Besluit Van De Vlaamse Regering van 12 februari 2021
gepubliceerd op 23 februari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 tot instellen van een terugbetaalbaar voorschot ter ondersteuning van de opstart van de evenementensector en tot wijziging van het besluit van de Vl

bron
vlaamse overheid
numac
2021030410
pub.
23/02/2021
prom.
12/02/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021030410

VLAAMSE OVERHEID


12 FEBRUARI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 17/09/2020 numac 2020015506 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instellen van een terugbetaalbaar voorschot ter ondersteuning van de opstart van de evenementensector sluiten tot instellen van een terugbetaalbaar voorschot ter ondersteuning van de opstart van de evenementensector en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020041611 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011 betreffende de subsidiëring door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, wat betreft het Odysseusprogramma type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020010394 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft loopbaanonderbreking type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020041665 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016 houdende de vaststelling van overkoepelende regels voor het centraal tolkenbureau voor de beleidsdomeinen Onderwijs en Welzijn, Volksgezondheid en Ge type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021250 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft de invoering van het coron type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020015017 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de VLAREME van 28 oktober 2016, wat betreft de derogatie sluiten over het verlenen van een handelshuurlening aan huurders die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 35; - het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005036383 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het Agentschap Economie type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005036448 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005036483 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Infrastructuur sluiten aangaande het Agentschap Innoveren en Ondernemen; - de beslissing van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 betreffende de overdracht van aandelen Participatiefonds (PF) Vlaanderen aan PMV en beheervergoeding 2014.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De inspectie van Financiën heeft een gunstig advies gegeven op 9 februari 2021. - Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State om dezelfde reden die gegeven werd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 en 29 mei 2020, met name de gemotiveerde dringende noodzakelijkheid.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief: - de Vlaamse ondernemingen worden geconfronteerd met een verplichte sluiting van hun zaak of een sterke omzetdaling ten gevolge van de federale coronamaatregelen, zoals beslist door de Nationale Veiligheidsraad vanaf donderdag 12 maart 2020. Voor de evenementensector zijn de gevolgen bij uitstek zwaar, aangezien bijna de hele sector omwille van deze maatregelen stilgevallen is, zodat de omzet vrijwel volledig weggevallen is. De Vlaamse Regering nam op 4 september 2020 dan ook een besluit om de evenementensector als geheel een instrument aan te bieden dat helpt bij de heropstart van de activiteiten. Vermits de coronamaatregelen werden verlengd en de Tijdelijke Kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige Covid-19-uitbraak een laatste keer op 28 januari 2021 werd gewijzigd moet ook het besluit van de Vlaamse regering van 4 september 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 17/09/2020 numac 2020015506 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instellen van een terugbetaalbaar voorschot ter ondersteuning van de opstart van de evenementensector sluiten worden aangepast; - ook voor de handelshuurlening heeft het coronavirus nog altijd een grote socio-economische impact. Er zijn op dit moment onduidelijkheden over hoe het virus en de reeds genomen maatregelen de volgende maanden zullen evolueren. Het is dan ook wenselijk om de getroffen handelaars langer de gelegenheid te bieden om gebruik te maken van de steunmaatregel. Verder moet PMV worden gemachtigd om aangepaste afbetalingstermijnen te geven aan ondernemingen die opnieuw door een verplichte sluiting zijn getroffen.

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - de verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun; - de mededeling van de Commissie van 19 maart 2020 (C(2020) 1863) betreffende de Tijdelijke Kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige Covid-19-uitbraak, zoals gewijzigd op 3 april 2020 (C(2020) 2215), 8 mei 2020 (C(2020) 3156), 29 juni 2020 (C(2020) 4509), 13 oktober 2020 (C(2020) 7127) en 28 januari 2021 (C(2021) 564).

