Besluit Van De Vlaamse Regering van 09 oktober 2015
gepubliceerd op 21 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2013 betreffende de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2018

bron
vlaamse overheid
numac
2015036265
pub.
21/10/2015
prom.
09/10/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015036265

VLAAMSE OVERHEID


9 OKTOBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2013 betreffende de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2018


De Vlaamse Regering, Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, artikel 4, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2004, 28 februari 2014 en 3 juli 2015;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2018;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 juli 2015;

Gelet op het overleg tussen de betrokken regeringen via de schriftelijke procedure, gehouden op 2 september 2015, overeenkomstig artikel 6, § 2, 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Gelet op het overleg dat is gepleegd tussen de drie regeringen van de Benelux Economische Unie op 27 augustus 2015, overeenkomstig artikel 2 van de Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming, ondertekend in Brussel op 10 juni 1970;

Gelet op het advies 57.962/1/V van de Raad van State, gegeven op 7 september 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2013 betreffende de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2018 wordt de zinsnede "voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2018" opgeheven.

Art. 2.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : "

Artikel 1.Dit besluit bepaalt de data van de opening en de sluiting van de jacht in het Vlaamse Gewest.".

Art. 3.In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "2013-2018" opgeheven.

Art. 4.In artikel 3, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt de zin "Voor het jaar 2018 lopen de periodes, vermeld in de punten 1° en 3° van het eerste lid, tot en met 30 juni." opgeheven.

Art. 5.In artikel 6, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt de zin "Voor het jaar 2018 loopt de periode, vermeld in punt 4° van het eerste lid, tot en met 30 juni." opgeheven.

Art. 6.In de plaats van artikel 7 van hetzelfde besluit, vernietigd bij het arrest nr. 230.938 van 23 april 2015 van de Raad van State, komt een nieuw artikel 7, dat luidt als volgt : "

Art. 7.Bijzondere jacht kan worden uitgeoefend in de gevallen waarbij dat noodzakelijk is in één of meerdere van de volgende gevallen, overeenkomstig de voorwaarden vermeld in artikel 4, vierde lid, van het Jachtdecreet van 24 juli 1991 : 1° ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;2° ter voorkoming van belangrijke schade aan andere goederen in eigendom of gebruik.Deze reden geldt niet ten aanzien van de vogelsoorten die tot het jachtwild behoren; 3° ter bescherming van de wilde fauna of flora, of ter instandhouding van de natuurlijke habitats;4° voor de veiligheid van het luchtverkeer. De bijzondere bejaging kan worden uitgeoefend ten aanzien van de volgende soorten : 1° wild zwijn : van 1 januari tot en met 31 december;2° edelhert, damhert en moeflon : van 1 januari tot en met 30 september;3° grauwe gans : van 15 juli tot en met 14 augustus en van 1 oktober tot en met 31 januari;4° Canadese gans : van 1 april tot en met 14 augustus;5° wilde eend : van 15 juli tot en met 14 augustus;6° smient : van 15 oktober tot en met 14 november, voor zover op de bejaagde percelen door de jachtrechthouder schade kan worden aangetoond aan de andere landbouwteelten dan permanent grasland;7° kievit : van 1 januari tot en met 31 december;8° konijn : van 1 maart tot en met 14 augustus;9° vos : van 15 mei tot en met 14 oktober;10° houtduif : van 1 maart tot en met 14 september. De bijzondere jacht moet worden uitgeoefend volgens de relevante bepalingen van het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014.".

Art. 7.In artikel 10 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "en treedt buiten werking op 30 juni 2018" opgeheven.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 9.De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 oktober 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^