Besluit Van De Vlaamse Regering van 11 september 2020
gepubliceerd op 12 oktober 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering over de reorganisatie van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur en de samenvoeging van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur met het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen

bron
vlaamse overheid
numac
2020015567
pub.
12/10/2020
prom.
11/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020015567

VLAAMSE OVERHEID


11 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering over de reorganisatie van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur en de samenvoeging van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur met het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, en artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, en § 3, vervangen bij de wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014; - het bijzonder decreet van 7 juli 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016035825 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteit sluiten2 over de Vlaamse instellingen, artikel 21; - het decreet van 23 november 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016035825 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteit sluiten1 betreffende het Vlaams Pensioenfonds en het publieke pensioenstelsel voor de werknemers van de diensten van de Vlaamse overheid en andere besturen; - het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016035825 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteit sluiten0, artikel III.1 en III.2; - het decreet van 22 maart 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016036144 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016036158 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de hervorming van de selectieprocedures en andere bepalingen, en tot opheffing van het APKB type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 19/10/2016 numac 2016036459 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra en tot w type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 16/08/2016 numac 2016036148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders sluiten9 houdende een kader voor grote projecten en programma's, artikel 7.

Vormvereisten De volgende vormvereiste is vervuld: - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 29 juni 2020; - Er is op 22 juli 2020 bij de Raad van State een aanvraag ingediend voor een advies binnen 30 dagen, van rechtswege verlengd met 15 dagen, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Het advies is niet meegedeeld binnen die termijn. Daarom wordt artikel 84, § 4, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toegepast.

Initiatiefnemers Dit besluit wordt voorgesteld door de minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management, de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding en de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: HOOFDSTUK 1. - Samenvoeging van de beleidsdomeinen Kanselarij en Bestuur en Internationaal Vlaanderen en de inkanteling van het Departement Kanselarij en Bestuur in het Departement Buitenlandse Zaken

Artikel 1.De beleidsdomeinen Kanselarij en Bestuur en Internationaal Vlaanderen worden samengevoegd tot het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie.

Het Departement Kanselarij en Bestuur wordt geïntegreerd in het Departement Buitenlandse Zaken, dat de naam Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken krijgt. HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016036144 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016036158 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de hervorming van de selectieprocedures en andere bepalingen, en tot opheffing van het APKB type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 19/10/2016 numac 2016036459 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra en tot w type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 16/08/2016 numac 2016036148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders sluiten0 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie

Art. 2.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016036144 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016036158 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de hervorming van de selectieprocedures en andere bepalingen, en tot opheffing van het APKB type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 19/10/2016 numac 2016036459 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra en tot w type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 16/08/2016 numac 2016036148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders sluiten0 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen en de strategische adviesraad SERV en voor het specifieke personeelsbeleid in de die sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt: "1° Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie;"; 2° punt 3° wordt opgeheven.

Art. 3.Artikel 3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen en de strategische adviesraad SERV en voor het specifieke personeelsbeleid in de die sluiten2, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 3.§ 1. Het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie omvat de volgende beleidsvelden en bevoegdheden:

beleidsveld

bevoegdheid

ondersteuning Vlaamse Regering

de ondersteuning van het algemeen regeringsbeleid: 1° de werking van de Vlaamse Regering, de institutionele aangelegenheden en de beleidsprocessen 2° de algemene leiding, coördinatie en coherentiebewaking van de relaties van Vlaanderen met de federale overheid en de andere gemeenschappen en gewesten 3° de kwaliteit van de regelgeving 4° het communicatie- en imagobeleid 5° de coördinatie van het Vlaams openbarestatistiekbeleid en van de ontwikkeling, productie en verspreiding van de Vlaamse openbare statistieken en de kwaliteitszorg ervan 6° de strategische analyse en het beleidsonderzoek 7° de langetermijnvisie voor Vlaanderen 8° de vrijwaring van strategische belangen 9° het bouwmeesterschap 10° de modaliteiten voor onteigening ten algemenen nutte

buitenlands beleid

1° de internationale diplomatieke vertegenwoordiging van Vlaanderen 2° het buitenlandse beleid en de Europese aangelegenheden, met inbegrip van: a) de algemene leiding van de relaties van Vlaanderen met buitenlandse overheden, de Europese Unie en internationale organisaties b) de coördinatie en coherentiebewaking van het internationale en Europese optreden van Vlaanderen c) het verdedigen van de Vlaamse standpunten over horizontale beleidsthema's op internationale en Europese fora d) de algemene rapportering over het Vlaamse beleid aan internationale instanties e) de institutionele aspecten van de Europese Unie f) het Europese gemeenschappelijke handelsbeleid g) het Europese meerjarig financieel kader (MFK) en het Europese cohesiebeleid h) het Europese semester in samenwerking met het beleidsdomein Financiën en Begroting i) het sluiten en goedkeuren van verdragen, vermeld in artikel 16, § 1 en § 2, en 81, § 1, van de bijzondere wet en in het samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten over de nadere regelen voor het sluiten van gemengde verdragen j) de coördinatie van de omzetting van Europese regelgeving en van de maatregelen in het kader van inbreukprocedures 3° het protocol 4° de controle op de handel in strategische goederen, vermeld in artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 4°, van de bijzondere wet