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management en de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw en de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand en de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme en de Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en Media.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 17/09/2020 numac 2020015506 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instellen van een terugbetaalbaar voorschot ter ondersteuning van de opstart van de evenementensector sluiten tot instellen van een terugbetaalbaar voorschot ter ondersteuning van de opstart van de evenementensector

Artikel 1.In artikel 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 17/09/2020 numac 2020015506 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instellen van een terugbetaalbaar voorschot ter ondersteuning van de opstart van de evenementensector sluiten tot instellen van een terugbetaalbaar voorschot ter ondersteuning van de opstart van de evenementensector wordt de datum "31 december 2020" vervangen door de datum "31 december 2021".

Art. 2.In artikel 7 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "van 800.000 euro" vervangen door " van 1,8 mio euro".

Art. 3.In artikel 11 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "nationale veiligheidsraad, de" vervangen door de zinsnede "federale,".

Art. 4.In artikel 16 van hetzelfde besluit wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° evenementen die de richtlijnen van de federale, Vlaamse, provinciale of lokale overheid niet kunnen naleven. De steunaanvrager voegt bij zijn aanvraag het bewijs toe dat hij de geldende regelgeving op vlak van de organisatie van het type evenement kan naleven om het evenement coronaveilig te organiseren. Voor zover er geen specifieke regelgeving voor het te organiseren type evenement van toepassing is, voegt de steunaanvrager bij zijn aanvraag het bewijs toe dat hij in staat is voldoende bijkomende maatregelen te nemen om het evenement coronaveilig te organiseren".

Art. 5.In artikel 18 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "nationale veiligheidsraad" vervangen door het woord "federale";2° in het derde lid wordt de zinsnede "nationale veiligheidsraad, de" telkens vervangen door de zinsnede "federale,".

Art. 6.In artikel 19 van hetzelfde besluit wordt het bedrag "800.000 euro" vervangen door "1,8 mio euro".

Art. 7.In hetzelfde besluit wordt een artikel 32/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 32/1.De steunaanvrager handelt volgens de concrete richtlijnen die het Agentschap Innoveren en Ondernemen inzake uitbetaling en verjaring van steun bezorgt ". HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020041611 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011 betreffende de subsidiëring door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, wat betreft het Odysseusprogramma type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020010394 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft loopbaanonderbreking type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020041665 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016 houdende de vaststelling van overkoepelende regels voor het centraal tolkenbureau voor de beleidsdomeinen Onderwijs en Welzijn, Volksgezondheid en Ge type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021250 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft de invoering van het coron type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020015017 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de VLAREME van 28 oktober 2016, wat betreft de derogatie sluiten over het verlenen van een handelshuurlening aan huurders die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus

Art. 8.In artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020041611 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011 betreffende de subsidiëring door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, wat betreft het Odysseusprogramma type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020010394 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft loopbaanonderbreking type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020041665 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016 houdende de vaststelling van overkoepelende regels voor het centraal tolkenbureau voor de beleidsdomeinen Onderwijs en Welzijn, Volksgezondheid en Ge type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021250 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft de invoering van het coron type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020015017 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de VLAREME van 28 oktober 2016, wat betreft de derogatie sluiten over het verlenen van een handelshuurlening aan huurders die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2020 en 13 november 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de datum "1 maart 2021" wordt vervangen door de datum "1 juli 2021";2° de datum "4 maart 2021" wordt vervangen door de datum "8 juli 2021".

Art. 9.In artikel 7 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "Belgisch rekeningnummer" vervangen door de zinsnede "Europees rekeningnummer".

Art. 10.Aan artikel 7 van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "PMV/z-Leningen is gemachtigd om aangepaste afbetalingstermijnen te verlenen aan ondernemingen die omwille van coronavirusmaatregelen blijvend of opnieuw gesloten zijn. Uiterlijk drie maanden nadat de coronavirusmaatregelen die aanleiding gaven tot een verplichte sluiting zijn opgeheven moet de onderneming een eerste afbetaling van de lening doen". HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 11.Dit besluit treedt in werking op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 12.De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 februari 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, de Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management, J. JAMBON De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, H. CREVITS De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR De Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en Media, B. DALLE


begin


Publicatie : 2021-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^