Besluit Van De Vlaamse Regering van 13 februari 2015
gepubliceerd op 10 april 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie depollueerder personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

bron
vlaamse overheid
numac
2015035326
pub.
10/04/2015
prom.
13/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie depollueerder personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035656 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwalificatiestructuur sluiten betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 6 januari 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 januari 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De beroepskwalificatie van depollueerder personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 februari 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS

Bijlage Beschrijving van de beroepskwalificatie van depollueerder personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen (m/v) (BK0147) als vermeld in artikel 1 1. GLOBAAL a.Titel "Depollueerder personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen (m/v)" b. Definitie "De depollueerder personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen verwijdert alle vloeistoffen en polluerende en schadelijke onderdelen van het voertuig rekening houdend met veiligheids-, milieu-, duurzaamheidsvoorschriften, wetgeving en de vereisten voor terugwinning (kwaliteit, snelheid) teneinde de onderdelen te kunnen hergebruiken of recycleren" c.Niveau 3 d. Jaartal 2015 2.COMPETENTIES 2.1. Opsomming competenties BASISACTIVITEITEN o Identificeert materialen in functie van het al dan niet accepteren (co 00831) - Herkent materialen volgens kenmerken - Beoordeelt materialen aan de hand van sector/domeinspecifieke technieken o Sorteert materialen (Id 24321-c) - Sorteert op basis van kwaliteitsinschatting (soort, samenstelling, verontreinigingsgraad, onzuiverheden, uit te voeren bewerking...) - Gebruikt domeinspecifieke technieken om materialen te sorteren (wegen,...) - Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, zaag, magneet, kniptang, vijl,...) - Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje,...) - Gebruikt gemotoriseerde machines (kranen, heftruck,...) o Brengt materialen naar de juiste verwerkingseenheid op de werf (Id 17443-c) - Helpt bij het laden en lossen - Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje,...) - Gebruikt gemotoriseerde machines (kranen, heftruck,...) o Laadt de gesorteerde materialen voor transport (Id 17987-c) - Houdt zich aan de productieorder - Gebruikt gemotoriseerde machines (kranen, heftruck,...) - Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje,...) - Gebruikt de juiste arbeidsmiddelen (borstel, schop, borstelmachine,...) o Slaat materialen op (Id 17536-c) - Slaat materiaal correct op in afwachting van vernietiging en verkoop - Herkent de risico's verbonden aan de opslag van gevaarlijke producten - Behandelt gevaarlijke producten volgens de voorschriften o Ruimt de werkzone op en reinigt ze (Id 16281-c) - Gebruikt de juiste arbeidsmiddelen (borstel, schop, borstelmachine,...) - Gebruikt het juiste reinigingsproduct en reinigingsmethode (absorptiemateriaal,...) o Voert het dagelijks onderhoud van de machine uit (co 00832) - Controleert visueel de machine - Reinigt en smeert de gebruikte machine - Controleert vloeistoffen (oliepeil, koelvloeistoffen, brandstoffen,...) en batterijen - Controleert banden, de staat van hydraulische leidingen, de lichten - Meldt niet zelf op te lossen problemen aan de machine (remmen,...) - Grijpt in bij problemen aan de machine o Vult opvolgdocumenten van de werkzaamheden in en geeft de informatie door aan de betrokken dienst (Id 18130-c) - Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...) en hardware (printen,...) - Gebruikt sector/domeinspecifieke software - Houdt gegevens bij over de werkzaamheden (tijdstip, hoeveelheden, afwijkingen,...) - Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal - Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijke (mondeling, schriftelijk) - Registreert productie- en onderhoudsgegevens in bestaande systemen - Gebruikt communicatiemiddelen (walkietalkie,...) o Werkt veilig en ordelijk (Id 16281-c) - Kijkt kritisch naar het eigen handelen en stuurt bij indien nodig - Handelt volgens de veiligheidssignalisatie op