Besluit Van De Vlaamse Regering van 10 juni 2011
gepubliceerd op 07 juli 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 tot vaststelling van de nadere regels over de werking van het college van algemeen directeurs van de hogescholen

bron
vlaamse overheid
numac
2011203367
pub.
07/07/2011
prom.
10/06/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/09/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006036780 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere regels over de werking van het college van algemeen directeurs van de hogescholen sluiten tot vaststelling van de nadere regels over de werking van het college van algemeen directeurs van de hogescholen


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs", artikel 13;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/09/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006036780 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere regels over de werking van het college van algemeen directeurs van de hogescholen sluiten tot vaststelling van de nadere regels over de werking van het college van algemeen directeurs van de hogescholen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 maart 2011;

Gelet op advies nr. 49.507/1 van de Raad van State, gegeven op 11 mei 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/09/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006036780 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere regels over de werking van het college van algemeen directeurs van de hogescholen sluiten tot vaststelling van de nadere regels over de werking van het college van algemeen directeurs van de hogescholen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de bepaling in punt 4° wordt vervangen door "4° de commissaris : een commissaris van de Vlaamse Regering bij de hogescholen, aangeduid door de minister onder de commissarissen van de Vlaamse Regering, zoals bedoeld in artikel 242 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap," 2° er wordt een punt 8° toegevoegd, dat luidt als volgt : "8° minister : de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "commissaris-coördinator bij de Vlaamse hogescholen" vervangen door "commissaris".

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 juni 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^