Besluit Van De Vlaamse Regering van 10 juni 2011
gepubliceerd op 15 juli 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de loskoppeling van formulieren uit de sectorregelgeving van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Natuur en Bos

bron
vlaamse overheid
numac
2011035541
pub.
15/07/2011
prom.
10/06/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de loskoppeling van formulieren uit de sectorregelgeving van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Natuur en Bos


De Vlaamse Regering, Gelet op het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikelen 13, 19bis, 41bis, 43, 48, 54, 62, 85, 87 en 90bis ;

Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, artikelen 5 en 7;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikelen 9, 13, 15 en 44;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 1989 tot uitvoering van artikel 4 van de Jachtwet van 28 februari 1982 voor het Vlaams Gewest;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 tot invoering van een afschotplan voor reewild;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van verbod op ontbossing;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2002 houdende de werkwijze en de voorwaarden inzake de openbare verkopingen van hout en andere bosproducten afkomstig uit openbare bossen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2002 betreffende de vorm van de kapvergunning voor houtkavels in openbare bossen en de wijze waarop die wordt afgeleverd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 betreffende de subsidiëring van beheerders van openbare en privé-bossen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 betreffende de beheerplannen van bossen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003 houdende toekenning van een subsidie aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor doelgroepwerknemers;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 februari 2011;

Gelet op het advies met kenmerk 49.511/3 van 3 mei 2011 van de Raad van State, verleend met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2, derde lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 1989 tot uitvoering van artikel 4 van de Jachtwet van 28 februari 1882 wordt de zin « Deze verklaring is gelijkvormig aan het model opgenomen in bijlage bij dit besluit. » vervangen door de zin « De verklaring wordt opgemaakt met een formulier, waarvan het model ter beschikking wordt gesteld op de website www.natuurenbos.be van het Agentschap voor Natuur en Bos. ».

Art. 2.In artikel 4bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, worden de woorden « de bijlage bij dit besluit » vervangen door de woorden « het formulier, vermeld in artikel 2 ».

Art. 3.De bijlage bij hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 4.In artikel 5, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 tot invoering van een afschotplan voor reewild, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 en 29 mei 2009, wordt de zin « De aanvraag gebeurt conform het model van bijlage 1. » vervangen door de zin « De aanvraag wordt opgemaakt met een formulier, waarvan het model ter beschikking wordt gesteld op de website www.natuurenbos.be van het Agentschap voor Natuur en Bos. ».

Art. 5.In artikel 8 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009, worden de woorden « volgens het model van bijlage 2 bij dit besluit » vervangen door de woorden « met een formulier, waarvan het model ter beschikking wordt gesteld op de website www.natuurenbos.be van het Agentschap voor Natuur en Bos. ».

Art. 6.In artikel 10, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 en het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « conform het model van bijlage 3 bij dit besluit » worden vervangen door de woorden « waarvan het model ter beschikking wordt gesteld op de website www.natuurenbos.be van het Agentschap voor Natuur en Bos ». 2° er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Het meldingsformulier vermeldt : 1° het nummer van het afschotplan;2° de plaats waar de ree geschoten werd;3° het labelnummer;4° de naam en de hoedanigheid van de schutter;5° de datum waarop de ree geschoten werd;6° het type, het gewei en het gewicht van het dier zonder gewei.».

Art. 7.In artikel 10bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, worden de woorden « bijlagen 1, 2 en 3, bij hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 » vervangen door de woorden « formulieren als vermeld in artikelen 5, 8 en 10, § 2 ».

Art. 8.Bijlagen 1 en 3 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000, worden opgeheven.

Art. 9.Bijlage 2 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 november 1996 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000, wordt opgeheven.

Art. 10.In artikel 12, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009, worden tussen het cijfer « 8, » en het woord « in » de woorden « op een formulier, waarvan het model ter beschikking wordt gesteld op de website www.natuurenbos.be van het Agentschap voor Natuur en Bos, » ingevoegd.

