopt twee jaar na afloop van de beheersovereenkomst. Onder voorwaarde dat tijdig een ontvankelijk bestedingsplan als vermeld in artikel 62, § 2, van het Kunstendecreet wordt ingediend, behoudt de instelling gedurende twee jaar minstens 75 % van de subsidie die volgens de afgelopen beheersovereenkomst jaarlijks ter beschikking is gesteld.

Hoofdstuk 2. - Algemene bepalingen

Art. 52.Organisaties als vermeld in artikel 70, § 1, van het Kunstendecreet, die een subsidie ontvangen die op het ogenblik van de toekenning gelijk is aan of hoger is dan 300.000 euro, komen niet in aanmerking voor een subsidie als vermeld in artikel 30 van het voormelde decreet.

Art. 53.De minister bepaalt welke gegevens en documenten een beleidsplan als vermeld in artikel 83 van het Kunstendecreet bevat, aan welke vormelijke voorwaarden een beleidsplan voldoet en op welke wijze een beleidsplan ingediend wordt.

Art. 54.De minister benoemt per kunstinstelling en per ondersteunende organisatie een afzonderlijke beoordelingscommissie. De minister deelt de samenstelling van deze beoordelingscommissies voorafgaand aan de benoeming mee aan de Vlaamse Regering.

Art. 55.Maximaal twee derde van de leden van een beoordelingscommissie is van hetzelfde geslacht.

Art. 56.De administratie bezorgt voor de samenstelling van de beoordelingscommissie een indicatieve lijst van kandidaten aan de minister. De minister kan daaraan een of meer leden toevoegen.

Art. 57.De minister kan de vereisten, vermeld in artikel 85, § 3, eerste lid van het Kunstendecreet, waaraan een lid van een beoordelingscommissie moet voldoen, nader bepalen. De minister kan zich daarvoor laten adviseren door de adviescommissie.

Art. 58.De minister bepaalt de hoogte van een vergoeding en de procedure voor de toekenning van een vergoeding.

TITEL 6. - Stimulerings-, promotie- en verwervingsbeleid Hoofdstuk 1. - Actief ondernemerschap bij kunstenaars en organisaties Afdeling 1. - Kunstenaarstoelagen

Art. 59.De renteloze kunstenaarstoelage, bedoeld in artikel 93, § 1, van het Kunstendecreet, wordt toegekend door de minister. De kunstenaarstoelage kan worden gebruikt om een project te realiseren of om te investeren in materiaal.

Art. 60.Een kunstenaarstoelage als vermeld in artikel 93, § 1, van het Kunstendecreet, bedraagt maximaal 15.000 euro.

Art. 61.Een kunstenaarstoelage als vermeld in artikel 93, § 1, van het Kunstendecreet, wordt terugbetaald gedurende een af te spreken periode van maximaal vijf jaar in af te spreken schijven van het toegekende bedrag.

Art. 62.Een kunstenaar die een kunstenaarstoelage wil aanvragen, bezorgt een aanvraagdossier aan de administratie uiterlijk twee maanden voor de aanvang van de activiteiten die met de aangevraagde middelen zullen worden gefinancierd.

Art. 63.De minister bepaalt welke gegevens en documenten een aanvraagdossier bevat, aan welke vormelijke voorwaarden een aanvraagdossier voldoet en op welke wijze een aanvraagdossier ingediend wordt.

Art. 64.De administratie onderzoekt of een aanvraag van een kunstenaarstoelage als vermeld in artikel 94, § 1, van het Kunstendecreet, voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 14 van het voormelde decreet. Als de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 14 van het voormelde decreet, is de aanvraag onontvankelijk.

De administratie stuurt binnen tien werkdagen vanaf de datum van de ontvangst van de aanvraag een bericht naar de aanvrager met de melding dat de aanvraag ontvankelijk dan wel onontvankelijk is. In geval van onontvankelijkheid vermeldt het bericht de reden daarvan.

