Besluit Van De Vlaamse Regering van 13 maart 2015
gepubliceerd op 01 april 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de omvorming van de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur

bron
vlaamse overheid
numac
2015035412
pub.
01/04/2015
prom.
13/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 MAART 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de omvorming van de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, en § 3, vervangen bij de wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen, artikel 21;

Gelet op het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002, artikel 65 tot en met 71;

Gelet op het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt, het laatst gewijzigd bij het decreet van 10 december 2010;

Gelet op het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid, gewijzigd bij de decreten van 14 juli 2006, 1 februari 2008 en 17 februari 2012;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, het laatst gewijzigd bij het decreet van 22 november 2013;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, artikel 22;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 138,;

Gelet op het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 134;

Gelet op het decreet van 2 maart 2007 betreffende de vereniging zonder winstoogmerk Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014;

Gelet op het Archiefdecreet van 9 juli 2010, artikel 5, 7, 10 en 11;

Gelet op decreet van 19 november 2010 tot oprichting van een Vlaams communicatiehuis in Brussel onder de vorm van het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt VZW, artikel 3, § 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2003 tot regeling van het beheer en de werking van het Vlaams-Brussel Fonds;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 tot vaststelling van de voorwaarden en de regels inzake de toekenning van subsidies voor vormingsinitiatieven voor lokale mandatarissen, ambtenaren en topambtenaren;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "agentschap Facilitair Bedrijf";

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Overheidspersoneel";

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijke kansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Binnenlands Bestuur";

Gelet op het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 betreffende de uitvoering van het Vlaamse inburgeringsbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 houdende vaststelling van de samenstelling, de vergoeding van de leden en de werking van de Beroepscommissie voor tuchtzaken ter uitvoering van artikel 138 van het Gemeentedecreet, artikel 137 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en artikel 134 van het Provinciedecreet;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 betreffende het opleggen van een administratieve geldboete aan rechthebbende en verplichte inburgeraars;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2011 tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van het decreet van 19 november 2010 tot oprichting van een Vlaams communicatiehuis in Brussel onder de vorm van het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt VZW en tot operationalisering van Muntpunt;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Audit Vlaanderen" en tot wijziging van diverse besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot regeling van het archiefbeheer;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot toekenning van taken en kerntaken aan een lokaal bestuur als vermeld in artikel 25, § 1, eerste lid, 1°, van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 november 2014;

Gelet op advies 56.919/3 van de Raad van State, gegeven op 29 januari 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering, de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn en de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie

Artikel 1.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt: "1° Kanselarij en Bestuur;"; 2° punt 2° wordt opgeheven.

Art. 2.Artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013, 18 oktober 2013, 20 juni 2014 en 25 juli 2014, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 3.§ 1. Het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur heeft betrekking op de volgende aangelegenheden: 1° het algemeen regeringsbeleid, met inbegrip van: a) de algemene leiding van relaties met andere overheden;b) het beleid op regeringsniveau voor maatschappelijk gerichte beleidsinitiatieven of organisatiegerichte items die beleidsdomeinen overstijgen.Het betreft: 1) de publiek-private samenwerking;2) de coördinatie van het beleid met betrekking tot Brussel-Hoofdstad;3) de coördinatie van het beleid met betrekking tot de Vlaamse Rand rond Brussel;4) de toekomstvisie voor Vlaanderen;5) de duurzame ontwikkeling;6) de planning en de statistiek;7) de werking van de Vlaamse Regering;8) de staatshervorming en de institutionele aangelegenheden;9) het gebruik van de talen in de Vlaamse administratie;10) de gewestelijke aspecten inzake de overheidsopdrachten en de erkenning van aannemers;11) het reguleringsmanagement;12) de modaliteiten voor onteigening ten algemenen nutte, vermeld in artikel 79, § 1, van de bijzondere wet;13) het algemeen communicatiebeleid, zowel intern als extern;14) de audit van de lokale besturen en de Vlaamse administratie;c) het justitieel beleid: 1) de deelname aan het algemeen beleid inzake strafrecht, vermeld in artikel 11bis van de bijzondere wet;2) de ondersteuning van de dienst van de bestuursrechtscolleges;d) de financiële tegemoetkoming naar aanleiding van schade, veroorzaakt door algemene rampen, vermeld in artikel 6, § 1, II, 5°, van de bijzondere wet;2° de bestuurszaken: a) het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling in de Vlaamse administratie, inclusief het interne diversiteitsbeleid inzake personeel;b) het algemeen beleid inzake de facilitaire dienstverlening en het vastgoedbeheer in de Vlaamse administratie;c) het algemeen beleid inzake informatie- en communicatietechnologie in de Vlaamse administratie;d) de binnenlandse aangelegenheden, vermeld in artikel 6, § 1, VIII, en artikel 7 van de bijzondere wet, met inbegrip van het stedenbeleid, alsook de bestuurlijke organisatie van en het administratief toezicht op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en het gebruik van de talen in de lokale besturen;e) het e-government;f) de informatiemaatschappij, het structureren, opslaan, uitwisselen en ontsluiten van informatie, en de infolijn;g) de uitbouw van een geografische-informatie-infrastructuur;3° het gelijkekansen- en integratiebeleid: a) het gelijkekansenbeleid, gericht op de genderproblematiek, de holebi's en de thema's toegankelijkheid en handicap;b) het beleid inzake onthaal en integratie van inwijkelingen, vermeld in artikel 5, § 1, II, 3°, van de bijzondere wet; § 2. Dit beleidsdomein omvat de volgende beleidsvelden : 1° ondersteuning Vlaamse Regering;2° ondersteuning organisatiegerichte en beleidsdomeinoverschrijdende thema's;3° gelijke kansen;4° coördinatie Brussel;5° coördinatie Vlaamse Rand;6° audit;7° rampenschade;8° informatiemanagement 9° facilitaire dienstverlening en vastgoed;10° ICT;11° binnenland;12° stedenbeleid;13° integratie en inburgering; 14° personeel en organisatie.".

