Besluit Van De Vlaamse Regering van 12 oktober 2012
gepubliceerd op 21 november 2012

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 tot uitvoering van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken en van het besluit

bron
vlaamse overheid
numac
2012036178
pub.
21/11/2012
prom.
12/10/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

12 OKTOBER 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 tot uitvoering van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken en van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003 houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken, artikel 4;

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek, artikel IX.2, § 2, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009;

Gelet op het decreet van 18 december 2009 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010, artikel 41;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 tot uitvoering van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003 houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 28 juni 2012;

Gelet op protocol nr. 158 van 13 juli 2012 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X;

Gelet op advies 51.835/1 van de Raad van State, gegeven op 20 september 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 tot uitvoering van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken

Artikel 1.In artikel 1, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 tot uitvoering van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2004 en het decreet van 18 december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : punt 2° wordt vervangen door wat volgt : « 2° voor de niet-confessionele zedenleer : a) inspecteur-adviseur voor het lager onderwijs : 4,5;b) inspecteur-adviseur coördinator voor het lager onderwijs : 1;c) inspecteur-adviseur voor het secundair en het pedagogisch hoger onderwijs : 3. Eén ambt van inspecteur-adviseur coördinatorkan georganiseerdworden, als de organisatie ervan geen boventalligheid tot gevolg heeft en de toegekende personeelsformatie als volgt wordt aangepast.

Als het ambt wordt vervuld door een personeelslid met een bekwaamheidsbewijs van tenminste master, wordt één ambt van inspecteur-adviseur coördinator voor het lager onderwijs ingeleverd en bijkomend één functie van inspecteur-adviseur voor het secundair en het pedagogisch hoger onderwijs geschrapt. Om het aantal personeelsleden binnen de personeelsformatie gelijk te houden, wordt één bijkomende functie van inspecteur-adviseur voor het lager onderwijs toegekend.

Als het ambt wordt vervuld door een personeelslid met een ander bekwaamheidsbewijs, wordt alleen het ambt van inspecteur-adviseur coördinator voor het lager onderwijs ingeleverd. »

Art. 2.In artikel 8, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2007, wordt punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° inspecteur-adviseur coördinator : a) houder van een bekwaamheidsbewijs van ten minste master als vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs :604;b) houder van een ander bekwaamheidsbewijs dan een bekwaamheidsbewijs als vermeld in punt a) : 166.» HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003 houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs

Art. 3.Bijlage VI bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003 houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs, het laatst vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011, wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd. HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2012.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 oktober 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2012 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 tot uitvoering van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken en van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003 houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs Bijlage VI bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003 houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs Bijlage VI. Salarisschalen, uitgedrukt in euro, die van kracht zijn met ingang van 1 september 2012 DEEL I De salarisschalen van de leden van het administratief personeel van het door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerde onderwijs en van het gesubsidieerd administratief personeel van de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijsinstellingen worden vastgesteld als volgt :

bode-kamerbewaarder

suppoost

klerk

14.243,16 - 16.293,57 (18 jaar) 3/1 x 190,45 11/2 x 134,46

14.243,16 - 16.293,57 (18 jaar) 3/1 x 190,45 11/2 x 134,46

14.630,42 - 22.057,42 (18 jaar) 1/1 x 286,00 1/1 x 285,00 1/1 x 399,23 1/1 x 113,23 1/1 x 447,13 1/2 x 537,68 1/2 x 578,03 1/4 x 126,53 1/2 x 555,83 1/2 x 555,49 3/2 x 555,42 1/2 x 741,70 1/2 x 567,44 1/2 x 567,45


klerk-typist

klerk-stenotypist

rekenplichtig correspondent

14.630,42 - 22.057,42 (18 jaar) 1/1 x 286,00 1/1 x 285,00 1/1 x 399,23 1/1 x 113,23 1/1 x 447,13 1/2 x 537,68 1/2 x 578,03 1/4 x 126,53 1/2 x 555,83 1/2 x 555,49 3/2 x 555,42 1/2 x 741,70 1/2 x 567,44 1/2 x 567,45

13.594,46 - 16.717,41 (18 jaar) 3/1 x 149,65 10/2 x 267,40

14.630,42 - 27.534,94 (20 jaar) 1/1 x 286,00 1/1 x 285,00 1/1 x 399,23 1/1 x 113,23 1/1 x 612,39 1/2 x 794,09 1/2 x 2.323,38 1/4 x 830,55 1/2 x 907,59 1/2 x 907,51 2/2 x 907,59 1/2 x 907,60 3/2 x 907,59


opsteller

secretaris-rekenplichtige

suppoost-kopiist

14.630,42 - 27.534,94 (20 jaar) 1/1 x 286,00 1/1 x 285,00 1/1 x 399,23 1/1 x 113,23 1/1 x 612,39 1/2 x 794,09 1/2 x 2.323,38 1/4 x 830,55 1/2 x 907,59 1/2 x 907,51 2/2 x 907,59 1/2 x 907,60 3/2 x 907,59