De administratie bezorgt een advies als vermeld in artikel 96, § 3, van het voormelde decreet, aan de minister uiterlijk twintig werkdagen na de ontvangst van de aanvraag.

Art. 65.Uiterlijk dertig werkdagen na de uiterste indieningdatum van de aanvraag neemt de minister een beslissing over de toekenning en de grootte van de toelage op basis van het gemotiveerde advies, vermeld in artikel 96, § 3, van het Kunstendecreet.

De administratie brengt de aanvrager op de hoogte van de beslissing uiterlijk vijf werkdagen na de beslissing van de minister.

Art. 66.Een toelageontvanger dient uiterlijk één maand na de afloop van de overbruggingsperiode een verantwoordingsdossier in bij de administratie dat aantoont hoe is voldaan aan de voorwaarde, vermeld in artikel 100, 3°, van het Kunstendecreet.

Art. 67.De minister bepaalt welke gegevens en documenten een verantwoordingsdossier bevat, aan welke vormelijke voorwaarden een verantwoordingsdossier voldoet en op welke wijze een verantwoordingsdossier ingediend wordt. Afdeling 2. - Partnerprojecten

Art. 68.De subsidie voor de ondersteuning van een partnerproject, bedoeld in artikel 105 van het Kunstendecreet, wordt toegekend door de minister.

Art. 69.Organisaties als vermeld in artikel 25 en artikel 70, § 1 van het Kunstendecreet, die een subsidie ontvangen die op het ogenblik van de toekenning gelijk is aan of hoger is dan 3.000.000 euro, komen niet in aanmerking voor een subsidie als vermeld in artikel 105 van het voormelde decreet.

Art. 70.De minister bepaalt welke gegevens en documenten een aanvraagdossier bevat, aan welke vormelijke voorwaarden een aanvraagdossier voldoet en op welke wijze een aanvraagdossier ingediend wordt.

Een aanvraag tot subsidiëring van een partnerproject als vermeld in artikel 105 van het Kunstendecreet, wordt minstens twee maanden voor de aanvang van het project ingediend.

De minister neemt de beslissing over de toekenning en over de grootte van de subsidies, vermeld in artikel 105 van het voormelde decreet, uiterlijk vier maanden na de uiterste indieningdatum van de aanvraag tot subsidiëring, vermeld in het tweede lid.

De administratie brengt de aanvrager op de hoogte van de beslissing, uiterlijk tien werkdagen na de beslissing van de minister. De minister bepaalt de wijze waarop deze beslissing tot het al dan niet toekennen van een subsidie aan de aanvrager wordt bekendgemaakt.

Art. 71.De administratie onderzoekt of een aanvraag tot subsidiëring van een partnerproject als vermeld in artikel 105 van het Kunstendecreet, voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 14 en 107 van het voormelde decreet. Als een aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 14 en 107 van het voormelde decreet, is de aanvraag onontvankelijk.

De administratie stuurt binnen tien werkdagen vanaf de datum van de ontvangst van de aanvraag een bericht naar de aanvrager met de melding dat de aanvraag ontvankelijk dan wel onontvankelijk is. In geval van onontvankelijkheid vermeldt het bericht de reden daarvan.

Art. 72.De minister bepaalt hoe de voorschotten, vermeld in artikel 112 van het Kunstendecreet, worden berekend en betaald. Afdeling 3. - Cofinanciering van internationale kunstprojecten

Art. 73.De projectsubsidie aan een binnenlandse projectpartner, bedoeld in artikel 115, § 1, van het Kunstendecreet, wordt toegekend door de minister.

Art. 74.Organisaties als vermeld in artikel 25 en artikel 70, § 1 van het Kunstendecreet, die een subsidie ontvangen die op het ogenblik van de toekenning gelijk is aan of hoger is dan 1.000.000 euro, komen niet in aanmerking voor een subsidie als vermeld in artikel 115 van het voormelde decreet.

Art. 75.De minister bepaalt welke gegevens en documenten een aanvraagdossier bevat, aan welke vormelijke voorwaarden een aanvraagdossier voldoet en op welke wijze een aanvraagdossier ingediend wordt.

