Besluit Van De Vlaamse Regering van 11 januari 2008
gepubliceerd op 23 januari 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 tot wijzigi

bron
vlaamse overheid
numac
2008035096
pub.
23/01/2008
prom.
11/01/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 JANUARI 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, het laatst gewijzigd bij het decreet van 22 december 2006, inzonderheid op artikel 4, § 2, 14, § 1 en 27, § 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 oktober 2007;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de Belgische overheid pas op 18 september 2007 de officiële reactie van de Europese Commissie mocht ontvangen op de door België op 22 februari 2007 gegeven opmerkingen naar aanleiding van de beschikking van de Europese Commissie van 16 januari 2007 waardoor het niet mogelijk was de VLAREM-aanpassingen verder af te werken wegens teveel resterende onzekerheden. Om de opstart van CO2-emissiehandel in de eerste verbintenissenperiode vanaf 1 januari 2008 in het Vlaamse Gewest, met de toepassing van het Vlaams Toewijzingsplan CO2-emissierechten 2008-2012, niet te hinderen, dienen de de VLAREM-aanpassingen definitief goedgekeurd te zijn tegen eind 2007.

Overwegende Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/91/EG van de Raad, gewijzigd bij Richtlijn 2004/101/EG van 27 oktober 2004;

Overwegende de mededeling van de Commissie van 22 december 2005 inzake verdere richtsnoeren betreffende de toewijzingsplannen voor de handelsperiode 2008-2012 van het Europees systeem van verhandelbare emissierechten;

Overwegende de beschikking van de Commissie van 16 januari 2007 inzake het nationaal plan voor de toewijzing van broeikasgasemissierechten dat door België is aangemeld overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad;

Overwegende de beschikking van de Commissie van 18 juli 2007 tot vaststelling van richtsnoeren voor de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en Raad;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Wijzigingen in titel I van het VLAREM

Artikel 1.In artikel 5, § 9, van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1°, eerste zin, worden tussen het woord « en » en het woord « goedgekeurd » de woorden « door de afdeling bevoegd voor luchtverontreiniging » ingevoegd;2° in punt 1° wordt het woord « monitoring protocol » telkens vervangen door het woord « monitoringplan »;3° in punt 1° worden punt c) tot en met l) vervangen door wat volgt : « c) een lijst van te monitoren emissiebronnen en bronstromen voor elke activiteit die in de BKG-inrichting wordt uitgevoerd;d) een beschrijving van de rekenmethode of de meetmethode die zal worden toegepast;e) een lijst en een omschrijving van de niveaus voor activiteitsgegevens, emissiefactoren, oxidatie- en conversiefactoren voor elke te monitoren bronstroom;f) een beschrijving van de meetsystemen en een specificatie, met inbegrip van de precieze locatie, van de meetinstrumenten die voor elke te monitoren bronstroom zullen worden gebruikt;g) gegevens waaruit blijkt dat de onzekerheidsdrempels voor activiteitsgegevens en andere parameters (indien van toepassing) voor de toepasselijke niveaus voor elke bronstroom worden nageleefd;h) indien van toepassing, een beschrijving van de voor de bemonstering van brandstoffen en materialen te gebruiken methode om voor elk van de bronstromen de calorische onderwaarde, het koolstofgehalte, de emissiefactoren, de oxidatie- en conversiefactor en het biomassagehalte te bepalen;i) een beschrijving van de beoogde informatiebronnen of analysemethoden om voor elk van de bronstromen de calorische onderwaarde, het koolstofgehalte, de emissiefactor, de oxidatiefactor, de conversiefactor of de biomassafractie te bepalen;j) indien van toepassing, een lijst en een omschrijving van de niet-geaccrediteerde laboratoria en de desbetreffende analyseprocedures, met inbegrip van een lijst van alle toegepaste kwaliteitsborgingsmaatregelen;k) indien van toepassing, een beschrijving van de systemen voor continue emissiemeting die ter monitoring van een emissiebron zullen worden gebruikt, namelijk de meetpunten, de meetfrequentie, de gebruikte apparatuur, de kalibratieprocedures, de procedures inzake verzameling en opslag van gegevens, de aanpak die wordt gevolgd om de berekeningen te bevestigen en de rapportage onder meer van activiteitsgegevens en emissiefactoren;l) als van toepassing, wanneer de zogenaamde fall-backmethode wordt toegepast : een uitvoerige beschrijving van de methode en de onzekerheidsanalyse, als die niet al in het kader van punt a) tot en met k) zijn behandeld;»; 4° aan punt 1° worden punt m) en n) ingevoegd, die luiden als volgt : « m) een beschrijving van de procedures voor activiteiten op het vlak van de verzameling en verwerking van gegevens en de controle daarop, alsmede een beschrijving van die activiteiten;n) indien van toepassing, informatie over relevante koppelingen met activiteiten in het kader van het communautaire milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) en andere milieubeheersystemen (bijvoorbeeld ISO14001 :2004), namelijk over voor de broeikasgasemissiemonitoring en -rapportage relevante procedures en controles.»; 5° punt 2° en 3° worden opgeheven.

Art. 2.In artikel 6ter, § 1, 4°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt a) worden tussen het woord « en » en het woord « goedgekeurde » de woorden « door de afdeling, bevoegd voor luchtverontreiniging » ingevoegd;2° in punt a) wordt het woord « monitoring protocol » vervangen door het woord « monitoringplan »;3° punt b) en c) worden opgeheven.

Art. 3.In bijlage 3 bij hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2006, worden in deel F, punt 5 de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « (wat inhoudt dat een verandering in de aard of werking van een BKG inrichting of een fysieke uitbreiding van de BKG-inrichting, die als gevolg heeft dat ten opzichte van het referentiejaar de productiecapaciteit van de BKG-inrichting met meer dan 10 % zal stijgen of ten opzichte van het referentiejaar de CO2 emissies op jaarbasis met meer dan 5 000 ton zullen toenemen) » geschrapt;2° in het eerste lid, punt a, wordt het woord « monitoring p rotocol » vervangen door het woord « monitoringplan »;3° in het eerste lid, punt a, worden tussen de woorden « en » en « goedgekeurde » de woorden « door de afdeling bevoegd voor luchtverontreiniging » ingevoegd;4° in het eerste lid worden punt b en c opgeheven.

Art. 4.In bijlage 4 bij hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 12 mei 2006, worden in punt 4.11. van deel D volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1.wordt het woord « monitoring protocol » vervangen door het woord « monitoringplan »; 2° in punt 1.worden tussen de woorden « en » en « goedgekeurd » de woorden « door de afdeling bevoegd voor luchtverontreiniging » ingevoegd; 3° punt 2.en 3. worden opgeheven. HOOFDSTUK II. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

Art. 5.In artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne worden tussen het woord « geverifieerd » en het woord « monitoringplan » de woorden « en door de afdeling bevoegd voor luchtverontreiniging goedgekeurd » ingevoegd. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2008.

Art. 7.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Leefmilieu, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 11 januari 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, H. CREVITS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^