16.617,00 - 22.722,56 (20 jaar) 2/1 x 314,12 1/1 x 438,87 1/1 x 124,75 1/1 x 491,49 1/2 x 591,27 1/2 x 636,14 1/4 x 139,23 1/2 x 611,19 1/2 x 611,02 3/2 x 611,12

13.211,51 - 15.621,31 (18 jaar) 3/1 x 173,14 2/2 x 122,24 10/2 x 164,59


hoofdsuppoost

eerste klerk

eerste klerk-typist

13.211,51 - 15.621,31 (18 jaar) 3/1 x 173,14 2/2 x 122,24 10/2 x 164,59

14.630,42 - 22.057,42 (18 jaar) 1/1 x 286,00 1/1 x 285,00 1/1 x 399,23 1/1 x 113,23 1/1 x 447,13 1/2 x 537,68 1/2 x 578,03 1/4 x 126,53 1/2 x 555,83 1/2 x 555,49 3/2 x 555,42 1/2 x 741,70 1/2 x 567,44 1/2 x 567,45

14.630,42 - 22.057,42 (18 jaar) 1/1 x 286,00 1/1 x 285,00 1/1 x 399,23 1/1 x 113,23 1/1 x 447,13 1/2 x 537,68 1/2 x 578,03 1/4 x 126,53 1/2 x 555,83 1/2 x 555,49 3/2 x 555,42 1/2 x 741,70 1/2 x 567,44 1/2 x 567,45


eerste klerk-stenotypist

eerste rekenplichtig correspondent

eerste opsteller

13.856,83 - 18.652,59 (18 jaar) 3/1 x 149,65 13/2 x 334,37

14.630,42 - 27.534,94 (20 jaar) 1/1 x 286,00 1/1 x 285,00 1/1 x 399,23 1/1 x 113,23 1/1 x 612,39 1/2 x 794,09 1/2 x 2.323,38 1/4 x 830,55 1/2 x 907,59 1/2 x 907,51 2/2 x 907,59 1/2 x 907,60 3/2 x 907,59

14.630,42 - 27.534,94 (20 jaar) 1/1 x 286,00 1/1 x 285,00 1/1 x 399,23 1/1 x 113,23 1/1 x 612,39 1/2 x 794,09 1/2 x 2.323,38 1/4 x 830,55 1/2 x 907,59 1/2 x 907,51 2/2 x 907,59 1/2 x 907,60 3/2 x 907,59

De in aanmerking komende diensten gepresteerd vóór de datum van benoeming tot eerste rekenplichtig correspondent worden volledig in aanmerking genomen.

De in aanmerking komende diensten gepresteerd vóór de datum van benoeming tot eerste opsteller worden volledig in aanmerking genomen.


eerste secretaris-rekenplichtige

eerste hoofdsuppoost

eerste hoofdklerk

18.478,88 - 27.962,69 (20 jaar) 2/1 x 314,12 1/1 x 438,87 1/1 x 124,75 1/1 x 648,26 1/2 x 748,02 1/2 x 736,78 1/4 x 374,39 1/2 x 723,07 1/2 x 722,99 2/2 x 723,07 1/2 x 723,09 3/2 x 723,07

13.925,30 - 16.335,10 (18 jaar) 3/1 x 173,14 2/2 x 122,24 10/2 x 164,59

15.765,63 - 21.427,88 (18 jaar) 3/1 x 237,89 13/2 x 380,66

De in aanmerking komende diensten gepresteerd vóór de datum van benoeming tot eerste secretaris-rekenplichtige worden volledig in aanmerking genomen.


assistent-bibliothecaris

beheerder-secretaris

16.495,19 - 25.599,33 (20 jaar) 3/1 x 285,56 13/2 x 634,42 De in aanmerking komende diensten gepresteerd vóór de datum van benoeming tot assistent-bibliothecaris worden volledig in aanmerking genomen.

19.746,73 - 29.485,29 (20 jaar) 3/1 x 285,56 14/2 x 634,42 De in aanmerking komende diensten gepresteerd vóór de datum van benoeming tot beheerder-secretaris worden volledig in aanmerking genomen.

