Besluit Van De Vlaamse Regering van 13 februari 2015
gepubliceerd op 01 april 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van het Bruyningpad - lengte 491 meter op het grondgebied van de stad Kortrijk

bron
vlaamse overheid
numac
2015035377
pub.
01/04/2015
prom.
13/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van het Bruyningpad - lengte 491 meter op het grondgebied van de stad Kortrijk


De Vlaamse Regering, Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 192, gewijzigd bij Decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;

Gelet op de beslissing van 7 april 2014 van de gemeenteraad van de stad Kortrijk;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 december 2014;

Overwegende dat het betrokken weggedeelte enkel nog van plaatselijk nut is en aldus niet langer als gewestweg dient behouden te worden;

Overwegende dat het betrokken weggedeelte zich in een goede staat bevindt zoals blijkt uit het attest van goede staat van de stad Kortrijk van 14 april 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het Bruyningpad (lengte: 491 meter), gelegen op het grondgebied van de stad Kortrijk, wordt ingedeeld bij de gemeentewegen.

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^