Besluit Van De Vlaamse Regering van 09 november 2012
gepubliceerd op 06 december 2012
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikelen 4 en 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen

bron
vlaamse overheid
numac
2012036224
pub.
06/12/2012
prom.
09/11/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

9 NOVEMBER 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikelen 4 en 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen


De Vlaamse Regering, Gelet op verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening), het laatst gewijzigd bij verordening (EU) nr. 261/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012;

Gelet op verordening (EG) nr. 288/2009 van de Commissie van 7 april 2009 houdende bepalingen voor de uitvoering van verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad ten aanzien van de toekenning, in het kader van een schoolfruitregeling, van communautaire steun voor de verstrekking van groente- en fruitproducten, verwerkte groente- en fruitproducten en banaanproducten aan kinderen in onderwijsinstellingen, gewijzigd bij verordening (EU) nr. 34/2011 van de Commissie van 18 januari 2011 en uitvoeringsverordening (EU) nr. 1208/2011 van de Commissie van 22 november 2011;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, artikel 3, § 1, 1°, vervangen bij de wet van 29 december 1990, en 2°, ingevoegd bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikel 6, 58 en 74;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 juli 2012;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen op 12 juli 2012;

Gelet op advies 51.827/1/V van de Raad van State, gegeven op 16 augustus 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid en de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 4, § 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juli 2010 en 27 mei 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt d) wordt het woord « ingeschreven » opgeheven;2° punt e) wordt opgeheven;3° punt i) wordt opgeheven;4° in punt k) en l) wordt de zinsnede « leerlingen die ingeschreven zijn » telkens vervangen door de zinsnede « kinderen die aangegeven zijn ».

Art. 2.In artikel 5 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 2010, wordt het woord « ingeschreven » telkens opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2011.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 november 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^