Besluit Van De Vlaamse Regering van 11 december 2009
gepubliceerd op 08 januari 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van bepalingen betreffende de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen

bron
vlaamse overheid
numac
2009036184
pub.
08/01/2010
prom.
11/12/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 DECEMBER 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van bepalingen betreffende de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen


De Vlaamse Regering, Gelet op de decreten inzake voorzieningen voor ouderen, gecoördineerd op 18 december 1991, artikel 15, gewijzigd bij de decreten van 15 juli 1997, 14 juli 1998 en 13 juli 2007;

Gelet op het Woonzorg decreet van 13 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/03/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009202091 bron vlaamse overheid Woonzorgdecreet sluiten, artikel 86 en 89;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 maart 1974 tot vaststelling van de veiligheidsnormen waaraan de rustoorden voor bejaarden moeten voldoen;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 1989 houdende de specifieke veiligheidsaspecten waaraan de serviceflatgebouwen, de woningcomplexen met dienstverlening en de rusthuizen moeten voldoen om te worden erkend;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen, en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 december 2009;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het Woonzorg decreet van 13 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/03/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009202091 bron vlaamse overheid Woonzorgdecreet sluiten voor de woonzorgcentra in werking treedt op 1 januari 2010; dat het Woonzorg decreet van 13 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/03/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009202091 bron vlaamse overheid Woonzorgdecreet sluiten een overgangsbepaling bevat die, voor de voorzieningen die uiterlijk aan de vooravond van de inwerkingtreding erkend waren of een aanvraag tot erkenning hadden ingediend, de erkenningsregels die op dat moment gelden, gedurende een bepaalde tijdspanne van toepassing laat; dat een wijziging in die erkenningsregels nodig is; dat een dergelijke wijziging, gezien de overgangsregeling van het Woonzorg decreet van 13 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/03/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009202091 bron vlaamse overheid Woonzorgdecreet sluiten, vóór 1 januari 2010 in werking moet treden;

Overwegende dat het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten, dat de inwerkingtreding van het Woonzorg decreet van 13 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/03/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009202091 bron vlaamse overheid Woonzorgdecreet sluiten regelt, een opheffingsbepaling bevat, die onder meer de gecoördineerde decreten inzake voorzieningen voor bejaarden opheft met ingang van 1 januari 2010; dat het nodig is om gedeeltelijk terug te komen op die opheffing; dat dit slechts mogelijk is door de opheffingsbepaling met ingang van 1 januari 2010 te wijzigen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 1989 houdende de specifieke veiligheidsaspecten waaraan de serviceflatgebouwen, de woningcomplexen met dienstverlening en de rusthuizen moeten voldoen om te worden erkend wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 1/1.Op het voldoende gemotiveerde verzoek van de voorziening kan de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, na advies van de technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, afwijkingen toestaan op de normen, vermeld in artikel 1. »

Art. 2.In artikel 78, 1° van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen, en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, worden tussen het woord « behalve » en de woorden « de bepalingen », de woorden « artikel 18 en » ingevoegd.

Art. 3.Artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 maart 1974 tot vaststelling van de veiligheidsnormen waaraan de rustoorden voor bejaarden moeten voldoen, wordt opgeheven.

Art. 4.In afwijking van artikel 3 blijft artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 maart 1974 tot vaststelling van de veiligheidsnormen waaraan de rustoorden voor bejaarden moeten voldoen, van toepassing op verzoeken tot afwijking van Vlaamse brandveiligheidsnormen waarvoor uiterlijk op 17 december 2009 het advies gevraagd werd van de Brandweerinspectie, opgericht bij artikel 9 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

Artikel 1, 3 en 4 hebben uitwerking met ingang van 18 december 2009.

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 11 december 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^