Art. 3.Artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013 en 20 juni 2014, wordt opgeheven.

Art. 4.Aan artikel 6, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 en 20 juni 2014, wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt: "7° het protocol.".

Art. 5.Artikel 17 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 13 mei 2011, 18 oktober 2013 en 25 juli 2014, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 17.§ 1. Voor het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur wordt het Vlaams ministerie met de naam "Kanselarij en Bestuur" opgericht, dat bestaat uit het departement "Kanselarij en Bestuur", het departement "Informatie Vlaanderen", de Dienst van de Bestuursrechtscolleges en vijf agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid : 1° Studiedienst van de Vlaamse Regering;2° Audit Vlaanderen.3° Agentschap Overheidspersoneel;4° Agentschap Facilitair Bedrijf;5° Agentschap Binnenlands Bestuur. § 2. De agentschappen met rechtspersoonlijkheid die tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur behoren, zijn : 1° Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen;2° de Rand;3° Muntpunt;4° Toegankelijk Vlaanderen;5° Jobpunt Vlaanderen; 6° Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel (Vlaanderen connect.); 7° Agentschap Integratie en Inburgering. § 3. De strategische adviesraden die tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur behoren, zijn: 1° de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, onverminderd de opdrachten van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen als strategische adviesraad voor andere beleidsdomeinen en beleidsvelden;2° de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken.

Art. 6.Artikel 18 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014, 4 juli 2014 en 25 juli 2014, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering

Art. 7.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "De heer Geert Bourgeois, voorzitter van de Vlaamse Regering, is bevoegd voor het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur, vermeld in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, hierna het organisatiebesluit te noemen, met uitzondering van de bestuurszaken, het gelijkekansen- en integratiebeleid en de coördinatie van het beleid met betrekking tot Brussel-Hoofdstad en de Vlaamse Rand rond Brussel."; 2° in paragraaf 2, eerste lid, wordt punt 3° opgeheven;3° in paragraaf 5, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "Mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, is bevoegd voor: 1° de bestuurszaken, vermeld in artikel 3, § 1, 2°, van het organisatiebesluit;2° het beleidsveld woonbeleid;3° het beleidsveld sociale economie;4° het gelijkekansen- en integratiebeleid, vermeld in artikel 3, § 1, 3°, van het organisatiebesluit; 5° de coördinatie van het armoedebeleid.".