Art. 11.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 21 november 2003, 2 februari 2007, 19 juli 2007, 7 maart 2008, 29 mei 2009, 3 juli 2009 en 4 december 2009, wordt een artikel 48bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 48bis.Het hoofd van het Agentschap voor Natuur en Bos kan het formulier, vermeld in artikel 12, vaststellen, vervangen of wijzigen. »

Art. 12.Bijlage II en III bij hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 13.In artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van verbod op ontbossing, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het derde lid worden de woorden « waarvan het model gevoegd is in bijlage II, gevoegd bij dit besluit » vervangen door de woorden « waarvan het model ter beschikking wordt gesteld op de website www.natuurenbos.be van het Agentschap voor Natuur en Bos ». 2° er wordt een vierde lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « De aanvraag bevat : 1° de oppervlakte van het perceel en de stedenbouwkundige bestemming;2° de te ontbossen oppervlakte;3° ingeval de aanvrager een natuurlijk persoon is, een verklaring op erewoord dat de aanvrager op de datum van de aanvraag noch de volle eigendom over een woning heeft, noch een vrijstelling van de compensatieplicht voor het perceel in kwestie of voor een ander perceel heeft verkregen;4° de opgave van de te compenseren oppervlakte;5° de wijze van compensatie;6° als de compensatie geheel of deels via bebossing gebeurt, een bebossingsplan met opgave van boomsoort, oppervlakte, hoeveelheid plantsoen, plantverband, leeftijd en afmeting van het plantsoen;7° als de compensatie geheel of deels via bebossing gebeurt, een verklaring op erewoord dat de bebossingswerken niet in strijd zijn met de erfdienstbaarheden die op de percelen in kwestie rusten, en dat de percelen niet al buiten het kader van artikel 90bis van het Bosdecreet moeten worden bebost of herbebost, ingevolge een gerechtelijke beslissing of een contractuele of eenzijdige verbintenis;8° als de compensatie geheel of deels via bebossing gebeurt, de verbintenis van de aanvrager om ambtenaren van het Agentschap voor Natuur en bos toe te laten zich ter plaatse te begeven om het terrein in kwestie vooraf te onderzoeken of om er de uitgevoerde bebossingen te beoordelen;9° als de compensatie geheel of deels via bebossing gebeurt, de verbintenis van de aanvrager om toe te laten dat het Agentschap voor Natuur en Bos, als het na een controle ter plaatse, binnen vijf jaar na het afleveren van het attest, vermeld in artikel 10, vaststelt dat de aanplanting niet geslaagd is, een beroep kan doen op derden om de bebossing uit te voeren en dat het Agentschap voor Natuur en Bos de kosten voor het uitvoeren van deze werkzaamheden en van het onderhoud gedurende vijf jaar na de aanplanting op de aanvrager kan verhalen;10° als de compensatie geheel of deels via bebossing gebeurt, de volgende bewijsstukken : een kopij van de eigendomstitel, een situeringsplan op schaal 1/25 000, een kopie van het kadastraal plan, een situatieschets van het beplantingsplan (ruimtelijke boomsoortenverdeling), en een kopie van alle wettelijk vereiste vergunningen, adviezen en machtigingen die noodzakelijk zijn om over te gaan tot de bebossing waarop de compenserende bebossing zal worden uitgevoerd.»