ontwikkelingssamenwerking

de ontwikkelingssamenwerking, met inbegrip van de verankering van de internationale ontwikkelingsagenda in Vlaanderen, en humanitaire acties

rampenschade

de financiële tegemoetkoming naar aanleiding van schade, veroorzaakt door 1° algemene rampen, vermeld in artikel 6, § 1, II, eerste lid, 5°, van de bijzondere wet 2° landbouwrampen, vermeld in artikel 6, § 1, V, eerste lid, 2°, van de bijzondere wet

gelijke kansen en integratie en inburgering

1° het gelijkekansenbeleid, gericht op de thema's gender, seksuele diversiteit, toegankelijkheid en handicap 2° het gelijkebehandelingsbeleid gericht op de bestrijding van discriminatie 3° het beleid inzake onthaal en integratie van inwijkelingen, vermeld in artikel 5, § 1, II, 3°, van de bijzondere wet

Brussel

de coördinatie van het beleid met betrekking tot Brussel-Hoofdstad

Vlaamse rand

de coördinatie van het beleid met betrekking tot de Vlaamse rand rond Brussel

binnenlands bestuur en stedenbeleid

1° de binnenlandse aangelegenheden, vermeld in artikel 6, § 1, VIII, en artikel 7 van de bijzondere wet, met inbegrip van het overleg met andere beleidsdomeinen.2° de bestuurlijke organisatie van en het administratief toezicht op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 3° het gebruik van de talen in de lokale besturen 4° het stedenbeleid 5° de audit van de lokale besturen

digitalisering

1° het e-government 2° de informatiemaatschappij, informatie structureren, opslaan, uitwisselen en ontsluiten, en de infolijn 3° de uitbouw van een geografische-informatie-infrastructuur

bestuursrechtspraak

de ondersteuning van de dienst van de bestuursrechtscolleges

justitie en handhaving

1° de coördinatie van het strafrechtelijk en veiligheidsbeleid, met inbegrip van de deelname aan het algemeen beleid inzake strafrecht, vermeld in artikel 11bis van de bijzondere wet 2° het algemeen handhavingsbeleid en de uitvoering van het kaderdecreet bestuurlijke handhaving 3° de organisatie, de werking en de opdrachten van de justitiehuizen en van de dienst die de uitwerking en de opvolging van het elektronische toezicht verzekert, vermeld in artikel 5, § 1, III, van de bijzondere wet 4° de juridische eerstelijnsbijstand 5° de coördinatie van de hulp en de dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden 6° de coördinatie van de Family Justice Centers en de ketenaanpak intrafamiliaal geweld

interne dienstverlening Vlaamse overheid

1° het algemeen beleid inzake de facilitaire dienstverlening in de Vlaamse administratie 2° het algemeen beleid inzake overheidsopdrachten in de Vlaamse administratie 3° het algemeen beleid inzake het vastgoedbeheer in de Vlaamse administratie 4° het algemeen beleid inzake informatie- en communicatietechnologie in de Vlaamse administratie 5° het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling in de Vlaamse administratie, inclusief het interne diversiteitsbeleid inzake personeel, het personeelsbeheer van de kabinetten en de uitvoering van het statuut van de leden van de Vlaamse Regering en inclusief het crisisbeheer 6° de audit van de Vlaamse administratie

toerisme

het toerisme, vermeld in artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 9°, van de bijzondere wet, met inbegrip van de vestigingsvoorwaarden, en de aangelegenheden, vermeld in artikel 4bis en 6sexies van de bijzondere wet, en met inbegrip van vrijetijdsbesteding in het kader van toerisme

internationaal ondernemen

1° het afzet- en uitvoerbeleid, vermeld in artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 3°, van de bijzondere wet, met uitzondering van het afzet- en uitvoerbeleid van landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten, maar met inbegrip van het verkennen van buitenlandse markten voor de afzet en uitvoer van die producten 2° het aantrekken van buitenlandse investeringen 3° de vertegenwoordiging van het Vlaamse Gewest in federale instellingen en organen voor het verstrekken van waarborgen tegen uitvoer-, invoer- en investeringsrisico's, en in het Agentschap voor Buitenlandse Handel


§ 2.Het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie omvat de volgende inhoudelijke structuurelementen:

beleidsveld

inhoudelijk structuurelement

ondersteuning Vlaamse Regering

ondersteuning Vlaamse Regering

buitenlands beleid

buitenlands beleid

ontwikkelingssamenwerking

ontwikkelingssamenwerking

rampenschade

rampenschade

gelijke kansen en integratie en inburgering

1° gelijke kansen 2° integratie en inburgering

Brussel

Brussel

Vlaamse rand

Vlaamse rand

binnenlands bestuur en stedenbeleid

1° binnenlands bestuur 2° stedenbeleid 3° audit lokale besturen

digitalisering

digitalisering

bestuursrechtspraak

bestuursrechtspraak

justitie en handhaving

justitiehuizen en elektronisch toezicht

interne dienstverlening Vlaamse overheid

1° facilities 2° vastgoed 3° ICT 4° overheidsopdrachten 5° HR 6° audit Vlaamse overheid

toerisme

toerisme

internationaal ondernemen

1° internationale economische belangenbehartiging en vertegenwoordiging 2° financiële hefbomen internationalisering Vlaamse economie