DEEL II De salarisschalen van de leden van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van het door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerde onderwijs worden vastgesteld als volgt :

geschoold hulponderhoudswerkman

hulpkok

12.553,38 - 14.356,48 (18 jaar) 3/1 x 167,56 11/2 x 118,22 wordt nochtans vastgesteld in de schaal : 12.807,96 - 15.139,38 (18 jaar) 3/1 x 167,56 2/2 x 118,22 10/2 x 159,23

13.151,30 - 14.964,28 (18 jaar) 3/1 x 168,36 11/2 x 118,90 wordt nochtans vastgesteld in de schaal : 13.407,18 - 15.750,76 (18 jaar) 3/1 x 168,36 2/2 x 118,90 10/2 x 160,07

de wedde van de geschoolde hulponderhoudswerkman voor zover hij negen jaar in aanmerking komende diensten heeft.

de wedde van de hulpkok voor zover hij negen jaar in aanmerking komende diensten heeft.

Onderhoudswerkman 1° belast met de stookdienst of met het besturen van een voertuig

13.151,30 - 14.964,28 (18 jaar) 3/1 x 168,36 11/2 x 118,90 wordt nochtans vastgesteld in de schaal : 13.407,18 - 15.750,76 (18 jaar) 3/1 x 168,36 2/2 x 118,90 10/2 x 160,07

de wedde van de sub 1° vermelde onderhoudswerkman voor zover hij negen jaar in aanmerking komende diensten heeft.


2° niet belast met de stookdienst of met het besturen van een voertuig

12.553,38 - 14.356,48 (18 jaar) 3/1 x 167,56 11/2 x 118,22 wordt nochtans vastgesteld in de schaal : 12.807,96 - 15.139,38 (18 jaar) 3/1 x 167,56 2/2 x 118,22 10/2 x 159,23

de wedde van de sub 2° vermelde onderhoudswerkman voor zover hij negen jaar in aanmerking komende diensten heeft.


geschoold onderhoudswerkman

geschoold werkman

nachtwaker

13.484,24 - 15.827,82 (18 jaar) 3/1 x 168,36 2/2 x 118,90 10/2 x 160,07

14.153,14 - 16.336,65 (18 jaar) 3/1 x 168,36 2/2 x 118,90 9/2 x 160,07

12.553,38 - 14.356,48 (18 jaar) 3/1 x 167,56 11/2 x 118,22 wordt nochtans vastgesteld in de schaal : 12.807,96 - 15.139,38 (18 jaar) 3/1 x 167,56 2/2 x 118,22 10/2 x 159,23 de wedde van de nachtwaker voor zover hij negen jaar in aanmerking komende diensten heeft.


kok

amanuensis

vormer

13.484,24 - 15.827,82 (18 jaar) 3/1 x 168,36 2/2 x 118,90 10/2 x 160,07

14.153,14 - 16.336,65 (18 jaar) 3/1 x 168,36 2/2 x 118,90 9/2 x 160,07

13.857,37 - 16.029,56 (18 jaar) 3/1 x 167,56 2/2 x 118,22 9/2 x 159,23


kunstboekbinder

handzetter

operateur-technicus

13.677,93 - 17.919,48 (18 jaar) 3/1 x 144,79 13/2 x 292,86

13.677,93 - 17.919,48 (18 jaar) 3/1 x 144,79 13/2 x 292,86

14.048,15 - 18.710,18 (18 jaar) 3/1 x 145,46 13/2 x 325,05


hersteller van muziekinstrumenten

eerste geschoolde onderhoudswerkman

eerste geschoolde werkman

15.432,75 - 20.910,84 (18 jaar) 3/1 x 230,15 13/2 x 368,28

13.946,59 - 17.122,51 (18 jaar) 3/1 x 168,36 12/2 x 222,57

14.449,34 - 17.815,94 (18 jaar) 3/1 x 168,36 12/2 x 238,46


eerste kok

eerste amanuensis

eerste vormer

13.946,59 - 17.122,51 (18 jaar) 3/1 x 168,36 12/2 x 222,57

14.281,23 - 18.943,26 (18 jaar) 3/1 x 145,46 13/2 x 325,05

13.984,84 - 18.824,39 (18 jaar) 3/1 x 144,79 13/2 x 338,86


eerste kunstboekbinder

eerste handzetter

eerste operateur-technicus

15.425,03 - 19.799,00 (18 jaar) 3/1 x 230,15 12/2 x 306,96

15.425,03 - 19.799,00 (18 jaar) 3/1 x 230,15 12/2 x 306,96

15.314,38 - 21.160,75 (18 jaar) 3/1 x 230,15 14/2 x 368,28


eerste hersteller van muziekinstrumenten

magazijnbediende

eerste amanuensis-ploegbaas

16.583,79 - 22.061,88 (18 jaar) 3/1 x 230,15 13/2 x 368,28

15.729,22 - 19.127,83 (18 jaar) 3/1 x 117,43 12/2 x 253,86

15.770,35 - 21.616,72 (18 jaar) 3/1 x 230,15 14/2 x 368,28 De in aanmerking komende diensten gepresteerd vóór de datum van benoeming tot eerste amanuensis-ploegbaas worden volledig in aanmerking genomen.


