Besluit Van De Vlaamse Regering van 10 juni 2005
gepubliceerd op 15 juli 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving inzake werkgelegenheid en sociale economie wat betreft de adviesverlening door de Sociaal-Economische Raden van de Regio en de Regionale Sociaal-Economische Overlegcomités

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2005035806
pub.
15/07/2005
prom.
10/06/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2005. - Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving inzake werkgelegenheid en sociale economie wat betreft de adviesverlening door de Sociaal-Economische Raden van de Regio en de Regionale Sociaal-Economische Overlegcomités


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikelen 20 en 87, § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het decreet van 20 maart 1984 houdende oprichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, gewijzigd bij de decreten van 30 mei 1985, 6 maart 1991, 3 maart 1993, 19 april 1995, 7 juli 1998, 18 mei 1999 en 22 december 2000;

Gelet op het decreet van 20 maart 1984 houdende uitbreiding van de bevoegdheden van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, gewijzigd bij de decreten van 30 mei 1985, 27 juni 2003 en 7 mei 2004;

Gelet op de programmawet van 30 december 1988, inzonderheid op hoofdstuk 2 van titel 3, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991, 22 juli 1993, 24 december 2002, 22 december 2003, bij het decreet van 20 december 2002 en het koninklijk besluit van 3 april 1997;

Gelet op het decreet van 27 juni 1990 houdende de oprichting van een Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, inzonderheid op artikel 50 en 55, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1994, en op artikel 59, tweede lid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1994;

Gelet op het decreet van 14 juli 1998 inzake sociale werkplaatsen, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2004;

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende oprichting van een Herplaatsingsfonds, gewijzigd bij de decreten van 14 maart 2003 en 30 april 2004;

Gelet op het decreet van 8 december 2000 houdende diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 16;

Gelet op het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2004;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de regio en de regionale sociaal-economische overlegcomités, gewijzigd bij het decreet van 24 december 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 1983 betreffende de plaatsing van werklozen door het gewest, de ondergeschikte besturen en de natuurlijke personen en rechtspersonen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1994;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, inzonderheid op artikel 1, 7°, 24°, 25°, en 26°, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 1998, op artikel 3, tweede lid, artikel 24, § 4, tweede lid, artikel 34, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 1996, artikel 70, 87, § 1, 1°, eerste lid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 1996, artikel 88, 91, tweede lid, artikel 97, laatste lid, artikel 110, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2004, artikel 111, 1°, artikel 122, vierde lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000, en artikel 129, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 1997;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen, inzonderheid op artikel 6ter, § 3, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 1996, artikel 7, § 2, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999, en § 3, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 6 juli 2001 en 14 mei 2004, artikel 7bis, § 9, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997, artikel 8, § 1, 4°, artikel 17, § 1, § 2, eerste lid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2001, en laatste lid, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997, en § 3, artikel 19, eerste lid, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997, artikel 21, eerste lid, artikel 32, § 1 en § 2, en artikel 35;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen, inzonderheid op artikel 6ter, § 3, artikel 7, § 3, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999, en § 4, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 6 juli 2001 en 14 mei 2004, artikel 7bis, § 7, artikel 10, § 3, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 en 6 juli 2001, § 3bis, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997, en § 8, eerste lid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997, en artikel 18, § 3 en § 4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 houdende uitvoering Vlaams Werkgelegenheidsakkoord: harmonisering van de werkervaringsprogramma's (weer-werkprojecten en het werkervaringsplan), inzonderheid op artikel 16, § 1, § 2, § 3 en § 4, artikel 18, § 1, artikel 19, tweede lid, artikel 27, § 2, en artikel 30;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 1998 houdende instelling van een aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs in het raam van de maatregelen tot herverdeling van de arbeid, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen, inzonderheid op artikel 6, § 1, § 2 en § 3, artikel 7, § 1, artikel 8, § 1, en artikel 25, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 betreffende de arbeidstrajectbegeleiding voor personen met een handicap, inzonderheid op artikel 1, 7° en 8°, artikel 3, § 6, artikel 4, § 3, 4° en 7°, artikel 5, § 3, 1°, 2°, 3°, 4° en 5°, en artikel 7, laatste lid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2001;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 tot vaststelling van de voorwaarden voor de goedkeuring en de subsidiëring van projecten in het kader van de professionele integratie van personen met een handicap, inzonderheid op artikel 3, 4°, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003, en artikel 6, § 3, 6°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie, inzonderheid op artikel 24, § 1 en § 2, artikel 26, 27, 28, 31, 37, 38, tweede en derde lid, artikel 41, 46, 48, 49, 50 en 51, § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2001 betreffende de voorwaarden en de procedure tot toekenning, wijziging en intrekking van projectgebonden subsidies uit het Europees Sociaal Fonds met betrekking tot doelstelling 3, zwaartepunten 1 en 2, inzonderheid op artikel 1, 9°, en artikel 8, § 2, 2°, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2001 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en regels volgens welke subsidies worden verleend voor permanente vorming en opleiding voor werkenden en bedrijven, luik "hefboomkrediet - vernieuwende arbeidsorganisatie", inzonderheid op artikel 6, § 2 en § 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2003 tot erkenning van ondernemingen voor het aanbieden van thuishulp van huishoudelijke aard die gefinancierd wordt door de dienstencheques, inzonderheid op artikel 5, § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 tot uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 houdende oprichting van een Herplaatsingsfonds, inzonderheid op artikel 1, 5°, en artikel 17, § 2, 4°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2003 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en regels volgens welke subsidies worden verleend voor permanente vorming en opleiding voor werkenden en bedrijven, luik "Hefboomkrediet - Opleidingen", inzonderheid op artikel 7, § 2, en artikel 8, § 2, k) ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2004 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelen volgens welke subsidies worden verleend met betrekking tot het VESOC-actieplan 2004 « Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit », inzonderheid op artikel 1, 3° en 4°, artikel 5, § 1, § 3, § 4, § 5, § 6 en § 9, artikel 6, 8, § 1, § 2, § 3, § 4 en § 5, en artikel 9, § 4;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, gegeven op 7 juli 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 april 2005;

