Besluit Van De Vlaamse Regering van 09 september 2011
gepubliceerd op 14 november 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten wat betreft de opheffing van het agentschap Ruimtelijke Ordening

bron
vlaamse overheid
numac
2011035941
pub.
14/11/2011
prom.
09/09/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 SEPTEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten wat betreft de opheffing van het agentschap Ruimtelijke Ordening


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1;

Gelet op het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake grondwaterbeheer, artikel 7, § 1;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, artikel 12, § 1, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008, 13, § 4 en artikel 17, eerste lid;

Gelet op het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, artikel 3, § 1, tweede lid, vervangen bij het decreet van 20 december 1996 en gewijzigd bij het decreet van 10 maart 2006, artikel 4, eerste lid, artikel 5, 6, 9, gewijzigd bij het decreet van 10 maart 2006, artikel 10, § 2, artikel 12, 13, § 1, gewijzigd bij het decreet van 10 maart 2006, artikel 34, § 4, artikel 38, § 3, artikel 43 en artikel 47, vervangen bij het decreet van 20 december 1996;

Gelet op het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, artikel 32, § 2, gewijzigd bij de decreten van 21 december 2001, 19 juli 2002 en 10 maart 2006;

Gelet op het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, artikel 18;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 21, § 2, vervangen bij het decreet van 19 juli 2002 en artikel 30, § 2, ingevoegd bij het decreet van 25 mei 2007;

Gelet op het decreet van 27 juni 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2003, artikel 31;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 7, derde lid;

Gelet op het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten, artikel 16, § 3;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 1.3.1, § 3, eerste lid, 1°, artikel 1.4.3, tweede lid, artikel 1.4.8, tweede lid, artikel 2.1.2, § 8, derde lid, artikel 2.1.2, § 9, tweede lid, artikel 2.1.18, § 4, tweede lid, artikel 2.2.3, § 4, tweede lid, artikel 4.4.2, § 4, artikel 5.1.2, § 2, tweede lid en artikel 7.6.3, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende nadere regelen voor de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 1994 houdende aanwijzing van de besturen en openbare instellingen die advies geven over gemeentelijke plannen van aanleg;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot regeling van het vooroverleg over voorontwerpen van ruimtelijke structuurplannen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 houdende de organisatie van het vergunningenregister;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot instelling van het register van ruimtelijke planners, tot bepaling van de voorwaarden voor opname van personen in dat register en tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verantwoordelijkheid van ruimtelijke planners voor de opmaak van ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke plannen van aanleg;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van het eerste vergunningenregister en het eerste plannenregister;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opleiding van gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren en voor de betaling van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren in kleine gemeenten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003 betreffende de oprichting, de samenstelling en de werking van de beheerscommissies voor beschermde landschappen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot regeling van de bezwaren tegen erfdienstbaarheden tot openbaar nut voor de verwezenlijking van een Brownfieldproject;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 tot regeling van de werking van het Rubiconfonds;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008 betreffende de samenstelling, organisatie en werking van de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende nadere regelen betreffende de aankoop na weigering van stabiliteitswerken in toepassing van artikel 4.4.2, § 2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 juni 2011;

Gelet op advies nr. 50.075/1/V van de Raad van State, gegeven op 9 augustus 2011, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende nadere regelen voor de afbakening van waterwingebieden en de beschermingszones

Artikel 1.In artikel 16, § 2, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende nadere regelen voor de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 1999 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 en 10 juni 2011, wordt punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. » HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning

Art. 2.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010, wordt punt 53° opgeheven.

