Besluit Van De Vlaamse Regering van 09 oktober 2015
gepubliceerd op 10 november 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid in de landbouw

bron
vlaamse overheid
numac
2015036324
pub.
10/11/2015
prom.
09/10/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015036324

VLAAMSE OVERHEID


9 OKTOBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid in de landbouw


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013204905 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid sluiten betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 9, eerste lid, 2° en 4°, en artikel 9, tweede lid;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 22 april 2014;

Gelet op het advies van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, gegeven op 27 juni 2014;

Gelet op advies 57.961/3 van de Raad van State, gegeven op 22 september 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad steun voorziet voor de oprichting en werking van operationele groepen in het kader van het Europees Partnerschap voor Innovatie (EIP) voor de productiviteit en duurzaamheid in de landbouw;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° bevoegde entiteit : het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij;2° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw;3° operationele groep : een groep als vermeld in artikel 56 en 57 van verordening (EU) nr.1305/2013; 4° verordening (EU) nr.1305/2013 : verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad.

Art. 2.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau. HOOFDSTUK 2. - Steun voor de oprichting en de werking van operationele groepen

Art. 3.Conform artikel 35 van verordening (EU) nr. 1305/2013 en binnen de daarvoor bestemde begrotingskredieten kan de minister, volgens de bepalingen die zijn vastgesteld in dit besluit, een subsidie verlenen aan een indiener voor de oprichting of de werking van een operationele groep.

Art. 4.De kosten voor de oprichting of de werking van de operationele groepen, met uitzondering van de overheadkosten en de investeringskosten, komen in aanmerking voor subsidiëring.

Alleen de kosten die betrekking hebben op de oprichting, of de kosten voor de werking tijdens een periode van maximaal twee jaar na de oprichtingsdatum van de operationele groep komen voor subsidiëring in aanmerking.

De minister kan nadere regels opleggen voor de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.

Art. 5.De maximaal toegekende subsidie bedraagt 30.000 euro per operationele groep.

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de subsidiabele kosten. HOOFDSTUK 3. - De indiening van aanvragen voor de subsidiëring van operationele groepen

Art. 6.De minister kan jaarlijks een oproep doen om aanvragen in te dienen voor de subsidiëring van de oprichting of de werking van operationele groepen.

De minister kan bij elke oproep de thema's waarrond operationele groepen werken, in hoeveel operationele groepen per thema maximaal wordt voorzien, en de maximale subsidie per operationele groep bepalen.

De bevoegde entiteit zorgt voor de bekendmaking van de oproep.

De oproep vermeldt minimaal de eventuele thema's, de beoordelingscriteria, de maximale subsidie per operationele groep, het aanvraagformulier en de indieningsvoorwaarden.

Art. 7.De aanvraag wordt bij de bevoegde entiteit ingediend in een elektronische versie.

De minister kan de vorm en de inhoud voor de aanvragen tot subsidiëring van een operationele groep nader bepalen.

Art. 8.Actoren als vermeld in artikel 56 van verordening (EU) nr. 1305/2013 kunnen een aanvraag tot subsidiëring van een operationele groep indienen. HOOFDSTUK 4. - De beoordeling van de aanvragen tot subsidiëring van een operationele groep

Art. 9.De aanvragen tot subsidiëring van operationele groepen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie die als volgt is samengesteld : 1° drie personeelsleden van het beleidsdomein Landbouw en Visserij, onder wie een voorzitter;2° één vertegenwoordiger van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie;3° minstens twee externe experten. De beoordelingscommissie kan worden bijgewoond door een vertegenwoordiger van de Inspectie van Financiën.

Art. 10.De aanvragen worden beoordeeld op basis van de volgende elementen : 1° de conformiteit met de bepalingen in de oproep;2° de samenstelling van de operationele groep;3° het beoogde doel en de verwachte output;4° de kwaliteit van het voorstel en de voorgestelde acties;5° de complementariteit met bestaande initiatieven.Iedere operationele groep gaat na of er kennis over het behandelde onderwerp aanwezig is bij de praktijkcentra of het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek en toont aan op welke manier hij die kennis benut.

Als de kennis niet benut wordt, moet dat gemotiveerd worden; 6° wijze van verspreiding van de resultaten. In het eerste lid, 5°, wordt verstaan onder praktijkcentra : de centra, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036172 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering inzake energieplanning voor ingedeelde energie-intensieve inrichtingen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunn type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 30/07/2004 numac 2004036242 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende uitvoering van het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen in de algemene, categorale en universitaire ziekenhuizen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004036217 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 08/11/2004 numac 2004036645 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het tijdelijk project ter ondersteuning van het unieke studiegebied maritieme opleidingen voor de varende bemanning van de opleidingsschepen van de door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde instelling Koninklijk type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004036540 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036270 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van artikel 11, eerste lid, van en vaststelling van een tweede bijlage bij het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierecht sluiten betreffende de toekenning van facultatieve subsidies aan Praktijkcentra actief in de voorlichting en ontwikkeling van Land- en Tuinbouw.