Art. 8.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 5°, a), wordt vervangen door wat volgt: "a) het Agentschap Overheidspersoneel;"; 2° punt 5°, c), wordt vervangen door wat volgt: "c) het Agentschap Binnenlands Bestuur, met dien verstande dat die bevoegdheid wordt gedeeld met de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, en met de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel;"; 4° in punt 6° wordt een punt p) toegevoegd dat luidt als volgt; "p) het Agentschap Binnenlands Bestuur, met dien verstande dat die bevoegdheid wordt gedeeld met de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, en met de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel;"; 5° in punt 10° wordt een punt l) toegevoegd dat luidt als volgt: "l) het Agentschap Binnenlands Bestuur, met dien verstande dat die bevoegdheid wordt gedeeld met de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, en met de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn;". HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "agentschap Facilitair Bedrijf"

Art. 9.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "agentschap Facilitair Bedrijf", gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 december 2010 en 4 juli 2014, wordt punt 3° vervangen door wat volgt: "3° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake facilitaire dienstverlening en het vastgoedbeheer in de Vlaamse administratie, en voor het algemeen beleid inzake informatie- en communicatietechnologie in de Vlaamse administratie;".

Art. 10.In artikel 2 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "van Bestuurszaken" vervangen door de woorden "Kanselarij en Bestuur"; 2° in het eerste lid wordt de zin " Het agentschap wordt opgericht voor de beleidsondersteuning en beleidsuitvoering inzake facilitaire dienstverlening, vastgoedbeheer, informatie- en communicatietechnologie, e-government, informatiemanagement en dienstenintegratie." vervangen door de zin "Het agentschap wordt opgericht voor de beleidsondersteuning en beleidsuitvoering inzake facilitaire dienstverlening, vastgoedbeheer en informatie- en communicatietechnologie en voor de beleidsuitvoering inzake archiefbeheer."; 3° in het tweede lid wordt het woord "Bestuurszaken" vervangen door de woorden "Kanselarij en Bestuur".

Art. 11.In artikel 3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014, wordt de zinsnede "ICT-, e-government en informatiediensten" vervangen door het woord "ICT-diensten".

Art. 12.In artikel 4 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt: "Het agentschap heeft tot taak op te treden als gemeenschappelijke aankoopcentrale voor het plaatsen van overheidsopdrachten en raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten die bestemd zijn voor de departementen en de intern verzelfstandigde agentschappen.De gemeenschappelijke aankoopcentrale kan die raamovereenkomsten ook plaatsen voor andere instanties als vermeld in artikel 4, § 1, van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie, die op eigen verantwoordelijkheid kunnen afnemen." 2° er worden een derde en vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt: "Het agentschap heeft tot taak de rol te vervullen van een kenniscentrum overheidsopdrachten met het oog op de professionalisering van de overheidsopdrachtenpraktijk en de gemeenschappelijke aankoopcentrale.Dat omvat onder meer de volgende activiteiten: 1° het juridisch ondersteunen van de gemeenschappelijke aankoopcentrale, de taskforce Duurzame Overheidsopdrachten en de overheidsopdrachten van de Vlaamse administratie;2° het verlenen van juridisch advies aan de Vlaamse administratie met betrekking tot overheidsopdrachten, het organiseren van het kennisnetwerk overheidsopdrachten en het verspreiden van modelbestekken en andere instrumentaria onder meer via de website en door de organisatie van studiedagen, infosessies en opleidingen;3° de beleidscoördinatie, -voorbereiding en -uitvoering van het e-procurementprogramma en de daarmee samenhangende dienstverlening en projecten;4° het lidmaatschap van het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten en de federale Commissie voor de overheidsopdrachten;5° het meewerken aan de beleidsvoorbereiding en -ondersteuning op het vlak van overheidsopdrachten binnen een structureel samenwerkingsverband met het departement Kanselarij en Bestuur. Het agentschap heeft tot taak diensten inzake informatie- en communicatietechnologie aan te bieden ter ondersteuning van de entiteiten van de Vlaamse overheid en van de lokale en provinciale besturen. Dat omvat de volgende activiteiten: 1° het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het beleid inzake informatie- en communicatietechnologie;2° het aanbieden van een ruime waaier aan ICT-diensten;3° het investeren in gemeenschappelijke ICT -omgevingen met het oog op schaalvoordelen en een betere integratie; 4° het verlenen van advies op basis van intern opgebouwde expertise.".

Art. 13.Artikel 4/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013, wordt opgeheven.

Art. 14.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede "artikel 9 § 1, 1°, " wordt vervangen door de zinsnede "artikel 5/1, § 2,";2° de woorden "de beheersovereenkomst" worden vervangen door de woorden "het ondernemingsplan".