Gelet op het advies 38.378/1 van de Raad van State, gegeven op 19 mei 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 1 worden punt 7°, 25° en 26° opgeheven;2° aan artikel 1 worden een punt 34° en 35° toegevoegd, die luiden als volgt : « 34° de SERR : de Sociaal-Economische Raad van de Regio, bedoeld in artikel 12 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de regio en de regionale sociaal-economische overlegcomités;35° het RESOC : het Regionaal Sociaal-economische Overlegcomité, bedoeld in artikel 18 van het voornoemde decreet van 7 mei 2004.»; 3° in artikel 3, tweede lid, worden de woorden « subregionale tewerkstellingscomités (STC) » vervangen door de woorden « SERR's en RESOC's »;4° in artikel 24, § 4, tweede lid, worden de woorden « het subregionale tewerkstellingscomité » en de woorden dit subregionaal tewerkstellingscomité » respectievelijk vervangen door de woorden « de SERR » en de woorden « deze SERR »;5° in artikel 34 worden de woorden « het subregionaal tewerkstellingscomité » vervangen door de woorden « de SERR »;6° in artikel 70 worden de woorden « het subregionaal tewerkstellingscomité » vervangen door de woorden « de SERR »;7° in artikel 87, § 1, 1°, eerste lid, worden de woorden « het Subregionaal Tewerkstellingscomité » vervangen door de woorden « de SERR »;8° in artikel 88 worden de woorden « subregionale tewerkstellingscomités » vervangen door het woord « RESOC's »;9° in artikel 91, tweede lid, worden de woorden « het subregionaal tewerkstellingscomité » vervangen door de woorden « de SERR »;10° in artikel 97, laatste lid, worden de woorden « het subregionaal tewerkstellingscomité » vervangen door de woorden « de SERR »;11° in artikel 110 en artikel 111, 1°, worden de woorden « het bevoegd subregionale tewerkstellingscomité » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde SERR »;12° in artikel 122, vierde lid, worden de woorden « het STC » vervangen door de woorden « de SERR »;13° in artikel 129 wordt het woord « STC's » vervangen door het woord « SERR's ».

Art. 2.In het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in artikel 6ter, § 3, en artikel 7, § 3, worden de woorden « een subregionaal tewerkstellingscomité » telkens vervangen door de woorden « een Sociaal-Economische Raad van de Regio »;2° in artikel 7, § 2, worden de woorden « het bevoegd subregionaal tewerkstellingscomité » vervangen door de woorden « de bevoegde Sociaal-Economische Raad van de Regio »;3° in artikel 7bis, § 9, artikel 17, § 2, eerste lid, en artikel 19, eerste lid, worden de woorden « elk subregionaal tewerkstellingscomité » telkens vervangen door de woorden « elke Sociaal-Economische Raad van de Regio »;4° in artikel 8, § 1, 4°, artikel 17, § 1, § 2, eerste lid en laatste lid, en § 3, artikel 32, § 1 en § 2, en artikel 35 worden de woorden « het subregionaal tewerkstellingscomité » telkens vervangen door de woorden « de Sociaal-Economische Raad van de Regio »;5° in artikel 21 worden de woorden « het bevoegde subregionaal tewerkstellingscomité » vervangen door de woorden « de bevoegde Sociaal-Economische Raad van de Regio ».

