Besluit Van De Vlaamse Regering van 11 oktober 2013
gepubliceerd op 05 december 2013

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten betreffende het woonbeleid

bron
vlaamse overheid
numac
2013036100
pub.
05/12/2013
prom.
11/10/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 OKTOBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten betreffende het woonbeleid


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 2, § 1, tweede lid, artikel 34, § 3, gewijzigd bij de decreten van 24 december 2004, 24 maart 2006, 29 april 2011, 23 december 2011 en 31 mei 2013, artikel 42, vervangen bij het decreet van 24 maart 2006 en gewijzigd bij de decreten van 27 maart 2009, 29 april 2011 en 23 december 2011, artikel 43, vervangen bij het decreet van 24 maart 2006 en gewijzigd bij de decreten van 29 april 2011, 23 december 2011 en 31 mei 2013 en artikel 84, gewijzigd bij de decreten van 24 maart 2006 en 31 mei 2013;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 1999 houdende de voorwaarden voor het toestaan van leningen aan particulieren door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 houdende de verbintenissen, voorwaarden, vergoedingen en sancties voor de bewoners van sociale koopwoningen en verkochte sociale huurwoningen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2007 houdende de voorwaarden betreffende sociale leningen met Gewestwaarborg voor het bouwen, kopen, verbouwen of behouden van woningen, laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 31 mei 2013;

Gelet op het Financieringsbesluit van 21 december 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 houdende de voorwaarden waaronder de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds bijzondere sociale leningen aan particulieren kunnen toestaan;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 19 juli 2013;

Gelet op advies 53.892/3 van de Raad van State, gegeven op 27 september 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, eerste lid, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 1999 houdende de voorwaarden voor het toestaan van leningen aan particulieren door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode, wordt punt a) vervangen door wat volgt : "a) bij het aangaan van de lening : de datum waarop de storting van het voorschot op de dossierkosten wordt ontvangen;".

Art. 2.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008, 5 juni 2009, 7 oktober 2011 en 16 maart 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt punt 5° opgeheven;2° in het eerste lid, 6°, worden de zinnen "De middelgrote kavel heeft een maximale grootte van 7,5 aren.Het volume van de op te richten woning op de middelgrote kavel mag niet meer bedragen dan 650 m®, te verhogen met 25 m® per persoon ten laste vanaf de derde persoon ten laste, met dien verstande dat het volume van de woning boven het maaiveld voor 100 % meegerekend wordt en het volume onder het maaiveld voor 50 %. Het volume van de woning wordt berekend op basis van de binnenafmetingen van de woning." opgeheven; 3° in het eerste lid, 10°, wordt punt b) opgeheven;4° in het eerste lid wordt punt 12° vervangen door wat volgt : "12° inkomen : de som van de volgende inkomsten van de kandidaat-koper en van alle andere personen die met hem dezelfde woning zullen betrekken : a) de op referentiedatum op basis van het laatst beschikbare aanslagbiljet bekende som van de aan de personenbelasting onderworpen inkomsten en niet-belastbare vervangingsinkomsten, alsook het genoten leefloon in dat jaar;b) het inkomen dat op basis van supranationale belastingakkoorden niet aan de Belgische personenbelasting onderworpen is; c) de inkomsten die door de minister beschouwd worden als inkomsten die in aanmerking kunnen worden genomen als inkomen;"; 5° in het eerste lid wordt punt 14° vervangen door wat volgt : "14° kandidaat-koper : een of meer woonbehoeftige particuliere personen die een woning of kavel willen aankopen;"; 6° in het eerste lid wordt punt 15° vervangen door wat volgt : "15° zittende huurder : een huurder van een sociale huurwoning als vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 34°, van de Vlaamse Wooncode;"; 7° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt : "In afwijking van het eerste lid, 12°, worden de inkomsten van ongehuwde of niet wettelijk samenwonende kinderen die vanaf hun meerderjarigheid zonder onderbreking deel uitmaken van het gezin en die minder dan 25 jaar oud zijn op de referentiedatum, en de inkomsten van de familieleden van de kandidaat-koper van de eerste en de tweede graad die als ernstig gehandicapt erkend zijn of die ten minste 65 jaar oud zijn, niet meegerekend.De inkomsten van de inwonende ascendenten van de kandidaat-koper worden slechts voor de helft meegerekend.".

Art. 3.In artikel 2/1, derde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2009 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011, worden tussen het woord "woning" en het woord "voldoet" de woorden "of de kavel" ingevoegd.

