Besluit Van De Vlaamse Regering van 13 mei 2011
gepubliceerd op 21 juni 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementeri

bron
vlaamse overheid
numac
2011202803
pub.
21/06/2011
prom.
13/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 MEI 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/05/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002035862 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending sluiten betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 28/01/2003 numac 2003035094 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie sluiten houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 5 april 1995, houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 10.2.4, § 5, ingevoegd bij decreet van 24 december 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004036907 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 sluiten;

Gelet op het decreet van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/05/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002035862 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending sluiten betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, artikel 4, artikel 6, artikel 7, § 3, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008 en het decreet van 23 december 2010, artikel 17, §§ 1 en 7, tweede lid gewijzigd bij het decreet van 23 december 2010 en artikel 22, § § 2 tot 5 gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 28/01/2003 numac 2003035094 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie sluiten houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 24 februari 2011;

Gelet op advies nr. 49.357/3 van de Raad van State, gegeven op 30 maart 2011, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° het decreet van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/05/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002035862 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending sluiten : het decreet van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/05/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002035862 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending sluiten betreffende water bestemd voor menselijke aanwending;2° toezichthoudende ambtenaar Volksgezondheid : het afdelingshoofd van de afdeling, bevoegd voor het toezicht op de volksgezondheid, van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, of de door hem aangestelde van de afdeling;3° toezichthoudende ambtenaar Leefmilieu : het afdelingshoofd van de afdeling, bevoegd voor het operationeel waterbeheer, van de Vlaamse Milieumaatschappij, of de door hem aangestelde van de afdeling. HOOFDSTUK 2. - Toezicht, dwang- en veiligheidsmaatregelen

Art. 2.§ 1. De volgende personen worden aangewezen als toezichthoudende ambtenaren : 1° de toezichthoudende ambtenaar Leefmilieu;2° de toezichthoudende ambtenaar Volksgezondheid. § 2. De toezichthoudende ambtenaar Leefmilieu houdt toezicht op de toepassing van het decreet van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/05/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002035862 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending sluiten, als vermeld in artikel 17 van het decreet van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/05/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002035862 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending sluiten.

In aanvulling hierop houdt de toezichthoudende ambtenaar Volksgezondheid mede toezicht op de toepassing van de bepalingen in relatie met volksgezondheid, in het bijzonder van artikel 4, 6 en 7 van het decreet van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/05/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002035862 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending sluiten en artikel 2, 5, § 2 en § 3, artikel 7, 13 en 14 van het besluit van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie.

Art. 3.§ 1. Het beroep, vermeld in artikel 17, § 7, van het decreet van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/05/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002035862 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending sluiten, wordt ingediend bij de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, op het adres van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Als het beroep wordt ingediend tegen de bevelen van de toezichthoudende ambtenaar Volksgezondheid, wordt bij de behandeling van het beroep rekening gehouden met de standpunten van de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid.

De termijn voor de indiening van het beroep vangt aan vanaf het mondeling bevel en eindigt veertien dagen na de ontvangst van de schriftelijke bevestiging ervan. De termijn voor de indiening van het beroep tegen schriftelijke bevelen bedraagt veertien dagen na de ontvangst ervan. De schriftelijke bevestiging van het mondelinge bevel of het schriftelijke bevel wordt geacht te zijn ontvangen op de derde werkdag volgend op de werkdag waarop het betrokken stuk aan de postdiensten werd overhandigd, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst.

Het beroep wordt ingediend per aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs.

Het beroepschrift moet voldoen aan de volgende voorwaarden : 1° de naam en de woonplaats vermelden van de beroepsindiener.Als woonplaatskeuze wordt gedaan bij de raadsman van de beroepsindiener, wordt dat in het beroepschrift aangegeven; 2° ondertekend zijn door de beroepsindiener of zijn raadsman.Een schriftelijke machtiging wordt bijgevoegd, tenzij de raadsman ingeschreven is als advocaat of als advocaat-stagiair; 3° het voorwerp van het beroep vermelden, met een omschrijving van de ingeroepen argumenten;4° een kopie van de bestreden beslissing bevatten;5° een inventaris van de overtuigingsstukken bevatten. § 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, zendt, binnen een termijn van veertien dagen na de ontvangst van het beroep, de beslissing in beroep met een aangetekende brief aan de beroepsindiener en in voorkomend geval zijn raadsman. HOOFDSTUK 3. - Controleambtenaren