Art. 14.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « een geëigend formulier waarvan het model gevoegd is in bijlage III, gevoegd bij dit besluit.» Worden vervangen door de woorden « een formulier, waarvan het model ter beschikking wordt gesteld op de website www.natuurenbos.be van het Agentschap voor Natuur en Bos ». 2° er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De aanvraag bevat : 1° de oppervlakte van het perceel en de stedenbouwkundige bestemming;2° de te ontbossen oppervlakte;3° de opgave van de te compenseren oppervlakte;4° de wijze van compensatie;5° als de compensatie geheel of deels via bebossing gebeurt, een bebossingsplan met opgave van boomsoort, oppervlakte, hoeveelheid plantsoen, plantverband, leeftijd en afmeting van het plantsoen;6° als de compensatie geheel of deels via bebossing gebeurt, een verklaring op erewoord dat de bebossingswerken niet in strijd zijn met de erfdienstbaarheden die op de percelen in kwestie rusten, en dat de percelen niet al buiten het kader van artikel 90bis van het Bosdecreet moeten worden bebost of herbebost, ingevolge een gerechtelijke beslissing of een contractuele of eenzijdige verbintenis;7° als de compensatie geheel of deels via bebossing gebeurt, de verbintenis van de aanvrager om ambtenaren van het Agentschap voor Natuur en bos toe te laten zich ter plaatse te begeven om het terrein in kwestie vooraf te onderzoeken of er de uitgevoerde bebossingen te beoordelen;8° als de compensatie geheel of deels via bebossing gebeurt, de verbintenis van de aanvrager om toe te laten dat het Agentschap voor Natuur en Bos, als het na een controle ter plaatse, binnen vijf jaar na het afleveren van het attest, bedoeld in artikel 10, vaststelt dat de aanplanting niet geslaagd is, een beroep kan doen op derden de bebossing uit te voeren, en dat het Agentschap voor Natuur en Bos de kosten voor het uitvoeren van deze werkzaamheden en van het onderhoud gedurende vijf jaar na de aanplanting op de aanvrager kan verhalen;9° als de compensatie geheel of deels via bebossing gebeurt, de volgende bewijsstukken : een kopij van de eigendomstitel, een situeringsplan op schaal 1/25 000, een kopie van het kadastraal plan, een situatieschets van het beplantingsplan (ruimtelijke boomsoortenverdeling), en een kopie van alle wettelijk vereiste vergunningen, adviezen en machtigingen die noodzakelijk zijn om over te gaan tot de bebossing waarop de compenserende bebossing zal worden uitgevoerd.»

Art. 15.In artikel 21 van hetzelfde besluit worden de woorden « De Vlaamse Minister, bevoegd voor het natuurbehoud » vervangen door de woorden « Het hoofd van het Agentschap voor Natuur en Bos ».

Art. 16.In hetzelfde artikel worden de woorden « die gevoegd zijn als bijlagen II en III bij dit besluit » opgeheven.

Art. 17.Bijlagen II en III bij hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 18.In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2002 houdende de werkwijzen en de voorwaarden inzake de openbare verkopingen van hout en andere bosproducten uit openbare bossen, wordt de zinsnede « een document opgesteld volgens het model opgenomen als bijlage 1 » vervangen door de woorden « met een formulier, waarvan het model ter beschikking wordt gesteld op de website www.natuurenbos.be van het Agentschap voor Natuur en Bos, ».

Art. 19.In artikel 6, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden « volgens het model in bijlage 2 » vervangen door de woorden « met een formulier, waarvan het model ter beschikking wordt gesteld op de website www.natuurenbos.be van het Agentschap voor Natuur en Bos. »

Art. 20.In artikel 9, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden « het model zoals opgenomen in bijlage 2 » vervangen door de woorden « het formulier, waarvan sprake in artikel 6, § 2 » en worden de woorden « volgens het model in bijlage 3 » vervangen door de woorden « met een formulier, waarvan het model ter beschikking wordt gesteld op de website www.natuurenbos.be van het Agentschap voor Natuur en Bos. » 2° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden « volgens het model in bijlage 4 » vervangen door de woorden « met een formulier, waarvan het model ter beschikking wordt gesteld op de website www.natuurenbos.be van het Agentschap voor Natuur en Bos. »

Art. 21.In artikel 49bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, worden de woorden « bijlagen 1, 2, 3 en 4 bij dit besluit » vervangen door de woorden « formulieren als vermeld in artikel 3, artikel 6, § 2, en artikel 9, § 1 en § 2 ».

Art. 22.De bijlagen bij hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 23.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2002 betreffende de vorm van de kapvergunning voor houtkavels in openbare bossen en de wijze waarop die wordt afgeleverd, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 worden de woorden « overeenkomstig het model als bijlage bij dit besluit » vervangen door de woorden « met een formulier, waarvan het model ter beschikking wordt gesteld op de website www.natuurenbos.be van het Agentschap voor Natuur en Bos » en worden de woorden « bijlage bij dit besluit » vervangen door de woorden « dit formulier ».