Art. 4.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008 en 7 oktober 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt punt 1° vervangen door wat volgt : "1° hij heeft een inkomen van minimaal 8789 euro en maximaal : a) 35.123 euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste; b) 38.630 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap als vermeld in artikel 1, eerste lid, 11°, c), die geen andere personen ten laste heeft; c) 52.679 euro, verhoogd met 3507 euro per persoon ten laste voor anderen;"; 2° in paragraaf 1, eerste lid, 2°, worden tussen het woord "hij" en het woord "heeft" de woorden "of een van zijn gezinsleden" ingevoegd;3° in paragraaf 1, eerste lid, 2°, wordt het woord "andere" opgeheven;4° in paragraaf 1, eerste lid, 3°, wordt het woord "hij" telkens vervangen door de woorden "hij of een van zijn gezinsleden"; 5° in paragraaf 1 worden tussen het eerste en het tweede lid twee leden ingevoegd, die luiden als volgt : "Als de sociale koopwoning of sociale kavel in een van de kernsteden of in een gemeente van het arrondissement Halle-Vilvoorde of in Bertem, Huldenberg, Kortenberg of Tervuren ligt, mag in afwijking van het eerste lid, 1°, het inkomen op de referentiedatum niet meer bedragen dan : 1° 36.795 euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste; 2° 40.469 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap als vermeld in artikel 1, eerste lid, 11°, c), die geen andere personen ten laste heeft; 3° 55.187 euro, verhoogd met 3674 euro per persoon ten laste voor anderen.

Met behoud van de toepassing van het vierde en het vijfde lid, worden voor de toepassing van het eerste en het tweede lid de gezinsleden die de sociale koopwoning of de woning op de sociale kavel niet mee zullen betrekken, niet mee in aanmerking genomen."; 6° in paragraaf 1 wordt in het bestaande tweede lid, dat het vierde lid wordt, tussen de woorden "eigendom heeft" en de woorden "Als de kandidaat-koper" de zinsnede ", maar er kan hem geen woning of kavel worden toegewezen" ingevoegd;7° in paragraaf 1 worden aan het bestaande tweede lid, dat het vierde lid wordt, de woorden "en krijgt hij het inschrijvingsgeld terug" toegevoegd;8° in paragraaf 1 wordt in het bestaande vierde lid, dat het zesde lid wordt, het bedrag "7160 euro" vervangen door het bedrag "8789 euro";9° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt : " § 2.De bedragen, vermeld in paragraaf 1 worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex (basis 2004) naar het gezondheidsindexcijfer van de maand juni van het voorgaande jaar met als basis het gezondheidsindexcijfer van 119 voor juni 2012.

Het resultaat wordt afgerond naar het eerstvolgende natuurlijke getal."; 10° paragraaf 3 wordt opgeheven;11° in paragraaf 4 worden tussen de woorden "als hij" en de woorden "op de" de woorden "en zijn gezinsleden" ingevoegd;12° in paragraaf 4 wordt het woord "andere" opgeheven;13° aan paragraaf 4 wordt de zinsnede "en geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder is van een vennootschap waarin hij een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw, heeft ingebracht" toegevoegd; 14° aan paragraaf 4 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "Voor de toepassing van het eerste lid worden de gezinsleden die de middelgrote koopwoning of de woning op de middelgrote kavel niet mee zullen betrekken, niet mee in aanmerking genomen, met behoud van de toepassing van paragraaf 1, vierde en vijfde lid."; 15° paragraaf 5 wordt vervangen door wat volgt : " § 5.De kandidaat-koper, vermeld in paragraaf 1 en 4, bewijst met een verklaring op erewoord : 1° dat hij of zijn gezinsleden geen woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw, volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in het buitenland hebben; 2° dat hij of zijn gezinsleden geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin hij of zijn gezinsleden een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw, hebben ingebracht."; 16° in paragraaf 6 wordt het woord "andere" telkens opgeheven;17° in paragraaf 6, eerste lid, wordt het zinsdeel " § 1, 2°, en § 4," vervangen door het zinsdeel "paragraaf 1, 2°, en 3°, en paragraaf 4,"; 18° in paragraaf 6, eerste lid, wordt punt 1° vervangen door wat volgt : "1° als de kandidaat-koper die woning betrekt op de referentiedatum en als die woning binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan ligt;"; 19° aan paragraaf 6, eerste lid, wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt : "6° als de woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt waar wonen niet toegestaan is."; 20° in paragraaf 6, derde lid, wordt tussen het woord "ook" en het woord "die" de zinsnede ", binnen een termijn van een jaar vanaf de datum waarop de aankoopakte verleden is," ingevoegd;21° in paragraaf 6 wordt het zesde lid opgeheven; 22° in paragraaf 6 wordt in het bestaande zevende lid, dat het zesde lid wordt, het woord "K.I." vervangen door de woorden "kadastraal inkomen".