De minister kan de beoordelingscriteria, vermeld in het eerste lid, per oproep en per fase nader bepalen.

Art. 11.De minister neemt een beslissing over de te subsidiëren operationele groepen. De bevoegde entiteit brengt de indiener op de hoogte van de beslissing van de minister.

Art. 12.Bij de oprichting van de operationele groep wordt de samenwerking binnen de operationele groep geformaliseerd met een samenwerkingsovereenkomst tussen de actoren. De samenwerkingsovereenskomst bevat de oprichtingsdatum van de operationele groep. De samenwerkingsovereenkomst wordt uiterlijk een maand na de oprichting aan de bevoegde entiteit bezorgd. HOOFDSTUK 5. - Opvolging en rapportering

Art. 13.De indiener is op inhoudelijk en financieel vlak de eindverantwoordelijke en het aanspreekpunt voor de subsidiërende overheid.

Art. 14.De bevoegde entiteit zorgt voor de opvolging van de operationele groepen onder andere aan de hand van prestatie-indicatoren.

Art. 15.De functionele verantwoording van de subsidie voor de oprichting en de werking van een operationele groep bestaat minstens uit : 1° een overzicht van de realisaties en de bereikte resultaten van de operationele groep;2° een verslag van de werking en een reflectie over het verloop van de operationele groep;3° een evaluatie van de waarde van het samenwerkingsverband;4° een persklare tekst voor publicatie op Vlaams en Europees niveau. De functionele verantwoording, vermeld in het eerste lid, moet uiterlijk zes maanden na de werkingsperiode van maximaal twee jaar worden ingediend bij de bevoegde entiteit.

Art. 16.De financiële verantwoording van de subsidie voor de oprichting en de werking van een operationele groep bestaat minstens uit : 1° een resultatenrekening waarin alle kosten en opbrengsten met betrekking tot de gesubsidieerde periode zijn opgenomen voor de gesubsidieerde activiteiten.Eventuele bijkomende subsidies van de Vlaamse overheid of andere overheden voor dezefde activiteiten worden ook opgenomen in de resultatenrekening; 2° de verantwoordingsstukken. De financiële verantwoording, vermeld in het eerste lid, moet uiterlijk zes maanden na de werkingsperiode van maximaal twee jaar worden ingediend bij de bevoegde entiteit.

Art. 17.Overeenkomstig artikel 57 van verordening (EU) nr. 1305/2013 verspreiden de operationele groepen de resultaten van hun project via het EIP-netwerk. Ze verspreiden de resultaten eveneens binnen de bij het thema betrokken doelgroepen in Vlaanderen. HOOFDSTUK 6. - Uitbetaling van de subsidie

Art. 18.De toegekende subsidie wordt als volgt uitbetaald : 1° een eerste schijf van maximaal 60% na indiening en beoordeling door de bevoegde entiteit van de volgende stukken : a) een schuldvordering;b) een tussentijds rapport;c) een tussentijdse financiële afrekening;d) de nodige verantwoordingstukken.2° het resterende saldo van de subsidie na de indiening en beoordeling door de bevoegde entiteit van de volgende stukken : a) een schuldvordering;b) de functionele verantwoording, vermeld in artikel 16;c) de financiële verantwoording, vermeld in artikel 17. De stukken, vermeld in het eerste lid, punt 1°, kunnen ten vroegste 6 maanden na de start van de werking van de operationele groep worden ingediend bij de bevoegde entiteit.

De subsidie wordt uitbetaald op de rekening van de indiener. HOOFDSTUK 7. - Toezicht en controle

Art. 19.Met behoud van de bevoegdheden van het Rekenhof en de Inspectie van Financiën kunnen de personeelsleden van het beleidsdomein Landbouw en Visserij ter plaatse controle uitoefenen op de aanwending van de subsidie.

Art. 20.De bevoegde entiteit heeft delegatie om de subsidie geheel of gedeeltelijk terug te vorderen of niet uit te betalen in de gevallen, vermeld in artikel 13 en 14 van de wet van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type wet prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. - Officieuze coördinati sluiten tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. De terugbetaling vindt plaats binnen een maand nadat de indiener daarom is verzocht door de bevoegde entiteit. HOOFDSTUK 8. - Slotbepalingen

Art. 21.Bij de uitvoering van elke activiteit in het kader van een operationele groep met Europese cofinanciering wordt het volgende vermeld : "Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling : Europa investeert in zijn platteland".

Op alle publicaties, mededelingen en presentaties die in het kader van een operationele groep met Europese cofinanciering worden verspreid, worden de logo's van de Europese Unie en de Vlaamse overheid duidelijk zichtbaar aangebracht.

Art. 22.De indiener bezorgt de bevoegde entiteit alle publicaties die hij zelf over de werking van de operationele groep verspreidt, op het moment van de verspreiding.

Art. 23.De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 oktober 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE


begin


Publicatie : 2015-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^