Art.4. In artikel 4 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen en de strategische adviesraad SERV en voor het specifieke personeelsbeleid in de die sluiten2, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt: " § 1. Het beleidsdomein Financiën en Begroting omvat de volgende beleidsvelden en bevoegdheden:

beleidsveld

bevoegdheid

budgettair beleid

het voorbereiden, opstellen en opvolgen van de Vlaamse begroting in het kader van houdbare Vlaamse openbare financiën, evenals de transparante rapportering hierover

fiscaliteit

de fiscaliteit

financiële operaties

1° het kas-, schuld- en waarborgbeheer 2° het vermogensbeheer 3° de gewestelijke aspecten van het kredietbeleid, met inbegrip van de oprichting en het beheer van openbare kredietinstellingen, vermeld in artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 2°, van de bijzondere wet 4° de authenticatie van handelingen met een onroerend karakter, vermeld in artikel 6quinquies van de bijzondere wet 5° de alternatieve financiering van overheidsinvesteringen

boekhouding

de algemene boekhouding


Art.5. Artikel 5 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen en de strategische adviesraad SERV en voor het specifieke personeelsbeleid in de die sluiten2, wordt opgeheven.

Art. 6.Artikel 8 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen en de strategische adviesraad SERV en voor het specifieke personeelsbeleid in de die sluiten2, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 8.§ 1. Het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin omvat de volgende beleidsvelden en bevoegdheden:

beleidsveld

bevoegdheid

welzijn

de bijstand aan personen, vermeld in artikel 5, § 1, II, 2°, 7° en 8°, van de bijzondere wet: 1° het beleid inzake maatschappelijk welzijn, met inbegrip van: a) de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met uitzondering van de bestuurlijke organisatie van en het administratief toezicht op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn b) het algemeen welzijnswerk c) de samenlevingsopbouw 2° het beleid inzake kansarmoede

gezondheids- en woonzorg

1° het bejaardenbeleid, vermeld in artikel 5, § 1, II, 5°, van de bijzondere wet 2° het gezondheidsbeleid, vermeld in artikel 5, § 1, I, eerste lid, 1°, 6°, 7° en 8°, van de bijzondere wet, met uitzondering van het medisch schooltoezicht en de medisch verantwoorde sportbeoefening

opgroeien

1° de jeugdbescherming, vermeld in artikel 5, § 1, II, 6°, van de bijzondere wet, met inbegrip van de sociale bescherming en de gerechtelijke bescherming 2° het gezinsbeleid, vermeld in artikel 5, § 1, II, 1°, van de bijzondere wet, met inbegrip van alle vormen van hulp en bijstand aan gezinnen en kinderen 3° de gezinsbijslagen, vermeld in artikel 5, § 1, IV, van de bijzondere wet

personen met een beperking

het beleid inzake mindervaliden, vermeld in artikel 5, § 1, II, 4°, van de bijzondere wet, met uitzondering van: 1° de beroepsopleiding, de omscholing, de herscholing en het tewerkstellingsbeleid van mindervaliden 2° het vervoer van mindervaliden 3° de mobiliteitshulpmiddelen 4° het basisondersteuningsbudget, het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood en het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

sociale bescherming

1° het gezondheidsbeleid, vermeld in artikel 5, § 1, I, eerste lid, 2° tot en met 5°, van de bijzondere wet: a) het beleid betreffende de verstrekkingen van geestelijke gezondheidszorg in de verplegingsinrichtingen buiten de ziekenhuizen b) het beleid betreffende de zorgverstrekkingen in oudereninstellingen, met inbegrip van de geïsoleerde geriatriediensten c) het beleid betreffende de zorgverstrekkingen in geïsoleerde diensten voor behandeling en revalidatie d) het beleid inzake long term care revalidatie 2° het beleid inzake mindervaliden, vermeld in artikel 5, § 1, II, 4°, van de bijzondere wet, wat betreft: a) de mobiliteitshulpmiddelen b) het basisondersteuningsbudget, het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood en het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

zorginfrastructuur

de financiering van de infrastructuur voor de zorg- en dienstverlening in het kader van persoonsgebonden aangelegenheden, vermeld in deze paragraaf


§ 2.Het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin omvat de volgende inhoudelijke structuurelementen:

beleidsveld

inhoudelijk structuurelement

welzijn

1° Vlaams intersectoraal akkoord 2° welzijnswerk 2° armoedebeleid 4° beleidsondersteuning

gezondheids- en woonzorg

1° algemeen gezondheidsbeleid 2° gespecialiseerde zorg 3° preventie 4° woonzorg en eerste lijn

opgroeien

1° jeugdhulp 2° geïntegreerd gezinsbeleid 3° groeipakket

personen met een beperking

personen met een beperking

sociale bescherming

sociale bescherming

zorginfrastructuur

zorginfrastructuur


Art.7. In artikel 11, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen en de strategische adviesraad SERV en voor het specifieke personeelsbeleid in de die sluiten2, wordt de zinsnede "de financiële tegemoetkoming naar aanleiding van schade veroorzaakt door landbouwrampen;" opgeheven.

