Besluit Van De Vlaamse Regering van 12 mei 1998
gepubliceerd op 19 mei 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 3 februari 1993 houdende instelling van een tegemoetkoming in de last van hypothecaire leningen, aangegaan om een woning te bouwen, te kopen of te renoveren

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1998035562
pub.
19/05/1998
prom.
12/05/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 MEI 1998. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 3 februari 1993 houdende instelling van een tegemoetkoming in de last van hypothecaire leningen, aangegaan om een woning te bouwen, te kopen of te renoveren


De Vlaamse regering, Gelet op de Huisvestingscode, gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 1970 en bekrachtigd door de wet van 2 juli 1971, inzonderheid op artikel 84, ingevoegd bij de wet van 1 augustus 1978, en op artikel 96, ingevoegd bij de wet van 1 augustus 1978 en gewijzigd bij het decreet van 23 oktober 1991;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 februari 1993 houdende instelling van een tegemoetkoming in de last van hypothecaire leningen, aangegaan om een woning te bouwen, te kopen of te renoveren, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 29 juni 1994 en 16 mei 1995;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 12 mei 1998;

Gelet op de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de tussenkomst in de leningslast voor particulieren die een eigen woning willen bouwen, vernieuwen of renoveren zo spoedig mogelijk in overeenstemming moet worden gebracht met de sinds 1993 sterk gedaalde rentevoeten;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 3 februari 1993, houdende instelling van een tegemoetkoming in de last van hypothecaire leningen aangegaan om een woning te bouwen, te kopen of te renoveren, gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 29 juni 1994 en 16 mei 1995, worden de volgende wijzigingen aangebracht 1° de 14° wordt vervangen door wat volgt : « 14° renovatiewerken : de werkzaamheden die alle gebreken verhelpen die de bewoonbaarheid in het gedrang brengen, zoals vastgesteld door de minister, en waarvan de kostprijs door de minister of de daartoe door hem gemachtigde ambtenaar wordt geraamd op een bedrag dat ten minste 500.000 fr.bedraagt, BTW inbegrepen; » 2° de 15° wordt vervangen door wat volgt : « 15° renoveren : het uitvoeren van renovatiewerken;»

Art. 2.Artikel 7, § 3, 3° van voormeld besluit van 3 februari 1993 wordt vervangen door wat volgt : « 3° een verklaring van de kredietinstelling waaruit blijkt dat het bedrag van de lening werd opgenomen ten belope van 1.000.000 fr. indien het een tegemoetkoming voor de koop van een woning betreft; 1.500.000 fr. indien het een tegemoetkoming voor de bouw van een woning en de koop van een nieuwe woning in de privé-sector betreft; 200.000 fr. indien het een tegemoetkoming voor de renovatie van een woning betreft. Deze verklaring dient ook te vermelden dat het bedrag van de lening niet door vervroegde afbetalingen werd verminderd tot beneden dit bedrag. »

Art. 3.Artikel 12 van voormeld besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 12.Het basisbedrag van de tegemoetkoming bedraagt : 1° 44.000 fr. voor de aankoop van een nieuwe woning of 33.000 fr. voor de aankoop van een bestaande woning als het in artikel 4, § 1 genoemde inkomen niet meer bedraagt dan 850.000 fr.; 2° 36.000 fr. voor de aankoop van een nieuwe woning of 27.500 fr.voor de aankoop van een bestaande woning, als voormeld inkomen meer bedraagt dan 850.000 fr.

Dit basisbedrag wordt verhoogd met : 1° 20 %, 40 %, 60 %, 80 % of 100 % naargelang er één, twee, drie, vier of meer personen ten laste zijn; 2° 27.500 fr. als het gaat om gesloten of halfopen bebouwing, wat moet blijken uit een onderzoek ter plaatse, uit het bouwplan of uit de verklaring van de verkoper; 3° 27.500 fr. als de woning gelegen is in een herwaarderings- of woonnoodgebied; 4° 27.500 fr. als de woning in het bijzonder is of wordt aangepast aan de lichamelijke gesteldheid van een bejaard of gehandicapt gezinslid, wat moet blijken uit een onderzoek ter plaatse, uit het bouw- of verbouwingsplan of uit de verklaring van de verkoper genoemd in artikel 2, eerste lid, 1° »

Art. 4.Artikel 17 van voormeld besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 17.Het basisbedrag van de tegemoetkoming bedraagt : 1° 77.000 fr. als het in artikel 4, § 1 genoemde inkomen niet meer bedraagt dan 850.000 fr.; 2° 60.500 fr. wanneer voormeld inkomen meer bedraagt dan 850.000 fr.

Dit basisbedrag wordt verhoogd met : 1° 20 %, 40 %, 60 %, 80 % of 100 % naargelang er één, twee, drie, vier of meer personen ten laste zijn : 2° 27.500 fr. als het gaat om gesloten of halfopen bebouwing, wat moet blijken uit het bouwplan; 3° 27.500 fr. als de woning gelegen is in een herwaarderings- of woonnoodgebied; 4° 27.500 fr. als de woning in het bijzonder is of wordt aangepast aan de lichamelijke gesteldheid van een bejaard of gehandicapt gezinslid, wat moet blijken uit het bouwplan. »

Art. 5.Artikel 21 van voormeld besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 21.De lening of het gedeelte ervan, bestemd voor de renovatie van de woning, moet ten minste 400.000 fr. bedragen. »

Art. 6.Artikel 22 van voormeld besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 22.Het basisbedrag van de tegemoetkoming bedraagt voor het uitvoeren van renovatiewerken : 1° 105.000 fr. als het in artikel 4, § 1, genoemde inkomen niet meer bedraagt dan 850.000 fr.; 2° 82.500 fr. wanneer voormeld inkomen meer bedraagt dan 850.000 fr.

Dit basisbedrag wordt verhoogd met : 1° 20 %, 40 %, 60 %, 80 % of 100 % naargelang er één, twee, drie, vier of meer personen ten laste zijn; 2° 37.500 fr. als het gaat om een gesloten of halfopen bebouwing, wat moet blijken uit het onderzoek ter plaatse of uit het verbouwingsplan; 3° 37.500 fr. als de te renoveren woning wordt aangekocht van een verkoper genoemd in artikel 2, 1°, na overlegging van een verklaring van de verkoper waaruit blijkt dat hij met de verkoop aan de aanvrager heeft ingestemd; 4° 37.500 fr. als de woning gelegen is in een herwaarderings- of woonnoodgebied; 5° 37.500 fr. als de woning in het bijzonder wordt aangepast aan de lichamelijke gesteldheid van een bejaard of gehandicapt gezinslid, wat moet blijken uit het verbouwingsplan. »

Art. 7.In artikel 23 van voormeld besluit wordt de § 1, 3° vervangen door wat volgt : « 3° de lening werd opgenomen voor een bedrag van ten minste 200.000 fr. indien renovatiewerken worden uitgevoerd en het leningsbedrag niet is gezakt onder dit bedrag door vervroegde terugbetalingen. »

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 9.De Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 mei 1998.

De minister-president van de Vlaamse regering, L. VAN DEN BRANDE De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting, L. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^