Besluit Van De Vlaamse Regering van 13 maart 2015
gepubliceerd op 14 april 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van diverse besluiten inzake gezondheidszorg ter uitvoering van de besparingsmaatregel

bron
vlaamse overheid
numac
2015035433
pub.
14/04/2015
prom.
13/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 MAART 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van diverse besluiten inzake gezondheidszorg ter uitvoering van de besparingsmaatregel


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 21 november 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/11/2003 pub. 03/02/2004 numac 2004035090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid sluiten betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikel 28, § 3;

Gelet op het decreet van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035536 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders sluiten betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders, artikel 8, § 3, en 15bis, derde lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 1995 houdende erkenning en subsidiëring van palliatieve netwerken;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2008 pub. 31/03/2009 numac 2009201391 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg sluiten betreffende de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009201140 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Logo's sluiten betreffende de Logo's;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009035713 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring en erkenning van partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking via een beheersovereenkomst sluiten betreffende de subsidiëring en erkenning van partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking via een beheersovereenkomst;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 8 januari 2015;

Gelet op advies 57.016/3 van de Raad van State, gegeven op 20 februari 2015, met toepassing van 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad Van State gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit : Hoofdstuk 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 1995 houdende erkenning en subsidiëring van palliatieve netwerken

Artikel 1.In artikel 35 van het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 1995 houdende erkenning en subsidiëring van palliatieve netwerken, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het bedrag "7707,54" vervangen door het bedrag "8959,34" en worden de woorden "zevenduizend zevenhonderdenzeven euro vierenvijftig cent" vervangen door de woorden "achtduizend negenhonderdnegenenvijftig euro vierendertig cent";2° in paragraaf 2 wordt het jaartal "2007" vervangen door het jaartal "2016". Hoofdstuk 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2008 pub. 31/03/2009 numac 2009201391 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg sluiten betreffende de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg

Art. 2.In artikel 20, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2008 pub. 31/03/2009 numac 2009201391 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg sluiten betreffende de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg wordt de zinsnede "60.000 euro per werkingsjaar, vermeerderd met 0.20 euro per inwoner van het werkgebied van een SEL" vervangen door de zinsnede "69.031,87 euro (negenenzestigduizend eenendertig euro zevenentachtig cent) per werkingsjaar, vermeerderd met 0,2133 euro per inwoner van het werkgebied van een SEL".

Art. 3.Artikel 21 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 21.De bedragen, vermeld in artikel 20, § 1, worden vanaf het werkingsjaar 2016 jaarlijks op 1 januari geïndexeerd volgens de volgende formule : geïndexeerd bedrag = subsidiebedrag X gezondheidsindex november x-1 / gezondheidsindex november x-2, waarbij: 1° x = het werkingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft;2° subsidiebedrag = de bedragen, vermeld in artikel 20, § 1; 3° gezondheidsindex: het prijsindexcijfer dat berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen.".

Hoofdstuk 3. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009201140 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Logo's sluiten betreffende de Logo's

Art. 4.In artikel 24, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009201140 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Logo's sluiten betreffende de Logo's, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, wordt de zinsnede "0,60 euro (zestig cent)" vervangen door de zinsnede "0,5952 euro".

Art. 5.In artikel 25 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, wordt het getal "260.500" vervangen door het getal "259.060".

Hoofdstuk 4. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009035713 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring en erkenning van partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking via een beheersovereenkomst sluiten betreffende de subsidiëring en erkenning van partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking via een beheersovereenkomst

Art. 6.Aan artikel 24, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009035713 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring en erkenning van partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking via een beheersovereenkomst sluiten betreffende de subsidiëring en erkenning van partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking via een beheersovereenkomst, worden een derde en vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt: "De subsidie, vermeld in het tweede lid, bedraagt vanaf 1 januari 2015 voor VAD 569.271 euro (vijfhonderdnegenenzestigduizend tweehonderdeenenzeventig euro), voor Sensoa 569.271 euro (vijfhonderdnegenenzestigduizend tweehonderdeenenzeventig euro) en voor VIGEZ 975.957 euro (negenhonderdvijfenzeventigduizend negenhonderdzevenenvijftig euro). Die bedragen zijn berekend, rekening houdend met de gezondheidsindex van december 2013 en worden geïndexeerd op dezelfde manier als bepaald in de convenanten die met die organisaties gesloten zijn.

Onder de gezondheidsindex, vermeld in het derde lid, wordt verstaan: het prijsindexcijfer dat berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen." Hoofdstuk 5. - Slotbepalingen

Art. 7.Dit besluit is voor de eerste keer van toepassing op de subsidies voor het jaar 2015.

Art. 8.De Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 maart 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^