Een aanvraag tot subsidiëring van de cofinanciering van een internationaal kunstproject als vermeld in artikel 115, § 1, van het Kunstendecreet, wordt minstens twee maanden voor de aanvang van het project ingediend.

De minister neemt de beslissing over de toekenning en over de grootte van de subsidies, vermeld in artikel 115, § 1, van het voormelde decreet, uiterlijk vier maanden na de uiterste indieningdatum van de aanvraag tot subsidiëring, vermeld in het tweede lid.

De administratie brengt de aanvrager op de hoogte van de beslissing, uiterlijk tien werkdagen na de beslissing van de minister. De minister bepaalt de wijze waarop deze beslissing tot het al dan niet toekennen van een subsidie aan de aanvrager wordt bekendgemaakt.

Art. 76.De administratie onderzoekt of een aanvraag tot subsidiëring als vermeld in artikel 115, § 1, van het Kunstendecreet, voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 14, 31 en 116 van het voormelde decreet. Als een aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 14, 31 en 116 van het voormelde decreet, is de aanvraag onontvankelijk.

De administratie stuurt binnen tien werkdagen vanaf de datum van de ontvangst van de aanvraag een bericht naar de aanvrager met de melding dat de aanvraag ontvankelijk dan wel onontvankelijk is. In geval van onontvankelijkheid vermeldt het bericht de reden daarvan.

Art. 77.De minister bepaalt hoe de voorschotten, vermeld in artikel 121 van het Kunstendecreet, worden berekend en betaald.

Hoofdstuk 2. - Internationale promotie en begeleiding Afdeling 1. - Buitenlandse residenties

Onderafdeling 1. - Aanduiding van buitenlandse residentieplekken

Art. 78.De buitenlandse residentieplekken, bedoeld in artikel 124 van het Kunstendecreet, worden aangeduid door de minister.

Art. 79.De administratie bezorgt ten minste jaarlijks uiterlijk op 1 juni aan de minister een voorstel van beslissing over een actualisatie van de lijst met aangeduide residentieplekken als vermeld in artikel 125, § 3, van het Kunstendecreet.

De administratie kan informatie inwinnen bij experten om een gemotiveerd advies op te stellen.

De minister beslist over de actualisatie van de lijst met aangeduide residentieplekken, vermeld in artikel 126 van het voormelde decreet, uiterlijk op 15 juli.

Art. 80.De minister sluit met elke residentieplek een overeenkomst als vermeld in artikel 128 van het Kunstendecreet, die minstens de volgende elementen bevat: 1° de residentieperiode;2° de aangeboden ondersteuning door de residentieplek op financieel, inhoudelijk of organisatorisch vlak;3° de selectiemethode van de kunstenaar(s);4° de hoogte van de vergoeding die toegekend wordt aan de residentieorganisatie, en de wijze van betaling; 5° de wijze van vermelding van de Vlaamse Gemeenschap op de communicatie-instrumenten van de residentieplek..

Onderafdeling 2. - Residentietoelagen

Art. 81.De residentietoelage, bedoeld in artikel 129 van het Kunstendecreet, wordt toegekend door de minister.

Art. 82.De minister kan bepalen welke werkingskosten van een residentie als vermeld in artikel 130, § 1, van het Kunstendecreet, in aanmerking komen voor een residentietoelage, voor zover deze bepalingen de bedoeling hebben om dubbele subsidiëring vanwege de Vlaamse Gemeenschap te voorkomen.

Art. 83.De minister bepaalt welke gegevens en documenten een aanvraagdossier bevat, aan welke vormelijke voorwaarden een aanvraagdossier voldoet en op welke wijze een aanvraagdossier ingediend wordt.

Een aanvraag van een residentietoelage als vermeld in artikel 129 van het Kunstendecreet, wordt ingediend uiterlijk zes maanden voor de datum waarop de residentie van start gaat.

