Besluit Van De Vlaamse Regering van 10 december 2010
gepubliceerd op 24 januari 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Vlaamse Regering tot subsidiëring van stadsvernieuwingsprojecten in het kader van oproep 4

bron
vlaamse overheid
numac
2011200226
pub.
24/01/2011
prom.
10/12/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

10 DECEMBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering tot subsidiëring van stadsvernieuwingsprojecten in het kader van oproep 4


De Vlaamse Regering, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikelen 55 tot 58;

Gelet op het decreet van 22 maart 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002035562 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten sluiten houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten, gewijzigd bij de decreten van 19 december 2003, 24 december 2004, 22 december 2006, 27 maart 2009 en 9 juli 2010;

Gelet op het decreet van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2009 pub. 26/10/2010 numac 2010035717 bron vlaamse overheid Decreet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007035586 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van stadsvernieuwingsprojecten sluiten betreffende de subsidiëring van stadsvernieuwingsprojecten, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2010;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 7 december 2010;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.§ 1. In het kader van de subsidiëring van de stadsvernieuwingsprojecten worden de volgende projecten, ingediend in het kader van oproep 4, gesubsidieerd met een conceptsubsidie voor een bedrag van 60.000 euro : 1° Oostende : Oosteroever;2° Sint-Truiden : Gazometersite;3° Turnhout : R13 - Stedelijk Plateau;4° Aalst : Tragel;5° Waregem : Waregem Zuid;6° Gent : Herontwikkeling UCO-site (Maïsstraat 124);7° Antwerpen : Masterplan Luchtbal;8° Hasselt : Herontwikkeling Campus 11e Linie. § 2. De conceptsubsidies vermeld in 1° tot en met 7°, worden vastgelegd op het FFEU-project 2001/01 - Conceptsubsidies. De conceptsubsidie vermeld in 8°, wordt vastgelegd op het vastleggingskrediet, ingeschreven op het programma I Stedenbeleid, basisallocatie BD0 BI307 4322, met als libellé "Ondersteuning stadsvernieuwingsprojecten" van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap van het begrotingsjaar 2010.

Art. 2.§ 1. In het kader van de subsidiëring van de stadsvernieuwingsprojecten worden de volgende projecten, ingediend in het kader van oproep 4, gesubsidieerd met een projectsubsidie : 1° Deinze : Stedelijk wonen aan de Leie, met een projectsubsidie voor een bedrag van 2.558.000 euro; 2° Gent : Oude Dokken - fase 1 "Handelsdok - Oost" onderdelen 1/4/5A, voor een bedrag van 2.360.000 euro; 3° Leuven : Vaartkom - Noord, met een projectsubsidie voor een bedrag van 2.360.000 euro; 4° Roeselare : Roeselare - Centraal, met een projectsubsidie voor een bedrag van 2.200.000 euro. § 2. De projectsubsidies worden vastgelegd op het vastleggingskrediet, ingeschreven op het programma I Stedenbeleid, basisallocatie BD0 BI307 4322, met als libellé "Ondersteuning stadsvernieuwingsprojecten" van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap van het begrotingsjaar 2010.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het stedenbeleid, is gemachtigd : 1° de subsidieovereenkomsten met de steden te sluiten voor de conceptsubsidiëring, vermeld in artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007035586 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van stadsvernieuwingsprojecten sluiten betreffende de subsidiëring van stadsvernieuwingsprojecten, 2° de subsidieovereenkomsten met de steden te sluiten voor de projectsubsidiëring, vermeld in artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007035586 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van stadsvernieuwingsprojecten sluiten betreffende de subsidiëring van stadsvernieuwingsprojecten.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het stedenbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 december 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, F. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^