Art. 5.Aan artikel 5 van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "De sociale kavel heeft een maximale grootte van 4,5 are als de bepalingen over de ruimtelijke ordening en stedenbouw dat toestaan.

Als de rationele indeling van het terrein dat vereist, kan de oppervlakte van een of meer sociale kavels meer bedragen dan 4,5 are, zonder dat het gemiddelde van de oppervlakte van de percelen die deel uitmaken van de sociale verkaveling, meer mag bedragen dan 4,5 are.

Het volume van de op te richten woning op de sociale kavel mag niet meer bedragen dan 550 m®, te verhogen met 25 m® per persoon ten laste vanaf de derde persoon ten laste, met dien verstande dat het volume van de woning boven het maaiveld voor 100% meegerekend wordt en het volume onder het maaiveld voor 50%. Het volume van de woning wordt berekend op basis van de binnenafmetingen van de woning.".

Art. 6.Aan artikel 7 van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "De middelgrote kavel, vermeld in artikel 1, eerste lid, 6°, heeft een maximale grootte van 6,5 are als de bepalingen over de ruimtelijke ordening en stedenbouw dat toestaan. Het volume van de op te richten woning op de middelgrote kavel mag niet meer bedragen dan 650 m®, te verhogen met 25 m® per persoon ten laste vanaf de derde persoon ten laste, met dien verstande dat het volume van de woning boven het maaiveld voor 100% meegerekend wordt en het volume onder het maaiveld voor 50%. Het volume van de woning wordt berekend op basis van de binnenafmetingen van de woning.".

Art. 7.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012, wordt een artikel 7/2 ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 7/2.De verplichtingen en de sancties bij niet-naleving van de verplichtingen voor de kopers van sociale koopwoningen, sociale huurwoningen, sociale kavels en middelgrote kavels zijn bepaald in het reglement van de verplichtingen en sancties voor de kopers van sociale koopwoningen, sociale huurwoningen, sociale kavels en middelgrote kavels, dat als bijlage VI bij dit besluit is gevoegd.".

Art. 8.In artikel 9 van hetzelfde besluit wordt het woord "zittende" opgeheven.

Art. 9.In artikel 10, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "zittende" opgeheven.

Art. 10.Artikel 11 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 6 februari 2009, 30 oktober 2009, 7 oktober 2011 en 13 januari 2012, wordt opgeheven.

Art. 11.In artikel 1 van bijlage I bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de zinsnede "in artikel 3, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode, hierna het besluit te noemen" wordt vervangen door de zinsnede ", vermeld in artikel 3, § 1, van dit besluit";2° de woorden "woonbehoeftigheidsvoorwaarden, in artikel 3, § 1, van het besluit" worden vervangen door de woorden "woonbehoeftigheidsvoorwaarden, vermeld in artikel 3, § 1, van dit besluit".

Art. 12.Aan artikel 2, eerste lid, van bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 6 februari 2009 en 7 oktober 2011, wordt de volgende zin toegevoegd : "Twee of meer sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen voor hetzelfde territoriale niveau een gemeenschappelijk inschrijvingsregister openen.".

Art. 13.In artikel 5 van bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 6 februari 2009 en 7 oktober 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, derde lid, 3°, worden de woorden "het besluit" vervangen door de woorden "dit besluit";2° in paragraaf 1, derde lid, 4°, worden de woorden "het besluit" vervangen door de woorden "dit besluit";3° in paragraaf 1, derde lid, 5°, worden tussen de zinsnede "tweede lid," en de woorden "tenzij overmacht" de woorden "en in paragraaf 2, tweede lid" ingevoegd;4° in paragraaf 2 worden de woorden "het besluit" vervangen door de woorden "dit besluit"; 5° aan paragraaf 2 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "De sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW kan bij de actualisatie aan de kandidaat-koper een brief bezorgen met een beveiligde zending en met de vraag om binnen een termijn van tien werkdagen, die ingaat op de dag na de betekening van de beveiligde zending, te antwoorden.".

Art. 14.In artikel 7 van bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, tweede lid, wordt punt 3° vervangen door wat volgt : "3° een kandidaat-koper die een woning bewoont die binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan ligt;"; 2° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "het besluit" vervangen door de woorden "dit besluit"; 3° in paragraaf 2, eerste lid, wordt de zin "Die twee rangverhogingen kunnen niet worden gecumuleerd." vervangen door de zin "Als twee rangverhogingen van toepassing zijn op een kandidaat-koper, geldt de rangverhoging die het meest gunstig is voor de kandidaat-koper."; 4° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "het besluit" vervangen door de woorden "dit besluit".

