Besluit Van De Vlaamse Regering van 10 oktober 2003
gepubliceerd op 27 november 2003
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten voor beschermd wonen voor personen met een handicap

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2003202008
pub.
27/11/2003
prom.
10/10/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

10 OKTOBER 2003. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999035191 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten voor beschermd wonen voor personen met een handicap sluiten betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten voor beschermd wonen voor personen met een handicap


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, inzonderheid op hoofdstuk VI en op artikelen 52, 2o, en 53, gewijzigd bij de decreten van 21 december 1994 en 21 december 2001;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999035191 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten voor beschermd wonen voor personen met een handicap sluiten betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten beschermd wonen voor personen met een handicap;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, gegeven op 8 juli 2003;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Financiën en de Begroting, gegeven op 8 oktober 2003;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de regeling betreffende de erkenning, werking en subsidiëring van de diensten voor beschermd wonen voor personen met een handicap, en de normen voor de personeelsbezetting, dringend moeten worden aangepast, om ze in overeenstemming te brengen met de werkelijke ondersteuningsbehoeften van personen met een handicap met een zeer urgente hulpvraag;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999035191 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten voor beschermd wonen voor personen met een handicap sluiten betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten beschermd wonen voor personen met een handicap wordt 2o vervangen door wat volgt : « 2° de persoon met een handicap : de persoon die ten gevolge van zijn handicap beschikt over een zorgtoewijzing die toegang geeft tot beschermd wonen; ».

Art. 2.In artikel 4 van hetzelfde besluit wordt § 2 vervangen door wat volgt : « § 2. Zowel de dienst als de voorziening van waaruit de betrokkene eventueel is doorgestroomd zoeken actief mee naar alternatieven als ze vaststellen dat de dienst niet meer kan voldoen aan de behoeften van de gebruiker. »

Art. 3.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 5.De dienst kan opgericht worden door voorzieningen die door het Fonds erkend zijn voor de opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap, met uitzondering van de centra of diensten voor revalidatie. »

Art. 4.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : « Art 6. § 1. De dienst is samengesteld uit woonprojecten waarin één tot vijf personen per woonentiteit zijn opgenomen. De personen mogen niet verblijven bij personen die over hen in rechte of in feite de ouderlijke macht uitoefenen. § 2. De woongelegenheid moet voldoende autonoom zijn en de eigen identiteit van de huisvesting voor beschermd wonen waarborgen. § 3. Als de woongelegenheid ter beschikking gesteld wordt door de dienst, moet die tegen de kostprijs ter beschikking worden gesteld van de persoon met een handicap. De voorwaarden van de terbeschikkingstelling moeten duidelijk omschreven zijn in de verblijfsovereenkomst, opgemaakt ter uitvoering van artikel 9.

De berekeningsbasis van de door de dienst ter beschikking gestelde woonfunctie moet duidelijk tot uiting komen in het in artikel 10, 2o, bedoelde financiële plan. § 4. Als de persoon of de personen met een handicap zelf de woning huren, zal de voorziening zich ten aanzien van huurder en verhuurder engageren om mee te zorgen voor de voortgangscontrole en de uitvoering van het huurcontract. »

Art. 5.In artikel 10 van hetzelfde besluit wordt 2o vervangen door wat volgt : « 2o een projectplan voorleggen dat het bewijs levert dat de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn, en dat een organisatorisch en financieel plan omvat waaruit de financiële haalbaarheid van het project blijkt. »

Art. 6.Aan artikel 12, § 2, van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt : « Met ingang van 1 september 2003 wordt het subsidieerbare personeelskader uitgebreid met 0,7 voltijdse equivalent, waarvan maximaal 0,2 VTE licentiaat, 0,25 VTE opvoeder-groepschef en 0,25 VTE personeel, geschoold op A2-niveau, mag zijn. De dienst mag elk van de genoemde kwalificaties vervangen door een lagere. »

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2003.

Art. 8.De Vlaamse minister, bevoegd voor de Bijstand aan Personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 oktober 2003.

De minister-president van de Vlaamse regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, A. BYTTEBIER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^