eerste geschoolde onderhoudswerkman-ploegbaas

eerste geschoolde werkman-ploegbaas

eerste kok - ploegbaas

14.581,87 - 17.964,85 (18 jaar) 3/1 x 116,86 12/2 x 252,70

15.660,50 - 19.043,48 (18 jaar) 3/1 x 116,86 12/2 x 252,70

14.581,87 - 17.964,85 (18 jaar) 3/1 x 116,86 12/2 x 252,70


DEEL III De salarisschalen van de personeelsleden niet bedoeld onder de delen I en II worden vastgesteld als volgt : Salarisschalen klasse 18 jaar

084

12.553,38 - 14.356,48 3/1 x 167,56 11/2 x 118,22

200

201

229

14.630,42 - 22.057,42 1/1 x 286,00 1/1 x 285,00 1/1 x 399,23 1/1 x 113,23 1/1 x 447,13 1/2 x 537,68 1/2 x 578,03 1/4 x 126,53 1/2 x 555,83 1/2 x 555,49 3/2 x 555,42 1/2 x 741,70 1/2 x 567,44 1/2 x 567,45

14.630,42 - 22.057,42 1/1 x 286,00 1/1 x 285,00 1/1 x 399,23 1/1 x 113,23 1/1 x 447,13 1/2 x 537,68 1/2 x 578,03 1/4 x 126,53 1/2 x 555,83 1/2 x 555,49 3/2 x 555,42 1/2 x 741,70 1/2 x 567,44 1/2 x 567,45

13.356,50 - 16.479,45 3/1 x 149,65 10/2 x 267,40


Salarisschalen klasse 20 jaar

122

143

145

14.630,42 - 27.534,94 1/1 x 286,00 1/1 x 285,00 1/1 x 399,23 1/1 x 113,23 1/1 x 612,39 1/2 x 794,09 1/2 x 2.323,38 1/4 x 830,55 1/2 x 907,59 1/2 x 907,51 2/2 x 907,59 1/2 x 907,60 3/2 x 907,59

14.297,96 - 25.810,77 3/1 X 317,62 2/2 X 589,97 1/2 X 2.119,21 10/2 X 726,08

15.545,92 - 30.212,57 3/1 x 347,90 2/2 x 642,90 1/2 x 1.608,79 1/2 x 1.607,19 1/2 x 1.679,01 8/2 x 930,27

151

202

203

13.558,19 - 19.956,89 3/1 x 317,62 12/2 x 453,82

14.630,42 - 27.534,94 1/1 x 286,00 1/1 x 285,00 1/1 x 399,23 1/1 x 113,23 1/1 x 612,39 1/2 x 794,09 1/2 x 2.323,38 1/4 x 830,55 1/2 x 907,59 1/2 x 907,51 2/2 x 907,59 1/2 x 907,60 3/2 x 907,59

14.630,42 - 27.534,94 1/1 x 286,00 1/1 x 285,00 1/1 x 399,23 1/1 x 113,23 1/1 x 612,39 1/2 x 794,09 1/2 x 2.323,38 1/4 x 830,55 1/2 x 907,59 1/2 x 907,51 2/2 x 907,59 1/2 x 907,60 3/2 x 907,59

252

277

278

14.485,34 - 19.001,78 3/1 x 285,56 2/2 x 333,40 8/2 x 374,12

15.010,73 - 23.568,03 3/1 x 270,11 1/2 x 270,11 1/2 x 360,23 2/2 x 720,66 9/2 x 630,59

14.630,42 - 27.534,94 1/1 x 286,00 1/1 x 285,00 1/1 x 399,23 1/1 x 113,23 1/1 x 612,39 1/2 x 794,09 1/2 x 2.323,38 1/4 x 830,55 1/2 x 907,59 1/2 x 907,51 2/2 x 907,59 1/2 x 907,60 3/2 x 907,59


279

14.630,42 - 27.534,94 1/1 x 286,00 1/1 x 285,00 1/1 x 399,23 1/1 x 113,23 1/1 x 612,39 1/2 x 794,09 1/2 x 2.323,38 1/4 x 830,55 1/2 x 907,59 1/2 x 907,51 2/2 x 907,59 1/2 x 907,60 3/2 x 907,59


Salarisschalen klasse 21 jaar

101

102

104

15.418,80 - 25.947,04 4/1 x 453,82 12/2 x 726,08

16.417,16 - 26.945,40 4/1 x 453,82 12/2 x 726,08

17.347,42 - 30.212,44 1/1 x 363,02 3/1 x 453,82 1/2 x 907,57 11/2 x 930,27

106

121

126

17.347,42 - 30.212,44 1/1 x 363,02 3/1 x 453,82 1/2 x 907,57 11/2 x 930,27

15.205,47- 27.557,61 3/1 x 544,50 2/2 x 748,76 1/2 x 1.733,52 1/1 x 748,76 9/2 x 748,76

