Besluit Van De Vlaamse Regering van 12 januari 2007
gepubliceerd op 19 februari 2007
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding master in de filmstudies en de visuele cultuur als nieuwe opleiding van de Universiteit Antwerpen

bron
vlaamse overheid
numac
2007035225
pub.
19/02/2007
prom.
12/01/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

12 JANUARI 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding master in de filmstudies en de visuele cultuur als nieuwe opleiding van de Universiteit Antwerpen


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, inzonderheid op artikel 60septies, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004, op artikel 61 vervangen bij het decreet van 19 maart 2004 en gewijzigd bij het decreet van 30 april 2004 en op artikel 62, vervangen bij het decreet van 19 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 betreffende de indiening van aanvragen voor nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2005 houdende de machtiging tot uitvoering en bekrachtiging van sommige regelingen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatierorganisatie;

Gelet op het aanvraagdossier voor een nieuwe masteropleiding in de filmstudies en de visuele cultuur, ingediend door de Universiteit Antwerpen op 31 maart 2006;

Gelet op het positieve advies van de Erkenningscommissie over de macrodoelmatigheid, gegeven op 22 mei 2006;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie{edepart}, ontvangen op 16 november 2006;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor Begroting, gegeven op 15 december 2006;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De master-na-masteropleiding master in de filmstudies en de visuele cultuur wordt erkend als nieuwe opleiding. Deze opleiding is ondergebracht in het studiegebied Politieke en sociale wetenschappen.

De studieduur van de opleiding bedraagt 60 studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2007-2008 georganiseerd worden.

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 januari 2007.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^