Besluit Van De Vlaamse Regering van 09 november 2018
gepubliceerd op 14 december 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot de universiteiten en hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap

bron
vlaamse overheid
numac
2018015167
pub.
14/12/2018
prom.
09/11/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018015167

VLAAMSE OVERHEID


9 NOVEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot de universiteiten en hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013036201 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014 type decreet prom. 20/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013036194 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 20/12/2013 pub. 03/02/2014 numac 2014200334 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201046 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013 sluiten, artikel IV.34, tweede lid, IV.38, V.2, tweede lid, V.16, V.84 en V.169 tot V.172;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 1993 tot vaststelling van de lijst van de andere activiteiten waarvan men aanneemt dat ze een groot gedeelte van de tijd van een lid van het academisch personeel in beslag nemen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1995 tot vaststelling van de lijst van andere beroepsactiviteiten of bezoldigde activiteiten die een groot gedeelte van de tijd in beslag nemen van een lid van het onderwijzend personeel, werkzaam in de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/1998 pub. 13/02/1999 numac 1999035159 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de regeling omtrent de afwezigheden, de tucht, de administratieve standen, het verlof, de mandaatsbeëindiging, het onderzoek van de lichamelijke geschiktheid en het geneeskundig toezicht voor het acade sluiten tot vaststelling van de regeling omtrent de afwezigheden, de tucht, de administratieve standen, het verlof, de mandaatsbeëindiging, het onderzoek van de lichamelijke geschiktheid en het geneeskundig toezicht voor het academisch personeel bij de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002036130 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool sluiten betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2006 pub. 19/04/2006 numac 2006035582 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van sommige verloven en terbeschikkingstellingen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool sluiten tot regeling van sommige verloven voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2007 pub. 17/04/2008 numac 2008035449 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de boekhouding, de jaarrekening, het rekeningenstelsel en de controle voor de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2007 pub. 17/04/2008 numac 2008035448 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de algemene boekhouding, de jaarrekening en het rekeningstelsel voor de hogescholen sluiten betreffende de boekhouding, de jaarrekening, het rekeningenstelsel en de controle voor de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2007 pub. 17/04/2008 numac 2008035449 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de boekhouding, de jaarrekening, het rekeningenstelsel en de controle voor de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2007 pub. 17/04/2008 numac 2008035448 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de algemene boekhouding, de jaarrekening en het rekeningstelsel voor de hogescholen sluiten betreffende de algemene boekhouding, de jaarrekening en het rekeningstelsel voor de hogescholen;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 3 september 2018;

Gelet op protocol nr. 90 van 28 september 2018 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het Vlaams Onderhandelingscomité voor het Hoger Onderwijs en het Universitair Ziekenhuis Gent, vermeld in de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013;

Gelet op advies 64.349/1 van de Raad van State, gegeven op 30 oktober 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingsbepalingen Afdeling 1. - Wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van

5 mei 1993 tot vaststelling van de lijst van de andere activiteiten waarvan men aanneemt dat ze een groot gedeelte van de tijd van een lid van het academisch personeel in beslag nemen

Artikel 1.Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 1993 tot vaststelling van de lijst van de andere activiteiten waarvan men aanneemt dat ze een groot gedeelte van de tijd van een lid van het academisch personeel in beslag nemen worden, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de aanhef van artikel 1 en punt 1° worden vervangen door wat volgt: "Artikel 1.De politieke mandaten waarvan ambtshalve aangenomen wordt dat deze meer dan 20 % van een voltijdse opdracht in beslag nemen, zijn de volgende: 1° het lidmaatschap van het Europees of Belgisch parlement, van een gemeenschaps- of gewestraad, van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, van een regering op nationaal (federaal) niveau of gemeenschaps- of gewestniveau; 2° het ambt van gouverneur, vice-gouverneur, bestendig afgevaardigde, burgemeester, schepen of voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn in een gemeente met meer dan 50.000 inwoners;" 2° punt 2° en 3° worden opgeheven.

Art. 2.In hetzelfde besluit worden artikel 2 tot en met 4 opgeheven. Afdeling 2. - Wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van

1 december 1998 tot vaststelling van de regeling omtrent de afwezigheden, de tucht, de administratieve standen, het verlof, de mandaatsbeëindiging, het onderzoek van de lichamelijke geschiktheid en het geneeskundig toezicht voor het academisch personeel bij de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap

Art. 3.Aan artikel 1, § 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/1998 pub. 13/02/1999 numac 1999035159 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de regeling omtrent de afwezigheden, de tucht, de administratieve standen, het verlof, de mandaatsbeëindiging, het onderzoek van de lichamelijke geschiktheid en het geneeskundig toezicht voor het acade sluiten tot vaststelling van de regeling omtrent de afwezigheden, de tucht, de administratieve standen, het verlof, de mandaatsbeëindiging, het onderzoek van de lichamelijke geschiktheid en het geneeskundig toezicht voor het academisch personeel bij de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt: "5° afzetting.".

