Besluit Van De Vlaamse Regering van 10 juni 2011
gepubliceerd op 02 augustus 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten wat betreft de wijziging van de benaming van het agentschap Ruimte en Erfgoed in het Agentschap Ruimtelijke Ordening en bijkomende taken voor het Vlaams Instituut voor het Onroerend

bron
vlaamse overheid
numac
2011035631
pub.
02/08/2011
prom.
10/06/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten wat betreft de wijziging van de benaming van het agentschap Ruimte en Erfgoed in het Agentschap Ruimtelijke Ordening en bijkomende taken voor het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 2, 3, eerste lid, artikel 4, 6, § 2 en artikel 7, derde lid;

Gelet op het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen, artikel 21 en 22;

Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, artikel 3, § 3, artikel 11, § 4/1, § 4/2, § 5, § 8 en § 9, eerste en tweede lid;

Gelet op het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake grondwaterbeheer, artikel 7, § 1;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, artikel 12, 13, § 4, artikel 17, eerste lid en artikel 22quinquies, § 1;

Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij artikel 13, § 3;

Gelet op het decreet van 30 april 1994 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, artikel 6, § 1, § 3, artikel 8, 9, 25, § 1 en § 3, artikel 29, eerste lid, artikel 33, § 4;

Gelet op het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, artikel 3, § 1, tweede lid, artikel 4, eerste lid, artikel 5, 6, 9, 10, § 2, artikel 12, 13, § 1, artikel 34, § 4, artikel 38, § 3, artikel 43 en 47;

Gelet op het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, artikel 14, § 1 en § 5, artikel 31, 32, § 2, § 3 en § 4 en artikel 33, § 1 en § 7.

Gelet op het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, artikel 18;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 21, § 2, artikel 30, § 2 en artikel 48, § 3;

Gelet op het decreet van 3 februari 1998 houdende vaststelling van het wapen van privé-personen, artikel 7, § 1;

Gelet op het decreet van 8 december 1998 houdende diverse bepalingen naar aanleiding van de begrotingscontrole 1998, artikel 2, § 2;

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, artikel 17, 35, § 4, artikel 54, 7°, artikel 133/14, eerste lid, 2° en artikel 191, § 2;

Gelet op het decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed, artikel 6, 8, § 3, artikel 9, § 1, eerste lid en artikel 10;

Gelet op het decreet van 27 juni 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2003, artikel 31;

Gelet op het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten, artikel 16, § 3;

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, artikel 1.2, 2°, artikel 3.1.4, § 4, artikel 3.1.7, § 1 en § 3 en artikel 3.1.9;

Gelet op het energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 11.1.4;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 1.3.1, § 3, 1.4.3, tweede lid, artikel 1.4.8, 2.1.18, § 4, tweede lid, artikel 2.1.2, § 8, derde lid, artikel 2.1.2, § 9, artikel 2.1.10, § 3, vierde lid, artikel 2.2.3, § 4, artikel 2.2.6, § 1, artikel 2.2.9, § 1, artikel 2.2.13, § 1, artikel 2.3.1, 7° en 8°, artikel 4.4.2, § 4, artikel 4.4.23, eerste lid, 2°, artikel 4.7.16, § 1, artikel 4.7.26, § 4, eerste lid, artikel 5.1.2, § 2, tweede lid, artikel 7.4.4, § 2 en artikel 7.6.3, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende nadere regelen voor de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 1994 houdende aanwijzing van de besturen en openbare instellingen die advies geven over gemeentelijke plannen van aanleg;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1995 tot vaststelling van een premie voor werken aan beschermde archeologische goederen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 1997 houdende algemene beschermingsvoorschriften, advies- en toestemmingsprocedure, instelling van een register en vaststelling van een herkenningsteken voor beschermde landschappen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2000 tot aanwijzing van de entiteiten van de Vlaamse administratie die advies uitbrengen over een ontwerp van provinciaal ruimtelijk structuurplan;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot regeling van het vooroverleg over voorontwerpen van ruimtelijke structuurplannen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 houdende de organisatie van het vergunningenregister;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot instelling van het register van ruimtelijke planners, tot bepaling van de voorwaarden voor opname van personen in dat register en tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verantwoordelijkheid van ruimtelijke planners voor de opmaak van ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 tot uitvoering van het decreet van 3 februari 1998 houdende vaststelling van het wapen van privépersonen en instellingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke plannen van aanleg;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van het eerste vergunningenregister en het eerste plannenregister;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opleiding van gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren en voor de betaling van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren in kleine gemeenten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 2003 betreffende natuurrichtplannen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003 tot instelling van een premiestelsel voor beschermde landschappen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003 betreffende de oprichting, de samenstelling en de werking van de beheerscommissies voor beschermde landschappen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 betreffende de samenstelling, de organisatie, de bevoegdheden en de werking van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de procedure tot opmaak van landinrichtingsplannen en houdende opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 1996 houdende nadere regelen betreffende de landinrichting en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 tot het vaststellen van een onderhoudspremie voor beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Ruimte en Erfgoed;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot regeling van de bezwaren tegen erfdienstbaarheden tot openbaar nut voor de verwezenlijking van een Brownfieldproject;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 tot regeling van de werking van het Rubiconfonds;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008 betreffende de samenstelling, organisatie en werking van de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2008 tot oprichting van overlegorganen die bijdragen tot een optimale deelname van Vlaamse Gemeenschap aan het Europees actieprogramma Een Leven Lang Leren;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende nadere regelen betreffende de aankoop na weigering van stabiliteitswerken in toepassing van artikel 4.4.2, § 2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

