Besluit Van De Vlaamse Regering van 10 juni 2011
gepubliceerd op 07 juli 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2000 tot aanwijzing van de entiteiten van de Vlaamse administratie die advies uitbrengen over een ontwerp van provinciaal ruimtelijk structuurplan en v

bron
vlaamse overheid
numac
2011203366
pub.
07/07/2011
prom.
10/06/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2000 tot aanwijzing van de entiteiten van de Vlaamse administratie die advies uitbrengen over een ontwerp van provinciaal ruimtelijk structuurplan en van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, wat betreft BLOSO


De Vlaamse Regering, Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, artikel 2.1.10, § 3, artikel 2.2.6, § 1; artikel 2.2.9, § 1 en artikel 2.2.13, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2000 tot aanwijzing van de entiteiten van de Vlaamse administratie die advies uitbrengen over een ontwerp van provinciaal ruimtelijk structuurplan;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 maart 2011;

Gelet op advies nr. 49.567/1 van de Raad van State, gegeven op 10 mei 2011; met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2000 tot aanwijzing van de entiteiten van de Vlaamse administratie die advies uitbrengen over een ontwerp van provinciaal ruimtelijk structuurplan, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009 en 4 december 2009, wordt een punt 14° toegevoegd, dat luidt als volgt : "14° BLOSO.".

Art. 2.In artikel 2, 20°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, worden tussen de woorden "Toerisme Vlaanderen" en de woorden "als de gronden" de woorden "en BLOSO" ingevoegd.

Art. 3.De Vlaamse minister bevoegd voor de ruimtelijke ordening is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 juni 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^