Art. 15.In artikel 7/1, eerste lid, van bijlage I bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011, wordt het bedrag "3500 euro" vervangen door het bedrag "4090 euro" en worden de woorden "het besluit" vervangen door de woorden "dit besluit".

Art. 16.Artikel 9 van bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011, wordt opgeheven.

Art. 17.In artikel 1 van bijlage II bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de zinsnede "in artikel 3, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode, hierna het besluit te noemen" wordt vervangen door de zinsnede ", vermeld in artikel 3, § 1, van dit besluit";2° de woorden "woonbehoeftigheidsvoorwaarden, in artikel 3, § 1, van het besluit" worden vervangen door de woorden "woonbehoeftigheidsvoorwaarden, vermeld in artikel 3, § 1, van dit besluit".

Art. 18.In artikel 2 van bijlage II bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008, 6 februari 2009, 7 oktober 2011 en 16 maart 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan het eerste lid wordt de volgende zin toegevoegd : "Twee of meer sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen voor hetzelfde territoriale niveau een gemeenschappelijk inschrijvingsregister openen."; 2° het derde, het vierde en het vijfde lid worden opgeheven.

Art. 19.In artikel 5 van bijlage II bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 6 februari 2009 en 7 oktober 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, derde lid, 3°, worden de woorden "het besluit" vervangen door de woorden "dit besluit";2° in paragraaf 1, derde lid, 4°, worden de woorden "het besluit" vervangen door de woorden "dit besluit";3° in paragraaf 1, derde lid, 5°, wordt tussen de zinsnede "tweede lid," en de woorden "tenzij overmacht" de zinsnede "en in paragraaf 2, tweede lid" ingevoegd;4° in paragraaf 2 worden de woorden "het besluit" vervangen door de woorden "dit besluit"; 5° aan paragraaf 2 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "De sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW kan bij de actualisatie aan de kandidaat-koper een brief bezorgen met een beveiligde zending en met de vraag om binnen een termijn van tien werkdagen, die ingaat op de dag na de betekening van de beveiligde zending, te antwoorden.".

Art. 20.In artikel 7 van bijlage II bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, tweede lid, wordt punt 2° vervangen door wat volgt : "2° een kandidaat-koper die een woning bewoont die binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan ligt;"; 2° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "het besluit" vervangen door de woorden "dit besluit".

Art. 21.In artikel 7/1, eerste lid, van bijlage II bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011, wordt het bedrag "1500 euro" vervangen door het bedrag "1750 euro" en worden de woorden "het besluit" vervangen door de woorden "dit besluit".

Art. 22.Artikel 9 van bijlage II bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011, wordt opgeheven.

Art. 23.In artikel 1 van bijlage III bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011, wordt punt 7° opgeheven.

Art. 24.In bijlage III bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008, 7 oktober 2011 en 21 december 2012, wordt het opschrift van hoofdstuk II vervangen door wat volgt : "Hoofdstuk II. Gemeenschappelijke bepalingen".

Art. 25.In artikel 2 van bijlage III bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het bedrag "750 euro" vervangen door het bedrag "880 euro";2° de zinsnede "volgens artikel 3, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode, hierna het besluit te noemen" wordt vervangen door de zinsnede "op de wijze, vermeld in artikel 3, § 2, van dit besluit".

Art. 26.In bijlage III bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008, 7 oktober 2011 en 21 december 2012, wordt het opschrift van hoofdstuk III vervangen door wat volgt : "Hoofdstuk III. Verkoop van sociale huurwoningen met toepassing van artikel 43 van de Vlaamse Wooncode".

Art. 27.Artikel 3 van bijlage III bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 3.De huurder, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 34°, a), van de Vlaamse Wooncode, heeft als eerste het recht om de gehuurde sociale woning aan te kopen onder de voorwaarden, vermeld in artikel 43, § 1, van de Vlaamse Wooncode.

Als de huurder, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 34°, a), van de Vlaamse Wooncode, afziet van het kooprecht, heeft de huurder, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 34°, b), van de Vlaamse Wooncode, het recht om de gehuurde woning onder dezelfde voorwaarden als vermeld in het eerste lid, aan te kopen.