De minister neemt een beslissing over de toekenning en over de grootte van de residentietoelagen, vermeld in artikel 129 van het Kunstendecreet, uiterlijk twee maanden na de uiterste indieningdatum van de aanvraag, vermeld in het tweede lid.

De administratie brengt de aanvrager op de hoogte van de beslissing, uiterlijk tien werkdagen na de beslissing van de minister. De minister bepaalt de wijze waarop deze beslissing tot het al dan niet toekennen van een subsidie aan de aanvrager wordt bekendgemaakt.

Art. 84.De administratie onderzoekt of een aanvraag van een residentietoelage als vermeld in artikel 129 van het Kunstendecreet, voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 14 van het voormelde decreet. Als een aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 14 van het voormelde decreet, is de aanvraag onontvankelijk.

De administratie stuurt binnen tien werkdagen vanaf de datum van de ontvangst van de aanvraag een bericht naar de aanvrager met de melding dat de aanvraag ontvankelijk dan wel onontvankelijk is. In geval van onontvankelijkheid vermeldt het bericht de reden daarvan.

Art. 85.De minister bepaalt hoe de voorschotten, vermeld in artikel 135 van het Kunstendecreet, worden berekend en betaald. Afdeling 2. - Buitenlandse presentaties

Onderafdeling 1. - Aanwezigheid op buitenlandse presentatieplekken

Art. 86.De buitenlandse presentatieplekken, bedoeld in artikel 138 van het Kunstendecreet., worden aangeduid door de minister.

Art. 87.De administratie bezorgt jaarlijks, uiterlijk op 1 oktober van het jaar dat voorafgaat aan de start van de samenwerking, aan de minister een voorstel van beslissing over een actualisatie van de lijst met aangeduide buitenlandse presentatieplekken als vermeld in artikel 139, § 3, van het Kunstendecreet.

De administratie kan informatie inwinnen bij experten om een gemotiveerd advies op te stellen als vermeld in artikel 139, § 2, van het voormelde decreet.

De minister beslist over de actualisatie van de lijst met aangeduide presentatieplekken, vermeld in artikel 140 van het Kunstendecreet, uiterlijk op 1 januari van het jaar waarin de samenwerking van start gaat.

Art. 88.De minister sluit met elke buitenlandse presentatieplek een overeenkomst als vermeld in artikel 142 van het Kunstendecreet, die minstens de volgende elementen bevat: 1° de omschrijving van de opdracht;2° het overeengekomen bedrag en de wijze van betaling;3° de eventuele borgstelling;4° de looptijd van de overeenkomst;5° de wijze van vermelding van de Vlaamse Gemeenschap op de communicatie-instrumenten van de presentatieplek. Onderafdeling 2. - Tussenkomsten voor buitenlandse publieke presentatiemomenten

Art. 89.De tussenkomst in de kosten, bedoeld in artikel 143 van het Kunstendecreet, wordt toegekend door de minister.

Art. 90.Organisaties als vermeld in artikel 25 en artikel 70, § 1 van het Kunstendecreet, die een subsidie ontvangen die op het ogenblik van de toekenning gelijk is aan of hoger is dan 300.000 euro, komen niet in aanmerking voor een subsidie als vermeld in artikel 143 van het voormelde decreet.

Art. 91.Het maximaal toe te kennen bedrag voor een buitenlands publiek presentatiemoment als vermeld in artikel 143 van het Kunstendecreet, bedraagt 7.000 euro.

Art. 92.De minister bepaalt welke gegevens en documenten een aanvraagdossier bevat, aan welke vormelijke voorwaarden een aanvraagdossier voldoet en op welke wijze een aanvraagdossier ingediend wordt.

Een aanvraagdossier voor een tussenkomst voor buitenlandse presentatiemomenten als vermeld in artikel 143 van het Kunstendecreet, wordt minstens twee maanden voor de aanvang van het presentatiemoment ingediend, tenzij een gemotiveerde uitzondering aanvaard wordt door de administratie.