Art. 8.Artikel 17 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen en de strategische adviesraad SERV en voor het specifieke personeelsbeleid in de die sluiten1, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 17.§ 1. Voor het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie wordt het Vlaams Ministerie met de naam " Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie" opgericht, dat bestaat uit het Departement "Kanselarij en Buitenlandse Zaken", de Dienst van de Bestuursrechtscolleges en vijf agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid: 1° Audit Vlaanderen;2° Agentschap Overheidspersoneel;3° Agentschap Facilitair Bedrijf;4° Agentschap Binnenlands Bestuur;5° Agentschap Informatie Vlaanderen. § 2. De agentschappen met rechtspersoonlijkheid die tot het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie behoren, zijn : 1° de Rand;2° Muntpunt;3° Toegankelijk Vlaanderen; 4° Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel (Vlaanderen connect.); 5° Agentschap Integratie en Inburgering;6° het Vlaams Pensioenfonds;7° het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen; 8° Toerisme Vlaanderen.".

Art. 9.Artikel 20 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/11/2015 pub. 20/01/2016 numac 2015036570 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 6 en 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie type besluit van de vlaamse regering prom. 13/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015036491 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de omzetting van voorafgaande vergunningen of erkenningen voor centra voor kortverblijf of woonzorgcentra en tot wijziging van de regelgeving betreffende de voorafgaande vergunning voor centra voor kortverblijf sluiten wordt opgeheven. HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen en de strategische adviesraad SERV en voor het specifieke personeelsbeleid in de die sluiten2 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering

Art. 10.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen en de strategische adviesraad SERV en voor het specifieke personeelsbeleid in de die sluiten2 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd dat luidt als volgt: "Hij is bevoegd voor het management van crisissituaties, hij stelt de crisissituatie vast en bepaalt de duur ervan."; 2° in paragraaf 2, eerste lid, wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° de beleidsvelden Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking en Internationaal Ondernemen, vermeld in artikel 3 van het organisatiebesluit;".

Art. 11.In artikel 6, § 1, van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "Mevrouw Zuhal Demir is bevoegd voor: 1° het beleidsdomein Omgeving, vermeld in artikel 13 van het organisatiebesluit, met uitzondering van de beleidsvelden Dierenwelzijn, Onroerend Erfgoed en Wonen;2° het beleidsveld Toerisme, vermeld in artikel 3 van het organisatiebesluit; 3° de beleidsvelden Bestuursrechtspraak en Justitie en Handhaving, vermeld in artikel 3 van het organisatiebesluit.".

Art. 12.In artikel 7, § 1, van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "De heer Wouter Beke is bevoegd voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 8 van het organisatiebesluit.". HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016036144 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016036158 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de hervorming van de selectieprocedures en andere bepalingen, en tot opheffing van het APKB type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 19/10/2016 numac 2016036459 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra en tot w type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 16/08/2016 numac 2016036148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders sluiten2 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap Overheidspersoneel"

Art. 13.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016036144 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016036158 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de hervorming van de selectieprocedures en andere bepalingen, en tot opheffing van het APKB type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 19/10/2016 numac 2016036459 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra en tot w type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 16/08/2016 numac 2016036148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders sluiten2 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap Overheidspersoneel", vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "ministerie Kanselarij en Bestuur" vervangen door de zinsnede "Ministerie Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie";2° in het vierde lid worden de woorden "beleidsdomein Kanselarij en Bestuur" vervangen door de zinsnede "beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie".

Art. 14.In artikel 4 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, 7°, worden de woorden "en een dienstencentrum personeelsadministratie" vervangen door de zinsnede ", een dienstencentrum personeelsadministratie en de loonadministratie, met inbegrip van de loonadministratie van de kabinetten en de leden van de Vlaamse Regering"; 2° aan paragraaf 2 wordt een punt 11° toegevoegd dat luidt als volgt: "11° het crisisbeheer en het coördineren van de organisatiebeheersing en het risicomanagement, met inbegrip van het bedrijfscontinuïteitsbeheer (BCM-Business continuity management)."; 3° aan paragraaf 2 worden een tweede en een derde lid toegevoegd, die luiden als volgt: "In afwijking van het eerste lid kunnen de taken, vermeld in het eerste lid, 2° tot en met 4° en 6° tot en met 9°, worden uitgevoerd ten behoeve van de Vlaamse, lokale en externe overheden, vermeld in artikel I.3 van het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016035825 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteit sluiten0.";

In afwijking van het eerste lid kan de taak vermeld in het eerste lid, 11°, worden uitgevoerd ten behoeve van de Vlaamse en externe overheden, vermeld in artikel I.3. van het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016035825 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteit sluiten0."; 4° er wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, die luidt als volgt: " § 2/1.Het agentschap beheert de personeelsdossiers van de kabinetten van de Vlaamse Regering en voert het statuut van de Vlaamse ministers uit. In het kader van de voormelde taak biedt het administratieve ondersteuning en interne dienstverlening aan de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering."; 5° in paragraaf 3, punt 5°, wordt het woord "interfederale" vervangen door het woord "externe"; 6° aan paragraaf 3 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "In afwijking van het eerste lid kan de taak, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, worden uitgevoerd voor het top- en middenkader, ten behoeve van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel I.3, 1°, van het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016035825 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteit sluiten0."; 7° er worden een paragraaf 5, een paragraaf 6 en een paragraaf 7 toegevoegd, die luiden als volgt: " § 5.Het agentschap staat in voor het beheer en de ondersteuning van het Vlaams Pensioenfonds ten behoeve van de diensten van de Vlaamse overheid en andere besturen, als vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 november 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016035825 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteit sluiten1 betreffende het Vlaams Pensioenfonds en het publieke pensioenstelsel voor de werknemers van de diensten van de Vlaamse overheid en andere besturen. § 6. Bij het agentschap is de dienst van de gouverneurs ondergebracht.

