Besluit Van De Vlaamse Regering van 13 september 2013
gepubliceerd op 21 oktober 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende het basis- en het secundair onderwijs

bron
vlaamse overheid
numac
2013205402
pub.
21/10/2013
prom.
13/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 SEPTEMBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende het basis- en het secundair onderwijs


De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, artikel 3, § 3, vervangen bij het decreet van 4 juli 2008;

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 22, § 1, eerste lid;

Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, artikel 12, artikel 136/5, ingevoegd bij het decreet van 19 juli 2013, en artikel 255;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 2001 houdende de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 mei 2013;

Gelet op protocol nr. 791 van 19 juli 2013 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van het sectorcomité X en van onderafdeling « Vlaamse Gemeenschap » van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 559 van 19 juli 2013 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 kalenderdagen, die op 22 juli 2013 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken

Artikel 1.In artikel 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007 en 24 oktober 2008, wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 2.Aan artikel 14ter, 3°, a), van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° Er wordt een punt 4) toegevoegd, dat luidt als volgt : « 4) een afwezigheid tijdens evaluatiemomenten buiten examenperiodes, indien de instelling bepaalt dat voor dergelijke afwezigheid een attest, uitgereikt door een arts, is vereist;»; 2° Er wordt een punt 5) toegevoegd, dat luidt als volgt : « 5) een afwezigheid tijdens de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na een schoolvakantie.Onder schoolvakantie wordt verstaan : de vakantieperiodes, vermeld in artikel 7, 1° tot en met 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 2001 houdende de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs, en de afwijkingen daarop met toepassing van artikel 8 van het voormelde besluit; ». HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs

Art. 3.In artikel 10ter van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2003 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 augustus 2004, 6 juli 2007 en 10 september 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt : « 1° de afwezigheid wegens ziekte, op voorwaarde dat een van de volgende documenten wordt voorgelegd : a) een medisch attest, uitgereikt door een arts, voor zover het om een van de volgende gevallen gaat : 1) een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen;2) een afwezigheid wegens ziekte nadat de leerling in datzelfde schooljaar al viermaal afwezig is geweest met toepassing van punt b);3) een afwezigheid tijdens de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na een schoolvakantie.Onder schoolvakantie wordt verstaan : de vakantieperiodes, vermeld in artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991 tot organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, en de afwijkingen daarop met toepassing van artikel 8 van het voormelde besluit; b) een verklaring van de ouders voor alle afwezigheden wegens ziekte waarvan de periode of duur niet valt onder punt a);»; 2° punt 3° wordt vervangen door wat volgt : « 3° de afwezigheden wegens persoonlijke omstandigheden, op voorwaarde dat de ouders daarvoor een aanvraag hebben ingediend en de directeur daarmee akkoord gaat;»; 3° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Afwezigheden als vermeld in het eerste lid, 4° en 5° kunnen niet als afwezigheden wegens persoonlijke omstandigheden als vermeld in het eerste lid, 3°, beschouwd worden.» .

Art. 4.In artikel 10quinquies, § 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2003, wordt de zinsnede « 3° » vervangen door de zinsnede « 5° ». HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 2001 houdende de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs

Art. 5.Artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 2001 houdende de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 5.§ 1. In het voltijds gewoon secundair onderwijs en in het buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvorm 4, mogen per schooljaar maximaal 30 lesdagen aan evaluatie worden besteed. Die dagen kunnen verschillen per leerlingengroep.

Onder evaluatie als vermeld in het eerste lid wordt verstaan : 1° de organisatie van vooraf aangekondigde examens of proeven over grotere leerstofgehelen, met uitzondering van de geïntegreerde proef en de bekwaamheidsproeven, opgelegd in het kader van externe certificering »;2° elk besluitvormingsproces van de klassenraad tijdens het schooljaar, met inbegrip van de deliberatie.Die deliberatie kan op zijn vroegst van start gaan op de vijfde laatste lesdag van : a) hetzij de maand juni;b) hetzij de maand januari.Dit besluitvormingsproces in de maand januari kan alleen georganiseerd worden voor de structuuronderdelen, aangeduid als Se-n-Se, die eindigen op 31 januari van het lopende schooljaar en voor de modules van de HBO5-opleiding verpleegkunde die eindigen op 31 januari van het lopende schooljaar; 3° de evaluatiegesprekken met de leerlingen en, eventueel, de betrokken personen. Voor scholen die uitsluitend een systeem van permanente evaluatie hanteren en de examens of proeven, vermeld in het tweede lid, 1°, niet organiseren, en voor het buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvormen 1, 2 en 3, wordt het maximum op 9 lesdagen vastgesteld. Die dagen kunnen verschillen per leerlingengroep. § 2. Het schoolbestuur kan beslissen dat op de dagen waarop de evaluatie, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, 1° of 3°, wordt georganiseerd, de leerling, na akkoord van de betrokken personen, alleen tijdens zijn examens of proeven of tijdens zijn evaluatiegesprekken op school aanwezig hoeft te zijn. Als de betrokken personen daar niet mee akkoord gaan, voorziet de school in opvang. Het schoolbestuur bepaalt, na overleg met de schoolraad, de inhoudelijke invulling van de opvang.