Art. 24.De bijlage bij hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 25.In artikel 6, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 april 2004, 21 april 2006, 7 maart 2008 en 3 juli 2009, worden de woorden « onder de vorm zoals bepaald in bijlage II » vervangen door de woorden « met een formulier, waarvan het model ter beschikking wordt gesteld op de website www.natuurenbos.be van het Agentschap voor Natuur en Bos. »

Art. 26.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 april 2004, 21 april 2006, 7 maart 2008 en 3 juli 2009, wordt een artikel 29bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 29bis.Het hoofd van het Agentschap voor Natuur en Bos kan het formulier, vermeld in artikel 6, § 1, vaststellen, vervangen of wijzigen. »

Art. 27.Bijlage II bij hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 28.In artikel 5, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 betreffende de subsidiëring van beheerders van openbare en privébossen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, worden de woorden « vermeld in bijlage IV bij dit besluit » vervangen door de woorden « waarvan het model ter beschikking wordt gesteld op de website www.natuurenbos.be van het agentschap voor Natuur en Bos. »

Art. 29.In artikel 12, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, worden de woorden « zoals bepaald in bijlage V bij dit besluit » vervangen door de woorden « waarvan het model ter beschikking wordt gesteld op de website www.natuurenbos.be van het agentschap voor Natuur en Bos. »

Art. 30.In artikel 19, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, worden de woorden « door het Agentschap ter beschikking gesteld en in bijlage VI vermeld » vervangen door de woorden « een door het agentschap voor Natuur en Bos op zijn website www.natuurenbos.be ter beschikking gesteld ».

Art. 31.In artikel 22, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, worden de woorden « als bijlage VII » vervangen door de woorden « waarvan het model ter beschikking wordt gesteld op de website www.natuurenbos.be van het agentschap voor Natuur en Bos ».

Art. 32.In artikel 29 van hetzelfde besluit worden de woorden « tot VII » vervangen door de woorden « en III ».

Art. 33.In hetzelfde besluit wordt een artikel 29 bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 29bis.Het hoofd van het Agentschap voor Natuur en Bos kan de formulieren, vermeld in artikel 5, § 1, 12, § 2, 19, § 2 en 22, § 1, vaststellen, vervangen of wijzigen. »

Art. 34.Bijlage IV tot en met VII bij hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 35.In artikel 4, § 1, tweede lid en artikel 5, derde lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 betreffende de beheerplannen van bossen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, worden de woorden « opgenomen in bijlage III » vervangen door de woorden « waarvan het model ter beschikking wordt gesteld op de website www.natuurenbos.be van het agentschap voor Natuur en Bos ».

Art. 36.In artikel 18 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, worden de woorden « , bijlage II en bijlage III » vervangen door de woorden « en bijlage II ».

Art. 37.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, wordt een artikel 18/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 18/1.Het hoofd van het Agentschap voor Natuur en Bos kan het formulier, vermeld in artikel 4, § 1, tweede lid, en artikel 5, derde lid vaststellen, vervangen of wijzigen. »

Art. 38.Bijlage III van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, wordt opgeheven.

Art. 39.In artikel 6, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003 houdende toekenning van een subsidie aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs, toegankelijk voor doelgroepwerknemers, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, worden de woorden « gevoegd is als bijlage II » vervangen door de woorden « ter beschikking wordt gesteld op de website www.natuurenbos.be van het agentschap voor Natuur en Bos. »

Art. 40.In artikel 13 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, worden de woorden « en II » opgeheven.

Art. 41.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, wordt een artikel 13/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 13/1.Het hoofd van het Agentschap voor Natuur en Bos kan het formulier, vermeld in artikel 6, § 1 vaststellen, vervangen of wijzigen. »

Art. 42.Bijlage II van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, wordt opgeheven.

Art. 43.De Vlaamse Minister, bevoegd voor het leefmilieu en de natuur, is belast met de uitvoering van dit besluit Brussel, 10 juni 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^