Art. 15.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de woorden "de beheersovereenkomst" vervangen door de woorden "het ondernemingsplan".

Art. 16.In artikel 12 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "9," opgeheven. HOOFDSTUK 4 - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Overheidspersoneel"

Art. 17.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Overheidspersoneel" worden de woorden "Agentschap voor Overheidspersoneel" vervangen door de woorden "Agentschap Overheidspersoneel".

Art. 18.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 2° worden de woorden "Agentschap voor Overheidspersoneel" vervangen door de woorden "Agentschap Overheidspersoneel";2° in punt 3° wordt het woord "Bestuurszaken" vervangen door de woorden "het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling in de Vlaamse administratie"; 3° er wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt: "5° diensten van de Vlaamse overheid: de entiteiten, de raden en de instellingen die ressorteren onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.".

Art. 19.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 2.Binnen het Vlaams ministerie Kanselarij en Bestuur wordt een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid opgericht, onder de benaming "Agentschap Overheidspersoneel".

Het agentschap wordt opgericht voor de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid inzake overheidspersoneel en organisatieontwikkeling.

Het agentschap treedt op als selectiecentrum voor de diensten van de Vlaamse overheid, met uitzondering van de taken waarvoor Jobpunt Vlaanderen exclusief bevoegd is.

Het agentschap behoort tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur."

Art. 20.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 3.Het agentschap heeft als missie het beleid inzake overheidspersoneel en organisatieontwikkeling voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren. Het zorgt voor ondersteuning aan de lijnmanagers van de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, zodat die een beleid inzake personeel en organisatie kunnen voeren, in overeenstemming met het gemeenschappelijk overkoepelend P&O-beleid van de Vlaamse overheid, dat bijdraagt tot de realisatie van de strategische doelstellingen van hun eigen beleidsdomein.".

Art. 21.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 4.§ 1. Het agentschap zorgt in het kader van de beleidsvoorbereiding voor: 1° het opzetten van sturende processen met betrekking tot het personeelsbeleid en de organisatieontwikkeling;2° de voorbereiding, de opmaak en de evaluatie van de regelgeving met betrekking tot personeelsbeleid en organisatieontwikkeling;3° het interne diversiteitsbeleid inzake personeel. § 2. Het agentschap heeft tot taak de uitvoering van een gemeenschappelijk managementondersteunend dienstenaanbod t.a.v. alle beleidsdomeinen te realiseren, inzonderheid door: 1° het organiseren en het beheren van de ontwikkelingsgerichte ondersteuning van de managementgroep Vlaamse Overheid, top- en middenkader en het leidinggevend potentieel in de Vlaamse overheid;2° het aanbieden van projectmatige ondersteuning en het terbeschikking stellen en/of op maat aanpassen van instrumenten op het vlak van prestatiemanagement;3° het aanbieden van instrumenten en interne en externe consultancy op het vlak van competentiemanagement en loopbaan- en beloningsbeleid;4° het aanbieden van projectmatige ondersteuning op het vlak van personeelstevredenheid, 5° de uitvoering van activiteiten op het vlak van hulpverlening en welzijn op het werk;6° het aanbieden van projectmatige ondersteuning op het vlak van plaats- en tijdsonafhankelijk werken;7° de coördinatie en het beheer van een gemeenschappelijk personeelsbeheerssysteem en een dienstencentrum personeelsadministratie;8° het aanbieden van instrumenten en interne en externe consultancy op het vlak van organisatieontwikkeling en belanghebbendenmanagement;9° het aanbieden van instrumenten en interne en externe consultancy op het vlak van vorming, training en ontwikkeling.10° het verlenen van advies over de regelgeving met betrekking tot personeelsbeleid en organisatieontwikkeling. § 3. Het agentschap voert als selectiecentrum voor de diensten van de Vlaamse overheid de volgende taken uit: 1° de uitvoering van opdrachten inzake werving, selectie en bevordering van statutair en contractueel personeel;2° de professionele begeleiding bij de rekrutering en selectie van het statutair en contractueel personeel;3° de coördinatie en materiële uitvoering van de aan het agentschap toevertrouwde aanwervingsexamens voor het statutair personeel van de Vlaamse ministeries;4° de herplaatsing van contractuele en statutaire personeelsleden;5° het beheer van de interfederale mobiliteit;6° het beheer van de beleidsdomeinoverschrijdende mobiliteit;7° het beheer van de reserves van aanwervingsexamens en van de beleidsdomeinoverschrijdende bevorderingsexamens;8° de organisatie van de vervangingspool;9° de ontwikkeling van aanverwante diensten zoals de ondersteuning bij de evaluatie van personeelsleden, de organisatie van potentieelinschattingen, potentieelinschattingen door middel van de assessment-center-methode, en de organisatie van overgangs- en bevorderingsproeven, en mobiliteit en selecties;10° de uitvoering van activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen van het agentschap. § 4. In afwijking van paragraaf 3 voert het agentschap geen taken uit waarvoor Jobpunt Vlaanderen exclusief bevoegd is.".