Het schoolbestuur kan beslissen dat op de dagen waarop de evaluatie, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, 2°, wordt georganiseerd, de leerling, na akkoord van de betrokken personen, niet op school aanwezig hoeft te zijn. Als de betrokken personen daar niet mee akkoord gaan, voorziet de school in opvang. Het schoolbestuur bepaalt, na overleg met de schoolraad, de inhoudelijke invulling van de opvang. ».

Art. 6.In artikel 9, § 1, van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « In afwijking van de datum, vermeld in het eerste lid, vindt de vastlegging van de organisatie van het schooljaar 2013-2014 uiterlijk op 20 september 2013 plaats. ». HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs

Art. 7.Aan artikel 3, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Ambtshalve raadgevende leden die voordrachtgever zijn kunnen door de voorzitter bij het begin van het schooljaar als stemgerechtigde leden worden aangewezen. In voorkomend geval bepaalt de voorzitter het stemgewicht per voordrachtgever. ».

Art. 8.Aan artikel 4, § 2, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 en 7 september 2012, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Ambtshalve raadgevende leden die voordrachtgever zijn kunnen door de voorzitter bij het begin van het schooljaar als stemgerechtigde leden worden aangewezen. In voorkomend geval bepaalt de voorzitter het stemgewicht per voordrachtgever. ».

Art. 9.Aan artikel 5, § 2, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 en 7 september 2012, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Ambtshalve raadgevende leden die voordrachtgever zijn kunnen door de voorzitter bij het begin van het schooljaar als stemgerechtigde leden worden aangewezen. In voorkomend geval bepaalt de voorzitter het stemgewicht per voordrachtgever. ».

Art. 10.In artikel 32 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van 7 september 2007, 12 september 2008 en 4 juni 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden « buitengewoon lager of secundair onderwijs » vervangen door de zinsnede « buitengewoon lager onderwijs of opleidingsvorm 1, 2 of 3 van het buitengewoon secundair onderwijs »;2° in paragraaf 2 worden de woorden « leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs » vervangen door de zinsnede « leerlingen van opleidingsvorm 1, 2 of 3 van het buitengewoon secundair onderwijs »;3° paragraaf 3 wordt opgeheven.

Art. 11.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012, wordt het opschrift van hoofdstuk V vervangen door wat volgt : « Hoofdstuk V. - Andere bepalingen ».

Art. 12.In hoofdstuk V van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012, wordt een artikel 60bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 60bis.De sporttakken die in aanmerking komen voor het aanbieden van meer individuele leertrajecten aan leerlingen met topsportstatuut als vermeld in artikel 136/5 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, zijn : 1° tennis;2° voetbal.». HOOFDSTUK 5. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

Art. 13.Aan artikel 6, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010, 19 september 2011 en 14 september 2012, wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 6° voor het schooljaar 2013-2014 : idem schooljaar 2012-2013, evenwel aangevuld met volgende opleidingen voor de leertijd : a) rubriek land- en tuinbouw : 1° hovenier;2° hovenier-aanleg;3° hovenier-onderhoud;b) rubriek personenzorg : 1° logistiek assistent in de ziekenhuizen;2° logistiek helper in de zorginstellingen;3° verzorgende;4° verzorgende/zorgkundige;5° begeleider in de kinderopvang;c) rubriek schoonheidszorg : 1° assistent kapper;2° kapper;d) rubriek sport en vrije tijd : 1° sportbegeleider;2° animator in de evenementensector.».

Art. 14.In artikel 7 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : « Een voorstel kan alleen worden goedgekeurd als voor de opleiding een beroepskwalificatie bestaat. ».

Art. 15.In artikel 8, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 september 2011 en 14 september 2012, wordt punt 5° opgeheven.

Art. 16.Aan bijlage VI bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012, wordt de volgende zin toegevoegd : « Voor de opleidingen in de leertijd, limitatief vermeld in artikel 6, eerste lid, 6°, a) tot en met d) gelden als referentiekader en afgeleide doelen voor de beroepsgerichte vorming, de door de Vlaamse Regering, na advies van de Vlaamse Onderwijsraad, goedgekeurde opleidingskaarten voor de gelijknamige opleidingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs. ». HOOFDSTUK 6. - Slotbepalingen

Art. 17.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2013.

Art. 18.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 september 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^