Besluit Van De Vlaamse Regering van 13 mei 2011
gepubliceerd op 20 juni 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot aanwijzing van de leden, plaatsvervangende leden en onafhankelijke deskundigen van de strategische adviesraad "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen"

bron
vlaamse overheid
numac
2011202802
pub.
20/06/2011
prom.
13/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 MEI 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot aanwijzing van de leden, plaatsvervangende leden en onafhankelijke deskundigen van de strategische adviesraad "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen", wat betreft de vervanging van sommige effectieve en plaatsvervangende leden


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 11.3.2, §§ 3 en 5, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2004;

Gelet op het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 30 april 2004 houdende oprichting van een strategische adviesraad "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen", de regeling van de presentiegelden en de toewijzing van goederen, rechten en verplichtingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot aanwijzing van de leden, plaatsvervangende leden en onafhankelijke deskundigen van de strategische adviesraad "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen";

Overwegende het schrijven van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen van 16 december 2010;

Overwegende dat de heer Peter Bostyn bij voormeld besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 werd benoemd als effectief lid van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, op voordracht van de sociaal-economische partners; dat de SERV bij voormeld schrijven het ontslag mededeelt van de heer Peter Bostyn en tegelijkertijd de vervanging ervan voorstelt door de heer Pieter Verbeek, dan wel door mevrouw Françoise Vermeersch;

Overwegende het schrijven van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen van 29 maart 2011;

Overwegende dat de heer Timothy De Clerck bij voormeld besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 werd benoemd als plaatsvervangend lid van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, op voordracht van de sociaal-economische partners; dat de SERV bij voormeld schrijven het ontslag meedeelt van de heer Timothy De Clerck en tegelijkertijd de vervanging ervan voorstelt door de heer Maarten Dedeyne, dan wel door mevrouw Ellen Van Hertbruggen;

Overwegende het schrijven van de VZW Bond Beter Leefmilieu van 8 maart 2011;

Overwegende dat mevrouw Linn Dumez bij voormeld besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 werd benoemd als effectief lid van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, op voordracht van de milieubeweging; dat de Bond Beter Leefmilieu bij voormeld schrijven het ontslag mededeelt van mevrouw Linn Dumez en tegelijkertijd de vervanging ervan voorstelt door mevrouw Lieze Cloots, dan wel door de heer Roel Vanderbeuren;

Overwegende dat de heer Jan Turf bij voormeld besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 werd benoemd als effectief lid van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, op voordracht van de milieubeweging; dat de Bond Beter Leefmilieu bij voormeld schrijven het ontslag mededeelt van de heer Jan Turf en tegelijkertijd de vervanging ervan voorstelt door de heer Kristof Debrabandere, dan wel door de heer Kris Van Rossem;

Overwegende dat de heer Kristof Debrabandere bij voormeld besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 werd benoemd als plaatsvervangend lid van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, op voordracht van de milieubeweging; dat de Bond Beter Leefmilieu bij voormeld schrijven het ontslag mededeelt van de heer Kristof Debrabandere en tegelijkertijd de vervanging ervan voorstelt door de heer Mike Desmet, dan wel door de heer Kris Van Rossem;

Overwegende dat mevrouw Kathelijne De Ridder bij voormeld besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 werd benoemd als plaatsvervangend lid van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, op voordracht van de milieubeweging; dat de Bond Beter Leefmilieu bij voormeld schrijven het ontslag mededeelt van mevrouw Kathelijne De Ridder en tegelijkertijd de vervanging ervan voorstelt door mevrouw Melinde De Groote, dan wel door de heer Roel Vanderbeuren;

Overwegende het schrijven van Natuurpunt VZW van 5 mei 2011;

Overwegende dat mevrouw Liesbet Van Laer bij voormeld besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 werd benoemd als effectief lid van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, op voordracht van de milieubeweging; dat Natuurpunt bij voormeld schrijven het ontslag mededeelt van mevrouw Liesbet Van Laer en tegelijkertijd de vervanging ervan voorstelt door mevrouw Annelore Nys, dan wel door de heer Peter Symens;

Overwegende dat de heer Steven Vanholme bij voormeld besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 werd benoemd als plaatsvervangend lid van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, op voordracht van de milieubeweging; dat Natuurpunt bij voormeld schrijven het ontslag mededeelt van de heer Steven Vanholme en tegelijkertijd de vervanging ervan voorstelt door de heer Frederik Mollen dan wel door mevrouw Iris Verstuyft;

Overwegende dat mevrouw Annelore Nys bij voormeld besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 werd benoemd als plaatsvervangend lid van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, op voordracht van de milieubeweging; dat Natuurpunt bij voormeld schrijven het ontslag mededeelt van mevrouw Annelore Nys en tegelijkertijd de vervanging ervan voorstelt door mevrouw Iris Verstuyft, dan wel door de heer Frederik Mollen.

Overwegende dat deze voordracht, evenals de raadssamenstelling die er uit resulteert, conform zijn aan de decreetbepalingen inzake de bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot aanwijzing van de leden, plaatsvervangende leden en onafhankelijke deskundigen van de strategische adviesraad "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 2° worden de woorden "mevrouw Linn Dumez" vervangen door de woorden "mevrouw Lieze Cloots";2° in punt 3° worden de woorden "de heer Jan Turf " vervangen door de woorden "de heer Jeroen Gillabel";3° in punt 8° worden de woorden "mevrouw Liesbet Van Laer" vervangen door de woorden "mevrouw Annelore Nys";4° in punt 13° worden de woorden "de heer Peter Bostyn" vervangen door de woorden "de heer Pieter Verbeek";5° in punt 14° worden de woorden "de heer Timothy De Clerck" vervangen door de woorden "de heer Maarten Dedeyne".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1° worden de woorden "de heer Kristof Debrabandere" vervangen door de woorden "de heer Mathias Bienstman";2° in punt 4° worden de woorden "mevrouw Kathelijne De Ridder" vervangen door de woorden "mevrouw Karlien Vandecasteele";3° in punt 6° worden de woorden "mevrouw Annelore Nys" vervangen door de woorden "mevrouw Iris Verstuyft";4° in punt 7° worden de woorden "de heer Steven Vanholme" vervangen door de woorden "de heer Frederik Mollen".

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 mei 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^