Art. 4.Het afdelingshoofd van de afdeling, bevoegd voor rapportering water, van de Vlaamse Milieumaatschappij, of de door hem aangestelde van de afdeling, wordt aangewezen als controleambtenaar als vermeld in artikel 7 van het decreet van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/05/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002035862 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending sluiten. HOOFDSTUK 4. - Inning van administratieve geldboetes

Art. 5.§ 1. Het afdelingshoofd van de afdeling, bevoegd voor het operationeel waterbeheer, van de Vlaamse Milieumaatschappij brengt de overtreder met een ter post aangetekende brief met bericht van ontvangst op de hoogte van het voornemen om een administratieve geldboete op te leggen, als vermeld in artikel 22 van het decreet van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/05/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002035862 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending sluiten. § 2. De hoorzitting, vermeld in artikel 22, § 3, van het decreet, wordt ten minste vijftien dagen na het versturen van de kennisgeving, vermeld in paragraaf 1, georganiseerd.

De overtreder kan afzien van zijn aanwezigheid op de hoorzitting en zijn verweermiddelen schriftelijk met een ter post aangetekende brief versturen. De brief wordt uiterlijk drie dagen voor de vastgestelde datum van de hoorzitting verzonden. De postdatum geldt als bewijs van verzending. § 3. De hoorzitting wordt voorgezeten door de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij, of het daartoe aangestelde personeelslid van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Naast het personeelslid, vermeld in paragraaf 1, is het afdelingshoofd van de afdeling, bevoegd voor rapportering water, van de Vlaamse Milieumaatschappij of hun aangestelde aanwezig op de hoorzitting.

De personeelsleden, vermeld in het tweede lid, worden bijgestaan door een daartoe aangesteld personeelslid van de Vlaamse Milieumaatschappij, dat belast is met de verslaggeving. § 4. De overtreder kan op de hoorzitting een nota met zijn schriftelijk verweer neerleggen en hij mag zich laten bijstaan door een raadsman. § 5. De administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij stelt de boete definitief vast.

De met redenen omklede beslissing vermeldt in voorkomend geval naast het bedrag van de opgelegde geldboete ook de termijn waarbinnen en de wijze waarop de geldboete moet worden betaald. De beslissing bevat eveneens informatie over de mogelijkheid om uitstel of spreiding van betaling te vragen.

Overeenkomstig artikel 22, § 4 van het decreet van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/05/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002035862 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending sluiten wordt de beslissing binnen tien dagen na de hoorzitting aan de overtreder meegedeeld met een ter post aangetekende brief met bericht van ontvangst. § 6. De administratieve geldboete wordt betaald binnen dertig dagen na de datum van de afgifte op de post van de beslissing, vermeld in paragraaf 5.

De administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij kan op schriftelijk verzoek van de schuldenaar in uitzonderlijke gevallen uitstel of spreiding van betaling toestaan. Het verzoekschrift wordt met een ter post aangetekende brief verstuurd binnen dertig dagen na de datum van afgifte op de post van de beslissing, vermeld in paragraaf 5. De administrateur-generaal beslist binnen een termijn van dertig dagen over het verzoek tot uitstel of spreiding van betaling.

De beslissing wordt medegedeeld met een ter post aangetekende brief. § 7. De administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij is gemachtigd tot het geven en het uitvoerbaar verklaren van de dwangbevelen tot invordering, vermeld in artikel 22, § 5, van het decreet van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/05/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002035862 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending sluiten. HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen aan het besluit van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie

Art. 6.In artikel 1 van het besluit van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, worden punt 4° en 5° vervangen door wat volgt : "4° de bevoegde entiteit Leefmilieu : de afdeling, bevoegd voor operationeel waterbeheer, van de Vlaamse Milieumaatschappij;"; "5° de bevoegde entiteit Volksgezondheid : de afdeling, bevoegd voor het toezicht op de volksgezondheid, van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.".

Art. 7.In artikel 7, 8, 10, § 3, 11, § 1, 12, 13, § 4 en § 6, 14, § 1 en § 2, 15, § 2 en § 3, 17, 20, § 2, en bijlage II, tabel B, van hetzelfde besluit worden de woorden "de afdeling Water" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit Leefmilieu".

Art. 8.In artikel 5, § 1, 6, 7, § 2 en § 3, 8, 13, § 3, § 4 en § 6, 14, § 1 en § 2, bijlage I, deel C, en bijlage II, tabel B, van hetzelfde besluit worden de woorden "de gezondheidsinspectie" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit Volksgezondheid".

Art. 9.Artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007, wordt opgeheven.

Art. 10.In artikel 14 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 3 opgeheven. HOOFDSTUK 6. - Slotbepalingen

Art. 11.De Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, zijn ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 mei 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^