Besluit Van De Vlaamse Regering van 11 december 2009
gepubliceerd op 29 december 2009

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van presentiegelden en voor de terugbetaling van de reis- en maaltijdkosten aan de leden van de coördinatiecommissies, de ruilverkavelingscomités, de commissies van a

bron
vlaamse overheid
numac
2009036186
pub.
29/12/2009
prom.
11/12/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 DECEMBER 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van presentiegelden en voor de terugbetaling van de reis- en maaltijdkosten aan de leden van de coördinatiecommissies, de ruilverkavelingscomités, de commissies van advies en de ruilcomités


De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet, artikel 16;

Gelet op de wet van 12 juli 1976 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken, artikel 75;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 oktober 1971 tot vaststelling van de voorwaarden voor toekenning van presentiegelden en voor terugbetaling van reis- en verblijfkosten aan de leden van de ruilverkavelingscomités en van de commissies van advies, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 september 1972;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 oktober 1978 houdende uitvoering van de artikelen 4, 10, 56, 59 en 75 van de wet van 12 juli 1976 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 1983 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de werking en van de presentiegelden en vergoedingen van adviesorganen;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 5 juni 2009;

Gelet op advies 47.398/3 van de Raad van State, gegeven op 24 november 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De leden van de coördinatiecommissies, de ruilverkavelingscomités, de commissies van advies en de ruilcomités, met uitzondering van het personeel van de federale, de Vlaamse, de provinciale of de gemeentelijke overheden, hebben recht op een presentiegeld en op de terugbetaling van hun reis- en maaltijdkosten.

Het presentiegeld wordt aan hen toegekend en de reis- en maaltijdkosten worden aan hen terugbetaald overeenkomstig de volgende regels : 1° een presentiegeld van 30 euro wordt toegekend voor een deelneming gedurende minstens drie uur, op dezelfde dag, aan een of meer vergaderingen van de coördinatiecommissies, de ruilverkavelingscomités, de commissies van advies of de ruilcomités waarvan de leden deel uitmaken.Het presentiegeld bedraagt 45 euro voor een deelneming gedurende minstens zes uur op dezelfde dag; 2° hun reis- en maaltijdkosten worden terugbetaald volgens de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/01/2006 pub. 27/03/2006 numac 2006035334 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid sluiten houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid.Voor de berekening van de reis- en maaltijdvergoedingen wordt de woonplaats als standplaats beschouwd.

Voor de leden van de coördinatiecommissies, de ruilverkavelingscomités, de commissies van advies en de ruilcomités die andersvalide zijn en zonder assistentie van een derde persoon de zittingen niet kunnen bijwonen, bedragen de presentiegelden, vermeld in het eerste lid, 60 euro voor een deelneming gedurende minstens drie uur, op dezelfde dag, aan een of meer vergaderingen van de coördinatiecommissies, de ruilverkavelingscomités, de commissies van advies of de ruilcomités waarvan zij deel uitmaken, en 90 euro voor een deelneming gedurende minstens zes uur op dezelfde dag.

Art. 2.Vanaf 1 januari 2011 worden de presentiegelden, vermeld in artikel 1, jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex, met als referentie de maand december die voorafgaat aan het jaar waarvoor de presentiegelden worden toegekend. Die bedragen zijn gekoppeld aan de gezondheidsindex 111,24 van december 2008 (basis 2004 = 100).

Onder de gezondheidsindex wordt verstaan het prijsindexcijfer dat berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij de wet van 30 maart 1994.

Art. 3.De presentiegelden en de reis- en maaltijdvergoedingen, vermeld in artikel 1, worden jaarlijks door de Vlaamse Landmaatschappij betaald aan de leden van de coördinatiecommissies, op voorlegging van een door het lid opgemaakte en voor echt en juist verklaarde kostenstaat.

De presentiegelden en de reis- en maaltijdvergoedingen, vermeld in artikel 1, worden jaarlijks door het ruilverkavelingscomité betaald aan de leden van de ruilverkavelingscomités en de commissies van advies, op voorlegging van een door het lid opgemaakte en voor echt en juist verklaarde kostenstaat.

De presentiegelden en de reis- en maaltijdvergoedingen, vermeld in artikel 1, worden jaarlijks door het ruilcomité betaald aan de leden van de ruilcomités, op voorlegging van een door het lid opgemaakte en voor echt en juist verklaarde kostenstaat.

Art. 4.Conform artikel 8 van de wet van 10 januari 1978 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen in der minne, geldt de regeling inzake de toekenning van presentiegelden aan de leden van de ruilverkavelingscomités en inzake de terugbetaling van reis- en maaltijdkosten aan de leden van de ruilverkavelingscomités, als vermeld in de artikelen 1, 2, 3 en 4 van dit besluit, voor de provinciale comités voor ruilverkaveling in der minne, vermeld in de wet van 10 januari 1978 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen in der minne.

Art. 5.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 oktober 1978 houdende uitvoering van de artikelen 4, 10, 56, 59 en 75 van de wet van 12 juli 1976 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken wordt punt 3 opgeheven.

Art. 6.In punt 7 van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 1983 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de werking en van de presentiegelden en vergoedingen van adviesorganen, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008, wordt de volgende bepaling opgeheven : « - Coördinatiecommissie voorzien in de wet op de ruilverkaveling; ».

Art. 7.Het koninklijk besluit van 12 oktober 1971 tot vaststelling van de voorwaarden voor toekenning van presentiegelden en voor terugbetaling van reis- en verblijfkosten aan de leden van de ruilverkavelingscomités en van de commissies van advies, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 september 1972, wordt opgeheven.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

Art. 9.De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 11 december 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^