Art. 22.In artikel 5 en 8 van hetzelfde besluit worden de woorden "de beheersovereenkomst" vervangen door de woorden "het ondernemingsplan". HOOFDSTUK 5. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Binnenlands Bestuur"

Art. 23.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Binnenlands Bestuur" worden de woorden "Agentschap voor Binnenlands Bestuur" vervangen door de woorden "Agentschap Binnenlands Bestuur".

Art. 24.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 2° worden de woorden "het Agentschap voor Binnenlands Bestuur" vervangen door de woorden "het Agentschap Binnenlands Bestuur";2° aan punt 4° wordt de zinsnede "en de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm" toegevoegd;3° aan punt 5° wordt de zinsnede "en de provinciale extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm" toegevoegd.

Art. 25.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 2.Binnen het Vlaamse ministerie Kanselarij en Bestuur wordt een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid opgericht, onder de benaming "Agentschap Binnenlands Bestuur".

Het agentschap wordt opgericht voor de beleidsondersteuning en de uitvoering van het beleid inzake de binnenlandse aangelegenheden, met inbegrip van de coördinatie van het beleid met betrekking tot Brussel-Hoofdstad en met betrekking tot de Vlaamse Rand rond Brussel, van het stedenbeleid, van het integratie- en inburgeringsbeleid en voor de beleidsondersteuning, vermeld in artikel 4 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003.

Het agentschap behoort tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur.".

Art. 26.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 3.Het agentschap heeft als missie een kader te creëren voor een kwaliteitsvol, efficiënt en samenhangend Vlaams beleid betreffende het binnenlands bestuur, met inbegrip van Brussel-Hoofdstad en de Vlaamse Rand rond Brussel, de steden en de integratie en inburgering, zodat de lokale en provinciale besturen en de uitvoerders van het integratie- en inburgeringsbeleid een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger kunnen bieden.".

Art. 27.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de inleidende zin wordt vervangen door de volgende zin: " Het agentschap heeft onder meer tot taak het uitvoeren van een samenhangend beleid inzake de lokale en de provinciale besturen en het stedenbeleid, en het verticale beleid inzake gelijke kansen en inzake integratie en inburgering, met inbegrip van het evalueren en het formuleren van voorstellen tot aanpassing en bijsturing, inzonderheid op het vlak van:; 2° punt 8° wordt vervangen door wat volgt: "8° het verticale integratie- en inburgeringsbeleid;"; 3° er wordt een punt 8° /1 ingevoegd dat luidt als volgt: "8° /1 het verticale gelijkekansenbeleid;" 4° er worden een punt 11° tot en met 13° toegevoegd, die luiden als volgt: "11° de coördinatie van het beleid met betrekking tot Brussel-Hoofdstad;12° de coördinatie van het beleid met betrekking tot de Vlaamse Rand rond Brussel. 13° het permanent verbeteren van de interbestuurlijke samenwerking door de entiteiten van de Vlaamse overheid te ondersteunen bij het proactief in kaart brengen van de weerslag op de lokale besturen van regelgeving en de daarmee samenhangende processen en interacties, in samenwerking met het departement Informatie Vlaanderen."; 5° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Voor de beleidsondersteuning van het verticale integratie- en inburgeringsbeleid vervult het agentschap de taken, vermeld in artikel 30, § 1 en § 2, 1°, a), b), en c), en 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie.".