Art. 3.In het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in artikel 6ter, § 3, en artikel 7, § 4, worden de woorden « een subregionaal tewerkstellingscomité » telkens vervangen door de woorden een Sociaal-Economische Raad van de Regio » »;2° in artikel 7, § 3, worden de woorden « het bevoegd subregionaal tewerkstellingscomité » vervangen door de woorden « de bevoegde Sociaal-Economische Raad van de Regio »;3° in artikel 7bis, § 7, artikel 10, § 3, tweede lid, en § 3bis, en artikel 17, § 2, worden de woorden « elk subregionaal tewerkstellingscomité » telkens vervangen door de woorden « elke Sociaal-Economische Raad van de Regio »;4° in artikel 10, § 3, artikel 18, § 3 en § 4, worden de woorden « het subregionaal tewerkstellingscomité » telkens vervangen door de woorden « de Sociaal-Economische Raad van de Regio »;5° in artikel 10, § 8, eerste lid, worden de woorden « het bevoegde subregionaal tewerkstellingscomité » vervangen door de woorden « de bevoegde Sociaal-Economische Raad van de Regio »;6° in artikel 18, § 4, worden de woorden « het subregionale tewerkstellingscomité » telkens vervangen door de woorden « de Sociaal-Economische Raad van de Regio ».

Art. 4.In artikel 16, § 1, § 2, § 3 en § 4, artikel 18, § 1, artikel 19, tweede lid, artikel 27, § 2, en artikel 30 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 houdende uitvoering Vlaams Werkgelegenheidsakkoord : harmonisering van de werkervaringsprogramma's (weer-werkprojecten en het werkervaringsplan) worden de woorden « subregionaal tewerkstellingscomité » telkens vervangen door de woorden « Regionaal Sociaal-economisch Overlegcomité ».

Art. 5.In artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 1998 houdende instelling van een aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs in het raam van de maatregelen tot herverdeling van de arbeid worden de woorden « subregionaal tewerkstellingscomité » vervangen door de woorden « Regionaal Sociaal-economisch Overlegcomité ».

Art. 6.In artikel 6, § 1, § 2 en § 3, artikel 7, § 1, artikel 8, § 1, en artikel 25, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen worden de woorden « subregionaal tewerkstellingscomité » telkens vervangen door de woorden « Regionaal Sociaal-economisch Overlegcomité ».

Art. 7.In het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 betreffende de arbeidstrajectbegeleiding voor personen met een handicap, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2001, 23 november 2001 en 17 december 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in artikel 1, 7°, wordt het woord « STC-regio » vervangen door het woord « RESOC-regio » en worden de woorden « subregionaal tewerkstellingscomité » vervangen door de woorden « Regionaal Sociaal-economisch Overlegcomité »;2° in artikel 1, 8°, wordt het woord « STC-regio's » vervangen door het woord « RESOC-regio's »;3° in artikel 3, § 6, wordt het woord « STC-regio's » vervangen door het woord « RESOC-regio's » en wordt het woord « STC-regio » vervangen door de woorden « RESOC-regio »;4° in artikel 4, § 3, 4°, wordt het woord « STC-regio » vervangen door het woord « RESOC-regio »;5° in artikel 4, § 3, 7°, wordt het woord « STC-regio » vervangen door het woord « RESOC-regio », worden de woorden « subregionaal tewerkstellingscomité » vervangen door de woorden « Regionaal Sociaal-economisch Overlegcomité », en wordt het woord « STC-regio's » vervangen door het woord « RESOC-regio's »;6° in artikel 5, § 3, 1°, worden de woorden « STC-regio's Antwerpen-Boom, Mechelen en Turnhout » vervangen door de woorden « RESOC-regio's in de provincie Antwerpen »;7° in artikel 5, § 3, 2°, worden de woorden « STC-regio Limburg » vervangen door de woorden « RESOC-regio van de provincie Limburg »;8° in artikel 5, § 3, 3°, worden de woorden « STC-regio's Halle-Vilvoorde, Brussel en Leuven » vervangen door de woorden « RESOC-regio's in de provincie Vlaams-Brabant en de RESOC-regio van Brussel »;9° in artikel 5, § 3, 4°, worden de woorden « STC-regio's Aalst-Oudenaarde, Sint-Niklaas-Dendermonde en Gent-Eeklo » vervangen door de woorden « RESOC-regio's in de provincie Oost-Vlaanderen »;10° in artikel 5, § 3, 5°, worden de wooorden « STC-regio's Kortrijk-Roeselare-Tielt, Brugge en Oostende-Veurne-Diksmuide-Ieper » vervangen door de woorden « RESOC-regio's in de provincie West-Vlaanderen »;11° in artikel 7, laatste lid, wordt het woord « STC-regio's » vervangen door het woord « RESOC-regio's ».

Art. 8.In artikel 3, 4°, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003, en artikel 6, § 3, 6°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 tot vaststelling van de voorwaarden voor de goedkeuring en de subsidiëring van projecten in het kader van de professionele integratie van personen met een handicap wordt het woord « STC-ambtsgebied » telkens vervangen door het woord « RESOC-regio ».