Art. 3.In artikel 20 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 januari 1999, 7 maart 2008, 19 september 2008, 29 mei 2009, 4 december 2009 en 10 juni 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, 2°, wordt punt a) vervangen door wat volgt : « a) als het gaat om een andere vergunningsaanvraag dan die van openbare besturen of een door hen opgerichte instelling : het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, behalve als het een inrichting betreft die in een gemeente ligt waarvan de Vlaamse Regering heeft vastgesteld dat ze voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 7.2.1, § 1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in welk geval de stedenbouwkundige aspecten worden geadviseerd door het college van burgemeester en schepenen, dat daarvoor het advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar inwint en dat in zijn advies opneemt; »; 2° in paragraaf 1, eerste lid, 2°, b), worden de woorden « het agentschap Ruimtelijke Ordening » vervangen door de zinsnede « het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed »; 3° in paragraaf 1, eerste lid, 2°, wordt punt c) vervangen door wat volgt : « c) als het gaat om een beroep tegen een beslissing van het college van burgemeester en schepenen : het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, behalve als het een inrichting betreft die in een gemeente ligt waarvan de Vlaamse Regering heeft vastgesteld dat ze voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 7.2.1, § 1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in welk geval de stedenbouwkundige aspecten worden geadviseerd door de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar; » 4° in paragraaf 1, eerste lid, 2°, d) worden de woorden « de afdeling bevoegd voor het stedenbouwkundig beleid » vervangen door de zinsnede « het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed »; 5° in paragraaf 2, eerste lid, 2°, wordt punt b) vervangen door wat volgt : « b) het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, behalve als het een inrichting betreft die in een gemeente ligt waarvan de Vlaamse Regering heeft vastgesteld dat ze voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 7.2.1, § 1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in welk geval de stedenbouwkundige aspecten worden geadviseerd door de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar; ».

Art. 4.In artikel 21, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, 4 december 2009 en 10 juni 2011, wordt de zinsnede « het Agentschap Ruimtelijke Ordening, het college van burgemeester en schepenen, de gemeentelijke of provinciale stedenbouwkundige ambtenaar of de afdeling bevoegd voor het stedenbouwkundig beleid » vervangen door de zinsnede « het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, het college van burgemeester en schepenen of de gemeentelijke of provinciale stedenbouwkundige ambtenaar ».

Art. 5.In artikel 22, § 2, 3°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, 19 september 2008, 4 december 2009 en 10 juni 2011, wordt punt b) vervangen door wat volgt : « b) het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, behalve als de Vlaamse Regering heeft vastgesteld dat de gemeente voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 7.2.1, § 1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Als het dan gaat om een beroep tegen een beslissing van het college van burgemeester en schepenen, maakt de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar deel uit van de commissie; ».

Art. 6.In artikel 26, § 2, 3°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 1999, en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, wordt punt b) vervangen door wat volgt : « b) een ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;».

Art. 7.In artikel 49, § 1, 3°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 december 2009 en 10 juni 2011, worden de woorden « het Agentschap Ruimtelijke Ordening » vervangen door de zinsnede « het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed ».

Art. 8.In bijlage 9A bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 oktober 1992, 7 maart 2008, 4 december 2009 en 10 juni 2011, wordt de zinsnede « het agentschap Ruimtelijke Ordening of de afdeling van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, bevoegd voor het stedenbouwkundig beleid » vervangen door de zinsnede « het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed ».

Art. 9.In bijlage 9B bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 oktober 1992, 7 maart 2008, 4 december 2009 en 10 juni 2011, wordt de zinsnede « het agentschap Ruimtelijke Ordening of de afdeling van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, bevoegd voor het stedenbouwkundig beleid » vervangen door de zinsnede « het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed ». HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 1994 houdende aanwijzing van de besturen en openbare instellingen die advies geven over gemeentelijke plannen van aanleg

Art. 10.In artikel 1, A van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 1994 houdende aanwijzing van de besturen en openbare instellingen die advies geven over gemeentelijke plannen van aanleg, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005, 23 juni 2006, 3 juli 2009, 4 december 2009 en 10 juni 2011, wordt punt 1 vervangen door wat volgt : « 1. het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed; »; HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

Art. 11.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 december 1998, 23 juni 2006, 8 oktober 2010 en 10 juni 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 2° wordt vervangen door wat volgt : « 2° het departement : het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;». 2° in punt 5° worden de woorden « het agentschap » vervangen door de woorden « het departement ».

Art. 12.In artikel 6, § 3, artikel 7, 8, 9, 10, 11, § 2, artikel 12, 13, § 1, artikel 19 en 22, derde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, worden de woorden « het agentschap » telkens vervangen door de woorden « het departement ».