Die dienst ondersteunt de gouverneurs in de coördinerende en bemiddelende opdracht die hen door de Vlaamse Regering is toevertrouwd. § 7. Bij het agentschap is de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming ondergebracht. Die dienst heeft een ondersteunende en adviserende taak voor de Vlaamse ministeries en de aangesloten entiteiten. De medewerkers van die dienst staan de werkgever bij en adviseren bij de planning, de uitvoering en de evaluatie van het welzijnsbeleid, zoals omschreven in de welzijnsreglementering.". HOOFDSTUK 5. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016036144 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016036158 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de hervorming van de selectieprocedures en andere bepalingen, en tot opheffing van het APKB type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 19/10/2016 numac 2016036459 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra en tot w type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 16/08/2016 numac 2016036148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders sluiten2 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "agentschap Facilitair Bedrijf"

Art. 15.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016036144 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016036158 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de hervorming van de selectieprocedures en andere bepalingen, en tot opheffing van het APKB type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 19/10/2016 numac 2016036459 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra en tot w type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 16/08/2016 numac 2016036148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders sluiten2 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "agentschap Facilitair Bedrijf", gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 december 2010, 4 juli 2014 en 13 maart 2015, wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° Het Algemeen Delegatiebesluit : het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen.".

Art. 16.In artikel 2 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 3 maart 2015 en 10 november 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Ministerie Kanselarij en Bestuur" vervangen door de zinsnede "Ministerie Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie";2° in het eerste lid worden de zinsnede "vastgoedbeheer en" vervangen door de zinsnede "vastgoedbeheer, overheidsopdrachten en";3° in het tweede lid worden de woorden "beleidsdomein Kanselarij en Bestuur" vervangen door de woorden "beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie".

Art. 17.In artikel 4 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015, 10 november 2017 en 10 mei 2019, wordt het derde lid vervangen door wat volgt: "Het agentschap heeft tot taak diensten inzake overheidsopdrachten aan te bieden. Dat omvat onder meer de volgende activiteiten: 1° de beleidscoördinatie, -voorbereiding en -uitvoering voor overheidsopdrachten, met inbegrip van de gewestelijke aspecten inzake overheidsopdrachten, het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten en het lidmaatschap van de federale Commissie voor de overheidsopdrachten en daarmee samenhangend de ondersteuning van de Vlaamse Regering bij haar taken over de erkenning van aannemers van werken; 2° als aankoopcentrale optreden om overheidsopdrachten en raamovereenkomsten te plaatsen voor werken, leveringen of diensten die bestemd zijn voor instanties van de Vlaamse of de lokale overheid, vermeld in artikel I.3, 1° en artikel I.3, 5°, van het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016035825 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteit sluiten0, en voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie; 3° de rol vervullen van kenniscentrum overheidsopdrachten ter ondersteuning van de entiteiten van de Vlaamse overheid met het oog op de professionalisering van de overheidsopdrachtenpraktijk, onder andere door juridische adviesverlening en door opleidingen en informatie aan te bieden aan de Vlaamse overheid, vermeld in artikel I.3, 1°, van het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016035825 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteit sluiten0; 4° rechtszaken behandelen over overheidsopdrachten van entiteiten die behoren tot de rechtspersoon van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest.Voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken worden alleen de rechtszaken behandeld die vóór 1 september 2010 zijn ingeleid.". HOOFDSTUK 6. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen en de strategische adviesraad SERV en voor het specifieke personeelsbeleid in de die sluiten9 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap Binnenlands Bestuur"

Art. 18.In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen en de strategische adviesraad SERV en voor het specifieke personeelsbeleid in de die sluiten9 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap Binnenlands Bestuur", gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015 en 18 maart 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 8°, wordt het woord "verticale" opgeheven;2° in het eerste lid, 8° /1 wordt het woord "verticale" opgeheven;3° in het tweede lid wordt het woord "verticale" opgeheven. HOOFDSTUK 7. - Wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006

Art. 19.In artikel I 2, 16°, van het Vlaamse personeelsstatuut van 13 januari 2006, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016036144 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016036158 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de hervorming van de selectieprocedures en andere bepalingen, en tot opheffing van het APKB type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 19/10/2016 numac 2016036459 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra en tot w type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 16/08/2016 numac 2016036148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders sluiten6 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015, worden de woorden "beleidsdomein Kanselarij en Bestuur" vervangen door de zinsnede "beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie".

Art. 20.In artikel VI 86, 1°, a), van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2014 pub. 11/02/2014 numac 2014200573 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie, wat betreft de gewij type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014035196 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de preventiefuncties type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2014 pub. 18/02/2014 numac 2014035174 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 3, 4, 5, 6, 8 en 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011 houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energie type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2014 pub. 26/02/2014 numac 2014035198 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1995 tot vaststelling van een premie voor werken aan beschermde archeologische goederen, het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende v sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015, worden de woorden "departement Kanselarij en Bestuur" vervangen door de woorden "Agentschap Overheidspersoneel".

