Besluit Van De Vlaamse Regering van 10 juli 2001
gepubliceerd op 26 september 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de subsidiëring van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2001036063
pub.
26/09/2001
prom.
10/07/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JULI 2001. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de subsidiëring van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg


De Vlaamse regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, § 1, II, 1°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2001 tot regeling van de subsidiëring van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 5 juli 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2001 tot regeling van de subsidiëring van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg wordt een artikel 11bis toegevoegd dat luidt als volgt : «

Art. 11bis.§ 1. De diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg ontvangen voor het uitbreiden van de managementsondersteuning en de permanente vorming van het personeel vanaf 1 januari 2001 een bedrag van 1 375 frank per VTE aan logistiek personeel, GESCO-logistiek personeel incluis. § 2. Vanaf 1 januari 2002 wordt het bedrag, vermeld in § 1, vervangen door 192,18 euro. § 3. Vanaf 1 januari 2003 wordt het bedrag, vermeld in § 1, vervangen door 216,98 euro. § 4. Vanaf 1 januari 2004 wordt het bedrag, vermeld in § 1, vervangen door 247,98 euro.

Art. 2.Artikel 12, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : « De bedragen vermeld in artikel 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 11bis zijn uitgedrukt tegen 100 % op basis van de spilindex van toepassing op 1 januari 2001. »

Art. 3.Artikel 20, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : « Het derde voorschot 2001 zal gelijk zijn aan het verschil tussen 67,5 % van de conform de artikelen 6, 7, 11 en 11bis te berekenen jaarsubsidie en de reeds ontvangen subsidie op basis van het in eerste lid vermelde besluit. »

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001.

Art. 5.. De Vlaamse minister, bevoegd voor de Bijstand aan Personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 juli 2001.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. M. VOGELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^