Art. 9.In artikel 24, § 1 en § 2, artikel 26, 27, 28, 31, 37, 38, tweede en derde lid, artikelen 41, 46, 48, 49, 50 en 51, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie worden de woorden « subregionaal tewerkstellingscomité » telkens vervangen door de woorden « Regionaal Sociaal-economisch Overlegcomité ».

Art. 10.In het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2001 betreffende de voorwaarden en de procedure tot toekenning, wijziging en intrekking van projectgebonden subsidies uit het Europees Sociaal Fonds met betrekking tot doelstelling 3, zwaartepunten 1 en 2, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 1 wordt punt 9° vervangen door wat volgt : « 9° RESOC : het Regionaal Sociaal-economisch Overlegcomité, bedoeld in artikel 18 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de regio en de regionale sociaal-economische overlegcomités;»; 2° in artikel 8, § 2, 2°, wordt het woord « STC » telkens vervangen door het woord « RESOC ».

Art. 11.In artikel 6, § 2 en § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2001 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en regels volgens welke subsidies worden verleend voor permanente vorming en opleiding voor werkenden en bedrijven, luik "hefboomkrediet - vernieuwende arbeidsorganisatie" worden de woorden « het subregionaal tewerkstellingscomité » telkens vervangen door de woorden « de Sociaal-Economische Raad van de Regio ».

Art. 12.In het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2003 tot erkenning van ondernemingen voor het aanbieden van thuishulp van huishoudelijke aard die gefinancierd wordt door de dienstencheques worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 5, § 2, worden de woorden « subregionaal tewerkstellingscomité » en « subregionale tewerkstellingscomités » respectievelijk vervangen door de woorden « Regionaal Sociaal-economisch Overlegcomité » en « Regionale Sociaal-economische Overlegcomités »;2° bijlage 2 die de lijst van gemeenten per STC bevat, wordt opgeheven.

Art. 13.In het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 tot uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 houdende oprichting van een Herplaatsingsfonds worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 1, 5°, worden de woorden « het STC : het subregionaal tewerkstellingscomité » vervangen door de woorden « de SERR : de Sociaal-Economische Raad van de Regio »;2° in artikel 17, § 2, 4°, worden de woorden « het bevoegde STC » vervangen door de woorden « de SERR in kwestie ».

Art. 14.In het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2003 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en regels volgens welke subsidies worden verleend voor permanente vorming en opleiding voor werkenden en bedrijven, luik "Hefboomkrediet - Opleidingen", worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 7, § 2, worden de woorden « de bevoegde subregionale tewerkstellingscomités » vervangen door de woorden « de bevoegde Sociaal-Economische Raden van de Regio »;2° in artikel 8, § 2, k), worden de woorden « het betrokken subregionaal tewerkstellingscomité » vervangen door de woorden « de Sociaal-Economische Raad van de Regio in kwestie ».

Art. 15.In het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2004 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelen volgens welke subsidies worden verleend met betrekking tot het VESOC-actieplan 2004 « Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit » worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 1 wordt punt 3° vervangen door wat volgt : « 3° SERR : de Sociaal-Economische Raad van de Regio, bedoeld in artikel 12 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de regio en de regionale sociaal-economische overlegcomités en de SERR van het ERSV van Brussel »;2° in artikel 1 wordt punt 4° opgeheven;3° in artikel 5, § 1, § 5 en § 6, artikel 8, § 1, § 4 en § 5, worden de woorden « het STC » telkens vervangen door de woorden « de SERR »;4° in artikel 5, § 3, en artikel 8, § 2, worden de woorden « het bevoegde STC » telkens vervangen door de woorden « de bevoegde SERR », worden de woorden « het betrokken STC » telkens vervangen door de woorden « de SERR in kwestie », en worden de woorden « het STC » telkens vervangen door de woorden « de SERR »;5° in artikel 5, § 4 en § 9, artikel 6 en artikel 8, § 3, wordt het woord « STC » telkens vervangen door het woord « SERR »;6° in artikel 9, § 4, laatste lid, wordt het woord « STC-projectontwikkelaars » vervangen door de woorden « projectontwikkelaars evenredige arbeidsdeelname en diversiteit ».

Art. 16.Het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 1983 betreffende de plaatsing van werklozen door het gewest, de ondergeschikte besturen en de natuurlijke personen en rechtspersonen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1994, wordt opgeheven.

Art. 17.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 18.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Tewerkstellingsbeleid en de beroepsomscholing en -bijscholing, de Vlaamse minister, bevoegd voor de Bijstand aan Personen, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de sociale economie, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 juni 2005.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, I. VERVOTTE De Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, K. VAN BREMPT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^