Art. 13.In artikel 18 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 december 1998 en 23 juni 2006, worden de woorden « het agentschap » telkens vervangen door de woorden « het departement ».

Art. 14.In artikel 23 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1998 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 april 2004, 23 juni 2006 en 8 oktober 2010, worden de woorden « het agentschap » vervangen door de woorden « het departement ».

Art. 15.In artikel 25 en 27 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1998 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, worden de woorden « het agentschap » telkens vervangen door de woorden « het departement ».

Art. 16.In artikel 26 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1998 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 13 december 2002, 23 april 2004, 23 juni 2006 en 8 oktober 2010, worden de woorden « het agentschap » telkens vervangen door de woorden « het departement ».

Art. 17.In artikel 28bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1998 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 april 2004 en 23 juni 2006, worden de woorden « het agentschap » vervangen door de woorden « het departement ». HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

Art. 18.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007, 19 juli 2007, 7 maart 2008, 29 mei 2009, 4 december 2009 en 10 juni 2011, wordt punt 20° opgeheven.

Art. 19.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, 29 mei 2009 en 10 juni 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, tweede lid, 8°, wordt punt d) vervangen door wat volgt : « d) het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;»; 2° in paragraaf 2, tweede lid, 7°, wordt punt d) vervangen door wat volgt « d) het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;». HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot regeling van het vooroverleg over voorontwerpen van ruimtelijke structuurplannen

Art. 20.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot regeling van het vooroverleg over voorontwerpen van ruimtelijke structuurplannen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, 4 december 2009 en 10 juni 2011, wordt het punt 3° opgeheven.

Art. 21.In artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt de zinsnede « , naar het agentschap » opgeheven.2° in het tweede, derde en vijfde lid worden de woorden « het agentschap » telkens vervangen door de woorden « het departement »;3° in het vierde lid wordt de zinsnede « , het agentschap » opgeheven. HOOFDSTUK 7. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 houdende de organisatie van het vergunningenregister

Art. 22.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 houdende de organisatie van het vergunningenregister, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, 4 december 2009 en 10 juni 2011, wordt de zinsnede « het agentschap Ruimtelijke Ordening van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, hierna het agentschap te noemen » vervangen door de zinsnede « het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, hierna het departement te noemen ».

Art. 23.In artikel 3, 4 en 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en 5 juni 2009, worden de woorden « het agentschap » vervangen door de woorden « het departement ». HOOFDSTUK 8. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot instelling van het register van ruimtelijke planners, tot bepaling van de voorwaarden voor opname van personen in dat register en tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verantwoordelijkheid van ruimtelijke planners voor de opmaak van ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen

Art. 24.In artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot instelling van het register van ruimtelijke planners, tot bepaling van de voorwaarden voor opname van personen in dat register en tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verantwoordelijkheid van ruimtelijke planners voor de opmaak van ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, 4 december 2009 en 10 juni 2011, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : « Het register ligt permanent ter inzage bij het departement en wordt gepubliceerd op de website van het departement. ». HOOFDSTUK 9. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld

Art. 25.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, 4 december 2009 en 10 juni 2011, wordt punt 3° opgeheven.

Art. 26.In artikel 7 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 december 2009 en 10 juni 2011, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : « De leidend ambtenaar van het departement vervult altijd de functie van gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar voor het volledige grondgebied van het Vlaamse Gewest.

De leidend ambtenaar van het departement stelt per provincie minstens drie ambtenaren van niveau A uit zijn administratie aan als gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. » HOOFDSTUK 1 0. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke plannen van aanleg

Art. 27.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke plannen van aanleg, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 december 2009 en 10 juni 2011 wordt punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° het departement : het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. »

Art. 28.In artikel 4, eerste lid, en artikel 10, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, worden de woorden « het agentschap » vervangen door de woorden « het departement ».

Art. 29.In artikel 13 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, worden de woorden « Het agentschap en het agentschap Inspectie RWO » vervangen door de woorden « het departement en het agentschap Inspectie RWO ».