de werkplek - Volgt veiligheidsprocedures op - Leest pictogrammen - Leest technische fiches - Gebruikt brandblusmiddelen - Gebruikt de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) - Gebruikt gereedschap (rollend materieel en machines) volgens de veiligheidsinstructies - Werkt op een ordelijke en nette manier - Legt de machine stil bij problemen o Werkt duurzaam, milieubewust en ergonomisch (co 00833) - Past ergonomische tiltechnieken toe - Volgt milieurichtlijnen op - Slaat schadelijke/gevaarlijke/verontreinigende producten op en voert ze af volgens bedrijfsspecifieke procedure/wettelijke bepalingen - Sorteert en verwijdert afval volgens de richtlijnen. o Werkt in team (Id 18000-c) - Verleent hulp en advies bij technische problemen - Ondersteunt collega's indien nodig - Werkt samen met collega's - Respecteert de hiërarchische richtlijnen SPECIFIEKE ACTIVITEITEN o Depollueert wrakken van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen (co 00834) - Herkent elektrische en hybride wagens - Maakt elektrische en hybride wagens spanningsvrij - Gaat na of de LPG-tank leeg is - Stelt visueel vast dat de tank niet meer luchtdicht is afgesloten - Verwijdert alle vloeistoffen (ledigen brandstofreservoirs, verwijderen oliën, remvloeistof, koelmiddel) tenzij zij nodig zijn voor het hergebruik van betrokken onderdelen - Verwijdert koudemiddel uit het klimaatbeheersingssysteem - Demonteert de verplichte onderdelen: katalysator, batterijen, LPG-tanks, motoroliefilter, banden... - Slaat de milieuonvriendelijke en gevaarlijke vloeistoffen en onderdelen op een veilige en correcte manier op - Neutraliseert de pyrotechnische componenten (airbags en spansystemen veiligheidsgordels) indien deze niet gedemonteerd worden noch geneutraliseerd worden in de shredder - Werkt met een depollutiestation - Werkt met mobiele pneumatische opvang- en afzuigapparaten - Werkt met een specifiek kouderecuperatietoestel - Bedient en hanteert hef- en hijstoestellen 2.2. Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen 2.2.1. Kennis Generiek - Basiskennis van elektriciteit in het kader van veiligheid - Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken - Basiskennis van registratie- en informatiesystemen - Basiskennis van materialen - Kennis van interne procedures - Kennis van criteria voor correct sorteren - Kennis van kwaliteitsprocedures, waarden en toleranties - Kennis van de gebruikte apparatuur en gereedschappen - Kennis van de werking van machines - Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen - Kennis van (veiligheids)pictogrammen - Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken - Kennis van regels van persoonlijke hygiëne - Kennis van brandveiligheid - Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieuvoorschriften - Kennis van de verontreinigingen en invloed op de kwaliteit van het eindproduct Specifiek - Basiskennis automechanica - Basiskennis hydraulica - Kennis van accu's - Kennis van voertuiglogica - Kennis van technieken voor het neutraliseren van pyrotechnische componenten - Kennis van technische minimumeisen voor verwerking bepaald in de wetgeving - Kennis van voertuigtypes - Kennis van veiligheid in verband met elektrische wagens - Kennis van de voorschriften voor de opslag van het verwijderde materiaal - Kennis van wetgeving in verband met te verwijderen vloeistoffen, gassen en onderdelen 2.2.2. Vaardigheden Cognitieve vaardigheden Generiek - Het zich kunnen houden aan de productieorder - Het kunnen correct opslaan van materiaal in afwachting van verdere bewerking, vernietiging en verkoop - Het kunnen herkennen van de risico's verbonden aan de opslag van gevaarlijke producten - Het visueel kunnen controleren van de machine - Het kunnen controleren van vloeistoffen (oliepeil, koelvloeistoffen, brandstoffen,...) en batterijen - Het kunnen controleren van banden, de staat van hydraulische leidingen, de lichten - Het kunnen gebruiken van kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...) en hardware (printen,...) - Het kunnen gebruiken van sector/domeinspecifieke software - Het kunnen bijhouden van gegevens over de werkzaamheden (tijdstip, hoeveelheden, afwijkingen,...) - Het kunnen bijhouden van gegevens over het gebruik van materiaal - Het kunnen uitwisselen van informatie met collega's en verantwoordelijke (mondeling, schriftelijk) - Het