Als de huurder, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 34°, a), van de Vlaamse Wooncode, samen met de huurder, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 34°, b), van de Vlaamse Wooncode, de gehuurde woning wil aankopen, moet alleen de huurder, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 34°, a), van de Vlaamse Wooncode, voldoen aan de voorwaarde, vermeld in artikel 43, § 1, eerste lid, 2°, van de Vlaamse Wooncode.".

Art. 28.In artikel 4 van bijlage III bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt het woord "zittende" opgeheven;2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 29.In artikel 5 van bijlage III bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "zittende" wordt telkens opgeheven;2° in punt 2° worden de woorden "als de in het besluit bepaalde voorwaarden voor de aankoop vervuld zijn" vervangen door de zinsnede "als de voorwaarden voor de aankoop, vermeld in artikel 43 van de Vlaamse Wooncode, vervuld zijn";3° in punt 3° wordt de zinsnede "de instantie, die krachtens de Vlaamse Wooncode bevoegd is voor het opstellen van schattingsverslagen in het kader van onroerende verrichtingen" vervangen door de zinsnede "een instantie als vermeld in artikel 27bis van de Vlaamse Wooncode" en wordt het bedrag "225 euro" vervangen door het bedrag "260 euro";4° in punt 3° wordt de zinsnede "volgens artikel 3, § 2, van het besluit" vervangen door de zinsnede "op de wijze, vermeld in artikel 3, § 2, van dit besluit".

Art. 30.Artikel 6 van bijlage III bij hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 31.Artikel 7 van bijlage III bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011, wordt opgeheven.

Art. 32.Artikel 8 van bijlage III bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 8.Als de sociale huisvestingsmaatschappij gebruikmaakt van het recht om de woning terug te nemen, vermeld in artikel 43, § 4, van de Vlaamse Wooncode, wordt de woning na terugname als een sociale huurwoning ter beschikking gesteld. Voor de bepaling van de wederinkoopprijs worden de bedragen van de oorspronkelijke verkoopprijs en de gemaakte kosten van de koop geïndexeerd op de wijze, vermeld in artikel 3, § 2, van dit besluit. De kosten van de verbeterings- en herstellingswerkzaamheden worden niet geïndexeerd.".

Art. 33.In artikel 11, § 2, van bijlage III bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011, wordt de zinsnede "vermeld in artikel 1, 7°, van deze bijlage," opgeheven.

Art. 34.In artikel 13, § 3, van bijlage III bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011, wordt de zinsnede "vermeld in artikel 1, 7°, van deze bijlage," opgeheven.

Art. 35.In artikel 2 van bijlage IV bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2009, worden de woorden "het besluit" vervangen door de woorden "dit besluit".

Art. 36.In artikel 3, tweede lid, van bijlage IV bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011, worden de woorden "het besluit" vervangen door de woorden "dit besluit".

Art. 37.Artikel 4 van bijlage IV bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011, wordt vervangen door wat volgt : "De sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW vraagt aan de kandidaat-koper van een middelgrote koopwoning of een middelgrote kavel bij het ondertekenen van de eenzijdige belofte van aankoop een waarborg waarvan het bedrag niet hoger is dan de kosten voor de uitvoering van de eenzijdige belofte van aankoop en hoogstens 2500 euro mag zijn. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig artikel 3, § 2, van het besluit. Als de kandidaat-koper de woning of de kavel niet aankoopt na het ondertekenen van de eenzijdige belofte van aankoop, betaalt de sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW het gedeelte van de waarborg dat overeenstemt met het geleden verlies, niet terug, tenzij de kandidaat-koper overmacht aantoont.

De sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW beoordeelt de overmacht, vermeld in het eerste lid, en neemt daarover een gemotiveerde beslissing."

Art. 38.In artikel 8, derde lid, van bijlage IV bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011, wordt de zinsnede "vermeld in artikel 1, 7°, van bijlage III," opgeheven.

Art. 39.In artikel 9 van bijlage IV bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt het woord "zittende" opgeheven;2° in het derde lid wordt de zinsnede "zoals gedefinieerd in artikel 1, 7°, van bijlage III" opgeheven.

Art. 40.In artikel 10, derde lid, van bijlage IV bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011, wordt de zinsnede "vermeld in artikel 1, 7°, van bijlage III," opgeheven.

Art. 41.In artikel 11, tweede lid, van bijlage IV bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "eigenaars" wordt vervangen door de woorden "eigenaars en huurders";2° de zinsnede "zoals gedefinieerd in artikel 1, 7°, van bijlage III" wordt opgeheven.