Art. 4.Aan artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 4, eerste lid, 3°, wordt de zinsnede "bedoeld in artikel 3, van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap" vervangen door de zinsnede "vermeld in artikel II.2 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013"; 2° in paragraaf 6 wordt de zinsnede "artikel 2, §§ 3 en 4, met uitzondering van § 4, 1°, c," vervangen door de zinsnede "artikel 2, §§ 4 en 5, met uitzondering van § 5, 1°, c,".

Art. 5.Aan artikel 3, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 4° wordt de zinsnede "zoals bedoelt in artikel 91, derde lid van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap" vervangen door de zinsnede "als vermeld in artikel V.28, derde lid, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 en van een docent in het tenure trackstelsel na afloop van de aanstellingstermijn vermeld in artikel V.29 van voormelde codex"; 2° in punt 5° worden tussen het woord "ontslag" en het woord "bij" de woorden "of de afzetting" ingevoegd;3° in punt 7° wordt de zinsnede "222 werkdagen" vervangen door de zinsnede "365 kalenderdagen" en wordt de zinsnede "60 jaar" vervangen door de zinsnede "63 jaar"; 4° er wordt een punt 8° en 9° toegevoegd, die luiden als volgt: "8° de beëindiging na een voortdurende onverenigbaarheid als vermeld in artikel V.17/1, derde lid, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013; 9° het ontslag na evaluatie als vermeld in artikel V.46 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.".

Art. 6.In hetzelfde besluit worden de volgende artikelen opgeheven: 1° artikel 6, eerste en derde lid;2° artikel 7. Afdeling 3. - Wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van

24 mei 2002 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool

Art. 7.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002036130 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool sluiten betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2012, 6 september 2013 en 30 augustus 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid wordt de zinsnede "de artikelen 326bis, 333, 334, § 1 en 335, § 2 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap" vervangen door de zinsnede "artikel V.276, V.286, V.287, § 1 en artikel V.288, § 2, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013"; 2° in het tweede lid wordt de zinsnede "bedoeld in artikel 36, § 1, punten 1 tot en met 3, van het decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008035636 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen sluiten betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen" vervangen door de zinsnede "vermeld in artikel III.35, § 1, 1° tot en met 3°, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013"; 3° in het vierde lid wordt de zinsnede "artikel 5, 11 en 17 kan een volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking, een loopbaanonderbreking voor het volgen van een beroepsopleiding en" vervangen door de zinsnede "artikel 17 kan".

Art. 8.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011205367 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende sommige verloven en terbeschikkingstellingen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 20/10/2011 numac 2011205259 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool, w type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011205980 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding sluiten, wordt het eerste lid opgeheven.

Art. 9.In hetzelfde besluit worden de volgende artikelen opgeheven: 1° artikel 4, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011205367 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende sommige verloven en terbeschikkingstellingen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 20/10/2011 numac 2011205259 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool, w type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011205980 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding sluiten en 12 oktober 2012;2° artikel 5;3° artikel 6, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2012 pub. 21/11/2012 numac 2012206465 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding en de hogescholen type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2012 pub. 07/12/2012 numac 2012036197 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de groepen van assistentiewoningen type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2012 pub. 21/11/2012 numac 2012206499 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de artikelen 20, 21 en 35 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2001 ter uitvoering van het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2012 pub. 04/12/2012 numac 2012036195 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de invoering van een nieuw omkaderingssysteem in het gewoon basisonderwijs sluiten.

Art. 10.In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013, wordt paragraaf 2 opgeheven.

Art. 11.In artikel 10, eerste lid, van hetzelfde besluit, wordt de zinsnede ",3" opgeheven.

Art. 12.Artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2012 pub. 21/11/2012 numac 2012206465 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding en de hogescholen type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2012 pub. 07/12/2012 numac 2012036197 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de groepen van assistentiewoningen type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2012 pub. 21/11/2012 numac 2012206499 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de artikelen 20, 21 en 35 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2001 ter uitvoering van het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2012 pub. 04/12/2012 numac 2012036195 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de invoering van een nieuw omkaderingssysteem in het gewoon basisonderwijs sluiten wordt opgeheven.