Art. 21.In artikel VI 155, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2014 pub. 11/02/2014 numac 2014200573 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie, wat betreft de gewij type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014035196 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de preventiefuncties type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2014 pub. 18/02/2014 numac 2014035174 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 3, 4, 5, 6, 8 en 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011 houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energie type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2014 pub. 26/02/2014 numac 2014035198 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1995 tot vaststelling van een premie voor werken aan beschermde archeologische goederen, het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende v sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015, worden de woorden "Departement Kanselarij en Bestuur" vervangen door de woorden "Agentschap Overheidspersoneel".

Art. 22.In artikel VI 156, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2014 pub. 11/02/2014 numac 2014200573 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie, wat betreft de gewij type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014035196 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de preventiefuncties type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2014 pub. 18/02/2014 numac 2014035174 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 3, 4, 5, 6, 8 en 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011 houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energie type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2014 pub. 26/02/2014 numac 2014035198 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1995 tot vaststelling van een premie voor werken aan beschermde archeologische goederen, het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende v sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015, worden de woorden "Departement Kanselarij en Bestuur", vervangen door de woorden "Agentschap Overheidspersoneel".

Art. 23.In artikel VII 52 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016036144 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016036158 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de hervorming van de selectieprocedures en andere bepalingen, en tot opheffing van het APKB type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 19/10/2016 numac 2016036459 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra en tot w type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 16/08/2016 numac 2016036148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders sluiten6, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015, worden de woorden "departement Kanselarij en Bestuur" vervangen door de woorden "Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken".

Art. 24.In artikel VII 85quater decies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen en de strategische adviesraad SERV en voor het specifieke personeelsbeleid in de die sluiten3, worden de woorden "departement Buitenlandse Zaken" vervangen door de woorden "Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken".

Art. 25.In artikel VII 91 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016036144 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016036158 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de hervorming van de selectieprocedures en andere bepalingen, en tot opheffing van het APKB type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 19/10/2016 numac 2016036459 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra en tot w type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 16/08/2016 numac 2016036148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders sluiten6, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2013 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018, worden de woorden "Departement Buitenlandse zaken" vervangen door de woorden "Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken".

Art. 26.In artikel VII 109octies, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen en de strategische adviesraad SERV en voor het specifieke personeelsbeleid in de die sluiten8 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 februari 2013 en 20 april 2018, worden de woorden "Vlaams ministerie van Buitenlandse Zaken" vervangen door de zinsnede "Vlaams Ministerie Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie."

Art. 27.In artikel X 91, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016036144 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016036158 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de hervorming van de selectieprocedures en andere bepalingen, en tot opheffing van het APKB type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 19/10/2016 numac 2016036459 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra en tot w type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 16/08/2016 numac 2016036148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders sluiten, worden de woorden "beleidsdomein Kanselarij en Bestuur" vervangen door de zinsnede "beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie". HOOFDSTUK 8. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016036144 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016036158 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de hervorming van de selectieprocedures en andere bepalingen, en tot opheffing van het APKB type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 19/10/2016 numac 2016036459 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra en tot w type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 16/08/2016 numac 2016036148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders sluiten5 tot organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering

Art. 28.In artikel 15/2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016036144 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016036158 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de hervorming van de selectieprocedures en andere bepalingen, en tot opheffing van het APKB type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 19/10/2016 numac 2016036459 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra en tot w type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 16/08/2016 numac 2016036148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders sluiten5 tot organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2011 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015, worden de woorden "secretaris-generaal van het departement Kanselarij en bestuur" vervangen door de woorden "administrateur-generaal van het Agentschap Overheidspersoneel". HOOFDSTUK 9. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen en de strategische adviesraad SERV en voor het specifieke personeelsbeleid in de die sluiten6 houdende positionering en aansturing van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk bij de diensten van de Vlaamse overheid (GDPB)

Art. 29.In artikel 1, § 1, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen en de strategische adviesraad SERV en voor het specifieke personeelsbeleid in de die sluiten6 houdende positionering en aansturing van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk bij de diensten van de Vlaamse overheid (GDPB) worden de woorden "Departement Kanselarij en Bestuur" vervangen door de woorden "Agentschap Overheidspersoneel".

Art. 30.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "secretaris-generaal van het Departement Kanselarij en Bestuur" telkens vervangen door de woorden "administrateur-generaal van het Agentschap Overheidspersoneel".

Art. 31.In artikel 3, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden "secretaris-generaal van het Departement Kanselarij en Bestuur" telkens vervangen door de woorden "administrateur-generaal van het Agentschap Overheidspersoneel". HOOFDSTUK 1 0. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen en de strategische adviesraad SERV en voor het specifieke personeelsbeleid in de die sluiten tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen en de Strategische Adviesraad SERV en voor het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid

Art. 32.In de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen en de strategische adviesraad SERV en voor het specifieke personeelsbeleid in de die sluiten tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen en de Strategische Adviesraad SERV en voor het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1°, a), worden de woorden "Departement Kanselarij en Bestuur" vervangen door de woorden "Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken";2° in punt 1°, a), worden punt 1) en punt 2) opgeheven;3° in punt 1° wordt punt b) opgeheven;4° punt 3° wordt opgeheven;5° in punt 5°, a), worden de woorden "departement Kanselarij en Bestuur" vervangen door de woorden "Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken";6° punt 10° wordt opgeheven;7° in punt 11° worden de woorden "Departement Buitenlandse Zaken" vervangen door de woorden "Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken". HOOFDSTUK 1 1. - Ondersteuning grote projecten en programma's