Art. 42.In artikel 4 van bijlage V bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2009 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "in vrije verkoop" opgeheven; 2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt : "De venale waarde van de bouwgrond wordt geraamd door een instantie als vermeld in artikel 27bis van de Vlaamse Wooncode.".

Art. 43.In artikel 5 van bijlage V bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2009 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011, worden de woorden "in vrije verkoop" opgeheven.

Art. 44.In artikel 14 van bijlage V bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2009 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "in vrije verkoop" opgeheven; 2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt : "De venale waarde van de bouwgrond wordt geraamd door een instantie als vermeld in artikel 27bis van de Vlaamse Wooncode.".

Art. 45.In artikel 15, eerste lid, van bijlage V bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2009 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011, worden de woorden "in vrije verkoop" opgeheven.

Art. 46.In artikel 17 van bijlage V bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2009 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "in vrije verkoop" opgeheven; 2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt : "De venale waarde van de bouwgrond wordt geraamd door een instantie als vermeld in artikel 27bis van de Vlaamse Wooncode.".

Art. 47.In artikel 18, eerste lid, van bijlage V bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2009 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011, worden de woorden "in vrije verkoop" opgeheven.

Art. 48.Aan hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012, wordt een bijlage VI toegevoegd, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Art. 49.In artikel 1, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2007 houdende de voorwaarden betreffende sociale leningen met Gewestwaarborg voor het bouwen, kopen, verbouwen of behouden van woningen wordt in punt 9° het bedrag "200.000 euro" vervangen door het bedrag "225.000 euro".

Art. 50.In het Financieringsbesluit van 21 december 2012, wordt een artikel 4/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 4/1.In dit artikel wordt verstaan onder het besluit van 29 september 2006 : het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode.

Voor de initiatiefnemers, met uitzondering van de VMSW en de SHM's en de private actoren die een sociale last uitvoeren in natura, die van het Vlaamse Gewest subsidies ontvingen of ontvangen voor de verrichtingen, vermeld in artikel 4, § 1, 2°, voor de realisatie of de instandhouding van sociale huurwoningen, sociale koopwoningen of sociale kavels, gelden de volgende bepalingen : 1° de verplichting voor de verkoper met betrekking tot de oppervlaktenorm voor sociale kavels en middelgrote kavels, vermeld in de artikelen 5, tweede lid, en 7, tweede lid, van het besluit van 29 september 2006;2° de verplichting voor de koper met betrekking tot de volumenorm voor de woning op de sociale kavel en op de middelgrote kavel, vermeld in de artikelen 5, tweede lid, en 7, tweede lid, van het besluit van 29 september 2006;3° de bepalingen, vermeld in artikel 2/1 van het besluit van 29 september 2006;4° de woonbehoeftigheidsvoorwaarden voor de kandidaat-kopers van kavels of woningen, vermeld in artikel 3 van het besluit van 29 september 2006;5° de bepalingen, vermeld in artikel 8 van het besluit van 29 september 2006;6° de bepalingen, vermeld in artikel 10/1 van het besluit van 29 september 2006;7° het aandeel middelgrote koopwoningen en middelgrote kavels in een sociaal woonproject, vermeld in artikel 1 van bijlage IV van het besluit van 29 september 2006;8° het reglement van de prijsnormen waaraan sociale koopwoningen, sociale kavels en middelgrote kavels moeten voldoen, opgenomen in bijlage V, die bij het besluit van 29 september 2006 is gevoegd; 9° het reglement van de verplichtingen en sancties voor de kopers van sociale koopwoningen, sociale huurwoningen, sociale kavels en middelgrote kavels, opgenomen in bijlage VI, die bij het besluit van 29 september 2006 is gevoegd.".

Art. 51.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 houdende de voorwaarden waaronder de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds bijzondere sociale leningen aan particulieren kunnen toestaan wordt in het tweede lid het woord "aanvrager" telkens vervangen door het woord "ontlener".

Art. 52.In artikel 7 van hetzelfde besluit wordt het woord "aanvrager" telkens vervangen door het woord "ontlener".

Art. 53.Het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 houdende de verbintenissen, voorwaarden, vergoedingen en sancties voor de bewoners van sociale koopwoningen en verkochte sociale huurwoningen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 en 14 maart 2008, wordt opgeheven.

Art. 54.De oppervlaktenormen voor sociale kavels en middelgrote kavels, vermeld in artikel 5 en 6, gelden niet voor sociale kavels en middelgrote kavels waarvoor de vergunning aangevraagd is voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 55.Dit besluit treedt in werking tien dagen na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van artikel 1 dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2013 en artikel 51 en 52 die in werking treden op 1 januari 2014.