De minister neemt de beslissing over de toekenning en over de grootte van de tussenkomsten, vermeld in artikel 143 van het Kunstendecreet, uiterlijk twee maanden na de indieningdatum van de aanvraag, vermeld in het tweede lid.

De administratie brengt de aanvrager op de hoogte van de beslissing, uiterlijk tien werkdagen na de beslissing van de minister. De minister bepaalt de wijze waarop deze beslissing tot het al dan niet toekennen van een tegemoetkoming aan de aanvrager wordt bekendgemaakt.

Art. 93.De administratie onderzoekt of een aanvraag voor een tegemoetkoming als vermeld in artikel 143 van het Kunstendecreet, voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 14 en 144 van het voormelde decreet. Als een aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 14 en 144 van het voormelde decreet, is de aanvraag onontvankelijk.

De administratie stuurt binnen tien werkdagen vanaf de datum van de ontvangst van de aanvraag een bericht naar de aanvrager met de melding dat de aanvraag ontvankelijk dan wel onontvankelijk is. In geval van onontvankelijkheid vermeldt het bericht de reden daarvan.

Art. 94.Het grensbedrag, bedoeld in artikel 148 van het Kunstendecreet, wordt bepaald door de minister.

De procedure, bedoeld in artikel 148, tweede lid, van het Kunstendecreet, voor de uitbetaling van de subsidies, vermeld in artikel 143 van het voormelde decreet, wordt bepaald door de minister.

Onderafdeling 3. - Doorbraaktrajecten

Art. 95.De ondersteuning, bedoeld in artikel 151 van het Kunstendecreet, wordt toegekend door de minister.

Art. 96.De minister bepaalt welke gegevens en documenten een aanvraagdossier bevat, aan welke vormelijke voorwaarden een aanvraagdossier voldoet en op welke wijze een aanvraagdossier ingediend wordt.

Een aanvraag tot subsidiëring van een doorbraaktraject als vermeld in artikel 151 van het Kunstendecreet, wordt minstens twee maanden voor de aanvang van het doorbraaktraject ingediend.

De minister neemt de beslissing over de toekenning en over de grootte van de subsidies, vermeld in artikel 151 van het voormelde decreet, uiterlijk vier maanden na de uiterste indieningdatum van de aanvragen tot subsidiëring, vermeld in het tweede lid.

De administratie brengt de aanvrager op de hoogte van de beslissing, uiterlijk tien werkdagen na de beslissing van de minister. De minister bepaalt de wijze waarop deze beslissing tot het al dan niet toekennen van een tegemoetkoming aan de aanvrager wordt bekendgemaakt.

Art. 97.De administratie onderzoekt of een aanvraag van een subsidie als vermeld in artikel 151 van het Kunstendecreet, voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 14 van het voormelde decreet, en, als dat van toepassing is, artikel 152 van het voormelde decreet. Als een aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 14 van het voormelde decreet, en, als dat van toepassing is, artikel 152 van het voormelde decreet, is de aanvraag onontvankelijk.

De administratie stuurt binnen tien werkdagen vanaf de datum van de ontvangst van de aanvraag een bericht naar de aanvrager met de melding dat de aanvraag ontvankelijk dan wel onontvankelijk is. In geval van onontvankelijkheid vermeldt het bericht de reden daarvan.

Art. 98.De minister sluit over een toegekend doorbraaktraject een overeenkomst met de aanvrager als vermeld in artikel 156 van het Kunstendecreet.

De minister kan verdere bepalingen en modaliteiten vastleggen voor de overeenkomst met de aanvrager, vermeld in het eerste lid. Afdeling 3. - Netwerken

Art. 99.De minister kan een projectsubsidie toekennen aan een internationale netwerkorganisatie of aan een netwerkevenement dat bijdraagt tot de internationale uitstraling van de Vlaamse kunstensector als vermeld in artikel 157 van het Kunstendecreet.

