Besluit Van De Vlaamse Regering van 10 november 1999
gepubliceerd op 17 december 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1999036454
pub.
17/12/1999
prom.
10/11/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBER 1999. - Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999


De Vlaamse regering, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 17 juli 1991;

Gelet op de wet van 19 juli 1996 tot wijziging van de wetten op de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991 en van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op het decreet van 19 december 1998 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999;

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999;

Gelet op de diverse akkoorden van de minister, bevoegd voor begroting;

Op voordracht van de diverse bevoegde Vlaamse Ministers;

Op voorstel van de Minister-President van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, Besluit :

Artikel 1.Binnen de perken van de kredieten geopend voor de diverse programma's hierna vermeld, worden de onder bijlage I vermelde herverdelingen van basisallocaties doorgevoerd.

Art. 2.Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving toegestuurd aan het Rekenhof, het Vlaams Parlement en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 3.De leden van de Vlaamse regering zijn, ieder wat hen betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 november 1999.

De minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, P. DEWAEL

Bijlage Herverdeling van basisallocaties kredieten lopend jaar (in miljoen frank) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Brussel, 10 november 1999.

De minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^