Besluit Van De Vlaamse Regering van 13 juli 2018
gepubliceerd op 28 september 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de specifieke brandveiligheidsnormen voor ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf en betreffende de technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen v

bron
vlaamse overheid
numac
2018014005
pub.
28/09/2018
prom.
13/07/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014005

VLAAMSE OVERHEID


13 JULI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de specifieke brandveiligheidsnormen voor ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf en betreffende de technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 2 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/06/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006036190 bron vlaamse overheid Decreet tot omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoon sluiten tot omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, artikel 8;

Gelet op het Woonzorg decreet van 13 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/03/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009202091 bron vlaamse overheid Woonzorgdecreet sluiten, artikel 48, tweede lid, gewijzigd bij het decreet van 18 november 2011, en derde lid, ingevoegd bij het decreet van 18 november 2011;

Gelet op het decreet van 20 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2009 pub. 06/04/2009 numac 2009035295 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin sluiten houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, artikel 4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 1989 houdende de specifieke veiligheidsaspecten waaraan de groepen van assistentiewoningen moeten voldoen om te worden erkend;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 22/09/2009 numac 2009035877 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin sluiten tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2011 pub. 09/03/2012 numac 2012035247 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die no sluiten tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 januari 2018;

Gelet op advies 63.013/3 van de Raad van State, gegeven op 21 maart 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat voldaan is aan de formaliteiten die voorgeschreven zijn bij richtlijn 2015/1535/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingsbepalingen Afdeling 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

5 juni 2009 tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Artikel 1.Aan artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 22/09/2009 numac 2009035877 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin sluiten tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin worden een tweede tot en met een vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt : "De duur van het mandaat van de leden van de technische commissie en van de plaatsvervangers bedraagt vier jaar. Het mandaat is hernieuwbaar.

Het mandaat eindigt : 1° als de duur ervan verstreken is;2° bij ontslag, gedwongen of vrijwillig;3° bij overlijden. Het lid of de plaatsvervanger van wie het mandaat eindigt vóór de normale vervaldatum, wordt vervangen door een nieuw lid of een nieuwe plaatsvervanger. In dat geval voltooit het nieuwe lid of de nieuwe plaatsvervanger het mandaat van diegene die hij vervangt.".

Art. 2.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 11.Om een advies als vermeld in artikel 3, 1°, uit te brengen, kan de voorzitter van de technische commissie op eigen initiatief of op voorstel van een lid van de technische commissie: 1° een lid belasten met een onderzoek ter plaatse;2° de aanvrager van een afwijking of zijn afgevaardigde oproepen voor de vergadering van de technische commissie waarin zijn aanvraag van afwijking wordt onderzocht. De voorzitter van de technische commissie kan, op eigen initiatief of op voorstel van een lid van de technische commissie, een of meer deskundigen die geen lid zijn van de technische commissie oproepen voor een vergadering van de technische commissie voor het onderzoek van bijzondere punten.".

Art. 3.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "drie" wordt vervangen door het woord "zes";2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "In afwijking van het eerste lid wordt voor de toepassing van artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2011 pub. 09/03/2012 numac 2012035247 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die no sluiten tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen de bevoegde entiteit binnen zes maanden na de datum van de ontvankelijkheid van de aanvraag van afwijking op de hoogte gebracht van het advies, vermeld in artikel 3, 1°.". Afdeling 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen

Art. 4.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2011 pub. 09/03/2012 numac 2012035247 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die no sluiten tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen wordt tussen het woord "ouderenvoorzieningen" en het woord "en" de zinsnede ", lokale dienstencentra" ingevoegd.

Art. 5.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1° wordt tussen het woord "kortverblijf" en het woord "of" de zinsnede ", een groep van assistentiewoningen" ingevoegd;2° in punt 3° wordt tussen het woord "ouderenvoorziening" en het woord "of" de zinsnede ", een lokaal dienstencentrum" ingevoegd;3° punt 6° en 7° worden vervangen door wat volgt: "6° lokaal dienstencentrum : een thuiszorgvoorziening als vermeld in artikel 16 van het Woonzorg decreet van 13 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/03/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009202091 bron vlaamse overheid Woonzorgdecreet sluiten; 7° hulpverleningszone : de bevoegde hulpverleningszone, vermeld in het koninklijk besluit van 2 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/02/2009 pub. 17/02/2009 numac 2009000065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 02/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009000163 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones, of in voorkomend geval de Brusselse Hoofdstedelijke dienst voor brandweer en dringende medische hulp;"; 4° er wordt een punt 8° toegevoegd, dat luidt als volgt: "8° brandpreventieverslag: een brandpreventieverslag als vermeld in artikel 1, 4°, van het koninklijk besluit van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015000020 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones sluiten tot vastlegging van de organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones.".