kunnen registreren van productie- en onderhoudsgegevens in bestaande systemen - Het kritisch kunnen kijken naar het eigen handelen en het kunnen bijsturen indien nodig - Het kunnen handelen volgens de veiligheidssignalisatie op de werkplek - Het kunnen opvolgen van veiligheidsprocedures - Het kunnen lezen van pictogrammen - Het kunnen lezen van technische fiches - Het kunnen toepassen van ergonomische tiltechnieken - Het kunnen opvolgen van milieurichtlijnen - Het kunnen opslaan van schadelijke/gevaarlijke/verontreinigende producten en ze kunnen afvoeren volgens bedrijfsspecifieke procedure/wettelijke bepalingen - Het kunnen sorteren en verwijderen van afval volgens de richtlijnen - Het kunnen samenwerken met collega's - Het kunnen respecteren van de hiërarchische richtlijnen - Het kunnen rekening houden met de instructies betreffende de afmetingen - Het kunnen melden van de niet zelf op te lossen problemen aan de machine (remmen,...) Specifiek - Het kunnen herkennen van elektrische en hybride wagens - Het kunnen spanningsvrij maken van elektrische en hybride wagens - Het kunnen nagaan of de LPG-tank leeg is - Het visueel kunnen vaststellen dat de tank niet meer luchtdicht is afgesloten - Het kunnen herkennen van materialen volgens kenmerken - Het kunnen beoordelen van materialen aan de hand van sector/domeinspecifieke technieken Probleemoplossende vaardigheden Generiek - Het kunnen verlenen van hulp en advies bij technische problemen - Het kunnen ingrijpen bij problemen aan de machine - Het kunnen stilleggen van de machine bij problemen - Het kunnen ondersteunen van collega's indien nodig Motorische vaardigheden Generiek - Het kunnen gebruiken van domeinspecifieke technieken om materialen te sorteren (wegen,...) - Het kunnen gebruiken van handgereedschap (sleutel, tang, zaag, magneet, kniptang, vijl,...) - Het kunnen gebruiken van niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje,...) - Het kunnen gebruiken van gemotoriseerde machines (kranen, heftruck,...) - Het kunnen helpen bij het laden en lossen - Het kunnen gebruiken van de juiste arbeidsmiddelen (borstel, schop, borstelmachine,...) - Het kunnen behandelen van gevaarlijke producten volgens de voorschriften - Het kunnen gebruiken van het juiste reinigingsproduct en reinigingsmethode (absorptiemateriaal,...) - Het kunnen reinigen en smeren van de gebruikte machine - Het kunnen gebruiken van brandblusmiddelen - Het kunnen gebruiken van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) - Het kunnen gebruiken van gereedschap (rollend materieel en machines) volgens de veiligheidsinstructies - Het kunnen werken op een ordelijke en nette manier - Het kunnen gebruiken van communicatiemiddelen (walkietalkie,...) Specifiek - Het kunnen verwijderen van alle vloeistoffen: ledigen brandstofreservoirs, verwijderen oliën, remvloeistof, koelmiddel - Het kunnen verwijderen van koudemiddel uit het klimaatbeheersingssysteem - Het kunnen demonteren van de verplichte onderdelen: katalysator, batterijen, LPG-tanks, motoroliefilter, banden... - Het kunnen opslaan van de milieuonvriendelijke en gevaarlijke vloeistoffen en onderdelen op een veilige en correcte manier - Het kunnen neutraliseren van de pyrotechnische componenten (airbags en spansystemen veiligheidsgordels) indien deze niet gedemonteerd worden noch geneutraliseerd worden in de shredder - Het kunnen werken met een depollutiestation - Het kunnen werken met mobiele pneumatische opvang- en afzuigapparaten - Het kunnen werken met een specifiek kouderecuperatietoestel - Het kunnen bedienen en hanteren van hef- en hijstoestellen 2.2.3. Context Omgevingscontext - Het beroep situeert zich in bedrijven gespecialiseerd in de verwerking van autowrakken - Dit beroep wordt uitgeoefend in industriële omgevingen (zware machines, kranen,...) - Dit beroep wordt grotendeels uitgeoefend in KMO's - Het beroep kan het dragen van lasten impliceren - De uitoefening van het beroep vereist fysieke inspanningen en alertheid. - Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, overall, oorbescherming...) is vereist - Het beroep wordt vaak uitgeoefend in een stofrijke en luidruchtige omgeving - Het beroep kan een zekere tijdsdruk bevatten. De depollutie dient binnen een bepaalde, vastgelegde tijd te gebeuren. - Het beroep wordt grotendeels in een overdekte werkplaats uitgevoerd.