Art. 28.In artikel 5 en 8 van hetzelfde besluit worden de woorden "de beheersovereenkomst" vervangen door de woorden "het ondernemingsplan". HOOFDSTUK 6. - Terminologische aanpassingen in verschillende besluiten van de Vlaamse Regering

Art. 29.In het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 worden de volgende wijzigingen doorgevoerd: 1° in artikel I 2, 16°, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, wordt het woord "Bestuurszaken" vervangen door de woorden "Kanselarij en Bestuur";2° in artikel I 7, § 1, tweede lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, worden de woorden "agentschap voor Binnenlands Bestuur" vervangen door de woorden "Agentschap Binnenlands Bestuur";3° in artikel I 10, § 3, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, worden de woorden "departement Bestuurszaken" vervangen door de woorden "Agentschap Overheidspersoneel";4° in artikel II 12, § 2, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, worden de woorden "agentschap voor Binnenlands Bestuur" vervangen door de woorden "Agentschap Binnenlands Bestuur";5° in artikel III 8, elfde lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009, worden de woorden "departement Bestuurszaken" vervangen door de woorden "Agentschap Overheidspersoneel";6° in artikel III 21bis, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, worden de woorden "agentschap voor Binnenlands Bestuur" vervangen door de woorden "Agentschap Binnenlands Bestuur";7° in artikel III 24, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009, worden de woorden "departement Bestuurszaken" vervangen door de woorden "Agentschap Overheidspersoneel";8° in artikel III 27, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, worden de woorden "departement Bestuurszaken" vervangen door de woorden "Agentschap Overheidspersoneel";9° in artikel IV 9bis, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, worden de woorden "agentschap voor Binnenlands Bestuur" vervangen door de woorden "Agentschap Binnenlands Bestuur".10° in artikel V 35, § 3, worden de woorden "Agentschap voor Overheidspersoneel" vervangen door de woorden "Agentschap Overheidspersoneel";11° in artikel V 42, § 1, tweede lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, worden de woorden "agentschap voor Binnenlands Bestuur" vervangen door de woorden "Agentschap Binnenlands Bestuur".12° in artikel VI 47, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, worden de woorden "departement Bestuurszaken" vervangen door de woorden "Agentschap Overheidspersoneel";13° in artikel VI 68, § 3, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, worden de woorden "departement Bestuurszaken" vervangen door de woorden "Agentschap Overheidspersoneel";14° in artikel VI 70, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011, wordt het woord "Bestuurszaken" vervangen door de woorden "Kanselarij en Bestuur" en wordt de zinsnede "de raden of de instelling," opgeheven;15° in artikel VI 86, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014, worden de woorden "de secretaris-generaal van het Departement Bestuurszaken" vervangen door de woorden "de leidend ambtenaar van het departement Kanselarij en Bestuur";16° in artikel VI 94, § 7, eerste lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014, worden de woorden "de Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken" vervangen door de woorden "de minister-president";17° in artikel VI 120, § 1, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009, worden de woorden "departement Bestuurszaken" vervangen door de woorden "Agentschap Overheidspersoneel".18° in artikel VI 155, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014, wordt het woord "Bestuurszaken" vervangen door de woorden "Kanselarij en Bestuur";19° in artikel VI 156, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014, wordt het woord "Bestuurszaken" vervangen door de woorden "Kanselarij en Bestuur";20° in artikel VII 1, § 3, 3°, a), ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008, worden de woorden "bij het Departement Bestuurszaken" opgeheven;21° in deel VII, titel 2, hoofdstuk 3, het laatst gewijzigd bij de het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2014, wordt het opschrift van afdeling 6 vervangen door wat volgt: "Afdeling 6. Toelage voor het secretariaat van de Vlaamse Regering"; 22° in artikel VII 52, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008, worden de woorden "Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid" vervangen door de woorden "Kanselarij en Bestuur";23° In artikel VII 71, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 september 2008, 29 mei 2009, 4 december 2009, 1 februari 2013 en 14 december 2014, worden de woorden "Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid" vervangen door de woorden "Kanselarij en Bestuur";24° in artikel VII 90, § 3, derde lid, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2008, worden de woorden "secretaris-generaal van het departement Bestuurszaken" vervangen door de woorden "administrateur-generaal van het Agentschap Overheidspersoneel";25° in artikel VII 168, § 1 en § 2, worden de woorden "agentschap voor Binnenlands Bestuur" vervangen door de woorden "Agentschap Binnenlands Bestuur".