Gelet op het VLAREL;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 28 april 2011;

Gelet op advies 49.644/3 van de Raad van State, gegeven op 17 mei 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende nadere regelen voor de afbakening van waterwingebieden en de beschermingszones

Artikel 1.In artikel 16, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende nadere regelen voor de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 1999 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 en 4 december 2009, wordt punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° het agentschap Ruimtelijke Ordening van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed; ». HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning

Art. 2.In artikel 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, 19 september 2008, 29 mei 2009 en 4 december 2009, worden de woorden « Ruimte en Erfgoed » telkens vervangen door de woorden « Ruimtelijke Ordening ».

Art. 3.In artikel 21, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 september 2008 en 4 december 2009, worden de woorden « Ruimte en Erfgoed » vervangen door de woorden « Ruimtelijke Ordening ».

Art. 4.In artikel 22, § 2, 3°, b), van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2009, worden de woorden « Ruimte en Erfgoed » vervangen door de woorden « Ruimtelijke Ordening ».

Art. 5.In artikel 49, § 1, 3°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2009, worden de woorden « Ruimte en Erfgoed » vervangen door de woorden « Ruimtelijke Ordening ».

Art. 6.In bijlage 9A bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 oktober 1992, 7 maart 2008 en 4 december 2009, worden de woorden « Ruimte en Erfgoed » vervangen door de woorden « Ruimtelijke Ordening ».

Art. 7.In bijlage 9B bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 oktober 1992, 7 maart 2008 en 4 december 2009, worden de woorden « Ruimte en Erfgoed » vervangen door de woorden « Ruimtelijke Ordening ». HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten

Art. 8.In artikel 1, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009, wordt punt 1° vervangen door wat volgt : « 1° agentschap : het agentschap van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed dat belast is met het uitvoeren van het beleid inzake onroerend erfgoed; ».

Art. 9.In artikel 35, tweede en derde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009, worden de woorden « RO-Vlaanderen » opgeheven.

Art. 10.In artikel 36, § 1, § 2 en § 3, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009, worden de woorden « RO-Vlaanderen » opgeheven.

Art. 11.In artikel 40, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009, worden de woorden « RO-Vlaanderen » opgeheven. HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 1994 houdende aanwijzing van de besturen en openbare instellingen die advies geven over gemeentelijke plannen van aanleg

Art. 12.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 1994 houdende aanwijzing van de besturen en openbare instellingen die advies geven over gemeentelijke plannen van aanleg, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005, 23 juni 2006, 3 juli 2009 en 4 december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt A wordt 1° vervangen door wat volgt : « 1° het agentschap Ruimtelijke Ordening van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed »; 2° in punt B.3. worden de woorden « de entiteit van het agentschap Ruimte en Erfgoed die met de zorg voor het erfgoed belast is » vervangen door de woorden « het agentschap van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed dat belast is met het uitvoeren van het beleid inzake onroerend erfgoed ». HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium

Art. 13.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, 9 mei 2008, 4 december 2009 en 1 april 2011, wordt punt 4° vervangen door wat volgt : « 4° agentschap : het agentschap van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed dat belast is met het uitvoeren van het beleid inzake onroerend erfgoed; ».