Art. 33.Het kenniscentrum PPS houdt op te bestaan en wordt omgevormd tot de ondersteuningsentiteit, vermeld in artikel 7 van het decreet van 22 maart 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016036144 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016036158 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de hervorming van de selectieprocedures en andere bepalingen, en tot opheffing van het APKB type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 19/10/2016 numac 2016036459 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra en tot w type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 16/08/2016 numac 2016036148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders sluiten9 houdende een kader voor grote projecten en programma's, bij het Departement Financiën en Begroting. HOOFDSTUK 1 2. - Terminologische aanpassingen in verschillende besluiten van de Vlaamse Regering

Art. 34.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016036144 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016036158 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de hervorming van de selectieprocedures en andere bepalingen, en tot opheffing van het APKB type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 19/10/2016 numac 2016036459 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra en tot w type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 16/08/2016 numac 2016036148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders sluiten4 tot oprichting en samenstelling van de Vlaamse UNESCO-Commissie, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016036144 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016036158 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de hervorming van de selectieprocedures en andere bepalingen, en tot opheffing van het APKB type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 19/10/2016 numac 2016036459 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra en tot w type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 16/08/2016 numac 2016036148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders sluiten3, worden de woorden "departement Internationaal Vlaanderen" vervangen door de woorden "Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken".

Art. 35.In artikel 4 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016036144 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016036158 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de hervorming van de selectieprocedures en andere bepalingen, en tot opheffing van het APKB type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 19/10/2016 numac 2016036459 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra en tot w type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 16/08/2016 numac 2016036148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders sluiten3, worden de woorden "departement Internationaal Vlaanderen" vervangen door de woorden "Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken".

Art. 36.In artikel 6, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016036144 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016036158 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de hervorming van de selectieprocedures en andere bepalingen, en tot opheffing van het APKB type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 19/10/2016 numac 2016036459 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra en tot w type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 16/08/2016 numac 2016036148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders sluiten3, worden de woorden "departement Internationaal Vlaanderen" vervangen door de woorden "Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken".

Art. 37.In artikel 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016036144 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016036158 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de hervorming van de selectieprocedures en andere bepalingen, en tot opheffing van het APKB type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 19/10/2016 numac 2016036459 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra en tot w type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 16/08/2016 numac 2016036148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders sluiten1 tot vaststelling van de voorwaarden en de regels inzake de toekenning van subsidies voor vormingsinitiatieven voor lokale mandatarissen, ambtenaren en topambtenaren, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015, worden de woorden "Ministerie Kanselarij en Bestuur" vervangen door de zinsnede "Ministerie Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie".

Art. 38.In artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016036144 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016036158 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de hervorming van de selectieprocedures en andere bepalingen, en tot opheffing van het APKB type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 19/10/2016 numac 2016036459 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra en tot w type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 16/08/2016 numac 2016036148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders sluiten1 betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van "Toerisme voor Allen", vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2009 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012, 27 februari 2015 en 28 april 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2 worden de woorden "Departement Internationaal Vlaanderen" vervangen door de woorden "Toerisme Vlaanderen";2° in paragraaf 5 worden de woorden "Departement Internationaal Vlaanderen" vervangen door de woorden "Toerisme Vlaanderen".

Art. 39.In artikel 8, § 6, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2014 pub. 11/02/2014 numac 2014200573 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie, wat betreft de gewij type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014035196 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de preventiefuncties type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2014 pub. 18/02/2014 numac 2014035174 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 3, 4, 5, 6, 8 en 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011 houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energie type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2014 pub. 26/02/2014 numac 2014035198 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1995 tot vaststelling van een premie voor werken aan beschermde archeologische goederen, het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende v sluiten en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015, worden de woorden "beleidsdomein Kanselarij en Bestuur" telkens vervangen door de zinsnede "beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie".

Art. 40.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen en de strategische adviesraad SERV en voor het specifieke personeelsbeleid in de die sluiten9 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap Binnenlands Bestuur", vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 2019 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "ministerie Kanselarij en Bestuur" vervangen door de zinsnede "Ministerie Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie";2° in het derde lid worden de woorden "beleidsdomein Kanselarij en Bestuur" vervangen door de woorden "beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie".

Art. 41.In artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016036144 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016036158 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de hervorming van de selectieprocedures en andere bepalingen, en tot opheffing van het APKB type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 19/10/2016 numac 2016036459 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra en tot w type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 16/08/2016 numac 2016036148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders sluiten7 betreffende de Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015, worden de woorden "beleidsdomein Kanselarij en Bestuur" vervangen door de zinsnede "beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie".

Art. 42.In artikel 8, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015 en 16 september 2016, worden de woorden "de afdeling Kanselarij van het Departement Kanselarij en Bestuur" vervangen door de woorden "het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken".

Art. 43.In artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016036144 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016036158 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de hervorming van de selectieprocedures en andere bepalingen, en tot opheffing van het APKB type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 19/10/2016 numac 2016036459 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra en tot w type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 16/08/2016 numac 2016036148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders sluiten8 houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden, worden de woorden "Departement internationaal Vlaanderen" vervangen door de woorden "Toerisme Vlaanderen".

Art. 44.In artikel 3, 1°, van het Wapenhandelbesluit van 20 juli 2012, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen en de strategische adviesraad SERV en voor het specifieke personeelsbeleid in de die sluiten5, worden de woorden "Departement Buitenlandse Zaken" vervangen door de woorden "Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken".