Art. 56.De Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 11 oktober 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, F. VAN DEN BOSSCHE

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2013 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid Bijlage VI bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode Bijlage VI. - Reglement van de verplichtingen en sancties voor de kopers van sociale koopwoningen, sociale huurwoningen, sociale kavels en middelgrote kavels HOOFDSTUK 1. - Sociale koopwoningen en sociale huurwoningen

Artikel 1.In dit hoofdstuk wordt verstaan onder sociale huurwoning : de woning die in het kader van de vrijwillige verkoop van verhuurbare sociale huurwoningen, vermeld in artikel 13, § 1 en § 2, van bijlage III die bij dit besluit is gevoegd, verkocht wordt aan de zittende huurder.

Art. 2.De alleenstaande persoon of minstens een van de gezinsleden die een sociale koopwoning of een sociale huurwoning heeft gekocht, of een van de wettelijke erfgenamen verblijft als volle eigenaar effectief en gewoonlijk in de woning gedurende een termijn van twintig jaar die ingaat op de datum van de authentieke verkoopakte.

De koper of een van de wettelijke erfgenamen is verplicht de verkoper onmiddellijk en vooraf op de hoogte te brengen van elk voornemen tot vervreemding, overdracht van een zakelijk recht of niet-persoonlijke bewoning.

Art. 3.§ 1. Als de koper of een van de wettelijke erfgenamen de verplichtingen, vermeld in artikel 2 van deze bijlage, niet nakomt, kan de verkoper het recht van wederinkoop, vermeld in artikel 84, § 1, van de Vlaamse Wooncode uitoefenen, zodra hij op de hoogte is van het niet-nakomen van de verplichtingen. Ter uitvoering van artikel 84, § 1, van de Vlaamse Wooncode, worden voor de bepaling van de wederinkoopprijs de bedragen van de oorspronkelijke verkoopprijs en de gemaakte kosten van de koop geïndexeerd op de wijze, vermeld in artikel 3, § 2, van dit besluit. De kosten van de verbeterings- en herstellingswerkzaamheden worden niet geïndexeerd.

De verkoper brengt de koper binnen een termijn van drie maanden vanaf de kennisneming van het niet-nakomen van de verplichtingen, ervan op de hoogte of hij het recht van wederinkoop al of niet zal uitoefenen. § 2.Als de verplichtingen, vermeld in artikel 2, niet worden nageleefd na de aankoop van een sociale koopwoning, kan de verkoper die niet gebruikmaakt van zijn recht van wederinkoop, een schadevergoeding vorderen van de koper of van de wettelijke erfgenamen. De schadevergoeding is de vergoeding die overeenstemt met het resterende gedeelte van het verschil tussen de verkoopprijs en de venale waarde van de sociale koopwoning en is beperkt tot 80% daarvan, als die gedurende twintig jaar elk jaar wordt afgeschreven met een twintigste van het oorspronkelijke bedrag. De venale waarde van de sociale koopwoning en het jaarlijkse bedrag van de schadevergoeding worden in de authentieke verkoopakte vermeld.

Als de koper of een van de wettelijke erfgenamen wegens dwingende omstandigheden niet langer de woning kan bewonen, kan de verkoper, als hij dat meedeelt aan de toezichthouder, uitzonderlijk een afwijking toestaan van de betaling van de schadevergoeding.

Art. 4.De opbrengst van de schadevergoeding, vermeld in artikel 3, § 2, wordt door de verkoper binnen een periode van vijf jaar geherinvesteerd in doeleinden die te maken hebben met sociale huisvesting. HOOFDSTUK 2. - Sociale kavels

Art. 5.De koper van een sociale kavel heeft de volgende verplichtingen : 1° hij richt op de kavel een woning op en die woning is winddicht binnen een termijn van vier jaar vanaf het ogenblik waarop de aankoopakte verleden wordt;2° hij bewoont de woning, vermeld in punt 1°, persoonlijk gedurende tien jaar en hij vervreemdt de sociale kavel en de woning die erop gebouwd is, gedurende die termijn niet en staat er geen zakelijk recht op af.Het persoonlijk bewonen gebeurt door minstens een van de personen die de sociale kavel hebben gekocht, of door een van de wettelijke erfgenamen, en omvat het effectieve en gewoonlijke verblijf als volle eigenaar in de woning; 3° hij toont aan dat het volume van de woning, vermeld in punt 1°, niet groter is dan toegelaten in artikel 5, tweede lid, van dit besluit.Daarvoor bezorgt hij binnen twee maanden na de goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning een afschrift ervan en van het bijbehorende dossier aan de verkoper.

