Besluit Van De Vlaamse Regering van 10 november 2017
gepubliceerd op 12 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van de leer- en ervaringsbewijzendatabank als authentieke gegevensbron

bron
vlaamse overheid
numac
2017031743
pub.
12/12/2017
prom.
10/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017031743

VLAAMSE OVERHEID


10 NOVEMBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van de leer- en ervaringsbewijzendatabank als authentieke gegevensbron


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, artikel 4, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, artikel 2, § 1, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013, en artikel 3;

Gelet op het advies van het coördinatiecomité bij de Vlaamse dienstenintegrator, gegeven op 7 december 2016 en 6 maart 2017;

Gelet op advies 01/2017 van de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, gegeven op 18 januari 2017;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 7 november 2017;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De leer- en ervaringsbewijzendatabank, vermeld in artikel 19 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wordt erkend als authentieke gegevensbron als vermeld in artikel 3 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.

Art. 2.Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, opgericht bij artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot oprichting van het intern verzelfstandigd Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, wordt aangewezen als beheersinstantie als vermeld in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het e-government, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 november 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^