Art. 30.Artikel VI 71 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2011, wordt vervangen door wat volgt: "Art. VI 71. De leidend ambtenaar van de bevoegde entiteit wijst de ambtenaren aan voor de betrekkingen vermeld in artikel VI 68, § 1 uit de kandidaten van wie het managementorgaan van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur heeft geoordeeld dat ze over de vereiste competenties beschikken.".

Art. 31.In artikel 8, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie worden de woorden "Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid" vervangen door de woorden "Kanselarij en Bestuur".

Art. 32.In artikel 15/2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2011, worden de woorden "Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid" vervangen door de woorden "Kanselarij en Bestuur".

Art. 33.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2011 tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van het decreet van 19 november 2010 tot oprichting van een Vlaams communicatiehuis in Brussel onder de vorm van het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt VZW en tot operationalisering van Muntpunt worden de woorden "Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid" vervangen door de woorden "Kanselarij en Bestuur".

Art. 34.In artikel 2, eerste en tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Audit Vlaanderen" en tot wijziging van diverse besluiten worden de woorden "Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid" vervangen door de woorden "Kanselarij en Bestuur".

Art. 35.Artikel 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 tot vaststelling van de voorwaarden en de regels inzake de toekenning van subsidies voor vormingsinitiatieven voor lokale mandatarissen, ambtenaren en topambtenaren, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005, wordt vervangen door wat volgt: "2° het Agentschap: het Agentschap Binnenlands Bestuur van het Ministerie Kanselarij en Bestuur;".

Art. 36.In artikel 8, § 6, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijke kansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "De Vlaamse Diversiteitsambtenaar is lid van de beleidsraad van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur en neemt deel aan het managementcomité van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur."

Art. 37.Artikel 1, § 1, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 betreffende de uitvoering van het Vlaamse inburgeringsbeleid wordt vervangen door wat volgt: "3° agentschap : het Agentschap Binnenlands Bestuur van het Vlaams Ministerie Kanselarij en Bestuur;".

Art. 38.In artikel 8, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 houdende vaststelling van de samenstelling, de vergoeding van de leden en de werking van de Beroepscommissie voor tuchtzaken ter uitvoering van artikel 138 van het Gemeentedecreet, artikel 137 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en artikel 134 van het Provinciedecreet worden de woorden "van Bestuurszaken" vervangen door de woorden "Kanselarij en Bestuur".

Art. 39.In artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel wordt het woord "Bestuurszaken" vervangen door de woorden "Kanselarij en Bestuur".

Art. 40.Artikel 1, § 1, eerste lid, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 betreffende het opleggen van een administratieve geldboete aan rechthebbende en verplichte inburgeraars wordt vervangen door wat volgt: "3° agentschap : het Agentschap Binnenlands Bestuur van het Vlaams Ministerie Kanselarij en Bestuur;".

Art. 41.In artikel 26, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot regeling van het archiefbeheer, wordt het woord "Bestuurszaken" vervangen door de woorden "Kanselarij en Bestuur".

Art. 42.Artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot toekenning van taken en kerntaken aan een lokaal bestuur als vermeld in artikel 25, § 1, eerste lid, 1°, van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, wordt vervangen door wat volgt: "1° agentschap : het Agentschap Binnenlands Bestuur van het Vlaams Ministerie Kanselarij en Bestuur, opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap Binnenlands Bestuur";".

Art. 43.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2003 tot regeling van het beheer en de werking van het Vlaams-Brussel Fonds, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006, wordt punt 4° vervangen door wat volgt: "4° de leidend ambtenaar: de leidend ambtenaar van het Agentschap Binnenlands Bestuur".

Art. 44.Artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2012, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 6.De administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur beslist welke personeelsleden, uitrusting en installaties ter beschikking van het Fonds worden gesteld." HOOFDSTUK 7. - Overgangs- en Slotbepalingen

Art. 45.Het departement Kanselarij en Bestuur treedt in de rechten en plichten van het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid wat de aan hem toegewezen taken betreft.

Het departement Informatie Vlaanderen treedt in de rechten en plichten van het departement Bestuurszaken wat de aan hem toegewezen taken betreft.

Art. 46.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2015 .

Art. 47.De minister-president, de Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken, de Vlaamse minister, bevoegd voor de coördinatie van het beleid met betrekking tot de Vlaamse Rand rond Brussel, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de coördinatie van het beleid met betrekking tot Brussel-Hoofdstad, zijn ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 maart 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, S. GATZ

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^