Besluit Van De Vlaamse Regering van 13 oktober 2017
gepubliceerd op 03 november 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de samenstelling en de werking van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie en van het Interministerieel Comité voor d

bron
vlaamse overheid
numac
2017013847
pub.
03/11/2017
prom.
13/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017013847

VLAAMSE OVERHEID


13 OKTOBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de samenstelling en de werking van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie en van het Interministerieel Comité voor de Distributie


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen, artikel 4 en 11, gewijzigd bij de wet van 27 december 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 april 2005 tot vaststelling van de organisatie, werking, vergoeding en incompatibiliteitsregels van het Interministerieel Comité voor de Distributie bedoeld bij artikel 11, § 1, van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de samenstelling en de werking van het Nationaal Sociaal - Economisch Comité voor de Distributie en van het Interministerieel Comité voor de Distributie;

Op voorstel van de Vlaamse minister van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2, 1° van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de samenstelling en de werking van het Nationaal Sociaal - Economisch Comité voor de Distributie en van het Interministerieel Comité voor de Distributie worden de woorden "Steven van Muylder" vervangen door de woorden "Paul De Hondt" en de woorden "Bruno Lambrecht" worden vervangen door de woorden "Wim Adriaens".

Art. 2.In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de samenstelling en de werking van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie en van het Interministerieel Comité voor de Distributie worden de woorden "Bruno Lambrecht" vervangen door de woorden "Wim Adriaens".

Art. 3.De heer Paul De Hondt wordt aangesteld als afgevaardigde van de Vlaamse Regering en de heer Wim Adriaens als plaatsvervangend afgevaardigde van de Vlaamse Regering in het Interministerieel Comité voor de Distributie.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 13 oktober 2017.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor het economisch beleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 oktober 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, P. MUYTERS


begin


Publicatie : 2017-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^