Art. 14.In artikel 14, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en 1 april 2011, wordt punt 5° vervangen door wat volgt : « 5° toezicht door het agentschap en de Expertencommissie, elk wat zijn of haar bevoegdheid betreft, wordt aanvaard; ». HOOFDSTUK 6. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1995 tot vaststelling van een premie voor werken aan beschermde archeologische goederen

Art. 15.In artikel 5, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1995 tot vaststelling van een premie voor werken aan beschermde archeologische goederen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en 4 december 2009, wordt de zinsnede « de entiteit van het agentschap Ruimte en Erfgoed van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed die met de zorg voor het erfgoed belast is » vervangen door de zinsnede « het agentschap van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed dat belast is met het uitvoeren van het beleid inzake onroerend erfgoed ». HOOFDSTUK 7. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 1997 houdende algemene beschermingsvoorschriften, advies- en toestemmingsprocedure, instelling van een register en vaststelling van een herkenningsteken voor beschermde landschappen

Art. 16.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 1997 houdende algemene beschermingsvoorschriften, advies- en toestemmingsprocedure, instelling van een register en vaststelling van een herkenningsteken voor beschermde landschappen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 april 2003, 23 juni 2006 en 4 december 2009, wordt punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° agentschap : het agentschap van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed dat belast is met het uitvoeren van het beleid inzake onroerend erfgoed; ». HOOFDSTUK 8. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

Art. 17.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 december 1998, 23 juni 2006, 4 december 2009 en 8 oktober 2010, wordt punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° agentschap : het agentschap Ruimtelijke Ordening van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed; ». HOOFDSTUK 9. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

Art. 18.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007, 19 juli 2007, 7 maart 2008, 29 mei 2009 en 4 december 2009, wordt punt 21° vervangen door wat volgt : « 21° het agentschap, bevoegd voor het onroerend erfgoed : het agentschap van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed dat belast is met het uitvoeren van het beleid inzake onroerend erfgoed. ».

Art. 19.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 en 29 mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, tweede lid, 8°, wordt punt e) vervangen door wat volgt : « e) het agentschap, bevoegd voor het onroerend erfgoed;»; 2° in paragraaf 2, tweede lid, 7°, wordt punt e) vervangen door wat volgt : « e) het agentschap, bevoegd voor het onroerend erfgoed;». HOOFDSTUK 1 0. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2000 tot aanwijzing van de entiteiten van de Vlaamse administratie die advies uitbrengen over een ontwerp van provinciaal ruimtelijk structuurplan

Art. 20.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2000 tot aanwijzing van de entiteiten van de Vlaamse administratie die advies uitbrengen over een ontwerp van provinciaal ruimtelijk structuurplan, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009 en 4 december 2009, wordt punt 13° vervangen door wat volgt : « 13° het agentschap van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed dat belast is met het uitvoeren van het beleid inzake onroerend erfgoed. » HOOFDSTUK 1 1. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot regeling van het vooroverleg over voorontwerpen van ruimtelijke structuurplannen

Art. 21.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot regeling van het vooroverleg over voorontwerpen van ruimtelijke structuurplannen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en 4 december 2009, wordt punt 3° vervangen door wat volgt : « 3° het agentschap : het agentschap Ruimtelijke Ordening van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. » HOOFDSTUK 1 2. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 houdende de organisatie van het vergunningenregister

Art. 22.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 houdende de organisatie van het vergunningenregister, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en 4 december 2009, wordt de zinsnede « het agentschap Ruimte en Erfgoed van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed » vervangen door de zinsnede « het agentschap Ruimtelijke Ordening van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed ». HOOFDSTUK 1 3. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot instelling van het register van ruimtelijke planners, tot bepaling van de voorwaarden voor opname van personen in dat register en tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verantwoordelijkheid van ruimtelijke planners voor de opmaak van ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen

Art. 23.In artikel 8, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot instelling van het register van ruimtelijke planners, tot bepaling van de voorwaarden voor opname van personen in dat register en tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verantwoordelijkheid van ruimtelijke planners voor de opmaak van ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2009, wordt de zinsnede « het agentschap Ruimte en Erfgoed van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed » vervangen door de zinsnede « het agentschap Ruimtelijke Ordening van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed ». HOOFDSTUK 1 4. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld

Art. 24.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en 4 december 2009, wordt punt 3° vervangen door wat volgt : « 3° agentschap Ruimtelijke Ordening : het intern verzelfstandigd agentschap Ruimtelijke Ordening van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed; ».

