Besluit Van De Vlaamse Regering van 13 januari 2006
gepubliceerd op 31 januari 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2006036594
pub.
31/01/2006
prom.
13/01/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 JANUARI 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden


De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw- tuinbouw- en zeevisserijproducten, inzonderheid op artikel 3, § 1, 1°, gewijzigd bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 tot instelling van de steunregeling in de sector zaaizaden;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 november 2005;

Gelet op het advies 39.605/3 van de Raad van State, gegeven op 20 december 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de landbouwers vanaf 1 januari 2006 toeslagrechten moeten kunnen overdragen op grond van artikel 12, vierde lid, van Verordening (EG) nr. 795/2004, dat Verordening (EG) nr. 795/2004 van 21 april 2004 nog gewijzigd werd bij Verordening (EG) nr. 1701/2005 van 18 oktober 2005, dat op 1 januari 2006 het ministerieel besluit betreffende de overdracht van toeslagrechten in werking treedt, dat dit besluit op die datum zijn rechtsgrond dient te vinden in het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden wordt het derde lid vervangen door wat volgt : « De minister bepaalt de verdere voorwaarden voor het indienen van de verzamelaanvraag en de inhoudelijke voorwaarden waaraan die aanvraag moet voldoen, inzonderheid de voorwaarden van het autonoom beheer en de modaliteiten en voorwaarden waaraan de activering en overdracht, vermeld in artikel 46 van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad, van de toeslagrechten, moet voldoen.

De minister bepaalt de modaliteiten voor het gebruik van uit productie genomen grond voor de productie van niet specifiek voor voeding of vervoedering bestemde producten, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 16 van Verordening (EG) nr. 1973/2004 van de Commissie, en de aanvullende modaliteiten met betrekking tot de contractuele regeling tussen aanvrager en eerste verwerker en/of inzamelaar.

De minister bepaalt de modaliteiten voor de aanvraag voor de steun voor energiegewassen, als vermeld in hoofdstuk 8 van Verordening nr. 1973/2004 van de Commissie, en de aanvullende modaliteiten met betrekking tot de contractuele regeling tussen aanvrager en de inzamelaar.

De minister bepaalt de uitvoeringsbepalingen voor de steun voor zaaizaden van de soorten Linum usitatissimum L. en Triticum spelta L, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 9 van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad. »

Art. 2.In artikel 6 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : « De minister bepaalt de modaliteiten, de aanvullende voorwaarden en de vereiste bewijslast voor de aanvraag uit en het gebruik van de nationale reserve, vermeld in artikel 42 van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad. »

Art. 3.Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 4.Aan artikel 18 van hetzelfde besluit wordt een punt 12° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 12° het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 tot instelling van de steunregeling in de sector zaaizaden. »

Art. 5.Artikel 20 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 20.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005, met uitzondering van : 1° artikel 4, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2004;2° artikel 18, 12°, waarvan de minister de datum van inwerkingtreding bepaalt.»

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005.

Art. 7.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid en de Zeevisserij, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 januari 2006.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, Y. LETERME

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^