Art. 100.De minister bepaalt welke gegevens en documenten een aanvraagdossier bevat, aan welke vormelijke voorwaarden een aanvraagdossier voldoet en op welke wijze een aanvraagdossier ingediend wordt.

Art. 101.Een aanvraag tot subsidiëring van een internationale netwerkorganisatie of een netwerkevenement als vermeld in artikel 157 van het Kunstendecreet, wordt minstens twee maanden voor de aanvang van het project ingediend.

De minister neemt de beslissing over de toekenning en over de grootte van de subsidies, vermeld in artikel 157 van het Kunstendecreet, uiterlijk vier maanden na de uiterste indieningdatum van de aanvragen tot subsidiëring, vermeld in het eerste lid.

De administratie brengt de aanvrager op de hoogte van de beslissing, uiterlijk tien werkdagen na de beslissing van de minister. De minister bepaalt de wijze waarop deze beslissing tot het al dan niet toekennen van een tegemoetkoming aan de aanvrager wordt bekendgemaakt.

Art. 102.De administratie onderzoekt of een aanvraag van een subsidie als vermeld in artikel 157 van het Kunstendecreet, voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 14 en 31, 1°, van het voormelde decreet. Als een aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 14 en 31, 1°, van het voormelde decreet, is de aanvraag onontvankelijk.

De administratie stuurt binnen tien werkdagen vanaf de datum van de ontvangst van de aanvraag een bericht naar de aanvrager met de melding dat de aanvraag ontvankelijk dan wel onontvankelijk is. In geval van onontvankelijkheid vermeldt het bericht de reden daarvan.

Art. 103.De minister bepaalt hoe de voorschotten, vermeld in artikel 162 van het Kunstendecreet, worden berekend en betaald.

Hoofdstuk 3. - Verwerving en spreiding van kunst Afdeling 1. - Collectie Vlaanderen

Art. 104.De aankoop van kunstwerken, bedoeld in artikel 165 van het Kunstendecreet, gebeurt door de minister.

Art. 105.Op voorstel van de administratie beslist de minister tot aanstelling van ofwel een curator, ofwel een commissie van experten als vermeld in artikel 167, § 1, van het Kunstendecreet.

Als de minister beslist een curator aan te stellen, stelt de administratie een lijst op van minstens twee kandidaat-curatoren, waaraan de minister een of meer kandidaten kan toevoegen.

Als de minister beslist een commissie van experten aan te stellen, stelt de administratie een lijst op van kandidaat-experten ter vorming van een commissie van experten. De commissie van experten bestaat uit drie leden onder wie één voorzitter.

De kandidaat-curatoren of kandidaat-commissieleden moeten minstens aan de volgende voorwaarden voldoen: 1° aantoonbare expertise in het veld van de hedendaagse kunst hebben;2° geen opbrengsten verwerven uit initiatieven die de verkoop van kunst tot doel hebben, als het niet de verkoop van eigen werk betreft.

Art. 106.Een benoeming tot curator of expert van een commissie is onverenigbaar met: 1° een verkozen politiek mandaat;2° een functie als medewerker van een parlementaire fractie of een kabinet;3° een functie als personeelslid in dienst van een instelling van de Vlaamse overheid dat in het kader van zijn functie betrokken is bij de uitvoering van het Kunstendecreet;4° een functie als personeelslid van een belangenbehartiger uit het kunstenveld;5° een functie als personeelslid van een ondersteunende organisatie als vermeld in artikel 71, 73 en 75 van het Kunstendecreet;6° het lidmaatschap van de raad van bestuur van een belangenbehartiger uit het kunstenveld.

Art. 107.De minister benoemt de curator of de expert van een commissie voor een periode van drie jaar.

Een curator kan maximaal één mandaat vervullen.

Een expert van de commissie kan maximaal twee mandaten vervullen.

De minister bepaalt de vergoeding van de curator of van de expert van een commissie.

De minister kan het mandaat van een curator of van een lid van de commissie vroegtijdig beëindigen op verzoek van de betrokkene of op eigen verzoek.