Art. 25.In artikel 7, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2009, worden de woorden « Ruimte en Erfgoed » vervangen door het woord « Ruimtelijke Ordening ». HOOFDSTUK 1 5. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 tot uitvoering van het decreet van 3 februari 1998 houdende vaststelling van het wapen van privépersonen en instellingen

Art. 26.In artikel 1, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 tot uitvoering van het decreet van 3 februari 1998 houdende vaststelling van het wapen van privépersonen en instellingen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2009, wordt de zinsnede « de entiteit van het agentschap Ruimte en Erfgoed van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, die met de zorg voor het onroerend erfgoed belast is, » vervangen door de zinsnede « het agentschap van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed dat belast is met het uitvoeren van het beleid inzake onroerend erfgoed ». HOOFDSTUK 1 6. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke plannen van aanleg

Art. 27.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke plannen van aanleg, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en 4 december 2009, wordt punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° het agentschap : het agentschap Ruimtelijke Ordening van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed; ». HOOFDSTUK 1 7. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen

Art. 28.In artikel 2, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005, 23 juni 2006 en 4 december 2009, wordt de zinsnede « de entiteit van het agentschap Ruimte en Erfgoed van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, die met de zorg voor het onroerend erfgoed belast is, » vervangen door de zinsnede « het agentschap van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed dat belast is met het uitvoeren van het beleid inzake onroerend erfgoed ». HOOFDSTUK 1 8. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van het eerste vergunningenregister en het eerste plannenregister

Art. 29.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van het eerste vergunningenregister en het eerste plannenregister, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en 4 december 2009, wordt punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° het agentschap : het agentschap Ruimtelijke Ordening van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed; ». HOOFDSTUK 1 9. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opleiding van gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren en voor de betaling van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren in kleine gemeenten

Art. 30.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opleiding van gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren en voor de betaling van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren in kleine gemeenten, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en 4 december 2009, wordt punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° het agentschap : het agentschap Ruimtelijke Ordening van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed; ». HOOFDSTUK 2 0. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten

Art. 31.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2003 en de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, 30 april 2009 en 4 december 2009, wordt punt 25° vervangen door wat volgt : « 25° agentschap : het agentschap van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed dat belast is met het uitvoeren van het beleid inzake onroerend erfgoed. » HOOFDSTUK 2 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 2003 betreffende natuurrichtplannen

Art. 32.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 2003 betreffende natuurrichtplannen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 en 4 december 2009, wordt punt 10° vervangen door wat volgt : « 10° het agentschap, bevoegd voor het onroerend erfgoed : het agentschap van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed dat belast is met het uitvoeren van het beleid inzake onroerend erfgoed. »

Art. 33.In artikel 10, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 en 4 december 2009, wordt punt 3° vervangen door wat volgt : « 3° het agentschap, bevoegd voor het onroerend erfgoed. » HOOFDSTUK 2 2. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003 tot instelling van een premiestelsel voor beschermde landschappen

Art. 34.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003 tot instelling van een premiestelsel voor beschermde landschappen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en 4 december 2009, wordt punt 3° vervangen door wat volgt : « 3° agentschap : het agentschap van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed dat belast is met het uitvoeren van het beleid inzake onroerend erfgoed; ». HOOFDSTUK 2 3. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003 betreffende de oprichting, de samenstelling en de werking van de beheerscommissies voor beschermde landschappen

Art. 35.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003 betreffende de oprichting, de samenstelling en de werking van de beheerscommissies voor beschermde landschappen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en 4 december 2009, wordt punt 4° vervangen door wat volgt : « 4° agentschap : het agentschap van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed dat belast is met het uitvoeren van het beleid inzake onroerend erfgoed. ».

Art. 36.In artikel 3, eerste lid, 4°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2009, worden de woorden « Ruimte en Erfgoed » vervangen door de woorden « Ruimtelijke Ordening ». HOOFDSTUK 2 4. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen

Art. 37.In artikel 10, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en 4 december 2009, wordt de zinsnede « de entiteit van het agentschap Ruimte en Erfgoed van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, die met de zorg voor het onroerend erfgoed belast is » vervangen door de zinsnede « het agentschap van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed dat belast is met het uitvoeren van het beleid inzake onroerend erfgoed ». HOOFDSTUK 2 5. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 betreffende de samenstelling, de organisatie, de bevoegdheden en de werking van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest

Art. 38.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 betreffende de samenstelling, de organisatie, de bevoegdheden en de werking van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en 4 december 2009, wordt punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° agentschap : het agentschap van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed dat belast is met het uitvoeren van het beleid inzake onroerend erfgoed; ».

