Besluit Van De Vlaamse Regering van 10 november 2011
gepubliceerd op 02 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende inwerkingtreding van artikel 3 van het decreet van 15 juli 2011 houdende wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden

bron
vlaamse overheid
numac
2011205983
pub.
02/12/2011
prom.
10/11/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende inwerkingtreding van artikel 3 van het decreet van 15 juli 2011 houdende wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 15 juli 2011 houdende wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, artikel 4;

Gelet op advies nr. 50.450/3 van de Raad van State, gegeven op 25 oktober 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De volgende regelgevende teksten treden in werking op de dag van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad : 1° artikel 3 van het decreet van 15 juli 2011 houdende wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden;2° dit besluit.

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 november 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^