Art. 108.De curator of de commissie van experten legt, uiterlijk één maand na de aanstelling, een visieplan voor de duur van het mandaat ter goedkeuring voor aan de minister.

De curator of de commissie van experten stelt minimaal één keer per jaar, uiterlijk op 1 juni, een gemotiveerde selectie van kunstwerken op die in aanmerking komen voor aankoop als vermeld in artikel 166 van het Kunstendecreet.

Uiterlijk op 1 oktober beslist de minister op basis van de selectie als vermeld in artikel 167 van het voormelde decreet.

Art. 109.De minister bepaalt de modaliteiten van de aankoop in een overeenkomst met de kunstenaar, of met de door hem gekozen vertegenwoordiger als vermeld in artikel 169 van het Kunstendecreet. Afdeling 2. - Spreiding van kunstwerken

Art. 110.De organisatie, bedoeld in artikel 170 van het Kunstendecreet, wordt aangewezen door de minister.

Art. 111.De minister kan de taken, vermeld in artikel 171, § 1 van het Kunstendecreet, die zijn toegewezen aan de organisatie, vermeld in artikel 170 van het voormelde decreet, nader bepalen.

Art. 112.De minister bepaalt welke gegevens en documenten een beleidsplan bevat, aan welke vormelijke voorwaarden een beleidsplan voldoet en op welke wijze een beleidsplan ingediend wordt.

Art. 113.De minister richt een afzonderlijke beoordelingscommissie op als vermeld in artikel 174 van het Kunstendecreet.

TITEL 7. - Wijzigings-, overgangs- en slotbepalingen

Art. 114.Artikel 120 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2013 houdende de uitvoering van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 120.Voor de advisering is bevoegd: 1° voor de advisering over de indeling bij het Vlaamse niveau, vermeld in artikel 25 van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012 en de advisering over de werkingssubsidies, vermeld in hoofdstuk 4, afdeling 5 tot en met 10 van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012: de beoordelingscommissie Landelijke Cultureel-erfgoedorganisaties;2° voor de advisering over cultureel-erfgoedprojecten, vermeld in hoofdstuk 5, afdeling 2 tot en met 4 van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012: de beoordelingscommissie Cultureel-erfgoedprojecten en Cultureel-erfgoedconvenants; 3° voor de advisering over het subsidiëren van een lokaal cultureel-erfgoedbeleid op basis van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, vermeld in artikel 164 van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012 en de advisering over het subsidiëren van een lokaal cultureel-erfgoedbeleid voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, vermeld in artikel 174 van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012: de beoordelingscommissie Cultureel-erfgoedprojecten en Cultureel-erfgoedconvenants."

Art. 115.Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de uitvoering van het Kunstendecreet van 2 april 2004, gewijzigd bij de decreten van 3 juni 2005, 22 december 2006 en 20 juni 2008 wordt opgeheven.

In afwijking van het eerste lid blijven de bepalingen van het besluit van 18 juli 2008 betreffende de uitvoering van het Kunstendecreet, zoals gewijzigd, van kracht voor : 1° meerjarige subsidies in de periodes 2013-2016, 2013-2014 en 2015-2016;2° subsidies van projecten aan organisaties en kunstenaars, ontwikkelingsgerichte beurzen, creatieopdrachten, publicaties en opnameprojecten die lopen tot en met 2015;3° subsidies van internationale initiatieven die lopen tot en met 2015.

Art. 116.De bepalingen van dit besluit die betrekking hebben op het aanvragen, de beoordeling van aanvragen, de toekenning en de uitbetaling van subsidies en het toezicht op de aanwending van die subsidies worden voor de eerste maal toegepast voor alle subsidies toegekend ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016.

In afwijking van het eerste lid en zoals bepaald in artikel 184 van het Kunstendecreet, worden alle bepalingen die betrekking hebben subsidies zoals bedoeld in artikel 25 van het Kunstendecreet voor de eerste maal toegepast voor de vijfjarige subsidieperiode die aanvangt in 2017.

Art. 117.De Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 mei 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^