Art. 6.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt tussen de zinsnede "bijlage 1" en de zinsnede ", die bij dit besluit is gevoegd" de zinsnede "en bijlage 1/1" ingevoegd;2° in het eerste lid wordt het woord "is" vervangen door het woord "zijn";3° er worden een derde en een vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt : "De groepen van assistentiewoningen die te beschouwen zijn als bestaande gebouwen als vermeld in artikel 1, derde lid, van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen, en waarvoor een eerste erkenning werd verleend als serviceflatgebouw of woningcomplex met dienstverlening voor de respectievelijke data, vermeld in artikel 1, derde lid, van het voormelde koninklijk besluit, moeten bovendien voldoen aan de bepalingen voor gebouwen van het type A die opgenomen zijn in de volgende Belgische normen, die uitgewerkt zijn door het Bureau voor Normalisatie: NBN S 21-201:1980 2e uitgave (Brandbeveiliging in de gebouwen: Terminologie), NBN S 21-202:1980 2e uitgave, NBN S 21-202/A1 :1984 1e uitgave (Brandbeveiliging: Hoge en middelhoge gebouwen: Algemene eisen) en NBN S 21-203:1980 2e uitgave (Brandbeveiliging in de gebouwen: Reactie bij brand van de materialen: Hoge en middelhoge gebouwen);de NBN-normen zijn terug te vinden via de website van het Bureau voor Normalisatie.

De groepen van assistentiewoningen die te beschouwen zijn als bestaande gebouwen als vermeld in artikel 1, derde lid, van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen, en waarvoor nog geen erkenning werd aangevraagd vóór de respectievelijke data, moeten bovendien voldoen aan de brandveiligheidsnormen, vermeld in de bijlagen bij het voormelde koninklijk besluit.".

Art. 7.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede en het derde lid wordt het woord "brandweer" telkens vervangen door het woord "hulpverleningszone";2° in het derde en het vierde lid wordt het woord "verslag" telkens vervangen door het woord "brandpreventieverslag".

Art. 8.In artikel 7, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "verslag van de brandweer" vervangen door het woord "brandpreventieverslag".

Art. 9.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 en paragraaf 2, eerste lid, wordt het woord "verslag" telkens vervangen door het woord "brandpreventieverslag";2° in paragraaf 3, paragraaf 4, tweede lid, paragraaf 5, tweede lid, en paragraaf 6, wordt het woord "brandweer" telkens vervangen door het woord "hulpverleningszone";3° in paragraaf 5, eerste lid, worden de woorden "een zelf te bepalen termijn" vervangen door de zinsnede "minstens een jaar,".

Art. 10.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "verslag" wordt telkens vervangen door het woord "brandpreventieverslag";2° in het derde lid worden de woorden "van de brandweer" opgeheven.

Art. 11.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "verslag" wordt telkens vervangen door het woord "brandpreventieverslag";2° in paragraaf 1 wordt het woord "brandweer" vervangen door het woord "hulpverleningszone";3° in paragraaf 3, eerste lid, wordt het woord "verlengen" vervangen door de zinsnede "met minstens een jaar verlengen,";4° in paragraaf 3, eerste lid, en paragraaf 4 worden de woorden "van de brandweer" opgeheven.

Art. 12.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 11.In dit artikel wordt verstaan onder : 1° leidend ambtenaar: de leidend ambtenaar van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, vermeld in artikel 3 van het decreet van 2 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/06/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006036190 bron vlaamse overheid Decreet tot omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoon sluiten tot omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden;2° technische commissie voor de brandveiligheid : de technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 22/09/2009 numac 2009035877 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin sluiten tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;3° VIPA : het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, vermeld in artikel 3 van het decreet van 2 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/06/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006036190 bron vlaamse overheid Decreet tot omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoon sluiten tot omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden. Op gemotiveerde aanvraag van de beheersinstantie kan de leidend ambtenaar voor sommige brandveiligheidsnormen, vermeld in artikel 2, eerste, derde en vierde lid, waaraan volgens het brandpreventieverslag niet voldaan is, een afwijking toestaan.

De aanvraag wordt ingediend bij het secretariaat van de technische commissie voor de brandveiligheid, bij voorkeur op elektronische wijze. Ze vermeldt duidelijk op welke normen ze betrekking heeft en bevat minstens : 1° een ingevuld aanvraagformulier.Het VIPA stelt het model van het aanvraagformulier ter beschikking op zijn website; 2° een motivatie voor de aanvraag van afwijking en een voorstel met de alternatieve maatregelen die een gelijkwaardig veiligheidsniveau kunnen garanderen;3° een beschrijving van het gebouw, aangevuld met overzichtsplannen;4° als de aanvraag betrekking heeft op een bestaande constructie : een brandpreventieverslag van de hulpverleningszone, in voorkomend geval aangevuld met het attest van de burgemeester, het stappenplan van de beheersinstantie en het advies van de hulpverleningszone over dat stappenplan;5° als de aanvraag betrekking heeft op een op te richten gebouw : een advies van de hulpverleningszone. Binnen vijftien dagen na de ontvangst van de aanvraag van afwijking bezorgt het secretariaat van de technische commissie voor de brandveiligheid een bewijs van ontvangst aan de aanvrager, met de vermelding of de aanvraag al dan niet ontvankelijk is, en in voorkomend geval met de vermelding van de datum van ontvankelijkheid.