Als de koper de verplichtingen, vermeld in het eerste lid, 1°, niet nakomt, en er binnen een termijn van vier jaar geen enkele bouwactiviteit is gestart, wordt de verkoopovereenkomst van rechtswege ontbonden. Als er al werkzaamheden zijn gestart, maar de woning is nog niet winddicht, betaalt de koper een schadevergoeding aan de verkoper vanaf het vijfde jaar na het verlijden van de aankoopakte. De schadevergoeding bedraagt jaarlijks 10% van 80% van het verschil tussen de verkoopprijs en de venale waarde van de sociale kavel zolang de woning niet winddicht is, uiterlijk tot veertien jaar na het verlijden van de aankoopakte. De venale waarde van de sociale kavel en het bedrag van de jaarlijkse schadevergoeding worden in de authentieke verkoopakte vermeld. De termijn van vier jaar wordt geschorst als de vertraging van de bouw van de woning te wijten is aan omstandigheden die buiten de wil van de koper plaatsvinden, voor de duur van die omstandigheden.

Als de koper de verplichtingen, vermeld in het eerste lid, 2°, niet nakomt, betaalt hij een schadevergoeding aan de verkoper. De schadevergoeding is de vergoeding die overeenstemt met het resterende gedeelte van het verschil tussen de verkoopprijs en de venale waarde van de sociale kavel en is beperkt tot 80% daarvan, als die gedurende tien jaar elk jaar wordt afgeschreven met een tiende van het oorspronkelijke bedrag. Het bedrag van de jaarlijkse schadevergoeding wordt in de authentieke verkoopakte vermeld.

Als de koper de verplichting, vermeld in het eerste lid, 3°, niet nakomt, betaalt hij aan de verkoper een schadevergoeding. De schadevergoeding is gelijk aan het verschil tussen de verkoopprijs en de venale waarde van de sociale kavel. HOOFDSTUK 3. - Middelgrote kavels

Art. 6.De koper van een middelgrote kavel heeft de volgende verplichtingen : 1° hij richt op de middelgrote kavel een woning op en die woning is winddicht binnen een termijn van vier jaar vanaf het ogenblik van het verlijden van de aankoopakte;2° hij bewoont de woning, vermeld in punt 1°, persoonlijk gedurende tien jaar en hij verkoopt de middelgrote kavel gedurende die termijn niet en staat er geen zakelijk recht op af;3° hij toont aan dat het volume van de woning, vermeld in punt 1°, niet groter is dan toegelaten in artikel 7, tweede lid, van dit besluit.Daarvoor bezorgt hij binnen twee maanden na de goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning een afschrift ervan en van het bijbehorende dossier aan de verkoper.

Als de koper de verplichtingen, vermeld in het eerste lid, 1°, niet nakomt, en er binnen een termijn van vier jaar geen enkele bouwactiviteit is gestart, wordt de verkoopovereenkomst van rechtswege ontbonden. Als er al werkzaamheden zijn gestart, maar de woning is nog niet winddicht, betaalt de koper een schadevergoeding aan de verkoper vanaf het vijfde jaar na het verlijden van de aankoopakte. De schadevergoeding bedraagt jaarlijks 10% van het verschil tussen de verkoopprijs en de venale waarde van de middelgrote kavelzolang de woning niet winddicht is, uiterlijk tot veertien jaar na het verlijden van de aankoopakte. De venale waarde van de middelgrote kavel en het bedrag van de jaarlijkse schadevergoeding worden in de authentieke verkoopakte vermeld. De termijn van vier jaar wordt geschorst als de vertraging van de bouw van de woning te wijten is aan omstandigheden die buiten de wil van de koper plaatsvinden, voor de duur van die omstandigheden.

Als de koper de verplichtingen, vermeld in het eerste lid, 2°, niet nakomt, betaalt hij een schadevergoeding aan de verkoper. De schadevergoeding is de vergoeding die overeenkomt met het resterende gedeelte van het verschil tussen de verkoopprijs en de venale waarde van de middelgrote kavel, als die gedurende tien jaar elk jaar wordt afgeschreven met een tiende van het oorspronkelijke bedrag. Het bedrag van de jaarlijkse schadevergoeding wordt in de authentieke verkoopakte vermeld.

Als de koper de verplichting, vermeld in het eerste lid, 3° niet nakomt, betaalt hij aan de verkoper een schadevergoeding. De schadevergoeding is gelijk aan het verschil tussen de verkoopprijs en de venale waarde van de middelgrote kavel.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2013 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid.

Brussel, 11 oktober 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, F. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^