17.347,42 - 30.212,56 1/1 x 340,34 2/1 x 431,14 1/1 x 499,22 1/2 x 930,27 1/2 x 762,47 1/1 x 167,86 1/1 x 930,27 9/2 x 930,27

136

147

149

16.583,57 - 29.532,01 4/1 x 658,05 11/2 x 937,84

16.394,44 - 27.557,56 4/1 x 544,50 12/2 x 748,76

18.028,14 - 29.191,26 4/1 x 544,50 12/2 x 748,76

153

155

159

15.818,17 - 27.557,93 4/1 x 453,82 2/2 x 726,08 1/1 x 984,72 1/1 x 748,76 9/2 x 748,76

14.407,38 - 24.731,38 4/1 x 445,00 12/2 x 712,00

17.347,42 - 30.212,42 1/1 x 22,71 1/1 x 544,53 2/1 x 567,23 1/2 x 930,27 1/2 x 739,77 1/1 x 190,56 1/1 x 930,27 9/2 x 930,27

163

164

166

16.430,74 - 30.212,50 4/1 x 453,82 2/2 x 726,08 1/1 x 1.211,62 1/1 x 930,27 9/2 x 930,27

16.771,10 - 30.212,49 4/1 x 453,82 2/2 x 726,08 1/1 x 871,25 1/1 x 930,27 9/2 x 930,27

25.651,98 - 42.148,07 4/1 x 612,63 5/2 x 1.089,16 1/2 x 2.064,81 1/1 x 1.089,16 5/2 x 1.089,16


167

168

169

23.806,04 - 40.313,31 3/1 x 567,23 1/1 x 221,16 1/1 x 709,11 1/1 x 584,15 1/1 x 346,12 1/1 x 947,21 1/2 x 286,04 1/1 x 627,29 1/1 x 643,38 1/1 x 286,89 1/1 x 983,78 1/2 x 3.588,83 1/1 x 930,27 5/2 x 930,27

21.885,38 - 37.405,82 4/1 x 612,63 12/2 x 1.089,16

21.431,61 - 36.952,05 4/1 x 612,63 12/2 x 1.089,16

184

210

942

15.645,71 - 26.808,83 4/1 x 544,50 12/2 x 748,76

26.627,62 - 42.148,06 4/1 x 612,63 12/2 x 1.089,16

22.792,96 - 35.590,60 4/1 x 612,63 12/2 x 862,26


943

949

22.792,96 - 38.313,40 4/1 x 612,63 12/2 x 1.089,16

22.792,96- 38.313,40 4/1 x 612,63 12/2 x 1.089,16


Salarisschalen klasse 22 jaar

100

123

124

16.417,16 - 29.282,09 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

16.417,16 - 29.282,09 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

17.383,00 - 30.212,35 1/1 x 549,43 1/1 x 549,45 1/1 x 567,23 1/1 x 169,04 1/1 x 761,23 1/2 x 930,27 1/1 x 773,95 1/1 x 749,66 3/2 x 749,66 1/2 x 878,76 5/2 x 930,27

125

141

148

16.417,16 - 29.282,09 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

17.347,42 - 30.212,35 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

17.347,42 - 30.212,35 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

150

158

165

18.572,69 - 30.212,35 3/1 x 544,50 6/2 x 748,76 1/2 x 862,25 5/2 x 930,27

16.417,16 - 29.282,09 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

21.286,45 - 35.272,34 3/1 x 476,56 1/2 x 907,58 1/2 x 907,59 1/1 x 1.438,34 1/1 x 930,27 9/2 x 930,27

