Besluit Van De Vlaamse Regering van 12 december 2008
gepubliceerd op 14 januari 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg

bron
vlaamse overheid
numac
2008204696
pub.
14/01/2009
prom.
12/12/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 DECEMBER 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 14 juli 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg, artikel 5, 24 en 28, § 3, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 maart 1999, 8 juni 1999, 17 december 1999, 5 mei 2000, 10 november 2000, 30 maart 2001, 10 juli 2001, 30 november 2001, 14 december 2001, 1 februari 2002, 15 maart 2002, 5 juli 2002, 6 december 2002, 17 januari 2003, 28 november 2003, 5 december 2003, 30 april 2004, 4 juni 2004, 17 maart 2006, 31 maart 2006, 28 april 2006, 8 september 2006, 12 januari 2007, 29 juni 2007, 19 juli 2007, 14 september 2007, 18 juli 2008 en 10 oktober 2008;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 11 december 2008;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat op 1 januari 2009 een systeem van elektronische gegevensuitwisseling van start gaat tussen het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en de diensten voor gezinszorg (Vesta), waarvoor een aantal technische aanpassingen aan de regelgeving noodzakelijk zijn;

Overwegende dat de implementatie van dat systeem van elektronische gegevensuitwisseling gepaard gaat met een aantal opstartkosten voor de diensten voor gezinszorg, waarvoor het aangewezen is dat ze daarvoor een vergoeding ontvangen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "Als de aanvraag tot wijziging van een of meer elementen van de erkenning van een dienst voor gezinszorg gevolgen heeft voor de subsidiëring van die dienst, wordt die wijziging doorgevoerd met ingang van 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de ontvankelijke aanvraag werd ingediend. Die aanvraag moet ingediend worden voor 1 augustus. »

Art. 2.Aan artikel 3, A, van bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006, wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt : "6° de dienst mag de hulp- en dienstverlening, vermeld in punt 1° en punt 3°, alleen aanbieden als hij beschikt over het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ-nummer) van de gebruiker. »

Art. 3.Aan artikel 3, B, van bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006, wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt : "7° als de dienst een persoon wil tewerkstellen als verzorgend, begeleidend of leidinggevend personeelslid, dan moet die beschikken over een inschrijvingsnummer dat toegekend werd door de administratie.

De administratie kent dat nummer toe nadat de dienst het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ-nummer) van de betrokken persoon bezorgd heeft. Er wordt per functietype een apart inschrijvingsnummer toegekend. »

Art. 4.Aan artikel 3, C, van bijlage I bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1999 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006, wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt : "3° Er bestaat een systeem van elektronische gegevensuitwisseling tussen de administratie en de diensten voor gezinszorg, Vesta genaamd.

Elke dienst moet van dat systeem gebruikmaken om de gegevens over zijn personeel en zijn gebruikers, die nodig zijn voor het berekenen van de subsidies en voor het genereren van operationele en beleidsinformatie, aan de administratie te bezorgen. Dat gebeurt volgens de richtlijnen die de administratie ter beschikking stelt. De dienst is verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid bij het doorsturen van de gegevens. »

Art. 5.Artikel 7 van bijlage I bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 7.Binnen de begrotingskredieten en overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk III van dit besluit, kan de administrateur-generaal subsidies toekennen aan de erkende diensten voor gezinszorg, op voorwaarde dat : 1° aan alle erkenningsvoorwaarden wordt voldaan;2° uiterlijk op 1 oktober het financieel verslag, vermeld in artikel 13, § 2, van dit besluit, aan de administratie wordt bezorgd.»

Art. 6.In artikel 9, § 2, van bijlage I bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006, wordt het derde lid vervangen door wat volgt : "Het percentage van de verhoging wordt bepaald door de astronomische dag (van 0 tot 24 uur) waarop de uren gepresteerd worden. »

Art. 7.In artikel 12 van bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 maart 2002, 17 januari 2003, 17 maart 2006, 8 september 2006 en 19 juli 2007, wordt het derde lid opgeheven.

Art. 8.In artikel 15, tweede lid, van bijlage I bij hetzelfde besluit, worden de woorden "op basis van de subsidies" vervangen door de woorden "op basis van de gesubsidieerde uren bijscholing".

Art. 9.In artikel 16, tweede lid, van bijlage I bij hetzelfde besluit worden de woorden "in het voorafgaande jaar" vervangen door de woorden "van twee jaar geleden".

Art. 10.Als tegemoetkoming voor de opstartkosten die gepaard gaan met de implementatie van een systeem van elektronische gegevensuitwisseling tussen het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en de diensten voor gezinszorg (Vesta) wordt er in 2008 eenmalig een budget van 1.000.000 euro (één miljoen euro) verdeeld tussen de diensten voor gezinszorg die erkend zijn op 31 december 2008.

Het budget, vermeld in het eerste lid, wordt als volgt verdeeld : 1° elke dienst voor gezinszorg ontvangt een forfaitair bedrag van 3906,25 euro (drieduizend negenhonderdenzes euro vijfentwintig cent; 2° een bedrag van 500.000 euro (vijfhonderdduizend euro) wordt evenredig verdeeld tussen de diensten voor gezinszorg op basis van het urencontingent dat aan die diensten werd toegekend voor het jaar 2008.

Art. 11.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2009, met uitzondering van artikel 10 dat in werking treedt op de datum van de goedkeuring van dit besluit.

Artikel 4, artikel 5, artikel 6 en artikel 7 zijn voor het eerst van toepassing voor het toekennen van de subsidies van het werkjaar 2009 aan de diensten voor gezinszorg.

Art. 12.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 december 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, S. VANACKERE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^