De werkplaats blijft dezelfde met dezelfde toestellen tenzij vigerende wetgeving aanpassingen vraagt.

Handelingscontext - Bij de uitoefening van het beroep worden steeds dezelfde handelingen verricht. - De beroepsbeoefenaar dient bij de uitoefening van zijn beroep wel alert te zijn door: o Een continue beweging in de werkplaats (heftrucks, kranen,...) o Het werken met machines en bewegende onderdelen o Hij komt in contact met te depollueren gevaarlijke stoffen (gassen, brandstoffen, oliën, remvloeistof, koelmiddel, koudemiddel uit het klimaatbeheersingssysteem, batterijen) 2.2.4. Autonomie - Is zelfstandig in: - Het identificeren van materialen - Het sorteren van materialen - Het naar de juiste verwerkingseenheid brengen van materialen op de werf - Het laden van de gesorteerde materialen voor transport - Het opslaan van materialen - Het opruimen en reinigen van de werkzone - Het uitvoeren van het dagelijks onderhoud van de machine - Het invullen van de opvolgdocumenten van de werkzaamheden en het doorgeven van de informatie aan de betrokken dienst - Het veilig en ordelijk werken - Het duurzaam, milieubewust en ergonomisch werken - Het in team werken - Het depollueren van wrakken van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen - Doet beroep op: - Leidinggevende voor de werkopdracht, gegevens, planning, leveringen, melden van problemen en gevaarlijke situaties en bijkomende instructies. - Leidinggevende die beslist of wrakken geaccepteerd worden - Collega's voor demontage van zware dieseltanks - Is gebonden aan: - Instructies van de leidinggevende, alles gebeurt onder zijn/haar supervisie - Een ontvangen productieorder en tijdsplanning - Bedrijfseigen en technische voorschriften - Milieu-, veiligheids-, kwaliteits- en gezondheidsvoorschriften 2.2.5. Verantwoordelijkheid - Het identificeren van materialen in functie van het al dan niet accepteren - Het sorteren van materialen - Het naar de juiste verwerkingseenheid brengen van materialen op de werf - Het laden van de gesorteerde materialen voor transport - Het opslaan van materialen - Het opruimen en reinigen van de werkzone - Het uitvoeren van het dagelijks onderhoud van de machine - Het invullen van de opvolgdocumenten van de werkzaamheden en het doorgeven van de informatie aan de betrokken dienst - Het veilig en ordelijk werken - Het duurzaam, milieubewust en ergonomisch werken - Het in team werken - Het depollueren van wrakken van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen 2.3. Vereiste attesten 2.3.1. Wettelijke verplicht attest Certificaat voor de terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen (Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende autowrakken) Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot erkenning van de beroepskwalificatie depollueerder personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen.

Brussel, 13 februari 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^