179

198

208

22.407,30 - 35.272,23 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

23.632,56 - 35.272,23 3/1 x 544,50 6/2 x 748,76 1/2 x 862,26 5/2 x 930,27

16.417,16 - 29.282,09 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

241

250

253

19.480,25 - 32.345,18 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

19.117,21 - 31.982,14 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

17.823,94 - 28.442,56 3/1 x 544,50 12/2 x 748,76

255

256

257

19.661,82 - 30.280,44 3/1 x 544,50 12/2 x 748,76

19.661,82 - 30.280,44 3/1 x 544,50 12/2 x 748,76

19.911,39 - 32.776,32 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

258

259

260

20.977,82 - 33.842,75 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

16.417,15 - 29.282,08 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

18.686,10 - 29.304,72 3/1 x 544,50 12/2 x 748,76

261

263

264

18.300,36 - 28.918,98 3/1 x 544,50 12/2 x 748,76

21.567,77 - 34.432,70 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

16.190,23 - 26.808,85 3/1 x 544,50 12/2 x 748,76

300

301

302

16.939,01 - 27.557,63 3/1 x 544,50 12/2 x 748,76

17.347,42 - 30.212,35 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

18.277,66 - 31.142,59 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27


303

17.347,42 - 29.282,08 3/1 x 567,23 11/2 x 930,27


304

305

306

20.047,56 - 32.912,49 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

18.981,08 - 31.846,01 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

18.981,08 - 31.846,01 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

310

311

312

20.410,57 - 33.275,50 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

20.047,56 - 32.912,49 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

20.410,57- 33.275,50 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

314

316

319

21.476,95 - 32.481,34 3/1 x 567,23 10/2 x 930,27

22.498,03 - 35.362,96 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

17.347,42 - 30.212,35 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

320

321

323

18.330,63 - 31.195,56 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

21.862,72 - 34.727,65 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

18.708,80 - 31.573,73 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

325

327

328

19.692,01 - 32.556,94 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

22.861,09 - 35.726,02 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

21.408,96 - 34.273,89 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

329

330

331

16.417,16 - 29.282,09 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

17.869,24 - 30.734,17 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

18.404,78 - 31.414,54 2/1 x 567,23 1/1 x 523,30 1/2 x 974,28 2/2 x 930,27 1/1 x 213,15 1/1 x 922,67 8/2 x 922,67

333

335

337

17.347,42 - 30.212,35 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

22.861,09 - 35.726,02 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

17.347,42 - 30.212,35 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

338

340

345

27.240,26 - 42.148,07 3/1 x 612,63 12/2 x 1.089,16

19.412,24 - 32.277,17 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

16.417,16 - 29.282,09 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

346

348

354

20.410,57 - 33.275,50 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

23.405,66 - 38.313,47 3/1 x 612,63 12/2 x 1.089,16

27.240,26 - 42.546,95 3/1 x 612,63 6/2 x 1.089,16 1/2 x 2.282,49 5/2 x 930,27

384

412

413

17.324,72 - 27.943,34 3/1 x 544,50 12/2 x 748,76

21.410,57 - 34.275,50 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

20.843,92 - 33.708,85 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

464

479

498

25.847,42 - 38.712,35 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

22.646,54 - 35.511,47 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

23.871,80 - 35.511,47 3/1 x 544,50 6/2 x 748,76 1/2 x 862,26 5/2 x 930,27

779

798

828

22.806,04 - 35.670,97 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

24.031,30 - 35.670,97 3/1 x 544,50 6/2 x 748,76 1/2 x 862,26 5/2 x 930,27

25.249,33 - 38.114,26 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

830

854

864

25.249,33 - 38.114,26 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

36.240,26 - 51.546,95 3/1 x 612,63 6/2 x 1.089,16 1/2 x 2.282,49 5/2 x 930,27

40.740,26 - 56.046,95 3/1 x 612,63 6/2 x 1.089,16 1/2 x 2.282,49 5/2 x 930,27


879

898

25.847,42 - 38.712,35 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27

25.847,42 - 38.712,35 3/1 x 567,23 12/2 x 930,27


Salarisschalen klasse 23 jaar

251

308

315

20.017,29 - 34.297,50 4/1 x 658,05 11/2 x 1.058,91

20.410,57 - 35.355,62 4/1 x 658,05 11/2 x 1.119,35

21.076,11 - 35.356,32 4/1 x 658,05 11/2 x 1.058,91

317

318

326

21.611,62 - 36.036,64 2/1 x 658,05 1/1 x 614,10 1/1 x 701,97 2/2 x 1.058,91 1/1 x 213,15 1/1 x 1.051,32 8/2 x 1.051,32

22.861,09 - 37.806,14 4/1 x 658,05 11/2 x 1.119,35

20.198,82 - 34.479,03 4/1 x 658,05 11/2 x 1.058,91

332

336

347

16.787,73 - 29.736,17 4/1 x 658,05 11/2 x 937,84

23.367,83 - 38.312,88 4/1 x 658,05 11/2 x 1.119,35

20.410,57 - 35.355,62 4/1 x 658,05 11/2 x 1.119,35

349

355

356

25.311,58 - 40.256,63 4/1 x 658,05 11/2 x 1.119,35

17.119,08 - 30.212,51 2/1 x 658,05 1/1 x 614,10 1/1 x 701,97 2/2 x 937,84 1/1 x 213,15 1/1 x 930,27 8/2 x 930,27

16.583,57 - 29.532,01 4/1 x 658,05 11/2 x 937,84


523

552

21.827,05 - 34.901,33 1/2 x 643,62 1/2 x 1.590,18 4/2 x 643,62 4/2 x 750,90 6/2 x 858,14 1/2 x 113,56