De leidend ambtenaar beslist over de ontvankelijkheid. De ontvankelijkheid houdt in dat de aanvraag voldoet aan de formele vereisten, vermeld in het derde lid. De datum van ontvankelijkheid is de datum van de ontvangst van de ontvankelijke aanvraag.

Het secretariaat van de technische commissie voor de brandveiligheid bezorgt de beslissing van de leidend ambtenaar, samen met het advies van de technische commissie voor de brandveiligheid, aan de beheersinstantie van de voorziening en aan het agentschap, uiterlijk zes maanden na de datum van ontvankelijkheid van de aanvraag van afwijking.".

Art. 13.In hetzelfde besluit worden een artikel 17/1 en 17/2 ingevoegd, die luiden als volgt : "

Art. 17/1.Voor de groepen van assistentiewoningen die vóór 1 oktober 2018 erkend zijn, of waarvoor vóór 1 oktober 2018 een erkenningsaanvraag is ingediend, gelden de overgangsbepalingen, vermeld in het tweede tot en met het vierde lid.

De erkenningsnormen voor de brandveiligheid die vóór 1 oktober 2018 van toepassing waren, blijven nog tot 1 oktober 2020 gelden.

Met toepassing van artikel 4, § 1, eerste lid, 6°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 22/09/2009 numac 2009035877 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin sluiten betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers is een erkenningsaanvraag die ingediend wordt gedurende de overgangsperiode, vermeld in het tweede lid, ontvankelijk op voorwaarde dat een bewijs wordt voorgelegd dat de groep van assistentiewoningen voldoet aan de toepasselijke erkenningsnormen voor de brandveiligheid, vermeld in het tweede lid.

Het bewijs dat de groep van assistentiewoningen voldoet aan de nieuwe brandveiligheidsreglementering moet uiterlijk op 1 oktober 2020 bij het agentschap aankomen.

Art. 17/2.Voor de lokale dienstencentra die vóór 1 oktober 2018 erkend zijn, of waarvoor vóór 1 oktober 2018 een erkenningsaanvraag is ingediend, moet het bewijs dat het lokaal dienstencentrum voldoet aan de nieuwe brandveiligheidsreglementering uiterlijk op 1 oktober 2020 bij het agentschap aankomen.".

Art. 14.Bijlage 1 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 15.In hetzelfde besluit wordt een bijlage 1/1 ingevoegd, die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 16.Bijlage 2 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 17.Bijlage 3 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 18.Bijlage 4 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd. HOOFDSTUK 2. - Slotbepalingen Afdeling 1. - Opheffingsbepaling

Art. 19.Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 1989 houdende de specifieke veiligheidsaspecten waaraan de groepen van assistentiewoningen moeten voldoen om te worden erkend, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 11 december 2009, 9 december 2011 en 12 oktober 2012, wordt opgeheven. Afdeling 2. - Overgangsbepaling

Art. 20.In dit artikel wordt verstaan onder de technische commissie voor de brandveiligheid : de technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 22/09/2009 numac 2009035877 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin sluiten tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

De aanvragen van afwijkingen overeenkomstig artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2011 pub. 09/03/2012 numac 2012035247 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die no sluiten tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen, zoals van kracht vóór 1 oktober 2018, die ingediend zijn vóór 1 oktober 2018 en waarvoor vóór die datum een advies van de technische commissie voor de brandveiligheid is bezorgd aan het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid, dat is opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Zorg en Gezondheid", worden behandeld conform de procedure die van kracht was vóór 1 oktober 2018.

De aanvragen van afwijkingen overeenkomstig artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2011 pub. 09/03/2012 numac 2012035247 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die no sluiten tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen, zoals van kracht vóór 1 oktober 2018, die ingediend zijn vóór 1 oktober 2018 en waarvoor vóór die datum nog geen advies van de technische commissie voor de brandveiligheid is bezorgd aan het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid, dat is opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Zorg en Gezondheid", worden behandeld conform de procedure die van toepassing is vanaf 1 oktober 2018, op basis van de ontvankelijkheidstoets van het voormelde agentschap Zorg en Gezondheid. Afdeling 3. - Inwerkingtredingsbepaling en uitvoeringsbepaling

Art. 21.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2018.

Art. 22.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 juli 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^