Art. 39.In artikel 2, § 9, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, worden de woorden « het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » vervangen door de woorden « het agentschap ». HOOFDSTUK 2 6. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de procedure tot opmaak van landinrichtingsplannen en houdende opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 1996 houdende nadere regelen betreffende de landinrichting en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken

Art. 40.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de procedure tot opmaak van landinrichtingsplannen en houdende opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 1996 houdende nadere regelen betreffende de landinrichting en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 en 4 december 2009, wordt punt 9° vervangen door wat volgt : « 9° het agentschap, bevoegd voor het onroerend erfgoed : het agentschap van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed dat belast is met het uitvoeren van het beleid inzake onroerend erfgoed; ».

Art. 41.In artikel 2, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, 10 oktober 2008 en 4 december 2009, wordt punt 4° vervangen door wat volgt : « 4° het hoofd van het agentschap, bevoegd voor het onroerend erfgoed, of de ambtenaar die hij aanwijst; ». HOOFDSTUK 2 7. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed

Art. 42.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en 4 december 2009, wordt punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° het agentschap : het agentschap van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed dat belast is met het uitvoeren van het beleid inzake onroerend erfgoed; ». HOOFDSTUK 2 8. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 tot het vaststellen van een onderhoudspremie voor beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten

Art. 43.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 tot het vaststellen van een onderhoudspremie voor beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en 4 december 2009, wordt punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° het agentschap : het agentschap van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed dat belast is met het uitvoeren van het beleid inzake onroerend erfgoed; ». HOOFDSTUK 2 9. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie

Art. 44.In artikel 29 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2009, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt : « § 1. Voor het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed wordt het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed opgericht, dat bestaat uit het gelijknamige departement en vier agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid : 1° Ruimtelijke Ordening;2° Wonen-Vlaanderen;3° Onroerend Erfgoed;4° Inspectie RWO.» HOOFDSTUK 3 0. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Ruimte en Erfgoed

Art. 45.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Ruimte en Erfgoed, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2009, worden de woorden « Ruimte en Erfgoed » vervangen door de woorden « Ruimtelijke Ordening ».

Art. 46.In artikel 1 van het hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « Ruimte en Erfgoed » vervangen door de woorden « Ruimtelijke Ordening »;2° in het tweede lid wordt de zinsnede « , inzake de monumenten, de landschappen en het onroerend archeologisch erfgoed en inzake het cultureel erfgoed, als dat laatste betrekking heeft op het varend of het roerend archeologisch erfgoed » opgeheven.

Art. 47.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden « en het beleid voor onroerend erfgoed » opgeheven.

Art. 48.In artikel 3 van het hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 2° wordt opgeheven;2° in punt 4° wordt de zinsnede « en 2°, b), » opgeheven.

Art. 49.In artikel 4 van het hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 5° worden de woorden « en onroerend erfgoed » opgeheven;2° in punt 6° wordt punt c) opgeheven;3° in punt 6°, d) wordt tussen de woorden « grensoverschrijdende projecten » en de woorden « de cofinanciering » het woord « en » ingevoegd;4° in punt 6°, d), worden de woorden « en de gewestbijdrage aan de Unesco-conventie voor het werelderfgoed » opgeheven;5° punt 7° en 8° worden opgeheven.

Art. 50.In artikel 6 van het hetzelfde besluit wordt de zinsnede « Vlaamse Gemeenschap of Vlaams Gewest, naar gelang van het geval » vervangen door de woorden « Vlaams Gewest ».