28.079,75 - 42.987,56 3/1 x 612,63 12/2 x 1.089,16


Salarisschalen klasse 24 jaar

276

501

502

26.289,73 - 39.341,75 3/1 x 636,54 10/2 x 1.114,24

21.726,55 - 38.312,63 3/1 x 703,36 11/2 x 1.316,00

24.177,08 - 40.763,16 3/1 x 703,36 11/2 x 1.316,00

505

506

507

30.960,23 - 49.835,45 14/2 x 1.348,23

24.993,94 - 42.215,73 3/1 x 748,76 11/2 x 1.361,41

27.421,74 - 44.643,53 3/1 x 748,76 11/2 x 1.361,41

509

511

514

26.695,63 - 43.281,71 3/1 x 703,36 11/2 x 1.316,00

28.556,22 - 45.778,01 3/1 x 748,76 11/2 x 1.361,41

30.825,29 - 48.047,08 3/1 x 748,76 11/2 x 1.361,41

515

516

517

30.825,29 - 48.047,08 3/1 x 748,76 11/2 x 1.361,41

37.934,74 - 55.156,53 3/1 x 748,76 11/2 x 1.361,41

20.849,26 - 37.435,34 3/1 x 703,36 11/2 x 1.316,00

525

526

527

30.226,55 - 46.812,63 3/1 x 703,36 11/2 x 1.316,00

25.789,70 - 42.375,78 3/1 x 703,36 11/2 x 1.316,00

23.541,79 - 40.763,58 3/1 x 748,76 11/2 x 1.361,41

528

529

531

28.669,65 - 45.255,73 3/1 x 703,36 11/2 x 1.316,00

33.411,88 - 45.255,88 9/2 x 1.316,00

43.041,33 - 60.263,12 3/1 x 748,76 11/2 x 1.361,41

532

533

534

45.594,63 - 62.816,42 3/1 x 748,76 11/2 x 1.361,41

28.488,14 - 45.074,22 3/1 x 703,36 11/2 x 1.316,00

31.914,31 - 45.074,31 1/1 x 1.316,00 9/2 x 1.316,00

537

538

539

36.497,74 - 53.719,53 3/1 x 748,76 11/2 x 1.361,41

23.726,55 - 40.312,63 3/1 x 703,36 11/2 x 1.316,00

36.225,45 - 52.811,53 3/1 x 703,36 11/2 x 1.316,00

540

541

542

25.223,05 - 41.809,13 3/1 x 703,36 11/2 x 1.316,00

30.825,29 - 49.081,70 3/1 x 748,76 6/2 x 1.361,41 1/2 x 2.577,67 4/2 x 1.316,00

20.410,57- 36.996,65 3/1 x 703,36 11/2 x 1.316,00

543

544

545

28.178,10 - 45.399,89 3/1 x 748,76 11/2 x 1.361,41

35.726,27 - 52.312,35 3/1 x 703,36 11/2 x 1.316,00

40.468,43 - 52.312,43 9/2 x 1.316,00

546

549

553

25.629,28 - 42.215,36 3/1 x 703,36 11/2 x 1.316,00

23.753,54 - 40.339,62 3/1 x 703,36 11/2 x 1.316,00

22.482,88 - 39.068,96 3/1 x 703,36 11/2 x 1.316,00

556

560

561

34.531,27 - 51.117,35 3/1 x 703,36 11/2 x 1.316,00

22.861,09 - 39.447,17 3/1 x 703,36 11/2 x 1.316,00

34.758,18 - 51.979,97 3/1 x 748,76 11/2 x 1.361,41

565

567

568

32.677,08 - 49.263,16 3/1 x 703,36 11/2 x 1.316,00

26.975,51 - 43.561,59 3/1 x 703,36 11/2 x 1.316,00

31.717,70 - 43.561,70 9/2 x 1.316,00

569

570

599

34.032,12 - 50.618,20 3/1 x 703,36 11/2 x 1.316,00

38.774,29 - 50.618,29 9/2 x 1.316,00

31.977,22 - 49.199,01 3/1 x 748,76 11/2 x 1.361,41

604

859

862

32.671,23 - 50.927,64 3/1 x 748,76 6/2 x 1.361,41 1/2 x 2.577,67 4/2 x 1.316,00

39.825,29 - 58.081,70 3/1 x 748,76 6/2 x 1.361,41 1/2 x 2.577,67 4/2 x 1.316,00

44.726,27 - 61.312,35 3/1 x 703,36 11/2 x 1.316,00

869

872

950

44.325,29 - 62.581,70 3/1 x 748,76 6/2 x 1.361,41 1/2 x 2.577,67 4/2 x 1.316,00

49.226,27 - 65.812,35 3/1 x 703,36 11/2 x 1.316,00

30.825,29 - 48.047,08 3/1 x 748,76 11/2 x 1.361,41


Vaste bedragen

030

031

032

321,18 (klasse 21 jaar)