Art. 13.In artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2012, 15 april 2016 en 30 augustus 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede "In afwijking van artikel 5 hebben de personeelsleden" vervangen door de woorden "De personeelsleden hebben" en worden de woorden ", eventueel verlengbaar met één maand," opgeheven; 2° aan paragraaf 1, eerste lid, wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt: "Deze periode kan twee keer worden verlengd met één maand."; 3° in paragraaf 1 wordt het derde lid opgeheven;4° paragraaf 2 wordt opgeheven.

Art. 14.In artikel 13 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2012, 6 september 2013, 15 april 2016 en 30 augustus 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de zinsnede "In afwijking van artikel 5 hebben de personeelsleden" vervangen door de woorden "De personeelsleden hebben";2° het vijfde en het zesde lid worden opgeheven.

Art. 15.In artikel 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2012, 15 april 2016 en 30 augustus 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede "In afwijking van artikel 5 hebben de personeelsleden" vervangen door de woorden "De personeelsleden hebben";2° in paragraaf 1wordt het tweede lid opgeheven;3° paragraaf 2 wordt opgeheven.

Art. 16.In artikel 17, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2012 en 21 april 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het derde lid opgeheven;2° paragraaf 3 wordt opgeheven.

Art. 17.In artikel 18 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 6 september 2013 en 30 augustus 2016, wordt paragraaf 2 opgeheven.

Art. 18.Artikel 20 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van 12 oktober 2012, wordt opgeheven. Afdeling 4. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

31 maart 2006 tot regeling van sommige verloven voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool

Art. 19.In artikel 7, § 1, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2006 pub. 19/04/2006 numac 2006035582 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van sommige verloven en terbeschikkingstellingen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool sluiten tot regeling van sommige verloven voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool wordt de zinsnede "artikel 7, 2°, van het koninklijk besluit van 2 mei 1995 inzake moederschapsbescherming" vervangen door de zinsnede "artikel X5-7, tweede lid, 2°, van de Codex van 28 april 2017 over het welzijn op het werk".

Art. 20.In artikel 8, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 en 17 oktober 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt: "1° huwelijk of afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning van het personeelslid: twee werkdagen;"; 2° in punt 4° worden tussen het woord "huwelijk" en het woord "van" de woorden "of afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning" ingevoegd. Afdeling 5. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

21 december 2007 betreffende de boekhouding, de jaarrekening, het rekeningenstelsel en de controle voor de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap

Art. 21.In artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2007 pub. 17/04/2008 numac 2008035449 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de boekhouding, de jaarrekening, het rekeningenstelsel en de controle voor de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2007 pub. 17/04/2008 numac 2008035448 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de algemene boekhouding, de jaarrekening en het rekeningstelsel voor de hogescholen sluiten betreffende de boekhouding, de jaarrekening, het rekeningenstelsel en de controle voor de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap wordt de zinsnede "artikel 4 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen" vervangen door de zinsnede "artikel II.2 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013".

Art. 22.In artikel 79 van hetzelfde besluit wordt punt 3° vervangen door wat volgt: "3° de raad van bestuur keurt de jaarrekening goed en stuurt die naar de Vlaamse Regering en het Rekenhof voor 31 maart van het kalenderjaar dat volgt op het afgesloten boekjaar.". Afdeling 6. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

21 december 2007 betreffende de algemene boekhouding, de jaarrekening en het rekeningenstelsel voor de hogescholen

Art. 23.In artikel 1,1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2007 pub. 17/04/2008 numac 2008035449 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de boekhouding, de jaarrekening, het rekeningenstelsel en de controle voor de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2007 pub. 17/04/2008 numac 2008035448 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de algemene boekhouding, de jaarrekening en het rekeningstelsel voor de hogescholen sluiten betreffende de algemene boekhouding, de jaarrekening en het rekeningstelsel voor de hogescholen wordt de zinsnede "artikel 2, 1°, van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap" vervangen door de zinsnede "artikel II.3 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013".

Art. 24.In artikel 10, derde lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "Voor 31 mei" vervangen door de zinsnede "Voor 31 maart van het kalenderjaar dat volgt op het afgesloten boekjaar". HOOFDSTUK 2. - Slotbepalingen

Art. 25.Het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1995 tot vaststelling van de lijst van andere beroepsactiviteiten of bezoldigde activiteiten die een groot gedeelte van de tijd in beslag nemen van een lid van het onderwijzend personeel, werkzaam in de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 1998, wordt opgeheven.

Art. 26.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2018, met uitzondering van artikel 1, 1°, 3 en 5, 2°, 3° en 4° die in werking treden op 1 januari 2019 en artikel 13, 2°, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2017.

Art. 27.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 november 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS


begin


Publicatie : 2018-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^