Besluit Van De Vlaamse Regering van 10 januari 2003
gepubliceerd op 20 maart 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de concordantie en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende de vaststelling van de vakken en de indeling van de vakken in algemene vakken, technische vakken en praktisch

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2003200366
pub.
20/03/2003
prom.
10/01/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JANUARI 2003. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de concordantie en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende de vaststelling van de vakken en de indeling van de vakken in algemene vakken, technische vakken en praktische vakken in het secundair onderwijs voor sociale promotie


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 22;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende de vaststelling van de vakken en de indeling van de vakken in algemene vakken, technische vakken en praktische vakken in het secundair onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 december 2001;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 26 februari 2002;

Gelet op het protocol nr. 466 van 19 juli 2002 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling « Vlaamse Gemeenschap » van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 234 van 19 juli 2002 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op 5 juli 2002 betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen één maand;

Gelet op het advies 33.950/1 van de Raad van State, gegeven op 3 oktober 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1o van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende de vaststelling van de vakken en de indeling van de vakken in algemene vakken, technische vakken en praktische vakken in het secundair onderwijs voor sociale promotie worden het tweede en derde lid vervangen door wat volgt : « In het onderwijs voor sociale promotie kunnen bovendien Arabisch, Chinees, Deens, Esperanto, Grieks, Hebreeuws, Japans, Nederlands tweede taal, Pools, Portugees, Turks en Zweeds als algemeen vak worden ingericht.

In het onderwijs voor sociale promotie kunnen bovendien agogische methodieken, bedrijfsbeheer, bibliotheekwetenschappen, bloemschikken, boekbinden, brouwerij, etalage, fotografie, informaticatoepassingen, integrale kwaliteitszorg, kant, koken, maalderij, naaien, situatiegerichte training, smeden, textielmachines, weven en woninginrichting als technisch vak worden ingericht. »

Art. 2.De vakken die op advies van de inspectie tijdens het schooljaar 2000-2001 geconcordeerd werden naar toegepaste informatica worden op 1 september 2001 ambtshalve geconcordeerd naar informaticatoepassingen.

Al de vakken van de afdeling « kunst in de woning » worden op 1 september 2001 ambtshalve geconcordeerd naar woninginrichting.

De volgende vakken die op advies van de inspectie tijdens het schooljaar 2000-2001 geconcordeerd werden naar gezinstechnieken, maatschappelijke vorming, Nederlands, opvoedkunde of verzorging worden op 1 september 2001 ambtshalve geconcordeerd naar agogische methodieken : 1o agogiek; 2o agogische begeleidingsmodellen; 3o agogische vaardigheden; 4o agogische vraagstellingstypes; 5o algemene sociale vaardigheden; 6o begeleidingsvaardigheden; 7o communicatief gedrag; 8o communicatietechnieken; 9o communicatieve vaardigheden; 10o expressieve vaardigheden; 11o gespreksvoering, groepswerk; 12o groepsmethodieken; 13o metho bijzondere vraagstukken; 14o metho bijzondere vraagstukken, polyvalent verzorgende; 15o metho gezinsgericht werken; 16o metho methodische begeleiding; 17o metho omgaan met bijzondere doelgroepen; 18o metho socio- of sociaal-cultureel werk; 19o metho vaardigheden omgangskunde; 20o methodologie; 21o methodologie (gespreksvoering, groepswerk, observatie, rapportage, observeren en rapporteren, omgangskunde, opvoedende technieken, verbale expressie,...); 22o observeren en rapporteren; 23o omgangskunde; 24o samenwerkingsvaardigheden; 25o socio-cultureel werk; 26o verbale expressie; 27o werken met groepen.

De volgende vakken die op advies van de inspectie tijdens het schooljaar 2000-2001 geconcordeerd werden naar opvoedkunde of verzorging worden op 1 september 2001 ambtshalve geconcordeerd naar situatiegerichte training : 1o gesuperviseerde beroepspraktijk PV; 2o gesuperviseerde praktijk; 3o situatiegerichte training; 4o categoriale methodieken; 5o gesuperviseerde beroepspraktijk; 6o methodologie; 7o metho socio- of sociaal-cultureel werk BP; 8o metho onderwijs & PMS BP; 9o metho geïntegreerde oefeningen; 10o metho gezondheidszorg BP; 11o projectwerking.

Art. 3.De prestaties geleverd in het vak dat geconcordeerd werd, worden geacht gepresteerd te zijn in het geconcordeerde vak.

De ambts-, dienst- en geldelijke anciënniteit verworven in het vak dat geconcordeerd werd, geldt voor de berekening van de respectievelijke anciënniteit in het geconcordeerde vak.

De vacantverklaringen gebeurd tijdens het schooljaar 2000-2001 worden geacht te zijn gebeurd in het geconcordeerde vak van benoeming.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2001.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 januari 2003.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, M. VANDERPOORTEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^