Art. 51.In artikel 8 van het hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt opgeheven;2° in paragraaf 2 wordt de zinsnede « in § 1 vermelde besluit » vervangen door de zinsnede « besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid »;3° in paragraaf 2 worden punt 1°, 2°, 4°, 5° en 8° opgeheven. HOOFDSTUK 3 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot regeling van de bezwaren tegen erfdienstbaarheden tot openbaar nut voor de verwezenlijking van een Brownfieldproject

Art. 52.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot regeling van de bezwaren tegen erfdienstbaarheden tot openbaar nut voor de verwezenlijking van een Brownfieldproject, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1° worden de woorden « agentschap Ruimte en Erfgoed » vervangen door de woorden « Ruimtelijke Ordening »;2° in punt 7° worden de woorden « agentschap Ruimte en Erfgoed » vervangen door de woorden « Ruimtelijke Ordening ». HOOFDSTUK 3 2. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 tot regeling van de werking van het Rubiconfonds

Art. 53.In artikel 1, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 tot regeling van de werking van het Rubiconfonds, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2009, worden de woorden « Ruimte en Erfgoed » vervangen door het woord « Ruimtelijke Ordening ». HOOFDSTUK 3 3. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2008 tot oprichting van overlegorganen die bijdragen tot een optimale deelname van Vlaamse Gemeenschap aan het Europees actieprogramma Een Leven Lang Leren

Art. 54.In artikel 5, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2008 tot oprichting van overlegorganen die bijdragen tot een optimale deelname van Vlaamse Gemeenschap aan het Europees actieprogramma Een Leven Lang Leren wordt punt 15° vervangen door wat volgt : « 15° één vertegenwoordiger van het agentschap van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed dat belast is met de uitvoering van het beleid inzake onroerend erfgoed ». HOOFDSTUK 3 4. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008 betreffende de samenstelling, organisatie en werking van de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO)

Art. 55.In artikel 2, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008 betreffende de samenstelling, organisatie en werking van de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 2° wordt vervangen door wat volgt : « 2° twee deskundigen van het agentschap Ruimtelijke Ordening van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed; »; 2° er wordt een punt 12° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 12° één deskundige van het agentschap van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed dat belast is met de uitvoering van het beleid inzake onroerend erfgoed.» HOOFDSTUK 3 5. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen

Art. 56.In artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 december 2009 en 2 juli 2010, wordt de zinsnede « de entiteit van het agentschap Ruimte en Erfgoed, die met de zorg voor het onroerend erfgoed belast is » vervangen door de zinsnede « het agentschap van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed dat belast is met de uitvoering van het beleid inzake onroerend erfgoed ». HOOFDSTUK 3 6. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende nadere regelen betreffende de aankoop na weigering van stabiliteitswerken in toepassing van artikel 4.4.2, § 2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Art. 57.In artikel 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende nadere regelen betreffende de aankoop na weigering van stabiliteitswerken in toepassing van artikel 4.4.2, § 2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2009, worden de woorden « Ruimte en Erfgoed » vervangen door de woorden « Ruimtelijke Ordening ». HOOFDSTUK 3 7. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid

Art. 58.In artikel 2, § 2, 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2009, wordt de zinsnede « het agentschap Ruimte en Erfgoed van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed » vervangen door de zinsnede « het agentschap van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed dat belast is met het uitvoeren van het beleid inzake onroerend erfgoed ». HOOFDSTUK 3 8. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten

Art. 59.In artikel 8, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2009, worden de woorden « Ruimte en Erfgoed » vervangen door de woorden « Ruimtelijke Ordening ». HOOFDSTUK 3 9. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering

Art. 60.In artikel 3, eerste lid, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt i) wordt opgeheven;2° punt j) wordt vervangen door wat volgt : « j) Onroerend Erfgoed.»; 3° punt k) wordt opgeheven;

Art. 61.In artikel 3, eerste lid, 10° van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2010, wordt punt g) vervangen door wat volgt : « g) Ruimtelijke Ordening; ». HOOFDSTUK 4 0. - Wijziging van het VLAREL

Art. 62.In artikel 28, § 2, 2°, i), van het VLAREL wordt de zinsnede « het agentschap Ruimte en Erfgoed, Onroerend Erfgoed van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed » vervangen door de zinsnede « het agentschap van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed dat belast is met de uitvoering van het beleid inzake onroerend erfgoed ». HOOFDSTUK 4 1. - Wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010

Art. 63.In artikel 1.1.1, § 2, van het Energiebesluit van 19 november 2010 wordt punt 55° vervangen door wat volgt : « 55° inventaris van het bouwkundig erfgoed : de inventaris van het bouwkundig erfgoed, vermeld in artikel 3, § 1, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed; ». HOOFDSTUK 4 2. - Slotbepalingen

Art. 64.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2011.

Art. 65.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onroerend Erfgoed, en de Vlaamse minister, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 juni 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^