321,18 (klasse 21 jaar)

428,29 (klasse 21 jaar)

033

034

035

535,33 (klasse 22 jaar)

642,45 (klasse 22 jaar)

749,54 (klasse 22 jaar)

036

037

045

856,65 (klasse 22 jaar)

963,69 (klasse 22 jaar)

428,29 (klasse 21 jaar)

047

195

268

321,18 (klasse 21 jaar)

16.066,10 (klasse 21 jaar)

De vergoeding voor de coördinatiefunctie vermeld in artikel 76 van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding bedraagt 3.396,14 euro. (klasse 18 jaar)

385

386

389

15.022,45 (klasse 21 jaar)

17.291,41 (klasse 23 jaar)

29.982,65 (klasse 24 jaar)

500

530

796

19.457,59 (klasse 24 jaar)

21.375,67 (klasse 24 jaar)

4.957,88 (klasse 22 jaar)

797

896

897

6.941,02 (klasse 22 jaar)

4.957,88 (klasse 22 jaar)

6.941,02 (klasse 22 jaar)


Bijzondere salarisschalen - Kunstonderwijs (organieke en overgangsregeling) Salarisschalen klasse 21 jaar

146

935

936

15.444,39 - 26.119,01 1/2 x 725,66 1/2 x 1.693,08 2/2 x 725,66 9/2 x 604,80 1/2 x 860,86 1/2 x 500,50

12.060,32 - 16.922,31 1/2 x 616,89 1/2 x 1.523,73 4/2 x 616,89 1/2 x 253,81

10.209,79 - 16.922,45 1/2 x 616,89 1/2 x 1.523,73 7/2 x 616,89 1/2 x 253,81


Salarisschalen klasse 23 jaar

339

350

351

19.798,30 - 32.279,62 1/2 x 725,66 1/2 x 1.813,99 4/2 x 725,66 4/2 x 863,52 3/2 x 986,99 1/2 x 623,98

27.112,74 - 39.681,68 1/2 x 740,22 1/2 x 1.828,59 4/2 x 740,22 4/2 x 863,52 3/2 x 986,99 1/2 x 624,20

22.942,95 - 32.279,84 1/2 x 846,61 1/2 x 1.944,71 7/2 x 863,52 1/2 x 500,93

388

392

393

20.693,29 - 31.623,53 1/2 x 1.079,47 1/2 x 2.440,17 3/2 x 1.079,47 4/2 x 925,11 1/2 x 471,75

19.762,52 - 37.062,14 1/2 x 1.657,42 1/2 x 2.745,78 7/2 x 1.657,42 1/2 x 1.294,48

17.393,98 - 32.328,18 1/2 x 1.422,30 1/2 x 2.510,77 7/2 x 1.422,30 1/2 x 1.045,03

394

395

396

14.839,74 - 22.096,07 1/2 x 725,59 1/2 x 1.814,30 6/2 x 725,59 1/2 x 362,90

17.621,34 - 24.877,67 1/2 x 725,59 1/2 x 1.814,30 6/2 x 725,59 1/2 x 362,90

21.007,70 - 28.331,79 1/2 x 725,66 1/2 x 1.813,99 2/2 x 725,66 1/2 x 735,28 3/2 x 740,22 1/2 x 377,18

397

933

934

28.099,81 - 35.486,96 1/2 x 740,14 1/2 x 1.828,72 6/2 x 740,14 1/2 x 377,45

18.230,97 - 24.877,98 1/2 x 740,14 1/2 x 1.828,72 5/2 x 740,14 1/2 x 377,45

15.647,79 - 24.877,91 1/2 x 740,14 1/2 x 1.828,72 9/2 x 740,14


937

16.997,22 - 25.741,50 1/2 x 863,59 1/2 x 1.952,11 3/2 x 863,59 4/2 x 740,14 1/2 x 377,25


Salarisschalen klasse 24 jaar

547

548

37.603,44 - 52.166,92 10/2 x 1.356,97 1/2 x 993,78 Voor de periodieke verhogingen tellen de in aanmerking komende diensten enkel mee vanaf de leeftijd van 25 jaar.

41.674,52 - 52.167,09 7/2 x 1.356,97 1/2 x 993,78 Voor de periodieke verhogingen tellen de in aanmerking komende diensten enkel mee vanaf de leeftijd van 25 jaar.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2012 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 tot uitvoering van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken en van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003 houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs Brussel, 12 oktober 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^