Art. 30.In artikel 16, derde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, worden de woorden « het agentschap » vervangen door de woorden « het departement ». HOOFDSTUK 1 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van het eerste vergunningenregister en het eerste plannenregister

Art. 31.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van het eerste vergunningenregister en het eerste plannenregister, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, 4 december 2009 en 10 juni 2011 wordt punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° het departement : het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. »

Art. 32.In artikel 4 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2008, worden de woorden « het agentschap » telkens vervangen door de woorden « het departement ».

Art. 33.In artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, worden de woorden « het agentschap » vervangen door de woorden « het departement ». HOOFDSTUK 1 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opleiding van gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren en voor de betaling van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren in kleine gemeenten

Art. 34.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opleiding van gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren en voor de betaling van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren in kleine gemeenten, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 december 2009 en 10 juni 2011, wordt punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° het departement : het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. »

Art. 35.In artikel 2, 4, 7, 9, 13, § 1, artikel 15, derde lid en artikel 16 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, worden de woorden « het agentschap » telkens vervangen door de woorden « het departement ».

Art. 36.In artikel 18 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, worden de woorden « Het agentschap en het agentschap Inspectie RWO » vervangen door de woorden « het departement en het agentschap Inspectie RWO ». HOOFDSTUK 1 3. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003 betreffende de oprichting, de samenstelling en de werking van de beheerscommissies voor beschermde landschappen

Art. 37.In artikel 3, eerste lid, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003 betreffende de oprichting, de samenstelling en de werking van de beheerscommissies voor beschermde landschappen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 december 2009 en 10 juni 2011, worden de woorden « de desbetreffende provinciale entiteit van het agentschap Ruimtelijke Ordening » vervangen door de woorden « het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed ». HOOFDSTUK 1 4. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot regeling van de bezwaren tegen erfdienstbaarheden tot openbaar nut voor de verwezenlijking van een Brownfieldproject

Art. 38.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot regeling van de bezwaren tegen erfdienstbaarheden tot openbaar nut voor de verwezenlijking van een Brownfieldproject, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 december 2009 en 10 juni 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt : « 1° leidend ambtenaar : de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;»; 2° in punt 7° worden de woorden « het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Ruimtelijke Ordening die door de administrateur-generaal » vervangen door de zinsnede « het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed die door de leidend ambtenaar ».

Art. 39.In artikel 7, 13, 14, § 3, artikelen 15, 16, 17 en 18 van hetzelfde besluit wordt het woord « administrateur-generaal » vervangen door de woorden « leidend ambtenaar ». HOOFDSTUK 1 5. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 tot regeling van de werking van het Rubiconfonds

Art. 40.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 tot regeling van de werking van het Rubiconfonds, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 december 2009 en 10 juni 2011, wordt punt 3° vervangen door wat volgt : « 3° de leidend ambtenaar : de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. »

Art. 41.In artikel 2 en 3 van hetzelfde besluit wordt het woord « administrateur-generaal » vervangen door de woorden « leidend ambtenaar ». HOOFDSTUK 1 6. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008 betreffende de samenstelling, organisatie en werking van de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO)

Art. 42.In artikel 2, eerste lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008 betreffende de samenstelling, organisatie en werking van de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 december 2009 en 10 juni 2011, wordt de zinsnede « het agentschap Ruimtelijke Ordening van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed » vervangen door de zinsnede « het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed ». HOOFDSTUK 1 7. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende nadere regelen betreffende de aankoop na weigering van stabiliteitswerken in toepassing van artikel 4.4.2, § 2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Art. 43.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende nadere regelen betreffende de aankoop na weigering van stabiliteitswerken in toepassing van artikel 4.4.2, § 2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 december 2009 en 10 juni 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « het agentschap Ruimtelijke Ordening » vervangen door de zinsnede « het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed »;2° in het tweede lid worden de woorden « het agentschap » telkens vervangen door de zinsnede « het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed ». HOOFDSTUK 1 8. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten

Art. 44.In artikel 8, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 december 2009 en 10 juni 2011, worden de woorden « het intern verzelfstandigd agentschap Ruimtelijke Ordening » vervangen door de zinsnede « het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed ». HOOFDSTUK 1 9. - Slotbepalingen

Art. 45.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2011.

Art. 46.De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 september 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, P. MUYTERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^