Art. 45.In artikel 53 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen en de strategische adviesraad SERV en voor het specifieke personeelsbeleid in de die sluiten5 worden de woorden "Departement Buitenlandse Zaken" telkens vervangen door de woorden "Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken".

Art. 46.In artikel 54 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen en de strategische adviesraad SERV en voor het specifieke personeelsbeleid in de die sluiten5, worden de woorden "Departement Buitenlandse Zaken" telkens vervangen door de woorden "Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken".

Art. 47.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen en de strategische adviesraad SERV en voor het specifieke personeelsbeleid in de die sluiten0 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Audit Vlaanderen" en tot wijziging van diverse besluiten, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Ministerie Kanselarij en Bestuur" vervangen door de zinsnede "Ministerie Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie";2° in het tweede lid worden de woorden "beleidsdomein Kanselarij en Bestuur" vervangen door de zinsnede "beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie".

Art. 48.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2014 pub. 02/05/2014 numac 2014035413 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de uitvoer, doorvoer en overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik en het verlenen van technische bijstand sluiten tot regeling van de uitvoer, doorvoer en overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik en het verlenen van technische bijstand, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen en de strategische adviesraad SERV en voor het specifieke personeelsbeleid in de die sluiten5, worden de woorden "Departement Buitenlandse Zaken" vervangen door de woorden "Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken".

Art. 49.In artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014035451 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van taken en kerntaken aan een lokaal bestuur als vermeld in artikel 25, § 1, eerste lid, 1°, van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid sluiten tot toekenning van taken en kerntaken aan een lokaal bestuur als vermeld in artikel 25, § 1, eerste lid, 1°, van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015, worden de woorden "Ministerie Kanselarij en Bestuur" vervangen door de zinsnede "Ministerie Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie".

Art. 50.In artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015036015 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van taken en kerntaken aan een vereniging zonder winstoogmerk als vermeld in artikel 25, § 1, eerste lid, 3°, van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid sluiten tot toekenning van taken en kerntaken aan een vereniging zonder winstoogmerk als vermeld in artikel 25, § 1, eerste lid, 3°, van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid worden de woorden "Ministerie Kanselarij en Bestuur" vervangen door de zinsnede "Ministerie Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie".

Art. 51.In artikel 1, 1° en 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, worden de woorden "Ministerie Kanselarij en Bestuur" vervangen door de zinsnede "Ministerie Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie".

Art. 52.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt: "1° Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie;"; 2° punt 2° wordt opgeheven.

Art. 53.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "Departement Kanselarij en Bestuur" vervangen door de woorden "Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken".

Art. 54.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016035825 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteit sluiten houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Ministerie Kanselarij en Bestuur" vervangen door de woorden "Ministerie Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie";2° in het tweede lid worden de woorden "beleidsdomein Kanselarij en Bestuur" vervangen door de zinsnede "beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie".

Art. 55.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/04/2016 pub. 19/05/2016 numac 2016035796 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Vlaamse openbare statistieken sluiten betreffende de Vlaamse openbare statistieken worden de woorden "Departement Kanselarij en Bestuur" vervangen door de woorden "Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken".

Art. 56.In artikel 3, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "Departement Kanselarij en Bestuur" worden vervangen door de woorden "Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken";2° de woorden "beleidsdomein Kanselarij en Bestuur" worden vervangen door de zinsnede "beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie".

Art. 57.In artikel 5, § 2, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Departement Kanselarij en Bestuur" vervangen door de woorden "Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken".

Art. 58.In artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen en de strategische adviesraad SERV en voor het specifieke personeelsbeleid in de die sluiten7 betreffende de subsidiëring van stages bij multilaterale organisaties worden de woorden "Departement Buitenlandse Zaken" vervangen door de woorden "Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken".

Art. 59.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen en de strategische adviesraad SERV en voor het specifieke personeelsbeleid in de die sluiten4 houdende aanwijzing van de entiteit die instaat voor de inontvangstneming en verwerking van gerechtelijke beslissingen ter uitvoering van artikel 39 en 77 van het kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving van 22 maart 2019 worden de woorden "Departement Kanselarij en Bestuur" vervangen door de woorden "Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken". HOOFDSTUK 1 3. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 60.Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, het Agentschap Overheidspersoneel, het Agentschap Binnenlands Bestuur en het agentschap Facilitair Bedrijf treden, ieder wat de aan hen toegewezen taken betreft, in de rechten en plichten van het Departement Kanselarij en Bestuur.

Art. 61.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2020, met dien verstande dat de oprichting van het beleidsveld justitie en handhaving bij artikel 3 pas operationeel wordt op de datum van de oprichting van het agentschap dat de bijhorende bevoegdheden zal uitoefenen.

Art. 62.De minister-president van de Vlaamse Regering, bevoegd voor de ondersteuning van de Vlaamse Regering, en de Vlaamse ministers, bevoegd voor de rampenschade, het buitenlands beleid, de ontwikkelingssamenwerking, het internationaal ondernemen, het toerisme, de justitie en de handhaving, de facilities, de human resources, het welzijn en de financiële operaties, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 11 september 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management, J. JAMBON De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen B. SOMERS De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, W. BEKE De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, M. DIEPENDAELE


begin


Publicatie : 2020-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^