Besluit Van De Vlaamse Regering van 13 mei 2016
gepubliceerd op 01 juli 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot invoering van de BelRAI screener

bron
vlaamse overheid
numac
2016035951
pub.
01/07/2016
prom.
13/05/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016035951

VLAAMSE OVERHEID


13 MEI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot invoering van de BelRAI screener


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, artikel 9;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering;

Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 43;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001016255 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 29 februari 2016;

Gelet op het advies 59.130/1 van de Raad van State, gegeven op 15 april 2016 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2015, wordt een punt 1° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "1° /1 BelRAI screener : evaluatieschaal aan de hand waarvan de duur en de ernst van het verminderde zelfzorgvermogen wordt gemeten, als vermeld in de regelgeving over de gezinszorg, en als vermeld in het artikel 9 van het decreet van 30 maart 1999. Het betreft een wetenschappelijk onderbouwd evaluatie-instrument dat gebaseerd is op het internationale Resident Assessment Instrument. Het is een gevalideerd instrument dat gestandaardiseerde informatie over de zorgbehoefte van de patiënt/gebruiker genereert met als doel een betere zorg voor de gebruiker".

Art. 2.Aan artikel 32 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van 20 april 2011, wordt een punt 8° toegevoegd, dat luidt als volgt: "8° minstens score 13 op de BelRAI screener of minstens 6 punten op de som van de modules IADL en ADL van de BelRAI - screener, afgenomen in het kader van de activiteiten persoonsverzorging, huishoudelijke hulp of schoonmaakhulp, verricht door een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg in het kader van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, of de activiteit schoonmaakhulp, verricht door een dienst voor logistieke hulp in het kader van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009"

Art. 3.Aan artikel 34 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° na punt 2° wordt het punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt: "3° als een gebruiker achttien jaar of ouder is, minstens 13 punten op de BelRAI screener of minstens 6 punten op de som van de modules IADL en ADL van de BelRAI - screener;"

Art. 4.In artikel 36 van het besluit worden de woorden "1° en 2° " vervangen door de woorden "1°, 2° en 3° ".

Art. 5.In artikel 37 van hetzelfde besluit wordt tussen het woord "BEL-schaal" en het woord "uitgevoerd" de woorden "of de BelRAI screener" ingevoegd.

Art. 6.In artikel 4, A, 1°, van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 5 oktober 2012 en 12 oktober 2012, worden de woorden "de BEL-profielschaal" telkens vervangen door de woorden "de BEL-profielschaal of de BelRAI screener".

Art. 7.In artikel 3, A, 1°, van bijlage II bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 5 oktober 2012, worden de woorden "de BEL-profielschaal" telkens vervangen door de woorden "de BEL-profielschaal of de BelRAI screener".

Art. 8.Aan hoofdstuk I van bijlage II bij het ministerieel besluit van 26 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001016255 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt: "Een score van minstens 13 op de BelRAI screener of minstens 6 punten op de som van de modules IADL en ADL van de BelRAI screener wordt voor de bepalingen met betrekking tot de BEL-score gelijkgesteld met een BEL-score gelijk aan of hoger dan 35.".

Art. 9.Aan punt e van hoofdstuk VII van bijlage II bij hetzelfde besluit, worden de woorden "of een score op de BelRAI screener" toegevoegd.

Art. 10.Elke dienst die gebruik maakt van de BelRAI screener moet de gegevens elektronisch doorsturen naar de BelRAI - databank met het oog op: 1° het hergebruiken van administratieve data en data over de zorgbehoevendheid door de bevoegde personen van: a) het agentschap Zorg en Gezondheid;b) de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg;c) de diensten voor logistieke hulp;d) de diensten voor maatschappelijk werk van het ziekenfonds;e) de dagverzorgingscentra;f) de centra voor kortverblijf;g) de woonzorgcentra;h) de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.2° het op een gestandaardiseerde en gestructureerde manier in kaart brengen van de zorgtoestand en het welzijn van personen met een zorgbehoefte, zodat een beter zorgplan en kwaliteitscontrole gefaciliteerd wordt;3° het toekennen van een tegemoetkoming of een korting op bepaalde diensten in functie van de zorgbehoevendheid. De personen met een zorgbehoefte worden ingelicht en geven hun toestemming dat hun gegevens automatisch doorgestuurd worden naar de BelRAI-databank, waar zij hergebruikt kunnen worden door de diensten en met de finaliteit vermeld in het eerste lid. Dat gebeurt volgens de richtlijnen die het agentschap Zorg en Gezondheid ter beschikking heeft gesteld. De dienst is verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid bij het doorsturen van de gegevens."

Art. 11.Elke dienst die gebruik maakt van de BelRAI screener, en iedere werknemer of aangestelde van deze diensten die de BelRAI screening uitvoert of die toegang heeft tot persoonlijke gegevens in de BelRAI screener is ertoe gehouden de geheimhoudingsplicht te garanderen omtrent de data van de BelRAI sceener.

De diensten en personen vermeld in het eerste lid gebruiken de gegevens die ze verkregen hebben niet voor andere doeleinden dan die welke omschreven zijn in de opdracht.

Art. 12.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2016.

Art. 13.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 mei 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN


begin


Publicatie : 2016-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^